§ Навсякъде думите „министърът на транспорта”и „министерството на транспорта” се заменят съответно с думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията” и ”министерството на транспорта


§ 42. Глава трета се изменя на глава пета и в заглавието след думите „НА САМОЛЕТИ” се добавят думите „И ВЕРТОЛЕТИ”. § 43страница2/2
Дата12.11.2017
Размер406.75 Kb.
1   2
    Навигация по данной странице:
  • § 44. Чл.
§ 42. Глава трета се изменя на глава пета и в заглавието след думите „НА САМОЛЕТИ” се добавят думите „И ВЕРТОЛЕТИ”.

§ 43. Чл.46 се изменя на чл.108, и в алинеи1, 2 3 и 4 навсякъде след думите „JAR-FCL 1” се добавят думите „и JAR-FCL 2.”

§ 44. Чл. 47 се изменя на чл.109 и навсякъде следFCL 1.055” се добавя „/2.055”; в т. 4 след „Самолети” се добавят думите „и вертолети”.

§ 45. Чл.48 се изменя на чл.110, и в ал.2 думитеЛицензионния отдел на JAА” се заменят с думите „Лицензионния отдел на ЕАSА”. В ал.6 думите „стандартизационните изисквания на JAА” се заменят с думите „стандартизационните изисквания на ЕАSА.” В ал.7 се добавя ново изречение със следното съдържание:”Aвиационните центрове разработват система за техническо обслужване, така че да се съхранява безопасността на полетите и летателната годност на ВС.” В ал.8 думите „от JAА” се заменят с думите „от ЕАSА”. Добавя се нова ал.10 със следното съдържание: „Одобрението на организация за обучение на пилоти на вертолети, намираща се в държава, която не е член на JAA, се издава след положителен доклад от проведена инспекция, и се предоставя за срок от една година. Презаверяването на одобрението може да бъде дадено за срок от една година.”

§ 46. Чл.49 се изменя на чл.111, чл.50 се изменя на чл.112.

§ 47. Чл.51 се изменя на чл.113, и навсякъде след „FCL 1.055” се добавя „/2.055”.

§ 48. Чл.52 се изменя на чл.114.

§ 49. Чл. 53 се изменя на чл.115, и в него се добавя нова ал.3 със следното съдържание: „Организациите за обучение са длъжни да съхраняват за срок от поне 5 години графиците за проверки, докладите от инспекции и проверки на качеството, действията в отговор на откритите несъответствия, докладите за коригиращи действия, последващите и заключителни доклади, докладите за ръководна оценка.”

§ 50. Чл. 54 се изменя на чл.116, и в ал.1 след думите „JAR-FCL 1” се добавят думите ” и JAR-FCL 2.”.

§ 51. Чл.55 се изменя на чл.117.

§ 52. Чл. 56 се изменя на чл.118, и в ал.3 думитепри JAА” се заменят с „при ЕАSА”. В ал. 6 след думите „Приложение 1 към JAR-FCL 1.125” се добавят думите „/Приложение 1 към JAR-FCL 2.125”.

§ 53. Чл.57 се изменя на чл.119.

§ 54. Чл. 58 се изменя на чл. 120, и думите „до JAА” се заменят с думите „до ЕАSА”.

§ 55. Глава четвърта се изменя на глава шеста, и в заглавието й „МЕДИЦИНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПИЛОТИТЕ НА САМОЛЕТИ” се добавят думите”И ВЕРТОЛЕТИ”

§ 56. Чл.59 се изменя на чл.121.

§ 57. Чл.60 се изменя на чл.122, и в ал.1, т.1 в края се добавят думите „и CPL(Н) и ATPL(Н);”, в т.2 се добавят думите „и PPL(Н)”; )”; в ал.1, т.2, б.а) след „PPL (A)” се добавят думите”– 60 месеца;”; в б.б) в края се добавят думите „– 24 месеца;”; в б.в) в края се добавят думите „– 12 месеца”; в ал.3, т.1, б. а), б), в) и г) след „ATPL(A)” се добавят думите „CPL(Н) и ATPL(Н)”; създава се нова т.3 със следното съдържание: „клас 2 за кандидати и притежатели на свидетелство за правоспособност за пилоти на вертолети: 60 месеца до 30 годишна възраст, 24 месеца до 50 годишна възраст, 12 месеца до 65 годишна възраст и 6 месеца след това. Свидетелство за медицинска годност, издадено преди притежателят му да е навършил 30 години, няма да бъде валидно за права по клас 2 след навършване на 32 години.”

§ 58. Чл.61 се изменя на чл.123, чл.62 се изменя на чл.124, чл.63 се изменя на чл.125, чл.64 се изменя на чл.126;

§ 59. Чл. 65 се изменя на чл.127, и в ал.6 думите „лицензионния отдел на JAА” се заменят с думите „лицензионния отдел на ЕАSА.”

§ 60. Чл.66 се изменя на чл.128; чл.67 се изменя на чл.129.

§ 61. Чл. 68 се изменя на чл.130, и думите „в случай на несъгласие в JAА се изпращат” се заменят с думите ”в случай на несъгласие в ЕАSА се изпращат”.

§ 62. Чл.69 се изменя на чл.131; чл.70 се изменя на чл.132; чл.71 се изменя на чл.133.

§ 63. Чл. 72 се изменя на чл. 134, и в ал.1 след думите „пилоти на самолети” се добавят думите „и вертолети”.

§ 64. Чл. 73 се изменя на чл.135; чл.74 се изменя на чл.136.

§ 65. Чл.75 се изменя на чл.137, и в ал.1 след думите”пилотите на самолети” се добавят думите „и вертолети”.

§ 66. Чл. 76 се изменя на чл.138; чл.77 се изменя на чл.139; чл.78 се изменя на чл.140; чл.79 се изменя на чл.141; чл.80 се изменя на чл.142; чл. 81 се изменя на чл.143; чл.82 се изменя на чл.144; в ал.3 на чл.144 (предишен чл.82) след думите”по реда на” се добавят думите „чл.145”, а думите „чл.79” се заличават;

§ 67. Чл.83 се изменя на чл.145, и в т.6 думите „приети от JAА”се заменят с думите „приети от ЕАSА;”

§ 68. Чл.84 се изменя на чл.146, и в ал.1, т.1 думите „инструкциите на JAА” се заменят с думите „инструкциите на ЕАSА”.

§ 69. Чл.85 се изменя на чл.147; чл.86 се изменя на чл.148; чл. 87 се изменя на чл.149; чл.88 се изменя на чл.150; чл.89 се изменя на чл.151;

§ 70. Чл.90 се изменя на чл.152, и в ал.2 думите ”лицензионния отдел на JAА”се заменят с думите „лицензионния отдел на ЕАSА”; думите „лицензионния подсекторен екип на JAА (медицински)” се заменят с думите „лицензионния подсекторен екип на ЕАSА (медицински)”;

§ 71. Чл. 91 се изменя на чл.153.

§ 72. Чл.92 се изменя на чл. 154, и в ал.1, думите „препоръчани от JAA” се заменят с думите „препоръчани от ЕАSА”.

§ 73. Чл. 93 се изменя на чл.155; чл.94 се изменя на чл.156; чл.95 се изменя на чл.157.

§ 74. В § 1, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби в т.2 думата „служебно” се заличава. Създават се нови т.3 и 4 със следното съдържание:”3. лицата, притежаващи свидетелство за правоспособност, издадено по реда на Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал, заявяват пред ГД "ГВА" в двумесечен срок от влизането в сила на настоящата наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39/2009 г., че желаят свидетелството да бъде преобразувано в свидетелство по JAR-FCL 2 и JAR-FCL 3, представят необходимите доказателства и внасят държавна такса;

4. в шестмесечен срок след изтичане на срока по ал. 3, т. 3 ГД "ГВА" преиздава свидетелствата за правоспособност на лицата от авиационния персонал – пилоти на вертолети, издадени по реда на Наредба № 1 от 2003 г., при условие, че са представени доказателства за съответствие с изискванията на JAR-FCL 2 и JAR-FCL 3 и лицето е внесло държавна такса;”§ 75. В §1, ал.4 навсякъде след думите „JAR - FCL 1” се добавят думите”и 2”;

§ 76. В § 1, ал.8 след думитеJAR-FCL 1 (самолети)” се добавят думите „и JAR-FCL 2 (вертолети)”, а след „JAR-FCL 1.015(а)(1)” се добавя „/JAR-FCL 2.015(а)(1)”.

§ 77. В § 1, ал.10 след думите „JAR-FCL 1.010(а)(4)” се добавят думите ”/JAR-FCL 2.010(а)(4)”.

§ 78. В § 1, ал.11 след думите „JAR-FCL 1 (самолети)” се добавят думите „/JAR-FCL 2 (вертолети)”, след думите „JAR-FCL1.425 (a) и (b)” се добавят думите „/JAR-FCL 2.425.” Създава се нова ал.15 със следното съдържание:

„(15) На лицата, придобили квалификационен клас за радиотелефонен оператор (RTO), които не докажат професионално владеене на английски език на едно от нивата по чл. 25 г, ал. 4 до 5 март 2011 г., се прекратяват следните права, произтичащи от свидетелствата им за правоспособност, както следва:

1. за транспортните пилоти ATPL(А) и ATPL(Н) - прекратяват се всички права, произтичащи от свидетелството за правоспособност, и свидетелството за правоспособност се отнема;

2. за професионалните пилоти CPL(А) и CPL(Н) - прекратяват се правата, произтичащи от квалификационните класове, а именно: за радиотелефонен оператор (RTO), за полети по ППП (IR), и свидетелството за правоспособност се изменя;

3. за любителите пилоти PPL(А) и PPL(Н) - прекратяват се правата, произтичащи от квалификационните класове, а именно: за радиотелефонен оператор (RTO), за полети по особените правила за визуални полети (S-VFR), и свидетелството за правоспособност се изменя.”

§ 79. Към Приложение № 7 към чл.106 (предишен чл. 47), т.4 се добавя следното съдържание:

(вж.списъка на типовете вертолети от JІР)§ 83. В § 7. след думите „JAR-FCL 1” се добавя „, 2”;

§ 84. В § 8 след думите „JAR-FCL 1” се добавят думите ”и 2,”.

§ 85. В т. 2 и т.7 от таблицата по Приложение № 5 към чл.17 (предишен чл. 14), ал. 1, чл.18( предишен чл. 15), ал. 1 и § 1, ал. 3 навсякъде (А) се заменя с (А/Н); след думите „виж АМС – FCL 1.005 и 1.015” се добавя „/2.005 и 2.015)”; след „виж АМС-FCL 1.125” се добавя „/2.125.”
§ 86. В т.1 от Приложение № 9 към чл.111 (предишен чл. 49), ал. 1 и чл. 114(предишен чл.52) съкращенията „ATP(A), CPL/IR(A), CPL(A), IR (A),TR(A), CR(A), FI(A) се заменят със съкращенията:” ATP(A)/(H), CPL/IR(A), CPL(A) /(H), IR (A)/(H), TR(A)/(H), CR(A/H), FI(A)/(H)”;

§ 87. В Приложение № 9 към чл. 111(предишен чл.49), ал. 1 и чл. чл.114 (предишен чл. 52 ) навсякъде след думите „JAR-FCL 1.055” се добавя „/2.055”, след думите „JAR-FCL 1.055” се добавя „/2.055”. В т. 19. след думите „ JAR-FCL 1.005” се добавя „/2.005(a)(4)”.

 § 80. В Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (обн., ДВ, бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2003 г., бр. 56, 87 и 112 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г.; доп., бр. 28 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Навсякъде думите „министърът на транспорта”и „министерството на транспорта” се заменят съответно с думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията” и” министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

2. В чл.2, т.1 се отменя.

3. В чл. 3, т.4, 5, 6, 7, 8 и 9 се отменят.

4. В чл.12, ал.2, т.1,2 и 3 се отменят.

5. Чл.25 се отменя, в чл.27, ал.1, т.16 се отменя.

6. В чл. 30, ал. 1 думите ”свидетелства за правоспособност” се заменят с думите „свидетелство за правоспособност”, а думите „CPL(H), ATPL(H),” и „и квалификационни класове IR(A) и IR(H)” се заличават.

7. В чл. 40, ал.3 думите„ ATPL и” се заличават.

8. В чл. 41, ал. 2 думите”на ATPL до 7 години след последната дата на валидност на вписан в CPL квалификационен клас IR и” се заличават.

9. В чл.45, ал.4 и ал.5 се отменят; чл.51 се отменя.

10. Чл. 52 , чл.53, и чл.60 се отменят.

11. В чл. 62, ал.1 думите „ATPL и” и „ в тях” се заличават, ал.2 се отменя.

12. Чл. 65 се отменя.

13. Чл.66, 67 и 70 се отменят.

14.Чл. 71, 72 и 73, 74, 75, 75а, 75б, 76, 77 и 78 се отменят.

15. Отменя се раздел І на Глава ІІ.

16. Глава ІІІ – раздели І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ се отменят.

17. Глави ІV, V, VІ и VІІ се отменят.

18. Отменя се § 16 от Преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал (ДВ, бр. 28 от 2008 г., в сила от 14.03.2008 г.)

19. В Приложение № 1 към чл. 7, ал. 4 - ч. І , част „Вертолети”- т.4, 5, 6, 7, 8 и 9 се отменят, в част ІІ т.1 до т.35 вкл. се отменят, т.42 до т.45 вкл. се отменят, т.49 до т.77 вкл. се отменят.
20. В началото на ал.1 на чл.358 се добавя ново изречение със следното съдържание:”Разпоредбите на настоящата глава се отнасят за издаване на свидетелства за техническо обслужване на ВС, за които не са издадени типови сертификати съгласно Регламент № 216/2008 г. на ЕП и СЕ от 20.02.2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност, както и за ВС, попадащи в приложното поле на Приложение 2 от посочения регламент.

21. В Приложение № 1 към чл. 7, ал. 4 - ч. І, част „Вертолети” - т.4, 5, 6, 7, 8 и 9 се отменят, в част ІІ т.1 до т.15 вкл. се отменят, т.16 до т.24 вкл. се отменят, т.25 до т.35 вкл. се отменят, т.42 до т.45 вкл. се отменят, т.49 до т.77 вкл. се отменят.


22. В Приложение № 2 към чл. 10, ал. 2, т.ІІ се отменя.

23. Приложение № 3 към чл. 19, ал. 1 се отменя.


24. В Приложение № 4 към чл. 30, ал. 1 думите „CPL(A), CPL(H), ATPL(A), ATPL(H) и” и „и квалификационни класове IR(A) и IR(H)” се заличават.
25. В Приложение № 6 към чл. 33, ал. 1 думите „CPL(A), CPL(H), ATPL(A), ATPL(H)
и” и „и квалификационни класове IR(A) и IR(H)” се заличават.

26. В Приложение № 7 към чл.43, ал.1, т.1, 2, 9, 11 се отменят, а във формуляра по т.14 думите „IR (A), PPL (A),CPL (A), ATPL(A), IR(H), PPL (H),CPL (H), ATPL (H), PPL (SA)” се заличават.

27.

 Приложение № 9 към чл. 82, ал. 1 се отменя.28. Приложение № 10 към чл. 83 се отменя.

29. Приложение № 11 към чл. 90, ал. 1, т. 1 се отменя.

30. Приложение № 12 към чл. 90, ал. 1, т. 2 се отменя.

31. Приложение № 13 към чл. 90, ал. 1, т. 3 се отменя.

32. Приложение № 14 към чл. 90, ал. 1, т. 4 се отменя.

33. Приложение № 15 към чл. 91 се отменя.

34. Приложение № 16 към чл. 99 се отменя.

35. Приложение № 17 към чл. 101, ал. 1 се отменя.

36. Приложение № 18 към чл. 102, ал. 2, т. 1 се отменя.
37. Приложение № 19 към чл. 102, ал. 2, т. 2 се отменя.

38. Приложение № 20 към чл. 122 се отменя.

39. Приложение № 21 към чл. 127 се отменя.

40. Приложение № 22 към чл. 154, ал. 1 се отменя.

41. Приложение № 23 към чл. 155 се отменя.

42. Приложение № 24 към чл. 160, ал. 1, т. 1 се отменя.

43. Приложение № 25 към чл. 160, ал. 1, т. 2 се отменя.

44. Приложение № 26 към чл. 160, ал. 1, т. 3 се отменя.

45. Приложение № 27 към чл. 161 се отменя.

46. Приложение № 28 към чл. 170, ал. 1 се отменя.

47. Приложение № 29 към чл. 171, ал. 2, т. 1 се отменя.

48. Приложение № 30 към чл. 171, ал. 2, т. 2 се отменя

49. Приложение № 31 към чл. 193 се отменя.

50. В Приложение № 35 към § 4 думите „пилоти на вертолети и самолети и” се отменят. Таблици № 1, 2, 3 и 4 се отменят.


 § 81. В Наредба № 21 от 2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 40 от 2007 г.; попр., бр. 44 от 2007 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Навсякъде думите „министърът на транспорта”и „министерството на транспорта” се заменят съответно с думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията” и” министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

2. В чл.4, т.1, б.а) се отменя, в т.2, б.а), в), г) и д) се отменят.

3. В чл. 7, ал.1, т.1, б. а) се отменя; в ал.2, т.1, б.а) се отменя, в т.2 букви в), г) и д) се отменят.

4. В чл. 27, ал. 1, т.6, 7, 8, 9 и 10 се отменят.

5. В чл. 29, ал. 1 думата „CPL(H) и” се заличава.

§ 82. В Наредба № 27 от 2000 г. за авиационните учебни центрове (обн., ДВ, бр. 32 от 2000 г.; доп., бр. 85 от 2001 г., бр. 22 от 2007 г.; изм., бр. 40 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Навсякъде думите „министърът на транспорта”и „министерството на транспорта” се заменят съответно с думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията” и” министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

2. В чл. 20, ал. 2, т. 2. след думите „части B 1,” цифрите „2”и” 5”се заличават. B т.3 се заличават думите „230-259 (Полетно обслужване), 260-269 (Полети за калибриране на аеронавигационни средства (облитане)”.

3. Чл.28 се отменя.

4. Чл.51 се отменя

5. В Приложение № 1 към чл. 1, ал. 4 т.2, 4, 6, 7, 8,9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40,41, 42, 43 се отменят.6. В Приложение № 2 към чл. 12, ал. 2, в т.241 думите „любител пилот” се заличават, т.242, 243, 244, 251, 253, 254 се отменят. 

7. Приложение № 3 към чл. 48, ал. 3 от Наредба № 27 от 2000 г. за авиационните учебни центрове се отменя и със същото съдържание се създава ново Приложение № 11 към чл.25 от Наредба № 39 от 26.01.2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за авиационни учебни центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти, в съответствие с изискванията на JAR-FCL 1, JAR-FCL 2 и JAR-FCL 3 и контрола върху тях, издадена от министъра на транспорта, обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2009 г., попр., бр. 15 от 24.02.2009 г.”
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница