1. Изходна информация и изисквани дейности от Изпълнителя по поръчкатаДата05.03.2018
Размер97.05 Kb.
Приложение № 1

Техническа спецификация

за организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и въоръжена физическа охрана на обект Научен комплекс 1 на БАН, 4-ти километър, гр. София


1. Изходна информация и изисквани дейности от Изпълнителя по поръчката
Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на функциите по пропускателния режим на моторните превозни средства /МПС/, охраната и сигурността в Научен комплекс 1 на БАН – 4-ти км, гр. София. Научен комплекс 1 на БАН обхваща следната територия по плана на град София: местността „Гео Милев”, при граници: бул. „Шипченски проход”, ул. „Христо Чернопеев”, парцел II отреден за Министерство на образованието (Студентски общежития), бул. „Цариградско шосе”, Околовръстна ж.п. линия.
Пропускателният режим се осъществява на три /3/ поста, от които два стационарни и един подвижен пост. Възложителят предоставя собствена техническа база на двата стационарни поста за осъществяване на предмета на поръчката, състояща се от подвижна бариера управлявана ръчно и кабина за охраната.
Трите поста поста са както следва:
Пост № 1: Контролно-пропускателен пункт (КПП) - Централен вход на Научен комплекс 1 на БАН – 4-ти км от към бул. „Шипченски проход” – денонощен режим на работа /24 часа/, седем дни в седмицата. Функции на поста и изисквани дейности от Изпълнителя по поръчката:
- През работно време извършване на пропускателен режим и контрол на влизащите и излизащи в района транспортни средства на служителите на БАН и наемателите на територията на комплекса снабдени с пропуски от Възложителя и такива на външни организации и лица имащи повод за влизане в обекта, снабдени с временни пропуски, като данните за външните транспортни средства се отразяват в специален дневник за издаване на временен пропуск. Външните транспортни средства влизат и излизат през един и същи контролно-пропускателен пункт. Охранителят следи бариерата монтирана на контролно-пропускателния пункт /КПП/, пропуска автомобилите с пропуски и при нужда комуникира с предоставените му телефони и радиосредства. За автомобилите, които са без пропуск, охранителят издава временен пропуск, след като получи информация от водача на автомобила каква е целта на посещението. Данните за часове на влизане и излизане на автомобилите с временен пропуск се отразяват в специален дневник за издаване на временен пропуск.

- Охранителят пропуска служебни транспортни средства с постоянен пропуск и такива на гости на хотела – Дом на учения, като последните при пристигането си се регистрират в хотела.

- Повече подробности за пропускателния режим, който охранителят трябва да спазва са посочени в Правилата за достъпа и престоя на моторни превозни средства на територията на обекта – Научен комплекс 1 на БАН – IV км, утвърдени от Възложителя, които Правила участникът, определен за Изпълнител ще получи веднага след подписването на договора, а предварително може да се запознае с тях по реда посочен по-долу.
Пост № 2: Контролно-пропускателен пункт (КПП), разположен на ул. „Акад. Георги Бончев” до бл. 25. Дванадесет часов режим на работа /от 8,00 до 20,00 часа/, пет дни в седмицата (без събота и неделя, почивни и празнични дни). В събота и неделя, в почивни и празнични дни бариерата на поста е заключена, не се допуска влизания на моторни превозни средства (МПС). Функции на поста и изисквани дейности от Изпълнителя по поръчката:
- Oсъществяване на 12 часов контролно-пропускателен режим чрез физическа охрана - през работно време от 8,00 до 20,00 часа, пет дни в седмицата на служебен вход на комплекса, находящ се на ул. “акад. Георги Бончев” до бл. 25 посредством пропуски за служители и наематели на Възложителя и временни пропуски за външни организации и лица имащи повод за влизане в обекта.

- Извършване на пропускателен режим и контрол на влизащите и излизащи в района транспортни средства на служителите на БАН и наемателите на територията на комплекса снабдени с издадени пропуски и такива на външни организации и лица имащи повод за влизане в обекта, като данните за външните транспортни средства се отразяват в специален дневник за издаване на временен пропуск. Външните транспортни средства влизат и излизат през един и същи контролно-пропускателен пункт. Охранителят следи бариерата монтирана на контролно-пропускателния пункт /КПП/, пропуска автомобилите с пропуски и при нужда комуникира с всички предоставени телефони и радиосредства. За автомобилите, които са без пропуск, охранителят издава временен пропуск, след като получи информация от водача на автомобила каква е целта на посещението. Данните за часове на влизане и излизане на автомобилите с временен пропуск се отразяват в специален дневник за издаване на временен пропуск.

- Повече подробности за пропускателния режим, който охранителят трябва да спазва са посочени в Правилата за достъпа и престоя на моторни превозни средства на територията на обекта – Научен комплекс 1 на БАН – IV км, утвърдени от Възложителя, които Правила участникът, определен за Изпълнител ще получи веднага след подписването на договора.

Пост № 3: Подвижен пост – обходна двойка - със служебен автомобил на участника (изпълнителя), обозначен с опознавателни знаци на изпълнителя. Двадесет и четири часов работен режим /от 00.00 часа до 24.00 часа/, седем дни в седмицата. Функции на поста и изисквани дейности от Изпълнителя по поръчката: Извършва патрулна дейност на територията на комплекса, реагира на подадени сигнали за нередности в комплекса, поддържа връзка с всички предоставени телефони и радиосредства, контролира опити за нерегламентирано влизане на МПС-та в комплекса.
Постът се състои от обходна двойка – един охранител и един шофьор или двама охранители, единият от които е шофьор. Шофьорът трябва да има валидно свидетелство за управление на МПС – категория В или по-висока. Постът е на 24 часов режим на работа, осигурен с лек автомобил /маркиран с опознавателни знаци на Изпълнителя/, осъществява контрол за нерегламентирано влизане в района на комплекса на МПС и други движещи се обекти като каруци, и своевременно извеждане на нарушителите на обекта.
Подвижният пост трябва да извършва обход и наблюдение на цялата територията на НК-1 на БАН: местността „Гео Милев”, при граници: бул. „Шипченски проход”, ул. „Христо Чернопеев”, парцел II отреден за Министерство на образованието (Студентски общежития), бул. „Цариградско шосе”, Околовръстна ж.п. линия, включително и територията между ул. «Акад. Георги Бончев» и Околовръстна ж.п. линия. Особено внимание се отделя на района около Дом на учения (хотела на БАН), поради зачестилите случаи на събирания на групи на южната страна на сградата. По времето, когато не са в обход, охранителната двойка пребивава пред ДУ - БАН (хотела на БАН)

2. Технически изисквания към Изпълнителя за изпълнението на поръчката
2.1. Вземане на мерки за предотвратяване на опити за извършване на противозаконни посегателства в комплекса или неспазване на утвърдените от Възложителя Правила за достъпа и престоя на моторни превозни средства на територията на обекта.

2.2. При констатиране на нарушения - задържане на нарушителите и в зависимост от тежестта на нарушението, незабавно информиране на полицията и Възложителя;

2.3. Изготвяне на план за охрана на обекта – включващ и 3-те поста - и съхраняване на плана за охрана на обекта на обекта. Планът за охрана на обекта трябва да включва:

2.3.1. особеностите на охранявания обект;

2.3.2. организация на охраната (постове, маршрути, смени, въоръжение, комуникации и указания за тактиката на действие при различни ситуации – нападение на обекта, пожар, наводнение, земетресение или друго природно бедствие, подготовка или извършване на терористичен акт, аварии и други).

2.3.3. План за взаимодействие с органите на Министерство на вътрешните работи /МВР/, Възложителя и пазачите/охраната (портиерите или охранителите) на отделните обекти – блокове в Научен комплекс 1 на БАН. В Научен комплекс 1 на БАН има 44 сгради – блокове и лаборатории на отделни Институти на БАН, складови помещения, гаражи, оранжерии, вивариуми и други. След подписването на договора, Възложителят ще предостави на Изпълнителя списък със сградите и вътрешни телефонни номера за връзка със сградите.

2.3.4. данни за оръжието, което ще се използва на обекта – съгласно Декларацията за техническото оборудване за изпълнение на поръчката от офертата;

2.3.5. данни за моторните превозни средства, които ще се използват при осъществяване на охраната – съгласно Декларацията за техническото оборудване за изпълнение на поръчката от офертата;

2.3.6. данни за техническите средства, които ще се използват при изпълнение на поръчката – техническите средства, които участникът ще осигури за своя сметка за изпълнението на поръчката - радиостанции, комуникационно оборудване, GPS-и и други - съгласно Декларацията за техническото оборудване за изпълнение на поръчката от офертата.

2.3.7. списък и график за работа на охранителите и водачите на МПС – за всеки пост поотделно. Графикът за работа на охранителите трябва да съдържа дежурствата на охранителите и времетраенето на смените и да бъде съобразен с Кодекса на труда.


Участникът отговаря за броя охранители и водачи на МПС, които ще предложи за изпълнение на поръчката, за определянето на техния график на работа, така че да бъдат покрити изискваните часове за всеки един Пост, съгласно описанието по-горе и в същото време да бъдат спазени изискванията на Кодекса на труда, трудовото и осигурително право на Р България.
След подписване на договора, Възложителят ще предостави на Изпълнителя Правила за достъпа и престоя на моторни превозни средства на територията на обекта – Научен комплекс 1 на БАН – IV км, утвърдени от Възложителя. При изготвянето на окончателният вариант на Плана за охрана на обекта, Изпълнителят трябва да съобрази своя план за охрана с предоставените му Правила.

Участникът трябва да представи като част от своето предложение за изпълнение на поръчката проект на плана за охрана на обекта съгласно т. 2.3 от настоящата спецификация и със съдържание на плана съгласно т. 2.3.1 – 2.3.7. Така представеният от участника проект на план за охрана на обекта е предварителен и неокончателен! Изготвеният от участника проект на план за охрана на обекта след подписване на договора ще бъде коригиран след запознаване на Изпълнителя с фактическата обстановка на обекта и след като Изпълнителят получи цялата необходима информация относно техническите системи за сигурност инсталирани в НК-1 на БАН, Правилата за достъпа и престоя на моторни превозни средства на територията на обекта – Научен комплекс 1 на БАН – IV км и т.н. Изпълнителят съхранява окончателният вариант на плана за охрана на обекта и утвърдените от Възложителя Правила за достъпа и престоя на моторни превозни средства на територията на обекта на обекта.


2.4. Изпълнителят се задължава да извършва съответните корекции по разработеният от него план за охрана на обекта, във връзка с изпълнението на договора, при промяна в пропускателния режим на Възложителя. Корекциите да се съгласуват предварително с Възложителя като се спазват разпоредбите на ЗОП недопускащи промяна на договора.
2.5. За всеки случай на задържане, използване на физическа сила, помощни средства и огнестрелно оръжие охранителят изготвя писмен доклад до ръководителя си, екземпляр от който незабавно се предава на съответните полицейски органи. При данни за извършено престъпление незабавно се уведомяват прокурорът и съответните полицейски органи. Всеки месец Изпълнителят трябва да представя на Възложителя протокол за извършената работа през месеца и констатирани нарушения в обекта – ако е имало такива.
2.6. При организиране на охраната Изпълнителят:
2.6.1. оценява състоянието и степента на сигурност на охранявания обект при необходимост, но не по-малко от веднъж годишно;

2.6.2. създава съответната организация за охрана и безопасност, включително чрез провеждане на задължителен ежедневен и периодичен инструктаж на охранителите;2.6.3. изготвя и съхранява правила и указания за спецификата на извършваните видове охранителна дейност, утвърдени от възложителя или от упълномощен от него представител.
2.7. На Изпълнителя се забраняват действията, описани в чл. 25 от ЗЧОД.

3. Други изисквания при изпълнението на поръчката
Изпълнителят по настоящата обществена поръчка трябва да отговаря и за всички други задължения и за спазването на всички изисквания непосочени по-горе, но посочени в Закона за частната охранителна дейност и отнасящи се до предмета на поръчката.
Изпълнителят по настоящата обществена поръчка трябва да отговаря и за всички други задължения и за спазването на всички изисквания непосочени по-горе, но посочени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и отнасящи се до предмета на поръчката.
При изпълнение на дейностите, включени в обхвата на поръчката, Изпълнителят следва да спазва действащото законодателство, изискванията на Възложителя, своето предложение за изпълнение на поръчката и ценовата си оферта, планa за охрана на обектa, утвърдените от Възложителя Правила за достъпа и престоя на моторни превозни средства на територията на обекта, както и други вътрешни актове (инструкции, заповеди и други), касаещи общата сигурност на Възложителя.
Участникът трябва да осигури преносимо късо цевно оръжие (пистолет или револвер, с дължина на цевта не повече от 30 сантиметра или обща дължина не повече от 60 сантиметра) за изпълнение на поръчката в необходимото количество така, че всички охранители, които са на смяна в даден момент на Постове № 1 и 2, 3 да бъдат въоръжени

4. Срок за изпълнение на поръчката
Срокът за изпълнение на поръчката е до изчерпване на финансов ресурс от 65000 лв. без ДДС , но не по-късно от една година от датата на влизане в сила на договора за възлагане на поръчката.

5. Брой лица, необходими за изпълнение на поръчката
Участникът трябва да предложи толкова на брой лица за изпълнение на поръчката - охранители въоръжена охрана и водачи на моторно превозно средство (МПС) – категория В или по-висока, така че да бъдат покрити изискваните часове за всеки един Пост, съгласно Техническата спицификация при спазване на изискванията на Кодекса на труда, включително задължителният платен годишен отпуск, трудовото и осигурително право на Р България. Участникът следва да има предвид, че Пост № 1 е денонощен с 1 охранител; Пост № 2 е с 12-часов режим на работа с 1 охранител ,. Пост № 3 е с 24-часов режим на работа – обходна двойка - и включва 2 лица: 1 охранител и 1 водач на МПС.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница