1. Адрес на ПродавачаДата08.05.2018
Размер45.85 Kb.
Обява

Община Плевен обявява търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията на участниците в администрацията на Община Плевен за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински имоти” по реда на Глава пета от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

1. Адрес на Продавача: Община Плевен, гр. Плевен, пл. „Възраждане” №2, факс - 064/844 230, e-mail - mayor@pleven.bg, телефон - 064/802 036 /ОП УОЗГ, гр. Плевен/.


2. Вид на процедурата: търг с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията за „Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински имоти”.

3. Предмет на процедурата:Продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от общински имоти” за обект в землището на с. Николаево, община Плевен, включващ част от поземлен имот с номер 000233, с НТП „язовир”, и част от поземлен имот с номер 112014 с НТП „изоставено трайно насаждение”, 455 пл. куб. м широколистна дървесина /върба, джанка, акация, глог, цер, топола, обикновен габър, благун, бряст, липа/, с общо прогнозно количество 455 пл. куб. м съгласно следната спецификация:


Сортименти

Количество,

Единична цена

Началнабез ДДС,

стойност
пл.куб.м

лв./пл.куб.м

без ДДС, лв.

Дърва за огрев /върба/

336

30,00

10080,00

ОЗМ /върба/

30

38,00

1140,00

Дърва за огрев /джанка/

26

46,00

1196,00

Дърва за огрев /акация/

12

41,00

492,00

Дърва за огрев /глог/

13

46,00

598,00

Дърва за огрев /цер/

11

46,00

506,00

Дърва за огрев /топола/

12

30,00

360,00

Дърва за огрев /обикновен габър/

6

46,00

276,00

Дърва за огрев /благун/

5

46,00

230,00

Дърва за огрев /бряст/

3

46,00

138,00

Дърва за огрев /липа/

1

30,00

30,00

Общо за обекта

455
15046,00


4. Обща прогнозна стойност на обекта по т. 3: 15046,00 лв. без ДДС /петнадесет хиляди, четиридесет и шест лева без ДДС/.

5. Депозит за участие: 1504,60 лв. /хиляда петстотин и четири лева и шестдесет стотинки/, представляващ 10 /десет/ % от стойността на обекта.

6. Срок за изпълнение на договора: най-късно до 31.08.2017 г.

7. Условия за допускане на кандидатите до участие в търга с тайно наддаване: купувачът трябва да е вписан в публичния регистър на ИАГ по чл. 241 от ЗГ, да няма задължения към държавата, Община Плевен и търговските дружества с общинско участие. Участниците не могат да бъдат свързани лица с Кмета на Общината или със служители на ръководна длъжност в Общината, както и с други участници в процедурата.

Участниците трябва да представят офертите си в съответствие с изискванията, посочени в утвърдената документация за провеждане на търга.8. Критерий за класиране на офертите: най-висока предложена цена. При евентуално представяне на еднаква най-висока цена от двама или повече кандидати, класирането им ще се извърши след провеждане на търг с явно наддаване между тях.

9. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документация за участие: Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. „Възраждане” №4. Цената на документацията за участие в процедурата за обекта е 30,00 лв. /тридесет лева/ без ДДС и се внася с ПКО в касата на Центъра. Платената цена за документация не подлежи на връщане. Срещу представен документ за платена документация, същата се получава от 08:30 часа до 16:00 часа от 17.05.2017 г. до 25.05.2017 г. /при нов търг - до 16:00 часа на 30.05.2017 г./ от Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. „Възраждане” №4.

10. Оглед на обекта: Участниците в търга могат да направят оглед на обекта, в работен ден от 17.05.2017 г. до 25.05.2017 г. /при нов търг - до 30.05.2017 г./ от 08:30 часа до 16:00 часа, след представяне на документ за закупени документи за участие в търга, в присъствието на представител от Община Плевен и след писмено заявление за това, като разходите за огледа на обекта са за сметка на кандидата.

11. Място и срок за подаване на офертите: Център за административно обслужване на граждани при Община Плевен, пл. „Възраждане” №4, в срок от 08:30 часа до 17:00 часа от 17.05.2017 г. до 25.05.2017 г. /при нов търг – до 17:00 часа на 30.05.2017 г./.

12. Място, дата и час на провеждане на търга с тайно наддаване: на 26.05.2017 г. от 09:00 часа в Заседателна зала, 3 етаж, в сградата на Община Плевен. При липса на кандидати или при необявен спечелил участник, нов търг да се проведе на 31.05.2017 г. по същото време и на същото място.
Каталог: uploads -> posts


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница