1. Име, егн, местожителство, гражданство на възложителя физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лицеДата10.02.2018
Размер105.48 Kb.
Приложение № 2 към чл. 6

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:


1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.
Иван Атанасов Алексиев – Кмет на Община Поморие

Булстат 000057179


2. Пълен пощенски адрес.

гр. Поморие 8200, ул.Солна №5


3. Телефон, факс и e-mail.

05962004, www.pomorie.org


4. Лице за контакти.
инж. П.Войнов-нач.отдел „УТООС”

Димитрина Япаджиева – ст.експ.еколог,Дирекция „СОСУТ”


II. Характеристики на инвестиционното предложение:
Настоящото инвестиционно предложение касае рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа на гр.Каблешково в рамките на гр. Каблешково в рамките на населеното място, както и изграждане на главен канализационен колектор,свързващ гр.Каблешково с пречиствателната станция гр.Ахелой.Реализацията на ИП ще създаде условия за :

 • Обхващане на отпадните води от всички домакинства и насочването им към ПСОВ;

 • Подобряване качеството на водопреносната мрежа, което ще осигури по-лесна и безпроблемна експлоатация и добро качество на питейната вода до консуматора;

 • Транспортирането на всички отпадни води до пречиствателна станция за отпадни води,което ще гарантира запазване на екологичното равновесиев района;

 • С изграждането на качествени „В и К проводи и съоръжения,съобразени технически с действащите към момента нормативни документи,материали и технологии на изпълнение ще се подобрят условията на живот в населеното място и ще се намалят експлоатационните разходи за поддръжката им.

В програмата за опазване на околната среда 2011-2013г., Община Поморие си поставя важни приоритети за опазване на околната среда и в частност на водите, което касае настоящата разботка.
1. Резюме на предложението.

Инвестиционното предложение е за рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа на гр.Каблешково в рамките на населеното място, както и изграждане на главен канализационен колектор, свързващ гр. Каблешково с пречиствтелна станция гр.Ахелой. Целта на проекта е осигуряване на комплексно и ефективно използване на водните ресурси, намаляване експлоатационните разходи за потдръжка на съораженията и подобряване условията за живот в населеното място.

Проекта е на фаза прединвестиционно проучване Предвижда се дълбочина на изкопите в границите на гр.Каблешково да е между 2.30m.-2.50m., a на канализационния колектор около 2.2m. от съществуващия терен. Взривни работи не се предвиждат.

Едната част на проекта обхваща цялата урбанизирана територия на гр.Каблешково, другата представлява линеен обект с дължина около 4300m., започващ от гр.Каблешково и свършващ в гр.Ахелой. Регистър на засегнатите от трасето и сервитутите имоти е изработен служебно, и приложен към настоящото уведомление. Изработен е регистър с геодезически координати в координатна система 1970г. на трасето на линейния обект и на сервитутите му, който е приложен също. За премостването на р.Ахелой се предвижда изграждане на метална конструкция, като тръбата на каналния тласкател ще бъде положена в стоманена обсадна тръба с доаметър Dn300 и с обшивка от минрерална вата за студоизолация. Предвижда се и ситуиране на канално-помпена станция наепосредствено преди премостването на р.Ахелой. Местоположението й е указано на приложената извадка. Часта от трасето на колектора от влизане в регулацията на гр.Ахелой до пречиствателната станцие е обект на друг проект.2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Към настоящия момент в гр.Каблешково са изпълнени улични канализации в някои участъци с участието на собствениците на имоти. Отпадните води се заустват в съществуващи дерета,минаващи през населеното място. Канализационният колектор от гр.Каблешково до канална помпена станция Ахелой, както и канализационната система са изградени частично. Колектора не е въведен в експлоатация.

Настоящата проектна разработка ще даде възможност за обхващане на отпадните води от всички домакинства на населеното място и насочването им за пречистване в ПСОВ.Ще се подобри качеството на водопреносната мрежа за по-лесна и безпроблемна експлоатация, както и по-добро качество на питейната вода до консуматора.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.
Частта от проекта попадаща в рамките на гр. Каблешково, ще се съобрази с одобрен за населеното място със Заповед № РД-318/30.08.1992г. ПУП. За канализационния колектор,минаващ по земеделски земи в непосредствена близост до трасето на път ІІІ клас Каблешково-Ахелой ще се изработи парцеларен план, който ще прецизира местоположението на трасето. По реда на чл.30,ал.3 от ППЗОЗЗ с Решение № 67/02.02.2012г. ОС-Поморие е дал предварително съгласие за изработване на парцеларния план.
4. Подробна информация за разгледани алтернативи.
Настоящата проектна разработка предлага два варианта за разработване на нова канализационна мрежа,тип гравитачна система и два варианта.

І вариант – разделна канализационна мрежа,включваща отделни колектори за битова и дъждовна отпадъчни води.

ІІ вариант-смесена канализационна мрежа. При първия вариант битовите отпадни води се отвеждат самостоятелно до ПСОВ .Дъждовните води се отвеждат чрез самостоятелни колектори до прилежащи дерета , в в които могат да се заустят.Преди изливането се идвършва само механично пречистване като се отделят грубите и едри примеси чрез едра решетка.

При втория вариант канализационната мрежа представлява разделно събиране на битовите и дъждовните отпадъчни води, но отвеждането им в общи колектори. Характерно за този вид мрежа е изграждането на преливници с цел да се облекчи натоварването на мрежата по време на дъжд.

При вариант І се постига качествено събиране на отпадните води без да се натоварва пречиствателната станция.По отношение работата на ПСОВ може да се каже, че че този вид канализационна мрежа дава възможност за постигане на много добра работа на биологичните пречистващи съоръжения през цялата година,тъй като постъпващите товари са еднаква концентрация и съоръженията лесно се оптимизират.

Вариант ІІ – по-малка дължина на мрежата,по-малък брой ревизионни шахтипо-малки инвестиционни разходи.


5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.
Инвестиционното предложение обхваща изграждането на качествени ВиК проводи и съоръжения в агломерация гр.Каблешково ЕКАТТЕ 35033, община Поморие. Градът се намира на 23 км. От областния център гр.Бургас и на 18 км. От общинския център гр. Поморие. Демографските данни на населеното място към момента на проектиране и прогнозни данни към края на проектния период 2040 – съгласно НСИ са:към 01.02.2011г. населението на гр.Каблешково възлиза на 2926 души.Очаква се в края на експлоатационния период населението да възлиза на 3500 души.
6. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет.
Водопроводната мрежа съгласно „Изискванията към подготовка на инвестиционни проекти в агломерации между 2000 и 10000 е.ж. по ос1 на ОПОС”, се реконструира само в участъците ,където се проектира канализационна мрежа.Предвид големите загуби по мрежата е предвидена рехабилитация на всички водопроводни клонове,съпътстващи канализационните.Тръбите са от РЕ 100 PN 10,изкопните работи съгласно инженерно-геоложкия доклад се предвиждат с макс. Откоси 1:0,25,обратният насип до леглото на пътната настилка е с отсевки в настилките от асфалт,паваж и трошен камък,а при земните настилки с изкопаните земни почви.Изкопът е с ширина 0,60 м. в долната си част и 1,20 м. в горната си част,дълбочината на изкопа е 1,75 м.

На местата на водовземане и включване в съществуващи водопроводи се предвиждат спирателни кранове.На високите места по трасето се предвиждат въздушници,а на ниските оттоци.На необходимите места и на разстояние не по-голямо от 150м. се предвиждат надземни противопожарни хидранти.

Водните количества за ПСОВ са изчислени за 2011 и за референтната 2040г. при определянето им са взети впредвид отпадъчните количества от населението,промишлеността и от инфилтрация.
7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
Не се предвижда промяна на съществуваща пътна инфраструктура.
8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.
В проекта са изложени техническите решения относно СМР ,а именно:


 • уличната настилка е асфалтова за среднотежка категория на движение;

 • почвите са средно 40% скални и 60% земни;

 • тръбите са от полипропилен;

 • сградните канализационни отклонения са от тръби РР с диаметър Ф200;

 • ревизионните шахти са предвидени от готови бетонови елементи;

 • уличните оттоци са бетонови с полимербетонови решетки;

 • изкопните работи се предвиждат според категорията на почвата,съгласно инженерно-геоложкия доклад приложен към проекта.Земната основа е 80% скална.Покритието на тръбите е мин.2 м.


9. Предлагани методи за строителство

Изкопните работи се извършват според категорията на почвата,съгласно инженерно-геоложки доклад ,приложен към проекта.Изкопните работи се предвиждат с неплътно укрепване или укрепителна техника. В проекта не се предвиждат взривни работи.


10. Природни ресурси, предвидени за използване по

време на строителството и експлоатацията.
Не е предвидено ползването на природни ресурси по време на строителството.
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират видове, количества и начин на третиране.
Не се очаква генерирането на отпадъци при реализирането на инв. предложение.
12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.
В и К проводите и съоръженията ще бъдат съобразени технически с действащите нормативни документи и технологии на изпълнение на проектните решения.
13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия,жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).
Не се предвиждат други дейности свързани с инв.намерение.
14. Необходимост от други разрешителни, свързани си нвестиционното предложение.
15. (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

Инвестиционното предложение не предполага замърсяване на околната среда.Очаква се временен дискомфорт от работата на стр. техника .

16. (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Риск от инциденти.

III. Местоположение на инвестиционното предложение

1. План, карти и снимки, показващи границите наинвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.
Приложени към настоящата проектна разработка.
2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.
Частта от проекта попадаща в рамките на гр.Каблешково, ще се съобрази с одобрен за населеното място със зап.№РД-318/30.08.1992г. подробен устройствен план. За канализационния колектор минаващ по земеделски земи в непосредствена близост до трасето на път III клас Каблешково-Ахелой ще се изработи парцеларен план, който ще прецизира местоположението на трасето. По реда на чл.30 ал.3 от ППЗОЗЗ с решение №67/02.02.2012г. Общински съвет гр.Поморие е дал предварително съгласие за изработване на парцеларния план.
3. Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.
Като т.2
4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.;Национална екологична мрежа.
Теренът предвиден за реализацията на инв. предложение не попада в защитена територия по смисъла на ЗЗТ,но попада в границите на две защитени зони по смисъла на ЗБР:зз Емине” BG 0002043 и ЗЗ Ахелой-Равда-Несебър BG 0000574

4а. (нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Качеството и регенеративната способност наприродните ресурси.
С реализацията на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху природни ресурси.
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.
Инвестиционното предложение обхваща изграждането на качествени ВиК проводи и съоръжения в агломерация гр.Каблешково ЕКАТТЕ 35033 ,община Поморие.Градът се намира на 23 км. от областния център гр.Бургас и на 18 км. От общинския център гр. Поморие. Проектът не касае други алтернативи за местоположение на инвестиционното предложение.
IV. Характеристики на потенциалното въздействие (кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи,атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта,природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения,рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.
Не се очаква отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.Възможно е краткотрайно и временно шумово натоварване от работата на машините при полагане на тръбите за канализационната мрежа .Въздействието върху здравето на хората ще бъде положително и с постоянен ефект,тъй като с реализацията на проекта ще се постигне екологосъобразно пречистване на отпадните води от всички домакинства на гр.Каблешково и по-добро качество на водопотреблението.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.
С изграждането на качествени ВиК проводи и съоръжения,съобразени технически с действащите към момента нормативни документи и технологии на изпълнение не се очаква отрицателно въздействие върху елементите от Националната екологична мрежа.
3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
Краткотрайно и временно по време на изкопните работи и полагане на тръбите на канализационната мрежа.
4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).
Инв.предложение ще засегне агломерация на гр.Каблешково ЕКАТТЕ 35033 ,община Поморие.Градът се намира на 23 км. От областния център гр.Бургас и на 18 км. От общинския център гр. Поморие. Демографските данни на населеното място към момента на проектиране и прогнозни данни към края на проектния период 2040 – съгласно НСИ са:към 01.02.2011г. населението на гр.Каблешково възлиза на 2926 души.Очаква се в края на експлоатационния период населението да възлиза на 3500 души.
5. Вероятност на поява на въздействието.

Очаква се временно въздействие по време на изкопните работи и полагане на тръбите на канализационната мрежа.


6. Продължителност, честота и обратимост

на въздействието.

Краткотрайно с временен характер.


7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.
В и К проводите и съоръженията ще бъдат съобразени технически с действащите нормативни документи и технологии на изпълнение на проектните решения.
8. Трансграничен характер на въздействията.

Не се очаква трансгранично въздействие от реализирането на инв. намерение.
Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница