Ι. общ преглед визия 2007-2013ΓДата28.02.2018
Размер149.7 Kb.
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОФИЛ НА ОБЩИНА Минерални бани


  Ι. ОБЩ ПРЕГЛЕД


ВИЗИЯ 2007-2013Γ.
Община Минерални бани да се превърне в привлекателен балнеоложки и туристически център с международно значение и в център за професионално обучение по туризъм и хотелиерство, чрез повишаване качеството на живот, съхраняване на околната среда, развитие на техническата и социалната инфраструктура и пълноценно използване на природните ресурси.
Местоположение:

Община Минерални бани се намира в най-западната централна част на област Хасково. Тя е разположена върху хълмистата северна част на Източните Родопи.

Общината граничи:


 • на североизток - с община Димитровград;

 • на изток - с община Хасково;


Територия: 214666 дка или 4% от територията на област Хасково

Населени места: 12 населени места,

Климат: Характеризира се със смекчен континентален климат - мека и топла зима. Честите затопляния под въздействието на средиземноморския въздух обуславят късния период на задържане на снежната покривка. Лятото е сравнително горещо. Пролетта настъпва рано и е по-хладна от есента.

Средната годишна температура варира от 12,6 до 13,50CСредногодишна сума на валежите - от 560 до 620 мм на кв.м.

Разстояния до големи градове:

 • Минерални бани – София 232 км.

 • Минерални бани – Бургас 288 км.

 • Минерални бани – Хасково 18 км.

 • Минерални бани – Пловдив 75 км.

Близост до ГКПП:

 • Капитан Андреево - намиращ се на 100 км. /между Република България и Република Турция/;

 • Капитан Петко Войвода - намиращ се на 100 км. /между Република България и Република Гърция/.

Инфраструктура:

 • Международен път: Е-80 (София - Пловдив - Истанбул).

 • Международни транспортни коридори: 4, 8, 9, и 10 коридор

 • Летище: летище Узунджово 28 км.

 • Морски транспорт - Черно море и Средиземно море се намират на 2:30 часа път с лек автомобил.

- Първокласни пътища: Магистрала София - Пловдив - Хасково - Свиленград - Истанбул/Турция/ 11 км.


 1. Икономически прегледНаселение: 6741 души

 • в селата 6741 души или 2.5% от област Хасково

Гъстота на населението: 31 души на кв.км.

Структура на населението по възраст:

 • под трудоспособна възраст 14,29% или 963 човека

 • в трудоспособна възраст 57,66% или 3887 души

 • над трудоспособна възраст 28,05%


Структура на населението по образование:

 • с висше образование 1.7%,

 • с полувисше образование 2.1%,

 • със средно образование 21.79%,

 • с основно образование 44.5%,

 • под основно образование 25.71%,

 • неграмотни 3.97 %. 1. Инвестиционни възможности

Каталог с Инвестиционни предложения на Община Минерални баниДруги Инвестиционни предложения • По отношение на изграждането на информационен център: Подобен център не функционира на територията на Минерални бани. Необходимостта от информационен център е свързана с утвърждаването и развитието на курорта. Хотелиерите, както и другите лица, предоставящи туристически услуги в общината имат интерес от разпространението на информация относно забележителностите в района, както и от организация, която да предоставя информация на туристите относно хотели, басейни и други места за отдих, както и да информира относно качествата и лечебните свойства на минералните води. За изграждането на центъра общината е в състояние да предостави ползването на подходящо помещение. Успешни кандидати за организиране на дейността могат да бъдат сдружения на хотелиерите от региона или на други лица, които предлагат туристически услуги.

 • По отношение на максималното оползотворяване на свободно изтичащите минерални води: Към момента част от лечебните минерални води се изливат свободно в реката. Мястото, където те се вливат в реката е познато добре сред жителите на общината и много от тях го ползват често. При извършването на необходимите инвестиции това място ще отговори на санитарните и здравните стандарти и ще може да се ползва от жителите на общината и от почиващите и има потенциала да привлече допълнително туристи. В случая партньорството с частният сектор може да намери израз в привличането на частни инвестиции срещу съвместно ползване на изградения обект или срещу предоставянето му чрез концесия на инвеститора.Потенциални местни партньори:.Хотел „България”

Тел: 03722/ 24 04; 24 05

Факс: 03722/ 20 04

e-mail: Hotel_bulgaria@abv.bgБЯЛА МЕЧКА ЕООД

с. Минерални бани

Тел: 0888229705

Николай Атанасов
Идентифицирани възможности в местния план за развитие


Приоритет за икономическо развитие на Община Минерални бани за периода 2007 – 2013 г.:

Повишаване инвестиционната привлекателност на общината, развитие на благоприятна икономическа среда и конкурентоспособна икономика

Цел 1: Ускоряване адаптирането на индустрията към структурните промени.

Цел 2: Насърчаване създаването на среда, благоприятна за инициативи и за развитие на предприятията, особено на малките и средните предприятия.

Цел 3: Насърчаване създаването на среда, благоприятна за сътрудничество между предприятията.

Цел 4: Засилване на по-добрата експлоатация на потенциала на политиките за иновационно, изследователско и технологично развитие. 1. Правна рамка


Общински услуги: (нормативна уредба за чужденци, необходимо за регистрация на фирма)

местни данъци • данъкът върху недвижимите имоти;
  - данъкът върху наследствата;
  - данъкът върху даренията;
  - данъкът при възмездно прехвърляне на имущество;
  - данъкът върху превозните средства;

местни такси

 • за битови отпадъци

 • за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площадки, улична платна и терени с друго предназначение

 • за детски ясли, детски градини, домове за социални грижи, лагери и други общински социални услуги

 • туристическа такса

 • за добив на кариерни материали

 • за технически услуги

 • за административни услуги

 • за гробни места

 • други, предоставяни от общината услуги


Стимули за инвеститори:

 • Национални:

Закон за насърчаване на инвестициите,

Стратегия за насърчаване на инвестициите в Р. България 2005 – 2010 г., Национална програма за заетост и професионално обучение • Местни:

Ускоряване процеса на издаване на лицензи, разрешителни и регистрация; Индивидуално административно обслужване;

Съдействие при избор на работна ръка и обучение;Помощ при избор на строителна фирма за производствена сграда; .....


 1. Работна сила, заетост, професионално обучение

Икономически активно население: 2668 души

Заети лица: 482 души

Заетост по сектори:

 • Преработваща промишленост: 172 души или 35.68%

 • Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мот: 126 души или 26.14%

 • Строителство: 44 души или 9.13%

 • Транспорт, складиране и съобщения: 3 души или 0.62%

 • Хотели и ресторанти 96 души или 19.91%

 • Здравеопазване и социални дейности: 7 души или 1.45%

 • Други: 7.07 %

Равнище на безработица: 10.24%

Регистрирани безработни лица: 273 души

 • жени: 154 души или 56.41%

 • младежи до 29 г.: 38 души или 13.92%

 • продължително безработни лица: 189 души или 69.23%

 • безработни лица с основно и по-ниско образование: 205 души или 75.1%

Програми за обучение и заетост:

 • Национална програма “От социални помощи към заетост”

 • Национална програма “Асистенти на хора с увреждания”

 • Програма “Старт на кариерата”

 • Национална програма “Помощ за пенсиониране”

 • Национална програма за ограмотяване и квалификация на ромите

 • Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания

 • Национална програма “Мелпомена”

 • Проект “Обучение по предприемачество в извън работно време”

 • Национална програма “Компютърно обучение на младежи”

 • Проект “Гаранционен фонд за микрокредитиране”

 • Програма “Красива България”

 • Проект “Активни услуги на пазара на труда”
 1. Специфична информация по сектори – анализ на бизнес сектораОсновни показатели за стопанските единици в община Минерални бани през 2005 г. /в хил.лв./

Сектор

Брой

единици

Бруто продукция

Приходи от дейността

Нетни приходи от продажби

Разходи за дейността

Печалба

Заети лица, брой

Средства за заплати

ДМА

Общо

97

4813

10313

10245

9592

689

482

827

3481

Селско, ловно и горско стопанство

2

-

-

-

-

-

-

-
Преработваща промишленост

23

598

536

536

500

55

172

241

31

Строителство

7

908

944

944

877

54

44

114

-

Търговия, ремонт и други услуги

41

2226

7543

7481

7018

473

126

220

1424

Хотели и ресторанти

17

856

1008

1002

926

79

96

170

1384

Транспорт, складиране и съобщения

3

37

37

37

-

9

3

0

-

Здравеопазване и соц. дейности

3

40

40

40

32

8

7

3

0

Други

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Основната заетост на жителите по данни на общината е предимно в селското стопанство (растениевъдство и животновъдство), леката и хранително-вкусовата промишленост (шивачество, плетачество, производство на хляб, мляко и млечни продукти, безалкохолни напитки и др.) и курортното дело. На територията няма развита тежка промишленост, поради което районът е екологично чист. Това е едно от условията за развитието на балнеоложкия туризъм като приоритет в икономическото развитие на Минерални бани.

Според оценки на общинската администрация над 80% от населението в работоспособна възраст в общината се занимава със селско стопанство, като обработва малък по размер земя. Голяма част от производителите не са регистрирани по ТЗ и почти не използват наемен труд, а само семейна заетост. 1. Начин на живот

Образование:

Детски градини 4


Брой училища 7

- Общообразователни училища 6

- Професионално училище 1

Специализирани училища:


 1. Оздравителен икономически техникум – с. Минерални бани


Развлечения за свободното време:

Места за отдих: В централната част на селището Минерални бани има парк с площ от 45,5 декара /обща паркова площ за курорта - 61 дка./. Той е подходящо място за отдих на хората живеещи в селото, както и за всички туристи, посещаващи курорта Минерални бани.


Другото много походящо място за отдих и туризъм в Общината е местността до връх Аида - много посещавана през почивните и празнични дни , както от местните жители, така и от един доста висок брой туристи от близките градове и села.
Културни институции:

 • Читалища 7

  • “Заря” – с. Минерални бани

  • “Будилник” с. Сусам

  • “Кирил и Методий” с. Караманци

  • “Христо Ботев” с. Боян Ботево

  • “Борба” с. Сърница

  • “Сеяч” с. Сираково

  • .“Любен Каравелов”
 • Църкви в община Минерални бани

  • с.Сърница – Църква “Св. Никола”

  • с.Сусам – Църква “Св. Атанасий”

  • с. Долно Брястово – Църква “Архангел Михаил”

  • с. Горно Брястово – Църква “Света Троица”

  • с.Сираково – Църква “Света Богородица”; църква “Св. Димитър”

  • с. Минерални Бани – Църква “Св. Георги”

  • Църкви има още в селата Спахиево и Татарево

 • Джамии

  • Колец,

  • Боян Ботево,

  • Ангел Войвода,

  • Караманци,

  • Винево

  • Сърница

 • Евангелистка черква – с. Минерални бани


На разположение на гостите в курорта са следните бази за настаняване, лечение и отдих:

Балнеохотел “Топлика” към “Профилактика, рехабилитация и отдих” ЕАД - разполага с ресторант и дневен бар. Медицинският персонал е висококвалифициран.

Балнеохотел “Изворите” - ресторант, дневен бар, басейн с минерална вода, тангентор и др.

Хотел “България” (3 звезди) - най-новият и луксозен хотелски комплекс, разположен в централната част на курорта. Той е с капацитет 90 легла, разпределени в 35 стаи с по две легла, 8 стаи с по 1 легло и 6 апартамента. Всички стаи са оборудвани с телевизор, телефон и минибар. За гостите на хотела работят ресторант, кафе-бар, механа с открита градина, фитнесзала, рехабилитационен кабинет и сауни. В прекрасната лятна градина на комплекса има открит басейн с минерална вода и пречиствателна станция. Хотелът е оборудван с видеоохранителна система, паркингът му е охраняем.

Хотел “Йонико” - ресторант, дневен и нощен бар, механа, фитнесзала, сауна, тангентор, минибасейн с минерална вода.

Семейни хотели:

Хотел “Панев” –

Хотел “Виктория-голд”
Хотел “Виама”

Частни квартири - (Квартирно бюро)

Жилища


По данни на ТСБ Хасково за изследвания период жилищните сгради в община Минерални бани са 2872 броя за 2001 и 2002 г. и 2003 г. Повече от половината от сградите са построени от тухла – 59,68%, а останалите от стоманобетон – 3,9% и други материали – 36,5%. 99% от жилищата са собственост на частни физически лица, а 0,6% са държавни и общински. Жилищата на 1000 човека от населението са 426 през 2003г. средният бой лица на едно жилище е 2,35човека.


Жилища

2001 г.

2002 г.

2003 г.

Общо

2872

2872

2872

Полезна площ на човек от населението

27,70

28,5

28,1

Жилищна площ на човек от населението

18,05

18,6

18,3

По материал на външните стени на сградата

 • Стоманобетонни

 • Тухлени

 • Други

111


1714

1047


111


1714

1047


111


1714

1047


По форма на собственост

 • държавни и общински

 • частни на юридически лица

 • частни на физически лица

16

2


2854

16

2


2854

16

2


2854

Жилища на 1000 човека от населението

421

432

426

Среден брой лица на едно жилище

2,38

2,31

2,35


Здравеопазване

Лечебни заведения за извънболнична помощ: 3 амбулаторно-поликлинични заведения и 6 ФЗП

1 аптека

социални услуги - общинска служба “Социален патронаж”, която се грижи за 250 човека в домашна среда.


Работещите в сферата на здравеопазването са:

Общопрактикуващи лекари – 3


Минерални бани – 1

Караманци – 1

Боян Ботево – 1

Стоматолози – 4


Минерални бани – 3

Караманци – 1


Фелдшери – 3


Минерални бани – 2

Боян Ботево – 1


Медицински сестри – 2


Минерални бани – 1

Караманци – 1


Акушерки – 1


Минерални бани – 1

Ученическо здравеопазване – 7

Лекар – 1

Фелдшери – 3Медицински сестри – 3

Привлекателност за работодатели и работници:


 • Наличие на изключително ценни топли минерални извори;

 • Благоприятни почвено-климатични условия за развитие на лозарство и трайни насаждения;

 • Наличие на над 60 язовира, водоеми и реки за напояване;

 • Възможности за оземляване на малоимотни и безимотни граждани с общинска земя;

 • Възможност за използване на горските пасища за развитието на животновъдство;

 • Екологично чист регион;

 • Благоприятно географско положение – близост до Турция и Гърция;

 • Близост до международен път;

 • Наличие на богат потенциал за развитие на балнеоложки и алтернативен туризъм;

 • Желание на общинското ръководство за привличане на инвеститори

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница