„ Образец №1Дата19.07.2018
Размер139.4 Kb.

Образци на документи за участие в обявена покана за събиране на оферти по чл.20, ал.3 от ЗОП от Община Първомай за строителство с предмет: „ Реконструкция на общински път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участък Първомай-Бяла река км 3+302,88 км 3+602,88

Образец № 1
ДО

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

ГРАД ПЪРВОМАЙ

УЛ. ”БРАТЯ МИЛАДИНОВИ-ЮГ” № 50

ОФЕРТАНаименование на Участника:ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН:

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)


Седалище по регистрация:

(град, пощенски код, улица, №)

Точен адрес за кореспонденция:

(град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
e-mail:
Лице/а за контакт:
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимия брой полета)

Банка, BIC, IBAN, титуляр на сметката:
Лица представляващи участника по учредителен акт:


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „ Реконструкция на общински път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участък Първомай-Бяла река км 3+302,88 до км 3+602,88“

Запознати сме с всички условия и предмета на настоящата обществена поръчка и ги приемаме без възражения.

Задължаваме се да спазваме условията за участие и за възлагане на обществената поръчка и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на предмета на поръчката.

Предлагаме Срок на валидност на офертата: 60 календарни дни, считано от датата на подаване на офертата.


Нашата офертата съдържа всички изискуеми документи и информация съгласно указанията на възложителя

Дата: .......................... г. Участник: ............................

(дата на подписване) (подпис и печат)

*Забележка: Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.

Образец № 2
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на …………………….. (наименование на участника) ЕИК/Булстат/ЕГН ………………, със седалище и адрес на управление ………………………..
ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: Реконструкция на общински път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участък Първомай-Бяла река км 3+302,88 до км 3+602,88“


Д Е К Л А Р И Р А М:
В качеството ми на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП не съм осъждан/а с влязла в сила присъда / реабилитиран съм (ненужното се зачертава) за:
1. престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се при променя на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .......................... г. Декларатор: ............................

(дата на подписване) (подпис и печат)

Забележка:

* Декларацията се представя от лицата, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

* В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

* Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл. 65, ал. 4 и чл. 66, ал. 2 от ЗОП.


Образец № 3
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на …………………….. (наименование на участника) ЕИК/Булстат/ЕГН ………………, със седалище и адрес на управление ………………………..
ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: Реконструкция на общински път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участък Първомай-Бяла река км 3+302,88 до км 3+602,88“


Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася за конкретния участник):

1.1. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

1.2. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, но за същите е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;

1.3. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, но задължението е по акт, който не е влязъл в сила;


2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

Задължавам се при променя на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 3-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .......................... г. Декларатор: ............................

(дата на подписване) (подпис и печат)


Забележка:

* Декларацията се представя от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да представлява/т участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.


* В случай, че участникът е обединение от физически и/или юридически лица, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП.
* Декларацията се представя и от третите лица и/или подизпълнителите, съгласно чл. 65, ал. 4 и чл. 66, ал. 2 от ЗОП.

образец № 4
Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 66 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на …………………….. (наименование на участника) ЕИК/Булстат/ЕГН ………………, със седалище и адрес на управление ………………………..


ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: Реконструкция на общински път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участък Първомай-Бяла река км 3+302,88 до км 3+602,88“


ДЕКЛАРИРАМ:
1. При изпълнение на обществената поръчка представляваният от мен участник ще използва / няма да използва подизпълнители. (ненужното се зачертава)
2. Подизпълнителят/ите/, видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълняват и съответстващия на тези работи дял от стойността на обществената поръчка са както следва:


Наименование на

подизпълнителя (ЕИК/Булстат/ЕГН)

Видове работи от предмета на поръчката, които ще изпълнява

Дял на изпълняваните работи като % от стойността на обществената поръчка
Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.


Към настоящата декларация прилагаме:

1. Доказателство/а за поетите от подизпълнителя/ите задължения.

2. Документи доказващи спазването на изискванията за подбор на всеки от тях съобразно вида и дела на тяхното участие.

Дата: .......................... г. Декларатор: ............................

(дата на подписване) (подпис и печат)

Образец № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ

(съгласно чл.34, ал.3, т.1, б.“в“ от ЗОП)

за съгласие с клаузите на проекта на договора
Долуподписаният/ата ........................................................................................................... от гр. .........................................., адрес .............................................., ЕГН: ................................ л.к. №: ............................................., изд. на ..............................................от ..............................., в качеството си на ......................................................................................................................

/ръководител, управител, директор и др./

на ................................................................................................................................................,/наименование на юридическото лице/

със седалище и адрес на управление: .....................................................................................

вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с БУЛСТАТ/ЕИК ............................, участник в Обществена поръчка с предмет: Реконструкция на общински път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участък Първомай-Бяла река км 3+302,88 до км 3+602,88“


Д Е К Л А Р И Р А М:
Запознат/а съм и приемам условията в проекта на договора, приложен към документацията за настоящата обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

....... Декларатор: .......................

/дата/ /подпис и печат/


*Настоящата декларация се попълва задължително от участника или от управляващия и представляващия участника.

Приложение 6
СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНОТО СТРОИТЕЛСТВО

(съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП)

Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на …………………….. (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН …………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………..


ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: Реконструкция на общински път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участък Първомай-Бяла река км 3+302,88 до км 3+602,88“
Д Е К Л А Р И Р А М:
През последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, представляваният от мен участник е изпълнил следното строителство на обекти, идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка:
Получател на строителството

Кратко описание предмета на строителството

Стойност на изпълненото строителство (лева без ДДС)

Дата на приключване изпълнението на строителството

1.

2.За потвърждение на горните данни прилагаме удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания:

1. ………………………………………

2. ……………………………..……….

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .......................... г. Участник: ............................

(дата на подписване) (подпис и печат)


Образец № 7

СПИСЪК НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО УЧАСТНИКЪТ ЩЕ ИЗПОЛЗВА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА (съгласно чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП)
Долуподписаният /-ната/ ……………………………….. (трите имена) в качеството си на …………………………….. (длъжност) на …………………….. (наименование на участника) ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН …………………………… със седалище и адрес на управление ……………………………..
ОТНОСНО: Обществена поръчка с предмет: Реконструкция на общински път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участък Първомай-Бяла река км 3+302,88 до км 3+602,88“
Д Е К Л А Р И Р А М:
При изпълнение на обществената поръчка ще използвам следните технически лица:


Техническо лице

(трите имена)
Длъжност, която ще изпълнява в екипа

Образование

(№ на диплома, степен, специалност, учебно заведение, година на дипломиране)Професионална квалификация - съгласно изискванията на възложителя

(№ на издадения документ, направление, година на придобиване)Професионален опит - съгласно изискванията на възложителя

(месторабота, период, длъжност, основни функцииИзвестна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .......................... г. Участник: ............................

(дата на подписване) (подпис и печат)Образец № 8


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От ………………………………..…….. (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН ……………………………, представлявано от ……………..… (име, длъжност)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение предмета на обявената от Вас обществена поръчка с предмет : „Реконструкция на общински път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участък Първомай-Бяла река км 3+302,88 до км 3+602,88“
Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя посочени в Техническата спецификация и документацията за участие при следните условия:

1. Срок за изпълнение на поръчката: ……кал дни / словом :……календарни дни /
2. Гаранционен срок на извършените СМР/СРР на обекта: съгласно приложимите правила на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, от датата на тяхното приемане от Възложителя.
За този период се ангажираме да отстраняваме всички скрити дефекти и недостатъци, появили се в гаранционния срок на извършеното строителство, съгласно договорните условия.
3. С настоящото предложение ДЕКЛАРИРАМ, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Към настоящото Техническо предложение прилагаме:

Дата: .......................... г. Участник: ............................

(дата на подписване) (подпис и печат)

Приложение 9


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ………………………………..…….. (наименование на участника), ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН ……………………………, представлявано от ……………..… (име, длъжност)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: Реконструкция на общински път PDV 1213 Първомай-Б. река-Православен-Драгойново-Буково; участък Първомай-Бяла река км 3+302,88 до км 3+602,88“

П Р Е Д Л А Г А М Е :
1. Цена в размер на …….лв без вкл ДДС / словом :………………/, или съответно с вкл ДДС : ……лв /словом :…………../

2. Ще изпълним възложените работи и ще отчитаме реално количество изпълнена работа на база единичните цени, оферирани от нас в КСС – приложение към тази оферта.
Забележка: Общата стойност на изпълнените и приети СМР не може да надвишава прогнозната стойност в обявата за обществената поръчка;
Задължаваме се да изпълним всички възложени видове СМР съгласно действащата нормативна уредба в строителството и изискванията на Възложителя.
За изпълнение на поръчката прилагаме единични анализни цени за всеки вид СМР от КСС.

При така предложените от нас условия, в предложените от нас единични цени сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на обществената поръчка в описания вид и обхват.

До подписване на двустранен договор, това предложение, заедно с писменото потвърждение от Ваша страна (известие за възлагане на договора) формират обвързващо споразумение между двете страни.
Към настоящото ценово предложение прилагаме:


  1. Количествено-стойностна сметка на хартиен носител в оригинал и на магнитен носител, формат .xls;

  2. Единични анализни цени на хартиен носител в оригинал

Дата: .......................... г. Участник: ............................(дата на подписване) (подпис и печат)База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница