08 октомври 2010 г. Тема: здравеопазванестраница3/5
Дата09.04.2018
Размер0.83 Mb.
1   2   3   4   5

Редакционен: От една графа в друга
От два дни, откакто еднолично "вдигна" с 3% социалните осигуровки, премиерът Бойко Борисов не е отговорил на нито един въпрос и не търси никакъв диалог с реагиралия гневно бизнес.

В тази безпрецедентна ситуация ресорните министри явно са натоварени със задачата да намерят начин да позамажат ефекта от обявената отмяна на досегашната пенсионна реформа и да търсят вариант на мерки, които поне да изглеждат изгодни за всички страни.

Опитите да се загаси пожарът (както премиерът разпознава заплахите за протести на лекари и синдикати) до този момент повече го разпалваха, а министрите явно ще пробват поне да локализират огнищата.

Точно такъв ход е схемата, която Министерството на финансите подготвя, за да може осигурителната тежест да се увеличи с по-малък процент. Според нея дефицитът в социалното осигуряване ще се финансира със средства от републиканския бюджет вместо с повишение на осигурителните вноски.

А за да не бъде увеличен дефицитът в републиканския бюджет, част от разходите в него за здравеопазване (основно това са субсидии за общините, Военна болница, МВР болница и др.) ще бъдат прехвърлени към здравноосигурителната каса.

Натрупаният резерв на касата пък в края на годината трябва да премине в републиканския бюджет, за "финансиране на дефицитите на консолидираната фискална програма в следващите години" по думите на зам. финансовия министър Горанов.

Не е ясно какви гаранции за решаването на проблемите дава залегналата в споразумението между правителството и лекарския съюз идея, която на пръв поглед наподобява повече "разместване на мебелите" с преместването на някакви пари от една графа в друга, отколкото някаква реална реформа. Въпросът ще се изясни в близките дни - с промените в закона, които вероятно спешно ще да бъдат изработени и гласувани.


Майчин дом
Правителството и Българският лекарски съюз се споразумяха, лекарските протести се отменят, митин­гът, обявен за 15 ок­томври, няма да се състои, а регионални­те протести на 11-и ще бъдат използвани за „разяснителни ме­роприятия,, за постиг­ната договореност. Щом лекарите няма да стачкуват и преми­ерът няма да подаде оставка.

Това е в резюме слу­чилото се тия дни на фронта на здравеопаз­ването.

И, разбира се, от онзи ден имаме и нов здравен министър, този път - акушер-гинеколог. Така здрав­ната реформа отива този път в Майчин дом.

Сагата с тази ре­форма е достойна за сериал по подобие на „Стъклен дом".

Откак стартира тая пуста реформа, в министерството минаха седем минист­ри, но тя така и не се появи на бял свят и все така кара тежка бре­менност. Не помогна­ха нито скалпел, нито диагнози за различни вътрешни болести. Обратно, реформата бе докарана в критично състояние.

Тя бе зачената от министър-стоматолог. После я пое кардиолог, сменен от спе­циалист по търговия и маркетинг - един­ственият не лекар ми­нистър в този сериал. След него дойде мас­тит специалист по обща хирургия, после пък се появи специа­лист по ортопедия и травматология, бивш директор на болница, че и бивш кмет на го­лям наш град. Средната продъл­жителност на престоя на изброените дотук в министерството бе горе-долу две години.

После специалист по обща, гръдна и дет­ска хирургия пое рефор­мата, обеща да я качи на хеликоптери дори. Последва го професорка по ендокринология, решена да сложи ред и дисциплина в хор­моналния баланс на системата.

Средната продъл­жителност на послед­ните двама в минис­терството бе горе-долу седем месеца.

Впрочем щом се за­говори за здравната реформа, скачат без­брой т.нар. специа­листи, авторитети, синдикати, научни ин­ститути, НПО-та и прочие. Много баби - хилаво дете, е ка­зал народът. Само че тия бабуващи на ре­формата са толкова загрижени за нея, че й пречат да се появи на бял свят. Едни от тях орисват, че тя ще да е прекалено лява, други -че ще е дясна.

А здравето не е ляво или дясно. Българинът просто иска да бъде спазен чл. 52 от кон­ституцията, където се казва, че той има право на достъпна ме­дицинска помощ и на безплатно ползване на медицинско обслужване и още, че здравеопаз­ването на гражданите се финансира на първо място от държавния бюджет. А пари в него все няма.

Между другото този бюджет са пред­видени почти три пъти повече пари, от­колкото през 1998 г. Но тогава нямаше нито здравна каса, пардон -каца, нито клинични пътеки, нито пациентски организации. Но здравеопазването си вървеше. Какво стана през тези години, та парите Все не стигат? Да са станали лекари­те повече - не са, тъй като следва да вярваме на предишната министърка, че Всеки ден по един лекар напуска Бъл­гария. Тогава? Отго­ворът ни дава самият премиер „Здравната реформа е нещо, което трябва да се случи. Всички знаят, че се източват пари, но никой не казва как става. Не мога всеки ден да възлагам на службите задачи да търсят корупционни схеми".

Как ли?. Лечката-полечката по пътечка­та... Сещате се какво става.

Новият здравен ми­нистър заяви, че вре­мето на криза е много добро за въвеждане на някои мерки, които са жизнено важни за на­шето здравеопазване, че веднага може да предложи идеи и неща, които са направени във Водещи за здравео­пазването държави. И предупреди, че въпро­сът опира до полити­ческата воля.

Но той каза и нещо друго: „Виждам, че средната продължителност на този пост е няколко месеца. Раз­бира се, ако не се спра­вя, ще си тръгна.,,

Ще му стискаме пал­ци да прескочи средна­та продължителност на поста и да се роди най-после реформата. Ако трябва - и с цезарово сечение. Известно е, че този метод се прилага, когато има опасност за Живота или на майката, или на детето при естестве­но раждане. Е, нещата със здравната реформа опряха дотам.


Къде и защо изтичат парите ни
Иван Ибришимов

Нормално е, когато правителството и пар­ламентът обсъждат държавния бюджет В институциите и В обществото, страстите да бушуват. Бюджетът е закон, който слага рамките на развитието за следващата година, урежда правилата на играта ш,за държавата, и за частния бизнес, до­колкото и той зависи от данъците и осигуровки­те. Затова сблъсъкът на мнения и позиции през последните дни не е из­ненадващ.

Какво съдържа план „А" и защо не е обявен

Правителството де­монстрира умерен оп­тимизъм, синдикатите умерен песимизъм, а биз­несът реагира очаквано разнопосочно. За анали­заторите предвидени­ят от финансовия ми­нистър Симеон Дянков растеж на БВП от 3,6 % е трудно постижим, което се потвърждава и от прогнозата на МВФ за 2,5%. Регионалният министър Росен Плевнелиев явно също изпитва съмнения, защото в едно свое изявление лаконич­но промъкна тезата си за необходимост от план „Б" на кабинета. Плевнелиев е не само успешен министър, той е мениджър от висшата категория и може да се предположи, че добре знае какво и защо говори. И тук логично възниква въпросът - след като е необходим „план Б", то какво съдържа план „А"? Защото ако приемем, че план „А" е самият бюджет, остава една го­ляма празнина, свързана с мерките за изпълнение на бюджета. Казано по друг начин - бюджет с посочения no-горе растеж не би могъл да бъде изпълнен без бързи и фун­даментални реформи в такива деликатни сфери като здравеопазване­то, социалната сигур­ност и образованието.

Министър Дянков вече подсказа, че 2011-а ще бъде година на здравна­та реформа. Същото се отнася до пенсиите, но в образованието, където промените уж вървяха гладко, нещата сякаш забуксуваха.

Но онова, което поне на мен- ми дращи бо­лезнено окото, е липса­та на истински реформи в администрацията. И не е случайно, че при обсъждането на бкоджета в правителството, премиерът Борисов емо­ционално атакува пасив­ността на министрите в тази посока. „Повече не искам да слушам, каз­ва той, съсредоточете се, режете и действай­те!" /ВЖ. карето/. Въ­просът е важен, защото наистина това са обла­стите, в които държа­вата налива средствата си, т.е. нашите пари, в каца без дъно. Струва ми се, че ако Борисов или някой от заместни­ците му простичко беше обяснил връзката между бюджет и реформи, обществените реакции сега нямаше да са тол­кова емоционални.

Къде обичат да потъват парите

През изминалата

година отчетливо се разпознаха две от посо­ките, в които управля­ващите хвърлят глав­ните си сили - борбата с корупцията и организи­раната престъпност, и строителството на ма­гистрали и други крупни обекти. Целта на пър­вото е да се извадят на светло парите, които държавата губи от си­вата и черната иконо­мика, на Второто, да се намалят загубите от лошите пътища и ко­муникации, които също се измерват 8 милиарди на годишна основа. По отношение на крупните обекти има място за спор, защото малцина приемат безрезервно, че най-важното за мо­мента е построяването на голямата спортна зала и на големия музе­ен комплекс в центъра на София, вече наричан българския Лувър. Не, че не са необходими, на­против, но възвръщае­мостта на вложенията при тези два обекта е твърде бавна, а по вре­ме на криза държавата има нужда от свежи пари. Още по-трудна за възприемане е неясната позиция на правител­ството, свързана с голе­мите енергийни проекти. Ако за газопровода „Южен поток" съмнени­ята за неефективност постепенно отпадат, то за тръбата „Бургас „ Александруполис" те се засилват. Същото се отнася и до най-скъпия проект за АЕЦ „Беле­не", където се очаква цената да надхвърли 8 милиарда евро, а стра­тегически инвеститор от САЩ или Евросъюза така и не се появява. Нагърбването с такива разходи е непосилно за държавата и би обрекло поне още едно поколение българи на беднотия, която не е заслужило. Както и да е - това са проблеми, чието ре­шение вероятно ще се търси и извън България и при достатъчно здрав разум пъзелът ще се подреди правилно. Но онова, за което никой отвън не е в състояние да ни помогне, е рефор­мата в държавната и общинската админи­страция.

Защо е необходима реформа в администрацията

Защото администра­цията гълта огромни средства, а ефектът от работата й е почти ну­лев. Преведен, прочути­ят закон на Паркинсън гласи, че основна свой­ство на администраци­ята е да самонараства, без това да се отразява на ефекта от работата й. /ВЖ. карето/. По вре­ме на управлението на Тройната коалиция Дър­жавната администра­ция нарасна до степен, при която се превърна в същинско бреме за държавата и общини­те. Благодарение на неовладяната все още

корупция голяма част от обществото смята, че основните характе­ристики на администра­цията са безразборните харчове и откровеното крадене. Такива общест­вени нагласи подронват авторитета на всяко управление, независимо с коя политическа сила е свързано то. От тук следва, че ако не иска да загуби авторитета си точно в изборната 2011 година, партията ГЕРБ трябва бързо и безкомпромисно да се заеме с административ­ната реформа. С просто око се вижда, че осо­бено средният ешелон на администрацията, дали от безхаберие, дали умишлено не е толкова важно, се съпротивлява и пречи на промените. Далеч съм от мисълта да слагам всички чи­новници в държавата под общ знаменател, но все още онези от тях, които притежават не­обходимите качества и морал, са в малцинство. Добрите примери са no-скоро изключения, отколкото правило. В министерствата и още повече в общините е пълно с хора, които ся­каш не са разбрали, че Тодор Живков го няма, че икономиката е па­зарна и има дори пазар на труда. Шопските принципи за работа­та продължават да са всесилни, а девизът „да избутаме до пенсия", да е водеща мотивация. С такава администрация нито ще се повиши усво­яването на еврофондовете, нито ще бъдат об­лекчени гражданите във взаимоотношенията им с държавата. Статис­тиката отдавна изчис­лява колко време се губи и колко струва това време за елементарни, на пръв поглед, админи­стративни услуги.

От всичко, казано до тук, следва, че е крайно време правителството ясно да формулира и да оповести публично поне краткосрочните и средносрочните си цели. И второ, да пристъпи без колебание към ради­кална административна реформа. Естествено, това не е гаранция за пъ­лен успех, но при всички случаи ще бъде стъпка във вярната посока.
Из „Законът на Паркинсън"
Сирил Паркинсън: „Работата се разширява дотогава, докато запълни времето, предоставе­но за извършването й... Броят на чиновниците и количеството на работата нямат никаква Връзка помежду си... Чиновникът Желае да умножава под­чинените, а не съперниците си. Чиновниците си създават работа един на друг."
Из „Принципът на Питър"
Лоурънс Питър: „Във всяка служебна йерархия всеки служител се стреми да се издигне до своето ниво на некомпетентност... При дадено време за всеки слуЖЕбен пост се проявява тенденция да бъде зает от човек, некомпетентен да върши работа­та... Работата се върши от онези, които още не са достигнали своето ниво на некомпетентност."


Из стенограмата на правителственото заседание от 29.09. 2010 г.
Бойко Борисов: „Толкова пари има - толкова разпределяме. Стягате се. Всички разходи се намаляват. Далеч сме от намаленията на разходите, които още могат да се направят. Хиляди агенципки, служби, изтичат по невероятен начин пари... Увол­нявайте този, който го е допуснал (разхищението, б.м.) - махайте го и пишете отгоре с големи букви моти­ва - за безстопанствено отношение, за нанасяне на щети на държавата. И това е точно този, средният ешелон, където са ги набутали през годините, който абсолютно не го интересува, че ние се мъчим да изцедим всеки лев само и само да мине кризата. И затова тактиката на Дянков е права. Режеш и оставаш. Вие тогава ще стигнете до моя извод. Като вече няма и за вас заплати, ще кажете - чакай, дай да Видим и ще огледате тези отдолу, които са направили поразиите и правят поразии... Повече не искам да слушам, съсредоточете се, режете и действайте."


Излишно упражнение с лоши последици
Правителството няма да събере очакваните приходи от увеличението на осигуровките. Вместо това само ще се разбърка държавата

Увеличаването на осигурителната вноска с 3%, както преди няколко дни предложиха управляващите, няма да има очаквания резултат върху приходите за следващата година, категорични са повечето финансисти и икономисти. Още по-малко пък биха се събрали над 400 млн. лв. повече в хазната на НОИ, както са пресметнали в правителството. Лошото е, че спасяването на бюджета на общественото осигуряване е единствената причина за спорното решение. А то не само няма да постигне целта си, но и ще обърка сериозно нещата на бизнеса и цялата икономика.

Криви сметки

"Аз не знам как точно са изчислени тези цифри, може би без да се отчита процентът на укриване на данъци и осигуровки", каза пред в. "Пари" данъчният експерт и бивш зам.-министър на финансите Атанас Кацарчев. Според него това надали би се случило. На същото мнение е и управляващият директор на Industry Watch Георги Стоев. По думите му повишението на приходите за догодина е можело да се доближи до тези 400 млн. лв. при първия вариант, който предложи правителството преди време. А именно - да се намали здравната осигуровка с 2%, тоест от 8 да падне на 6%, а пенсионната да се вдигне с 2 на сто. Според Кацарчев правителството би имало по-голям успех, ако обложи само хората с по-високи доходи или ако намери механизъм да накара работодателите да осигуряват служителите си на реалните им заплати.

За всекиго по нещо

В стремежа си да угоди на лекарите, като изпълни първото им и най-важно искане - всички пари от здравни вноски да се изразходват само за нуждите на здравеопазването, премиерът Бойко Борисов реши да вдигне вноската за пенсии. "Не трябва да допускаме дефицит", отсече министър-председателят. Само че неговото решение беше атакувано от работодателите. Те демонстративно напуснаха тристранния съвет във вторник. Работодателите определиха правителственото решение като "налудничаво"- и прогнозираха задълбочаване на рецесията в икономиката. Според финансисти не е възможно приходите в НОИ да нараснат, защото много хора ще се опитат да укриват осигуровките си. "Това означава да накараме хората да отидат в сивия сектор", казва още Георги Стоев. Според него безработицата ще нарасне, ще има отлив на инвестиции и не на последно място - по-голямата осигурителна тежест ще удар по други приходни източници като ДДС и данък на физическите лица. Събираемостта като цяло ще намалее.

От другата страна

Не на същото мнение обаче е проф. Гарабед Минасян. Той твърди, че прекалено много се спекулира с темата за ниската събираемост на данъци. "Те не се плащат доброволно. Това е задължение на гражданите по закон. Който не си плаща данъците, подлежи на наказателна отговорност", каза пред в. "Пари" проф. Минасян. В този ред на мисли според него е възможно приходите догодина да нарастат с увеличаването на пенсионната вноска. За съжаление обаче укриването на осигуровки е масова практика, а неплащането им все още не е криминализирано. Въпреки че Борисов обеща от догодина да изпълни и това искане на лекари и синдикати.

И като теглим чертата...

... се оказва, че резултатът от упражнението ще бъде следният - повече сиво, повече безработни, по-малко инвестиции, от една страна. И вследствие на това отново по-малко приходи, от друга. И вероятно отново на дневен ред ще дойде въпросът как да се съберат пари и дали пък да не се вдигне някой данък...Елена Петкова
Самоуверено е да се твърди, че постъпленията от осигуровки догодина ще са по-високи
Георги Стоев, управляващ съдружник в Industry Watch

Честно да ви кажа, така поднесена, информацията за повишаване на приходите на Държавното обществено осигуряване с над 400 млн. лв. е малко подвеждаща. Не знам как са го смятали финансистите на правителството.

Това беше възможно

при първия вариант, когато здравната вноска трябваше да намалее с 2%, а пенсионната да се увеличи с 2%. Тогава трябваше да има пренасочване на пари от НЗОК към НОИ. Но при този вариант е доста самоуверено да се твърди, че приходите ще са по-високи.

Тази мярка няма да подобри събираемостта

Може би правителството предлага

най-оптимистичния вариант при идеални условия, но вероятно не отчитат факта, че много хора ще се опитат,да избегнат плащането на тези осигуровки. Това според мен са статични сметки, без да се отчитат негативите, като например отлив на инвеститори.

Негативен ефект може

да има и върху Други приходни източници, като плащане на ДДС, данъци на физически лица и прочие.
Тази мярка няма да подобри събираемостта
Любомир Дацов, бивш зам.-министър на финансите в правителствата на Симеон Сакскобургготски и Сергей Станишев

Явно тук става дума за друга дългосрочна цел. Каква е тя - не знаем. Правителството взе едно правилно решение и после се отметна от него. То беше да увеличи годините за пенсиониране. Всичко друго не решава проблема. Това е доста популистко решение. От икономическа гледна точка е дълбоко погрешно. Негативните ефекти ще са много. Бизнесът тъкмо започна да излиза от рецесията, а това ще го тласне обратно надолу. Според мен решението за вдигане на осигуровките е неразумно и е взето под натиск. Никой не знае дали пък самото правителство не е подтикнало * синдикатите да поискат

това нещо от него.

Социалният министър Тотю Младенов участва дейно. Няма да се учудя, като се има предвид синдикалното му минало, Във всеки случай тази мярка няма да подобри събираемостта. Работодателите ще трябва да избират дали да съкратят служители, или да увеличат пазарите. В момента няма как да увеличат пазарите, затова безработицата ще се задълбочи.
Здравният министър се захвана първо с аптеките
Ако фармацевтите бъдат изгонени от аптеките, 4000 души ще останат без работа

Новият здравен министър Стефан Константинов се е съгласил да обсъди идеите за промени в Наредба 28 за устройството, реда и организацията на работата на аптеките с Асоциацията на собствениците на аптеки и с Българския фармацевтичен съюз. Преди това обаче няма да предприеме никакви промени в подзаконовия акт. Въпреки че това не е най-наболелият проблем в здравеопазването в момента, Константинов се захвана първо с него.

Против дилетанти в аптеките

Двете организации спорят от няколко месеца по редица точки в наредбата. Ябълката на раздора е изискването само магистър-фармацевти да имат право да работят в аптеки. БФС * настоя пред тогавашния министър на здравеопазването

проф. Анна-Мария Борисова това изискване да остане в наредбата, а АСА категорично не беше съгласна. След около месец задочни спорове текстът беше приет. Според настоящия текст в наредбата само магистър-фармацевти могат да работят в аптеките. Тя трябва да влезе в сила през декември тази година.

За нефармацевпгште в аптеките

"Това е дълбоко погрешно схващане", казва председателят на АСА Николай Костов. Според организацията, в която членуват предимно собственици на големи аптеки, в дрогериите трябва да работят и консултанти на козметика и технически лица. На тях им е забранено да продават лекарства, но те могат да консултират потребителите за всички останали нелекарствени продукти. "Те са обучени за това и аптеките имат нужда от тях", казва още Костов. Ако наредбата не бъде променена, над 4000 души ще останат без работа.


4 хиляди работници в аптеките остават на улицата по Коледа
От асоциацията на аптекарите искат спешна среща със здравния министър
Аида Паникян

Около 4 хил. нефармацевти, които работят като козметични консултанти на специалните щандове в аптеките, ще останат без работа в навечерието на Коледа. Причината е, че Наредба щ28 на МЗ, влязла в сила на 23 декември 2008 г., дава 2-годишен срок на собствениците и управителите на аптеки да се освободят от тези свои работници. Проблемът припомни Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки.

В никоя европейска страна няма такава забрана, защото козметичните консултанти не работят с лекарства, а консултират клиентите и им продават само хранителни добавки, медицински изделия, козметика, заяви Костов. Той обясни, че досега асоциацията не е срещнала разбирането на предишния здравен министър проф. Анна-Мария Борисова. Ако здравните власти не предприемат нищо за промени в законодателството, Асоциацията на собствениците на аптеки АСА ще заведе дело в административния съд.

За аптеките е проблем да се лишат от тези работници. В момента магистър-фармацевтите в регистъра на Българския фармацевтичен съюз са около 5600, от които най-малко 1000 работят в представителства на фармацевтични компании. Така реално работещите в аптеки магистър-фармацевти са малко над 4000, а голяма част от новозавършилите бързат да си търсят работа в ЕС.

Помощник-фармацевтите с бакалавърско образование са над 7000. Около 4030 са лицензираните аптеки, но реално работят около 3700. Излиза, че на всяка аптека се пада по 1 магистър-фармацевт и по-малко от двама помощник-фармацевти, което говори за дефицит на тези специалисти, категорични са от АСА.

Часове след пресконференцията на асоциацията от пресцентъра на МЗ разпространиха съобщение, че министър Стефан Константинов ще обсъди идеите за промени в Наредба 28 с всички заинтересовани страни. Преди това да стане, няма да бъдат предприемани изменения в нормативния акт.
Лекар иска публично извинение от шефката на здравната комисия
Д-р Георги Тодоров от Русе поиска председателят на парламентарната здравна комисия Десислава Атанасова публично да се извини заради изявлението си от трибуната на Народното събрание завчера, че българските лекари са се деквалифицирали. В отворено писмо до Атанасова, БЛС, етичните комисии към НС и БЛС д-р Тодоров, който се подписва като "български лекар", заявява, че твърдението е недопустимо за народен представител и е невярно, тенденциозно и обиждащо цялото съсловие.

"Същите тези български "деквалифицирани" лекари безпроблемно се приемат и са желани в страните от Западна Европа, в болниците от Хелзинки до Тулуза и от Единбург до Прага, работят почтено и честно, така както са работили и в България, и са търсени специалисти", пише в отвореното писмо. Д-р Тодоров изразява надежда, че подобни квалификации повече няма да бъдат отправяни от трибуната на Народното събрание нито към лекарите, нито към което и да е друго съсловие.

Д-р Георги Тодоров стана публично известен през лятото, когато се опита да влезе на среща на бившия министър Борисова с лекари в Русе, но беше набит от охраната на районната колегия на Българския лекарски съюз.

1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница