1. Годишни размери на патентния данък, който ще се плаща в община КарловоДата21.12.2017
Размер78.11 Kb.
КАКВИ ДАНЪЦИ ЩЕ ПЛАЩАТ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА КАРЛОВО ПРЕЗ 2008
1.Годишни размери на патентния данък, който ще се плаща в община Карлово

Според приетата Наредба от ОбС: физическо лице, вкл. едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение 4 към 2-ра глава, раздел 5 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие, че: оборотът за предходната година не надвишава 50 000лв.; лицето не е регистрирано по Закона за ДДС. Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно.- средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи 1 и 2 звезди /данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта/: Карлово - 90лв. /било 75/, останалите селища 40лв. /било 25/;

- заведения за хранене и развлечения 1-2 звезди /за всяко място за консумация, вкл. на открити площи/: Карлово - 8лв. /било 5/, останалите селища - 4лв. /било 1/;

- заведения за хранене и развлечения 3 звезди: Карлово - 15лв. /било 10/, останалите селища - 10лв. /било 6/;

- заведения за бързо обслужване 1-2 звезди: Карлово - 5лв. /било 2/, останалите селища - 4лв. /било 1/;

- заведения за бързо обслужване 3 звезди: Карлово - 10лв. /било 6/, останалите селища - 5лв. /било 3/;

- питейни заведения 1-2 звезди: Карлово - 5лв. /било 2/, в селищата - 3лв. /било 1/;

- питейни заведения 3 звезди: Карлово - 12лв. /било 10/, в селищата - 5лв. /било 3/;

- кафе-сладкарници 1-2 звезди: Карлово - 5лв. /било 2/, в селищата - 3лв. /било 1/;

- кафе-сладкарници 3 звезди: Карлово - 12лв. /било 10/, в селищата - 5лв. /било 3/;

- дневни барове 2 звезди: Карлово - 12лв. /било 10/, в селищата - 5лв. /било 3/;

- дневни барове 3 звезди: Карлово - 12лв. /било 10/, в селищата - 5лв. /било 3/;

- нощни барове 2 звезди: Карлово - 8лв. /било 5/, в селищата - 8лв. /било 5/;

- нощни барове 3 звезди: Карлово - 25лв. /било 20/, в селищата - 25лв. /било 20/;

- бюфети, каравани и павилиони /за обект/: Карлово - 150лв. /било 100/, в селищата - 100лв. /било 75/;

- при търговия на дребно до 100 кв.м нетна търговска площ на обекта, данъкът се определя 1 кв.м нетна търговска площ: Карлово - 10лв. /било 6/, в селищата - 7лв. /било 4/;

- платени паркинги /за 1 място/: Карлово - 50лв. /било 35/, в селищата - 30лв. /било 20/;

- дърводелски услуги: Карлово - 270лв. /било 220/, в селищата - 140лв. /било 100/;

- шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги: Карлово - 380лв. /било 240/, в селищата - 150лв. /било 110/;

- обущарски и шапкарски услуги: Карлово - 60лв. /било 50/, в селищата - 50лв. /било 40/;

- бръснарски и фризьорски; ветеринаро-фризьорски услуги: Карлово - 280лв. /било 240/, в останалите селища - 150лв. /било 132/;

- машинописни и/или коприни услуги: Карлово - 400лв. /било 336/, в останалите селища -250лв. /било 224/;

- козметични услуги, татуировки: Карлово - 400лв. /било 300/, в останалите селища - 230лв. /било 200/;

- маникюр, педикюр: Карлово - 300лв. /било 180/, в останалите селища - 90лв. /било 77/;

- часовникарски услуги: Карлово - 130лв. /било 110/, в останалите селища - 80лв. /било 70/;

- тапицерски услуги: Карлово - 350лв. /било 275/, останалите селища - 250лв. /било 200/;

- автомивки; ремонт, регулиране и баланс на гуми: Карлово - 500лв. /било 450/, останалите селища - 280лв. /било 230/;

- авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и др. услуги по техническото обслужване и ремонт на МПС: Карлово - 900лв. /било 700/, останалите селища - 500лв. /било 350/;

- ремонт на електро- и водопроводни инсталации: Карлово - 250лв. /било 180/, останалите селища - 170лв. /било 132/;

- стъкларски услуги: Карлово - 300лв. /било 240/, останалите селища - 200лв. /било 132/;

- поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, музикални инструменти: Карлово - 320лв. /било 284/, останалите селища - 200лв. /било 174/;

- отдаване на видеокасети под наем: Карлово - 900лв. /било 880/, останалите селища - 630лв. /било 600/;

- гадатели, екстрасенси, биоенерготерапевти: Карлово и останалите селища - 3000лв. /било 2000/;

- фотографски услуги: Карлово - 600лв. /било 440/, селищата - 400лв. /било 300/;

- посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти: Карлово - 1000лв. /било 400/, селищата - 1000лв. /било 200/;

- ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини: Карлово - 120лв. /било 90/, селищата - 100лв. /било 71/;

- ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги: Карлово - 80лв. /било 72/, селищата - 70лв. /било 61/;

- заложни къщи: Карлово - 20 000 лв. /било 12 000/, селищата - 20 000лв. /било 6 600/;

- продажба на вестници, списания, българска и преводна литература: Карлово - 120лв. /било 90/, селищата - 80лв. /било 69/;

- ремонт на компютри, компютърна и др. електронна офис техника: Карлово - 1000лв. /било 865/, селищата - 500лв. /било 390/;

- химическо чистене, пране и гладене /на брой съоръжения/: Карлово - 300лв. /било 243/, селищата - 210лв. /било 187/;

- обучение на водачи на МПС /за брой МПС/ в следните размери:

а/ мотопеди, мотоциклети: Карлово - 400лв. /било 350/, селищата - 400лв. /било 275/

б/ други МПС: Карлово - 900лв. /било 700/, селищата - 900лв. /било 550/;

- услуга "Пътна помощ": 2 000 лв. за брой МПС;

- услуги със земеделска и горска техника /за брой техника/: комбайн - 350лв.; трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и др. самоходни и самодвижещи се машини - 130лв.; прикачни, навесни и стационарни машини - 15лв.

Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:

- физическите лица, вкл. ЕТ, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление с 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за нея през цялата данъчна година;

- физическите лица, вкл. ЕТ, които извършват с личен труд през цялата данъчна година повече от един вид патентна дейност от посочените в т.1-36 на приложение 4 към Глава 2, раздел 5 от ЗМДТ, заплащат 50 на сто от определения патент за съответната дейност;

- - физическите лица, вкл. ЕТ, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т.5, 6, 8-15, 18-20, 25, 27-29 и 31 на приложение 4 към глава 2, раздел 5 от ЗМДТ, заплащат 50 на сто от определения патент за съответната дейност, ако я извършват лично и не наемат работници през цялата данъчна година;

- лицата, които използват работно място за обучение на чираци, заплащат 50 на сто.

Око до 31 януари на текущата година лицата са подали данъчна декларация и в същия срок заплатят пълния размер на патента, ползват 5% отстъпка.
2. През 2008-а плащаме 2 промила данък върху недвижимите имоти
Два промила /2 лв. на хиляда/ върху данъчната оценка на недвижимия имот ще плащат жителите на община Карлово, реши след дебати и разисквания Общинският съвет в Града на Левски на извънредна сесия, провела се на 7 т.м. Размерът на налога, който от настоящата година постъпва в общинската хазна, досега беше 1.5 промила. В докладна записка администрацията предложи 2.5 на хиляда, но мнозинството прие предложението на Тошко Стоев от коалиция "Заедно за Община Карлово". Не събра необходимия брой гласове предложеното от Генчо Даков /СДС/: данък сгради да се увеличи само с 12.5%, каквато, според официалната статистика, е инфлацията у нас. Данъчната оценка на недвижимите имоти се определя по норми съгласно Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването, и се съобщава на данъчно задължените лица. Оценката на недвижимите имоти на предприятията е отчетната им стойност, а за жилищните имоти на предприятията - данъчната им оценка. Данъчната оценка на тези имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно ЗМДТ, гласят текстовете от наредбата. Според нея при липса на счетоводни данни, данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице, като в тези случаи служителят може да ползва и вещи лица. При промяна на данъчната оценка на имота през годината, данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ тоз на промяната. В случаите на промяна от Общинския съвет на границите на зони в населените места и категориите на вилните зони или на населените места, данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година. За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление. Със 75 на сто намаление се дължи данъкът за имот - основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100%.

Местният парламент не коригира предложението в докладната записка за данъка върху наследствата: поотделно за всеки наследник или заветник: за братя и сестри и техните деца: 0.8 на сто за наследен дял над 250 000 лв., а за други лица - 6 на сто. Такива данъци досега в общината не били реализирани според икономическия зам.-кмет Ганчо Караджов, който представи пред ОбС проекто-наредбата от името на кмета Найден Найденов.

Обект на облагане с данък са и имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничени вещни права върху тях и МПС, придобити по възмезден начин /с изключение на тези МПС, внесени в страната като нови/. Основа за определяне на този налог е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето. С данъка не се облагат имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи. При дарение на имущество и в случаите по чл.44, ал.2 от ЗМДТ, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на 0.8 на сто при дарение между братя и сестри и техните деца и 6 на сто при дарение между други лица. При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер на 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност. При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението. Освобождават се от данък придобитите имущества по чл.48 от ЗМДТ. Този данък се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи - по постоянния адрес, съответно - по седалището на данъчно задълженото лице. Тези, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес. Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в останалите случаи - в двумесечен срок от получаване на имуществото, след подаване на декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ.

Собствениците на превозни средства декларират пред Общината по постоянния адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им и заплащат данък върху превозните средства. За леките автомобили той се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство:- до 37 kW включително: 0.34 лв. за 1 kW /това бе предложението на Петьо Енев от ГЕРБ, което обедини мнозинството съветници/ срещу исканите от администрацията 0.68 лв./1 kW;

- над 37 kW до 55 kW включително: 0.40 лв./1 kW /предложени от ГЕРБ/ срещу исканите от администрацията 0.80 лв./1 kW;

- над 55 kW до 74 kW включително: 0.54 лв. за 1 kW срещу предложените в докладната записка 0.81 лв./1 kW. Така за най-масовите автомобили бяха запазени минималните, позволени от закона тарифи, а останалите са:

- над 74 kW до 110 kW включително: 1.65 лв. за 1 kW /при минимум 1.10 лв./1 kW/

- над 110 kW: 2.46 лв. за 1 kW /при минимум 1.23 лв./1 kW/.

В зависимост от годината на производство, данъкът се умножава с коефициентите, определени с чл.55, ал.1 от ЗМДТ.Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери:

- товарно ремарке: 10 лв. /при минимум 5лв.и максимум 15лв./;

- къмпинг-ремарке: 30лв. /минимумът е 10лв., максимумът - 30лв./.

Данъкът за мотопеди е в размер на 20лв. /границите са от 10 до 30лв./, а за мотоциклети:

- до 125 куб.м включително: 24лв. /границите са от 12 до 36лв./;

- над 125 до 250 куб.м вкл.: 50лв. /при граници от 25 до 75лв./;

- над 250 до 350 куб.м вкл.: 105лв. /при граници от 35 до 105лв./;

- над 350 до 490 куб.м вкл.: 150лв. /граници 50-150лв./;

- над 490 до 750 куб.м вкл.: 225лв. /граници 75-225лв./;

- над 750 куб.м: 300лв. /граници 100-300лв./.

ДАНЪКЪТ ЗА АВТОБУСИ се определя в зависимост от броя места за сядане:

- до 22 места, вкл. това на водача: 150лв. /траници 50-150лв./;

- над 22 места, вкл. това на водача: 250лв. /граници 100-300лв./.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница