.. (Място и дата на подаване на искането)Дата28.02.2018
Размер192.18 Kb.
Филиал: ……………………… Дата: ..

(Място и дата на подаване на искането)

(Моля, изберете необходимото действие)

ИСКАНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
“БУЛБАНК ОНЛАЙН”


ФОРМУЛЯР ЗА ИНДИВИДУАЛНИ КЛИЕНТИ
Първа регистрация

Промяна

Изключване от услуга 

Булбанк ОнлайнМобилно банкиране(Моля, прочетете Инструкцията за попълване на Искането на последната страница.Попълвайте формуляра четливо или с печатни букви, за което предварително Ви благодарим.Полетата, отбелязани във формуляра със”*”, са задължителни за попълване)

I. Данни за титуляра

Клиентски номер*Име, презиме, Фамилия*
Достъп чрез*

Уеб-сайт  Телефон  Мобилно банкиране

Блокиране

Възстановяване

Изключване

Адрес за кореспонденция*
ЕГН / ЛНЧ или дата на раждане за чужденци/*Документ за самоличност*

Държава издател*Валиден от:__.__.____ до __.__.____
Телефон*ФаксМобилен телефон*
E-mail*

ПИН плик
Дата, час и подпис при получаване на потребителско име и парола:Отказ от Мобилно банкиране

II. Пълномощници (Полетата, отбелязани със “*” са задължителни за попълване при наличие на пълномощници)
1.Име, презиме, Фамилия*
Достъп чрез*

Уеб-сайт  Телефон  Мобилно банкиране

Блокиране

Възстановяване

Изключване

Адрес за контакт
ЕГН / ЛНЧ или дата на раждане за чужденци/*Документ за самоличност*

Държава издател*Валиден от:__.__.____ до __.__.____
Телефон*ФаксМобилен телефон*E-mail*
ПИН плик


Дата, час и подпис при получаване на потребителско име и парола:

Отказ от Мобилно банкиране


2.Име, презиме, Фамилия*
Достъп чрез*

Уеб-сайт  Телефон  Мобилно банкиране

Блокиране

Възстановяване

Изключване

Адрес за контакт
ЕГН / ЛНЧ или дата на раждане за чужденци/*Документ за самоличност*

Държава издател*Валиден от:__.__.____ до __.__.____
Телефон*ФаксМобилен телефон*E-mail*
ПИН плик


Дата, час и подпис при получаване на потребителско име и парола:


Отказ от Мобилно банкиране(При необходимост от посочване на повече пълномощници, молим ползвайте допълнителен формуляр)

УниКредит Булбанк АД, Искане за ползване на “Булбанк Онлайн” – Индивидуални клиенти, стр 1/3III. Искане за права по сметки в “Булбанк Онлайн”. (Искането за права по сметки е неразделна част от Искането за ползване на “Булбанк Онлайн”. Молим, ползвайте Инструкциите за попълване на Искането за ползване на “Булбанк Онлайн” на последната страница)
Сметка / IBAN 1 BGUNCR Включване Изключване Промяна в праватаСметка / IBAN 2 BGUNCR Включване Изключване Промяна в праватаТитуляр / Пълномощници

Титуляр

1

2

Титуляр / Пълномощници

Титуляр

1

2

Права

Без права

-

Права

Без права

-

Пасивни права

/Без право на нареждания/

Пасивни права

/Без право на нареждания/

Активни права/

Пълни права

Активни права /

Пълни права

Лимити

На документ


Лимити

На документ


Дневен


Дневен


Седмичен


Седмичен

Сметка / IBAN 3 BGUNCR Включване Изключване Промяна в праватаСметка / IBAN 4 BGUNCR Включване Изключване Промяна в праватаТитуляр / Пълномощници

Титуляр

1

2

Титуляр / Пълномощници

Титуляр

1

2

Права

Без права

-

Права

Без права

-

Пасивни права

/Без право на нареждания/

Пасивни права

/Без право на нареждания/

Активни права/

Пълни права

Активни права/

Пълни права

Лимити

На документ


Лимити

На документ


Дневен


Дневен


Седмичен


Седмичен

Сметка / IBAN 5 BGUNCR Включване Изключване Промяна в праватаСметка / IBAN 6 BGUNCR Включване Изключване Промяна в праватаТитуляр / Пълномощници

Титуляр

1

2

Титуляр / Пълномощници

Титуляр

1

2

Права

Без права

-

Права

Без права

-

Пасивни права

/Без право на нареждания/

Пасивни права

/Без право на нареждания/

Активни права/

Пълни права

Активни права/

Пълни права

Лимити

На документ


Лимити

На документ


Дневен


Дневен


Седмичен


Седмичен

Сметката / IBAN, от която ще се събират дължимите разноски по услугата, ако има такива, е:

BG  UNCR 

Декларирам/Декларираме, че съм/сме запознат/запознати и приемам/приемаме Общите условия за ползване на “БУЛБАНК ОНЛАЙН”, както и инструкциите за работа в услугата.

С подписване на настоящото Искане, неразделна част от Договора за „БУЛБАНК ОНЛАЙН”, КЛИЕНТЪТ потвърждава, че доброволно е предоставил своите лични данни и данните на упълномощените от него лица и дава изричното си съгласие Банката да съхранява, обработва и използва личните му данни и тези на упълномощените от него лица, като се съгласява и оторизира Банката да предоставя информация, представляваща банкова тайна или лични данни за КЛИЕНТА и упълномощените лица на нейни адвокати, счетоводители, одитори и други външни консултанти и лица, в договорни отношения с Банката, както и на други финансови институции в страната и в чужбина в случаите когато те принадлежат към същата банкова група или са свързани с Банката лица по смисъла на приложимото право, включително за целите на предлагането на банкови продукти и услуги и проучвания относно предлаганите от Банката продукти и услуги.

КЛИЕНТЪТ се задължава, да предостави с настоящото Искане и саморъчно подписани от посочените тук пълномощници, Декларации за предоставяне на лични данни по образец на Банката.Подпис на титуляра/пълномощника: ……………….
IV. Получаване на потребителски имена и пароли:


Днес ………………………………в……………..часа, получих ………… броя ПИН пликове за услугата „Булбанк Онлайн”. Получавам ПИН пликовете в качеството си на титуляр / пълномощник с пълномощно N………………….. от дата………………………

Три имена:

ЕГН :  л.к.  издадена на ..


Подпис на титуляра/пълномощника: ……………….Дата: ..

(Попълва се датата от Искането за ползване на “Булбанк Онлайн”, стр.1)
УниКредит Булбанк АД, Искане за ползване на "Булбанк Онлайн” – Индивидуални клиенти, стр 2/3
(Следващите полета се попълват от банков служител)

Дата на приемане на искането от клиента: .. Подпис…………………

Име на служителя, приел и проверил искането: 

Тел. на служителя: 

Печат* „Подписите проверени”

Инструкции за попълване на “Искане за ползване на Булбанк Онлайн”

Уважаеми клиенти, коректното попълване на Искането за ползване на “Булбанк Онлайн” ще спомогне да получите регистрация максимално бързо и точно. Благодарим Ви!


(1) Филиал, Дата – Попълва се датата на подаване на Искането и името на филиала на Банката, където се подава. В същия филиал се получават потребителски имена и пароли за “Булбанк Онлайн”;

(2) Първа регистрация/Промяна/Изключване – “Първа регистрация” се избира при първоначално включване в “Булбанк Онлайн”, “Изключване”- при цялостно прекратяване на регистрацията от услугата която нежелаете, “Промяна”- при включване или изключване на пълномощници или сметки или промяна в правата по сметки;

(3) I. Данни за титуляра” – попълват се точните данни на титуляра. Липсата на информация в задължителните полета е основание за прекратяване на регистрацията/промяната;

(4) Уеб сайт, телефон и Мобилно банкиранеотбележете с Х канала, за който желаете да получите достъп.

(5) Отказ от Мобилно банкиране - Моля, отбележете с Х, ако желаете да откажете ползването на този канал. Попълва се само в случай, че има активирана услуга Мобилно банкиране, която се прекратява

(6) II. Пълномощници” – Попълват се данните на лицата, упълномощени от титуляра да получат регистрация за ползване на “Булбанк Онлайн” (попълват се само при наличие на пълномощници);

(7) ВАЖНО - посочването на пълномощници НЕ дава автоматично право на разпореждане със средствата по сметките на титуляра от тяхна страна – правата по сметки се определят в т.”III. Искане за права по сметки в Булбанк Онлайн”, което е неразделна част от Искането за ползване. Тук се посочват както лица, които единствено ще имат достъп до информацията, така и лицата, които ще имат право на подпис на нарежданията. За всеки посочен пълномощник се избира поне един канал за достъп, както и дали пълномощникът е нов, временно се блокира или възстановява достъпа му или напълно се изключва от “Булбанк Онлайн”;

(8) Потребителските имена и пароли могат да бъдат получени лично от титуляра и всеки пълномощник или от изрично упълномощено лице посочено в Искането. В този смисъл “пълномощник” е лице, което ще има достъп и ще работи с “Булбанк Онлайн”. Необходимо е в Банката да бъдат предоставени нотариално заверени пълномощни указващи правото на посоченото лице да получи ПИН-пликовете с потребителските имена и пароли;

(9) Лично получаване на потребителско име и парола - в полето “Дата, час и подпис при получаване” титулярът/пълномощникът се подписва и попълва дата и час при получаване на потребителското си име и парола от филиала на Банката, в който е подадено Искането;

(10) Получаване на потребителски имена и пароли за Булбанк онлайн или код за активиране на мобилното банкиране от титуляра/пълномощниците или чрез един от пълномощниците – ако данните за достъп до Булбанк онлайн и/или мобилния канал за достъп не се получават лично от всеки от пълномощниците, а е определен един от тях, който да ги получи , тогава този пълномощник се подписва в т.”IV.Потребителските имена и пароли ще бъдат получени”. Ако титулярът желае да получи лично всички имена и пароли, тогава той посочва себе си в т.IV;

(11) ВАЖНО – получавайки потребителските имена и пароли, упълномощеното лице би могло да получи достъп до информация по сметките на титуляра, както и да подписва нареждания чрез “Булбанк Онлайн”. Посочването на упълномощено лице снема от Банката отговорността за лично предаване на потребителските имена и пароли за услугата Булбанк онлайн и код за активиране на достъпа до мобилния канал за достъп на посочените в искането пълномощници. Необходимо е в Банката да бъдат предоставени нотариално заверени пълномощни указващи правото на това лице да получи ПИН-пликовете с потребителските имена и пароли и/или код за активиране на достъпа за мобилно банкиране.. Когато е посочено упълномощено лице, то се подписва и посочва дата и час на получаването в определеното поле при получаване на данните за достъп. Посочената дата и час на получаване на потребителски имена и пароли/код за активиране на достъпа се счита за начало на договорните отношения между титуляра и банката по отношение ползването на “Булбанк Онлайн”

(12) Представляващите титуляра лица подписват и подпечатват искането в определените полета;

(13) “III. Искане за права по сметки в “Булбанк Онлайн”– Искането за права по сметки е неразделна част от Искането за ползване на “Булбанк Онлайн”. (Права и лимити за пълномощници се попълват само при наличие на такива лица). В него се посочва кои от изброените в т.II пълномощници какви права ще имат по посочените в т.III сметки; За всяка сметка се избира “Включване” или “Изключване”; Ако сметката е вече регистрирана за “Булбанк Онлайн” и се променят единствено правата на пълномощниците по нея, избира се “Промяна в правата”; За всяка сметка се избира какви права ще имат за нея титуляра и пълномощниците в “Булбанк Онлайн” и/или мобилен канал за достъп „Булбанк Мобайл”, а именно:

(14.1) “Без права” означава, че пълномощникът не вижда сметката, нейните салда и движения и не може да нарежда операции от нея;

(14.2) “Пасивни права” – пълномощникът вижда информация по сметката и може да въвежда нареждания от нея, но не и да ги подписва;

(14.3) “Активни права” – пълномощникът може да подписва нареждания от сметката самостоятелно, да вижда информация по сметката и да въвежда нареждания от нея;

(14.4) При желание от страна на клиента банката предоставя възможност за групово подписване на нареждания в услугата „Булбанк Онлайн”. “Групов подпис” – пълномощникът може да подписва нареждания от сметката, но само заедно с други пълномощници. Можете да посочите Вашите желания в отделно официално писмо до Банката, в което ясно да са описани комбинациите и евентуалните лимити на груповия подпис. При наличие на технически възможности в “Булбанк Онлайн” за тяхната реализация, правата ще Ви бъдат предоставени.
Важно! Маркирайте само една от опциите за титуляра и всеки от пълномощниците, ако има такива.

(14.5) Лимити - в полетата за лимити се попълват евентуални суми като лимити за подписване, само ако за пълномощника е избрано “Самостоятелен подпис”. Лимитът е във валутата на сметката и може да бъде на документ, дневен и седмичен. Дневните и седмичните лимити се отчитат спрямо вальора, зададен в нареждането. Ако лимити не са попълнени и за пълномощника е избран самостоятелен подпис, се счита, че подписването е възможно независимо от сумата на нареждането за услугата Булбанк онлайн или до лимитът определен от банката – за услугата мобилно банкиране „Булбанк мобайл”.(15) Титуляр без пълномощници – при наличие единствено на титуляр по съответната сметка, в т.III e достатъчно да се избере “Информация по сметка” за достъп до информацията по сметката или “Самостоятелен подпис” за нареждане на банкови операции.

УниКредит Булбанк АД, Искане за ползване на “Bulbank Online” – Индивидуални клиенти, стр 3/3


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница