1 История на предложениетоДата27.09.2016
Размер233.31 Kb.


ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИEТО

1.1.История на предложението


Понастоящем в Европейския съюз (ЕС) патентна защита може да бъде получена или чрез националните патентни ведомства на държавите-членки, които издават национални патенти, или чрез Европейското патентно ведомство (ЕПВ) в рамките на Европейската патентна конвенция (ЕПК)1. След като обаче ЕПВ издаде европейски патент, той трябва да бъде валидиран във всяка държава-членка, за която се иска защита. За валидирането на европейски патент на територията на дадена държава-членка националното законодателство може inter alia да изисква патентопритежателят да представи превод на европейския патент на официалния език на въпросната държава-членка2. Поради това сегашната патентна система в ЕС е много скъпоструваща и сложна, особено по отношение на изискванията за превод. Общите разходи за валидирането на един средностатистически европейски патент достигат 12 500 EUR, ако той се валидира само в 13 държави-членки, и над 32 000 EUR при валидиране в целия ЕС. Действителните разходи за валидиране в ЕС се оценяват на около 193 милиона EUR годишно.

Изграждането на икономика, основана на знанието и иновациите, се отчита като приоритет както в стратегията „Европа 2020“3, така и в Акта за единния пазар4. И двете инициативи целят подобряване на рамковите условия за иновации от страна на бизнеса чрез създаване на единна патентна защита в държавите-членки на ЕС, заедно с единна европейска система за решаване на патентни спорове.

Въпреки широко застъпеното мнение, че отсъствието на единна патентна защита се отразява неблагоприятно на конкурентоспособността на европейския бизнес, до момента Съюзът не съумя да създаде единна патентна защита. За пръв път Комисията предложи Регламент на Съвета относно патент на Общността през август 2000 г5. През 2002 г. Европейският парламент прие законодателна резолюция.6. През 2003 г. Съветът прие общ политически подход7, но не бе постигнато окончателно споразумение. Дискусиите по предложението бяха възобновени в Съвета след приемането от Комисията на съобщението „Усъвършенстване на патентната система в Европа“ през април 2007 година8. В съобщението бе потвърден ангажиментът за създаване на единен патент на Общността.

С Договора от Лисабон се въведе по-конкретно правно основание за създаването на европейски права върху интелектуалната собственост. В съответствие с член 118, параграф 1 от Договора за функционирането на европейския съюз (ДФЕС) Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с обикновената законодателна процедура, следва да установят мерки за създаване на европейски права върху интелектуалната собственост. В член 118, параграф 2 от ДФЕС обаче е посочено конкретно правно основание за езиковите разпоредби за европейските права върху интелектуалната собственост, които в съответствие със специалната законодателна процедура следва да се установят от Съвета, като действа с единодушие след консултация с Европейския парламент. Следователно разпоредбите за превод на всяка единна патентна система в ЕС трябва да бъдат установени в отделен регламент.

През декември 2009 г. Съветът прие заключения за „Усъвършенстване на патентната система в Европа“9 и общ подход по предложението за Регламент относно патент на ЕС10. Разпоредбите за превод обаче не бяха обхванати поради горепосочената промяна в правното основание.

На 30 юни 2010 г. Комисията прие Предложение за регламент на Съвета относно разпоредбите за превод за патента на Европейския съюз11. Предложението беше придружено от доклад за оценка на въздействието12 с анализ на различни варианти на възможните разпоредби за превод. Независимо от големите усилия, положени от Председателството на Съвета, на заседанието на Съвета по конкурентоспособността от 10 ноември 2010 г. беше отбелязано, че не може да бъде постигнато единодушно съгласие относно разпоредбите за превод13. На заседанието на Съвета по конкурентоспособността от 10 декември 2010 г.14 бе потвърдено, че съществуват непреодолими трудности, които правят невъзможно вземането на единодушно решение сега и в близко бъдеще. Оттук следва, че целите на предложените регламенти за установяване на единна патентна защита в целия Европейски съюз не могат да бъдат постигнати в разумен срок чрез прилагане на съответните разпоредби на Договорите.

Въз основа на искане на дванадесет държави-членки (Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, Словения, Швеция и Обединеното кралство) Комисията представи на Съвета предложение за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на единната патентна защита15. Всички държави-членки посочиха в своите искания, че законодателните предложения на Комисията в рамките на засиленото сътрудничество следва да бъдат основани на скорошните преговори в Съвета. След приемането на предложението Белгия, Австрия, Ирландия, Португалия, Малта, България, Румъния, Чешката република, Словакия, Унгария, Латвия, Гърция и Кипър също поискаха да участват в засиленото сътрудничество. След като получи съгласието на Европейския парламент, Съветът прие предложението за решение за разрешаване на 10 март 2011 г. Настоящият регламент осъществява засиленото сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита, разрешено с Решение 2011/167/ЕС на Съвета16.

1.2.Правен подход


В сравнение с предложението на Комисията от 2000 г. настоящото предложение се основава на съществуващата система на европейски патенти, като осигурява единно действие на европейските патенти, издадени за териториите на участващите държави-членки. Единната патентна защита няма да бъде задължителна и ще се прилага успоредно с националните и европейските патенти. Притежателите на европейски патенти, издадени от ЕПВ, могат, в срок от един месец след публикуването на съобщението за издаване на европейски патент, да представят на ЕПВ искане за регистрация на единно действие. След като бъде регистрирано, единното действие ще осигурява еднаква защита и ще има едно и също действие на целите територии на всички участващи държави-членки. Европейските патенти с единно действие могат да се издават, прехвърлят, оттеглят или прекратяват само по отношение на тези територии като цяло. Участващите държави-членки следва да възложат на ЕПВ задачата да администрира европейските патенти с единно действие.

2. КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

През януари 2006 г. Комисията започна широка консултация относно бъдещата патентна политика в Европа17. Бяха получени повече от 2 500 отговора от различни заинтересовани страни, включително предприятия от всички сектори на икономиката, бизнес сдружения, сдружения на МСП, специалисти по патентно дело, публични органи и академични институции. Респондентите призоваваха за европейска патентна система, която да осигурява стимули за иновации, гарантира разпространението на научни знания, улеснява трансфера на технологии, предоставя достъп на всички участници на пазара и се характеризира с правна сигурност. Отговорите ясно показаха разочарованието на заинтересованите страни от липсата на напредък по проекта за патент на Общността. По-специално почти всички респонденти (ползвателите на патентната система) възразиха срещу разпоредбите за превод, включени в общия политически подход на Съвета от 2003 г., който предвижда, че патентопритежателят ще трябва да представи превод на претенциите (които имат правни последици) на всички официални езици на Общността.

Заинтересованите страни изразиха обща подкрепа за „единен, поносим по цена и конкурентоспособен“ патент на Общността. Това послание беше повторено при проведено на 12 юли 2006 г. открито изслушване, на което най-различни заинтересовани страни изразиха своята подкрепа за създаването на действително единен висококачествен патент. Те обаче подчертаха, че политическите компромиси не следва да намаляват полезността на проекта. По-специално представителите на малките и средните предприятия (МСП) подчертаха важността на умерените разходи по издаването на патенти.

Въпросът за единната патентна защита беше подробно разгледан също така в рамките на консултацията по програмата „Small Business Act“ за Европа, която се състоеше от редица инициативи в подкрепа на европейските МСП18. Като основни пречки малките и средните предприятия посочиха високото равнище на патентните такси и законовата сложност на патентната система19. В своите становища, изразени в рамките на консултацията, предприятията като цяло и по-специално представителите на МСП поискаха значително намаление на разходите, свързани с издаването на бъдещия единен патент20.

С единната патентна защита са свързани писмените становища, изразени неотдавна от различни заинтересовани страни. Европейските бизнес сдружения, като BusinessEurope21, UEAPME22 и Eurochambres23, потвърждават, че както големите, така и малките предприятия желаят опростена, икономически ефективна и достъпна патентна защита. Националните бизнес организации в много държави-членки и от различни промишлени отрасли повдигнаха едни и същи въпроси24. Заинтересованите страни подчертаха, че всяко решение за единна патентна защита следва да се основава на съществуващите механизми за издаване на патенти в Европа и да не налага изменение на Европейската патентна конвенция.

3. ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Настоящото предложение е придружено от оценка на въздействието, в която са определени основните проблеми на сегашната европейска патентна система: i) високи разходи, свързани с превода и публикуването на европейските патенти; ii) различия по отношение на поддържането на патентите в държавите-членки (всяка година трябва да се плащат годишни такси за подновяване във всяка държава, в която патентът е валидиран); както и iii) сложността на административната процедура по регистриране на прехвърляния, лицензии и други права, свързани с патенти. В резултат на това достъпът до цялостна патентна защита в Европа е толкова скъп и сложен, че за много инвеститори и дружества тя остава недостъпна.

В оценката на въздействието се прави анализ на въздействието на следните варианти:

Вариант 1 (базов сценарий) — Комисията не предприема никакви действия,

Вариант 2 — Комисията продължава да работи заедно с останалите институции за създаването на патент на ЕС, който да обхваща 27-те държави-членки,

Вариант 3 — Комисията представя предложения за регламенти относно осъществяването на засилено сътрудничество:

Подвариант 3.1 — Комисията предлага разпоредби за превод, приложими в областта на единната патентна защита, които съответстват на предложението ѝ от 30 юни 2010 г., или

Подвариант 3.2 — Комисията предлага разпоредби за превод, приложими в областта на единната патентна защита, въз основа на предложението ѝ от 30 юни 2010 г., като включва елементи от компромисното предложение, разгледано от Съвета.

Направеният в оценката на въздействието анализ показва, че предпочитаният вариант е вариант 3 с подвариант 3.2.

Тези проблеми могат да бъдат решени само на равнище ЕС, тъй като без правен инструмент на ЕС държавите-членки не биха могли да гарантират в достатъчна степен правните последици, свързани с патенти, които са еднакви в няколко държави-членки.4. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Решение 2011/167/ЕС на Съвета разреши на държавите-членки, посочени в член 1 от него, да осъществят засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита.

В член 118, параграф 2 от ДФЕС е предвидено конкретно правно основание за установяване на езикови разпоредби, приложими към европейските права върху интелектуалната собственост, осигуряващи еднаква защита в целия Съюз посредством регламенти, които следва да бъдат приети в съответствие със специалната законодателна процедура от Съвета, като действа с единодушие след консултация с Европейския парламент.

5. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА

Настоящото предложение няма въздействие върху бюджета на Съюза.6. ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ

Член 1 — Предмет

Този член определя предмета на настоящия регламент.Член 2 — Определения

Този член съдържа определения на основните термини, използвани в настоящия регламент.Член 3 — Разпоредби за превод на европейския патент с единно действие

Този член предвижда, че не се изискват допълнителни преводи, когато описанието на даден европейски патент с единно действие е било публикувано в съответствие с член 14, параграф 6 от ЕПК. Член 14, параграф 6 от ЕПК постановява, че описанието на даден европейски патент се публикува на езика на производството пред ЕПВ и включва превод на претенциите на другите два официални езика на ЕПВ. Допълнителни преводи се изискват само в случай на спор в съответствие с член 4 и по време на преходния период съгласно член 6. Искането за единно действие следва да се представя на езика на производството.Член 4 — Превод в случай на спор

Този член изисква в случай на спор относно европейски патент с единно действие патентопритежателят да предостави пълен превод на патента на официален език на участващата държава-членка, в която или е извършено предполагаемото нарушение, или е местожителството на предполагаемия нарушител. По искане на компетентния съд на териториите на участващите държави-членки по отношение на спорове относно европейския патент с единно действие, патентопритежателят ще трябва също така да предостави пълен превод на патента на езика на производството на въпросния съд. Разходите за тези преводи се поемат от патентопритежателя. В случай на спор относно иск за щети съдът, който разглежда спора, следва да вземе предвид, че, преди да му е би предоставен превод на неговия собствен език, предполагаемият нарушител може да е действал добросъвестно и може да не е знаел или да не е имал достатъчно основание да счита, че нарушава патента.Член 5 — Администриране на схема за възстановяване на разходите

Този член предвижда, че участващите държави-членки възлагат на Европейското патентно ведомство администрирането на схема за възстановяване на разходите на заявителите, които подават заявки за патент на един от официалните езици на Съюза, който не е официален език на Европейското патентно ведомство, в съответствие с член 12 от Регламент xx/xx [материалноправни разпоредби].Член 6 — Преходни мерки

Този член предвижда преходните мерки, които следва да се прилагат през определен период преди разработването на система за висококачествен машинен превод на всички официални езици на Съюза.

Следователно, в рамките на определен преходен период искането за единно действие съгласно член 12 от Регламент xx/xx относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита следва да бъде придружено от следното: i) пълен превод на описанието на този патент на английски език, когато езикът на производството пред ЕПВ в съответствие с член 14, параграф 3 от ЕПК е френски или немски; или ii) пълен превод на описанието на този патент на някой официален език на участващите държави-членки, който е официален език на Съюза, когато езикът на производството пред ЕПВ е английски.

Въпросните преводи, които се изискват по време на преходния период, ще бъдат публикувани от Европейското патентно ведомство възможно най-скоро след датата на подаване на искане за единно действие съгласно член 12 от Регламент xx/xx [материалноправни разпоредби]. Освен това се посочва, че текстовете на тези преводи нямат никакви правни последици и се предоставят само с информационна цел.

Преходният период следва да приключи веднага щом бъде разработен висококачествен машинен превод на всички официални езици на Съюза. Качеството на машинния превод следва да се оценява редовно и обективно от независим експертен комитет, сформиран от участващите държави-членки в рамките на Европейската патентна организация съгласно посоченото в член 12 от Регламент xx/xx [материалноправни разпоредби] и съставен от представители на Европейското патентно ведомство и ползвателите на европейската патентна система. Тази експертна група ще представя на всеки две години обективна оценка за наличието на висококачествен машинен превод, считано от шестата година след прилагането на настоящия регламент. На тази база Комисията ще представя доклад на Съвета и, по целесъобразност, ще предлага прекратяване на преходния период.

Счита се, че машинният превод на всички официални езици на Съюза ще бъде разработен в рамките на най-много 12 години. Следователно, ако преходният период не бъде прекратен от Съвета по предложение на Комисията, той автоматично се прекратява 12 години след прилагането на настоящия регламент.Член 7 — Влизане в сила

Този член предвижда, че настоящият регламент следва да влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. Тъй като обаче материалноправните разпоредби, приложими към европейския патент с единно действие, се ръководят от Регламент xx/xx относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита и се допълват от разпоредбите за превод, предвидени в настоящия регламент, посочените регламенти следва да се прилагат съвместно. Следователно датата на прилагане на настоящия регламент ще бъде определена така, че да съвпадне с датата на прилагане на Регламент xx/xx [материалноправни разпоредби].

2011/0094 (CNS)

Предложение заРЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита по отношение на приложимите разпоредби за превод

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 118, параграф 2 от него,

като взе предвид Решение 2011/167/ЕС на Съвета от 10 март 2011 г. за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита25,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взе предвид становището на Европейския парламент26,

в съответствие със специална законодателна процедура,

като имат предвид, че:

(1) Съгласно Решение 2011/167/ЕС на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита на Белгия, България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Гърция, Франция, Ирландия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство (наричани по-долу „участващи държави-членки“) беше разрешено да установят засилено сътрудничество помежду си в областта на създаването на единна патентна защита.

(2) Съгласно Регламент xx/xx на Европейския парламент и на Съвета относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита27, при поискване от патентопритежателя, на някои европейски патенти, издадени от Европейското патентно ведомство съгласно правилата и процедурите на Конвенцията за издаване на европейски патенти от 5 октомври 1973 г., с измененията (наричана по-долу „ЕПК“), може да бъде предоставено единно действие на териториите на участващите държави-членки.

(3) Разпоредбите за превод на европейски патенти с единно действие на териториите на участващите държави-членки (наричани по-долу „европейски патент с единно действие“) следва да бъдат установени в отделен регламент в съответствие с член 118, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (наричан по-долу „ДФЕС“).

(4) В съответствие с Решение 2011/167/ЕС на Съвета за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита разпоредбите за превод на европейски патенти с единно действие следва да са прости и икономически ефективни и да съответстват на предвидените в Предложението за регламент на Съвета относно разпоредбите за превод за патента на Европейския съюз28, представено от Комисията на 30 юни 2010 г., в съчетание с елементите на компромиса, предложен от Председателството през ноември 2010 г., който получи широка подкрепа в Съвета29.

(5) Икономически ефективните, опростени и гарантиращи правна сигурност разпоредби за превод, приложими към европейските патенти с единно действие, следва да стимулират нововъведенията и по-специално да са от полза за малките и средните предприятия. С тези разпоредби за превод достъпът до европейския патент с единно действие и до патентната система като цяло следва да стане по-лесен, по-евтин и по-малко рискован.

(6) Тъй като Европейското патентно ведомство отговаря за издаването на европейски патенти, разпоредбите за превод на европейския патент с единно действие следва да бъдат установени въз основа на сегашната процедура в Европейското патентно ведомство. Тези разпоредби следва да целят постигане на необходимия баланс между интересите на икономическите оператори и обществения интерес по отношение на разходите по производството и наличието на техническа информация.

(7) Без да се засягат определени разпореди за превод, когато описанието на даден европейски патент с единно действие е било публикувано в съответствие с член 14, параграф 6 от ЕПК, не следва да се изисква никакъв допълнителен превод. Член 14, параграф 6 от ЕПК предвижда, че описанието на даден европейски патент се публикува на езика на производството пред Европейското патентно ведомство и включва превод на претенциите на другите два официални езика на Европейското патентно ведомство.

(8) В случай на спор относно европейски патент с единно действие легитимно изискване е патентопритежателят да предостави пълен превод на патента на официален език на участващата държава-членка, в която или е извършено предполагаемото нарушение, или е местожителството на предполагаемия нарушител. По искане на компетентен съд на територията на участващите държави-членки по отношение на спорове относно европейския патент с единно действие, патентопритежателят следва също така да предостави пълен превод на патента на езика на производството на въпросния съд. Тези преводи не следва да се правят с автоматизирани средства и разходите за тях следва да се поемат от патентопритежателя. В случай на спор относно иск за щети съдът, който разглежда спора, следва да вземе предвид, че, преди да му е бил предоставен превод на неговия собствен език, предполагаемият нарушител може да е действал добросъвестно и може да не е знаел или да не е имал достатъчно основание да счита, че нарушава патента. Компетентният съд следва да направи оценка на обстоятелствата по конкретния случай и inter alia следва да вземе предвид дали предполагаемият нарушител е малко или средно предприятие, което функционира само на местно ниво, езикът на производството пред Европейското патентно ведомство и, по време на преходния период, превода, който е предоставен заедно с искането за единно действие.

(9) С цел улесняване на достъпа до европейски патенти с единно действие, по-специално за малки и средни предприятия, заявителите, чиито език не е един от официалните езици на Европейското патентно ведомство, следва да могат да подават своите заявки за патент до Европейското патентно ведомство на всеки друг официален език за Съюза. Като допълнителна мярка, за заявителите, които получават европейски патенти с единно действие и чието местопребиваване или основно място на стопанска дейност се намира в държава-членка на Съюза, чиито официален език е различен от един от официалните езици на Европейското патентно ведомство, в съответствие с член 12 от Регламент xx/xx [материалноправни разпоредби] Европейското патентно ведомство следва да администрира система за допълнително възстановяване на разходите, свързани с превода от този език на езика на производството на Европейското патентно ведомство, в допълнение към вече въведената в Европейското патентно ведомство.

(10) С цел да се насърчи наличието на патентна информация и разпространението на технически знания, възможно най-скоро следва да бъде разработен машинен превод на заявките за патенти и на описанията на патентите на всички официални езици на Съюза. Европейското патентно ведомство разработва машинен превод, който е много важен инструмент, целящ подобряване на достъпа до патентна информация и широко разпространение на техническите знания. Своевременното разработване на висококачествен машинен превод на заявките за европейски патенти и на описанията им на всички официални езици на Съюза би било от полза за всички ползватели на европейската патентна система. Машинният превод е основна част от политиката на Европейския съюз. Този машинен превод следва да служи само за информация и да няма никакви правни последици.

(11) През определен преходен период, преди разработването на система за висококачествен машинен превод на всички официални езици на Съюза, всяко искане за единно действие съгласно член 12 от Регламент xx/xx [материалноправни разпоредби] следва да бъде придружено от пълен превод на описанието на патента на английски език, когато езикът на производството пред Европейското патентно ведомство е френски или немски, или на който и да било официален език на участващите държави-членки, който е официален език на Съюза, когато езикът на производството пред Европейското патентно ведомство е английски. Тези разпоредби биха гарантирали, че по време на определен преходен период всички европейски патенти с единно действие ще са на разположение на английски език, който е обичайно използваният език в областта на международните технически научни изследвания и публикации. Освен това те биха гарантирали, че по отношение на европейските патенти с единно действие ще се публикуват преводи на други официални езици на участващи държави-членки. Тези преводи не следва да се правят с автоматизирани средства, а тяхното високо качество следва да допринася за усъвършенстването на софтуера за превод от страна на Европейското патентно ведомство. Те също така биха подобрили разпространението на патентна информация. Преходният период следва да бъде прекратен веднага щом бъде разработен висококачествен машинен превод на всички официални езици на Съюза, който подлежи на обективна оценка на качеството. Качеството на машинния превод следва да се оценява редовно и обективно от независим експертен комитет, сформиран от участващите държави-членки в рамките на Европейската патентна организация и съставен от представители на Европейското патентно ведомство и ползвателите на европейската патентна система. Предвид техническото развитие максималният период за разработване на висококачествен машинен превод не може да надвишава 12 години. Следователно преходният период следва да бъде прекратен 12 години след датата на прилагане на настоящия регламент, освен ако бъде решено този период да бъде прекратен по-рано.

(12) Тъй като материалноправните разпоредби, приложими към европейските патенти с единно действие, се ръководят от Регламент xx/xx относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита и са допълнени от разпоредбите за превод, предвидени в настоящия регламент, настоящият регламент следва да се прилага, считано от същата дата като Регламент xx/xx [материалноправни разпоредби] [датата предстои да бъде определена].

(13) Настоящият регламент не засяга правилата, ръководещи езиците на институциите на Съюза, установени в съответствие с член 342 от ДФЕС, и Регламент № 1/1958 на Съвета за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност30. Настоящият регламент е основан на езиковия режим на Европейското патентно ведомство и не следва да се счита, че създава специален езиков режим на Съюза или че създава прецедент за ограничен езиков режим в който и да било бъдещ нормативен акт на Съюза.

(14) В съответствие с принципа на субсидиарност, предвиден в член 5 от Договора за Европейския съюз, целта на действието, което следва да се предприеме, а именно създаването на единен и опростен режим за превод на европейски патенти с единно действие, може да бъде постигната само на европейско равнище. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:Член 1
Предмет

Настоящият регламент осъществява засиленото сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита, разрешено от Решение 2011/167/ЕС на Съвета, по отношение на приложимите разпоредби за превод.Член 2
Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а) „европейски патент с единно действие“ означава европейски патент, който се ползва с единно действие на териториите на участващите държави-членки по силата на Регламент xx/xx [материалноправни разпоредби];

б) „описание на европейски патент“ означава описание на европейския патент съгласно определеното в Правило 73 от Правилника за прилагане на Конвенцията за издаване на европейски патенти от 5 октомври 1973 г., с измененията (наричана по-долу „ЕПК“);

в) „език на производството“ означава езикът на производството пред Европейското патентно ведомство съгласно определеното в член 14, параграф 3 от ЕПК.

Член 3
Разпоредби за превод на европейския патент с единно действие

1. Без да се засягат членове 4 и 6 от настоящия регламент, не се изискват допълнителни преводи, когато описанието на един европейски патент с единно действие е било публикувано в съответствие с член 14, параграф 6 от ЕПК.

2. Искането за единно действие съгласно член 12 от Регламент xx/xx [материалноправни разпоредби] се представя на езика на производството.

Член 4
Превод в случай на спор

1. В случай на спор относно европейски патент с единно действие патентопритежателят предоставя по искане и по избор на предполагаем нарушител пълен превод на патента на официален език на участващата държава-членка, в която или е извършено предполагаемото нарушение, или е местожителството на предполагаемия нарушител.

2. В случай на спор относно европейски патент с единно действие, по искане на компетентен съд на териториите на участващите държави-членки по отношение на спорове, касаещи европейски патенти с единно действие, патентопритежателят предоставя в хода на съдебното производство пълен превод на патента на езика на производството на въпросния съд.

3. Разходите за превода, посочен в параграфи 1 и 2, се поемат от патентопритежателя.

4. В случай на спор относно иск за щети съдът, който разглежда спора, взема предвид, че предполагаемият нарушител може да е действал без да знае или да има достатъчно основание да счита, че нарушава патента, преди да му е бил предоставен превода, посочен в параграф 1.

Член 5
Администриране на схема за възстановяване на разходите

Предвид факта, че заявките за европейски патенти могат да се подават на всеки език съгласно член 14, параграф 2 от ЕПК, в съответствие с член 12 от Регламент xx/xx [материалноправни разпоредби] участващите държави-членки, по смисъла на член 143 от ЕПК, възлагат на Европейското патентно ведомство задачата да администрира схема за възстановяване на всички разходи за превод до определен максимален размер от таксите, посочени в член 13 от посочения регламент, направени от заявителите, които подават заявки за патенти в Европейското патентно ведомство на един от официалните езици на Съюза, който не е официален език на Европейското патентно ведомство.Член 6
Преходни мерки

1. През определен преходен период, започващ на датата на прилагане на настоящия регламент в съответствие с член 7, параграф 2 от настоящия регламент, искането за единно действие съгласно член 12 от Регламент xx/xx [материалноправни разпоредби] се предоставя заедно със следното:

а) когато езикът на производството е френски или немски, пълен превод на описанието на европейския патент на английски език; или

б) когато езикът на производството е английски, пълен превод на описанието на европейския патент на някой официален език на участващите държави-членки, който е официален език на съюза.

2. В съответствие с член 12 от Регламент xx/xx [материалноправни разпоредби] участващите държави-членки, по смисъла на член 143 от ЕПК, възлагат на Европейското патентно ведомство задачата да публикува преводите, посочени в параграф 1, възможно най-скоро след датата, на която е подадено искане за единно действие съгласно член 12 от Регламент xx/xx [материалноправни разпоредби]. Текстът на тези преводи няма да има никакви правни последици и ще се използва само с информационна цел.

3. На всеки две години, считано от шестата година от датата на прилагане на настоящия регламент, независим експертен комитет прави обективна оценка на наличието на висококачествен машинен превод на заявките за патенти и на описанията на патенти на всички официални езици на Съюза, разработен от Европейското патентно ведомство. Този експертен комитет се сформира от участващите държави-членки в рамките на Европейската патентна организация и е съставен от представители на Европейското патентно ведомство и неправителствени организации, представляващи ползвателите на Европейската патентна система, поканени от Административния съвет на Европейската патентна организация като наблюдатели в съответствие с член 30, параграф 3 от ЕПК.

4. Въз основа на оценката, посочена в параграф 3, на всеки две години Комисията представя доклад на Съвета и, по целесъобразност, прави предложения за прекратяване на преходния период.

5. Ако преходният период не е прекратен въз основа на предложение на Комисията, той се прекратява 12 години след датата на прилагане на настоящия регламент.Член 7
Влизане в сила

1. Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2. Той се прилага от [ще бъде определена конкретна дата, която ще съвпада с датата, от която ще се прилага Регламент …/… на Съвета относно осъществяването на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита по отношение на приложимите разпоредби за превод].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в участващите държави-членки в съответствие с Договорите.

Съставен в Брюксел на […] година.

За Съвета

Председател1http://www.epo.org

2За да намалят разходите, породени от изискванията за валидиране, през 2000 г. договарящите страни по ЕПК приеха така нареченото „Лондонско споразумение“ (Споразумение за прилагането на член 65 от ЕПК, OJ EPO 2001, 550), което понастоящем е в сила в единадесет държави-членки на ЕС и води до облекчени изисквания за превод.

3COM(2010) 2020.

4COM(2010) 608 окончателен/2.

5COM(2000) 412.

6Законодателна резолюция на Европейския парламент по Предложението за Регламент на Съвета относно патент на Общността (COM(2000) 412 — C5-0461/2000 - 2000/0177(CNS)) (ОВ C 127E, 29.5.2003 г., стр. 519—526).

7Документ 7159/03 на Съвета.

8COM(2007) 165.

9Документ 17229/09 на Съвета.

10Документ 16113/09 на Съвета, допълнение 1. Поради влизането в сила на Договора от Лисабон терминът „патент на Общността“ се промени на „патент на ЕС“.

11COM(2010) 350.

12SEC(2010) 796.

13Прессъобщение за извънредното заседание на Съвета „Конкурентоспособност (Вътрешен пазар, промишленост, научни изследвания и космос)“, 16041/10, 10.11.2010 г.

14Вж. прессъобщение 17668/10.

15COM(2010) 790.

16Решение 2011/167/ЕС на Съвета от 10 март 2011 г. за разрешаване на засилено сътрудничество в областта на създаването на единна патентна защита (ОВ L 76, 22.3.2011 г., стр. 53).

17Документът относно консултацията, отговорите на заинтересованите страни и доклад относно предварителните констатации от консултацията са на разположение на http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/patent/consultation_en.htm.

18COM(2008) 394.

19http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/

20Очакванията на UEAPME по отношение на предложението за „Small Business Act“ за Европа са на разположение на www.ueapme.com. Отговорът на консултацията относно „Small Business Act“ за Европа е на разположение на http://www.eurochambres.eu.

21Становища относно ключовите въпроси от дебата за патентната реформа в Европа са на разположение на http://www.businesseurope.eu.

22Становище относно последните промени на политиката относно патента на Европейската общност е на разположение на http://www.ueapme.com.

23Писмено становище относно европейската патентна система е на разположение на http://www.eurochambres.eu.

24Писмени становища на BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie), DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag), CBI (Confederation of British Industries), CCIP (Chambre de commerce et d'industrie de Paris), CGPME (Confédération générale des petites et moyennes entreprises), Unioncamere, DigitalEurope, Orgalime, ACT (Association for Competitive Technology), Cefic и други.

25ОВ L 76, 22.3.2011 г., стр. 53.

26ОВ C […], […], стр. […].

27ОВ C […], […], стр. […].

28COM(2010) 350.

29Документи 15395/10 и 15395/10 на Съвета, допълнение 1.

30Регламент № 1/1958 на Съвета за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385—386).


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница