1. Лични данни Име: Кристиян Русев Енчев Дата на ражданеДата24.05.2017
Размер278.7 Kb.
Научна автобиография

1. Лични данни

Име: Кристиян Русев Енчев

Дата на раждане: 02.10.1968

Гражданство: българско

Telephone number: 0885 66 32 85

E-mail: chris.enchev@gmail.com

2. Образование

Доктор 09.12.2004 - външна защита, проведена в СУ „Св. Кл. Охридски“. Тема на дисертацията: „Анализ на прехода от екстензионалност към интензионалност в логиката”, научен ръководител: проф. дфн Мартин Табаков, шифър 05.01.05. Диплома № 29757 от 06.06.2005, научна комисия 12, протокол № 6 от 21.03.2005.

Магистър 1998 - защитена дипломна работа към СУ „Св. Кл. Охридски”, ФФ, специалност Философия. Тема: „Схемата като метафора в „критическата трилогия” на Имануел Кант” с научен ръководител проф. Иван С. Стефанов, протокол от Държавната изпитна комисия № 023/07 1998. Диплома – серия А-97 СУ, рег. № М 00138343 от 25.03.1999.

Област на научни интереси: трансцендентална логика, интензионална логика, онтология, херменевтика, критическа метафизика

.

3. Практическа опитностНаучни позиции: 04.11.2015 до настоящия момент: доцент към ИИОЗ-БАН, удостоверение № 000636 от 02.10.2014, допълнително споразумение № РД-574/04.11.2015.
От 04.11.2008 до 04.11.2015 - научен сътрудник ІІ ст., главен асистент, ИФИ-БАН, ИИОЗ-БАН.
21.02.2005–04.11.2008 - координатор международ­ни проекти, научен сътрудник II ст, ИФИ-БАН

Експертна и консултантска дейност: Рецензент, съвместно с Ивайло Димитров, на монографията: Канавров, В. 2015. Пътища на Трансценденталния схематизъм. Изток-Запад, София, 2015, ISBN 987-619-152-644-2.
Член на научно жури за провеждане на конкурс за доцент по професионално направление 2.3 Философия (Философска антропология), обявен в ДВ, бр. 80 от 16.10.2015, за нуждите на СУ „Св. Климент Охридски“, заповед № РД 38-718/ 08.12.2015. Становището е достъпно на сайта на СУ: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/153315/1102202/version/1/file/Enchev.pdf
Актуализиране на електронен носител и ревизия на хартиена разпечатка от PDF файл на произведение във вид на именен и предметен показалец към трето издание на български език на „Критика на чистия разум“ с обем на показалеца 90 печатни страници, съгласно договор № 53И/2013 с Академично издателство „Марин Дринов“, сключен на 13.06.2013 с краен срок 30.09.2013. Издание: Кант, И. 2013. Критика на чистия разум (трето допълнено издание). АИ „М. Дринов“, София, ISBN 978-954-322-692-4.

Рецензент, съвместно с Ивайло Димитров, на монографията: Канавров, В. 2011. Пътища на метафизиката. Кант и Хайдегер. Изток-Запад, София, ISBN 987-954-321-876-9.Редакторство и съставителство: Редактор на преведена от руски монография по социология на литературата: Дубин, Б. 2015. Словото - писмото - литературата. Очерци по социология на съвременната култура. Превод от руски: Мария Липискова. Издателство „Пергамент“, София. ISBN 978-954-367-053-6.

Консултант в екип на превода на “The Cambridge Dictionary of Philosophy, Еd. 2, edited by Robert Audi. Cambridge University Press, 1995. Български превод: Стойчев, Вл. 2009. Философски речник. Книгоиздателска къща “Труд”, София, ISBN 978-954-528-929-3.


Съставител, заедно с М. Табаков, Н. Обрешков и А. Апостолов, на сборника Проблеми на логиката, кн. 8. Логика и социум. ИК “Св. Иван Рилски”, София, 2008, ISBN 978-954-353-088-5.
Редактор на сборника Онтологико-епистемологични оптики в събитието на съвременността. Издателство “Виртуален център за музика, култура и научни изследвания”, София, 2005, ISBN 954-915564-3-5.
Членство в неправителствени

организации: Българско онтологично общество,

Българско философско общество4. Академични дейности

Публикации:

Монография в България

на български език: Енчев, К. 2010. „Логика и социални критически онтологии“. ИК “Св. Иван Рилски“, София, ISBN 978-954-353-136-3, 120 печатни страници.
Енчев, К. 2009. „От интенционалност към интензионалност. Логическият път на виртуалисткия трансцендентализъм“. ИК „ИФИ-БАН“, София, ISBN 978-954-92145-7-4, 167 печатни страници.
Речникови статии: Авторски речникови статии в: Табаков, М. (съст.) 2012. Енциклопедичен речник по логика и семантика. Изд. „Звезди“, София, ISBN 978-954-8697-49-1.
Студия в национално

нереферирано списание: Енчев, К. 2010. “Екстензионалност vs. интензионалност - “по света и у нас”. Списание на Институт за модерността - http://journal-informo.eu/, бр. 5/08.2010, ISSN 1313-9835. URL= http://journal-informo.eu/content/005/005.pdf.
Енчев, К. 2006. “Схематизъм и метафора: логико-херменевтични хоризонти”. Публикация на 04.03.2006 в Електронно издание “Литературен клуб” - www.litclub.com, ISSN 1313-4124. URL= http://www.litclub.com/library/kritika/enchev/shemer_cor.htm.

Статия в индексирано/реферирано

национално списание: Енчев, К. 2016. Игрови аспекти на трансценденталните схематизации. Философски алтернативи 3: ?, ISSN 0861 – 7899.
Eнчев, К. 2015. Двойната (не)възможност на метафизическата форма като виртуалистки концепт. Философски алтернативи 6: 143-147, ISSN 0861 – 7899.
Eнчев, К. 2014. Невъзможното като транслогическа модалност в светлината на метафоричната потенциалност. Философски алтернативи 6: 128-133, ISSN 0861 – 7899.
Енчев, К. 2014. Сингуларност, образ-схема и въображение: илюстрикции. Философски алтернативи 5: 55-59, ISSN 0861 – 7899.
Eнчев, К. 2013. The Tension Theory of Metaphor and its Applicability to Metaphysics. Философски Алтернативи 6: 48-51, ISSN 0861-7899.
Eнчев, К. 2013. „Виртуалност и сингуларност“. Философски Алтернативи 1: 49-53, ISSN 0861-7899.

Енчев, К. 2012. "Ключови метафори в "критическата трилогия" на Валентин Канавров". Философски Алтернативи 1: 42-46, ISSN 0861-7899
Енчев, К. 2012. "Критико-метафизичен поглед към концепта "метафора" в Хегеловата "Естетика". Философски Алтернативи 5: 43-46, ISSN 0861-7899.
Eнчев, К. 2010. Способ(ност) за метафизика? Философски алтернативи 1: 73-79, ISSN 0861-7899.
Енчев, К. 2009. Метафорите като критико-исторически онтологеми на духовността. Философски алтернативи 3: 121-129, ISSN 0861-7899.

Енчев, К. 2008. Херменевтично осмисляне на метафората в границите на предпредикатния опит. Философски алтернативи 4: 91-96, ISSN 0861-7899.


Енчев, К. 2008. Интензионално-логически размишления в границите на една възможна трансцендентална метафизика. Философски алтернативи 3: 77-82, ISSN 0861-7899.
Енчев, К. 2007. Подстъпи към някои теми и проблеми в творчеството на И. С. Стефанов. Философски алтернативи 6: 71-76, ISSN 0861-7899.
Енчев, К., Св. Енчева 2005. Щрихи върху един (не)възможен проект за нова оптимистична теория. Философски алтернативи, 6: 94-100. ISSN 0861-7899.
Енчев, К. 2005. Интензионалност и логическа прозрачност: Хинтика vs. Куайн. Философски алтернативи 5: 64-74, ISSN 0861-7899.
Енчев, К. 2003. Модусите на предикация в интензионалната логика на абстрактните обекти като херменевтичен проблем. Философски алтернативи 3-4: 119-126, ISSN 0861-7899.
Енчев, К. 2002. Когнитивни контексти, интензионален релативизъм и интенционалност. Философски алтернативи 5-6: 103-113, ISSN 0861-7899.
Статия в национално

нереферирано издание: Eнчев, К. 2016. Априорност и девиртуализация. Литературен вестник 8: 14, ISSN 1310 – 9561.
Eнчев, Кр. 2014. Стриктура и илюстриктура (Едно възможно отклонение от „Отклонения. Опити върху Жак Дерида“). Литературен вестник 1: 6, ISSN 1310 – 9561. http://litvestnik.wordpress.com, http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1367.pdf

Енчев, К. 2013.Потенциалност и метафора (Един възможен „изместващ прочит" на разбирането на Ортега-и-Гасет за метафората)“. Nota bene 25/ 2013, ISSN 1313-7859, http://notabene-bg.org/read.php?id=270
Енчев, К. 2011. Трансценденталните логики в светлината на една възможна метафизика на въображението. Електронна публикация в сп. Литературен клуб – www.litclub.bg, ISSN 1313-4124, http://www.litclub.bg/library/kritika/enchev/metaphysics.htm.
Енчев, Кр. 2009. “Езиковите игри на Витгенщайн: трансцендентални контексти”. Nota bene 4, ISSN 1313-7859, http://notabene-bg.org/read.php?id=35

Енчев К. 2007. Пред-структура на разбирането и хабитус. Философия 5: 44-49, ISSN 0861-6302.
Енчев, К. 2006. Вярвания, релации и модуси на презентация. Философия 6: 35-40, ISSN 0861-6302.
Енчев, К. 2006. “Роман, катахреза и ирония”. Публикация от 26.01.2006 в www.litclub.com, ISSN 1313-4124. http://www.litclub.com/library/kritika/enchev/katachresis.htm
Енчев, К. 2002. Кантовото разбиране за свободата в публичната употреба на разума. Философия 2: 30-36, ISSN 0861-6302.
Енчев, К. 1999. Поетиката на политическата изобретателност в Кантовия проект за вечен мир. Философия 5: 29-33.

Статия в тематичен сборник,

издаден в чужбина: Еnchev, Ch. 2008. “Modality, Schematizing Premonition and Devirtualization”. In: I. Raynova, V. Petrov (eds.), Being and Knowledge in Postmetaphysical Context. IAF, Wien, ISBN 978-3-902295-06-4, pp. 332-338.

Енчев, К. 2004. “Херменевтично” изяснение на възможността за некласическа трансцендентална логика. В: Пътища на философията в съвременния свят. BPC&IAF, Sofia,Wien, ISBN 3-902295-03-1, сс.167-181.
Статия в национален

тематичен сборник: Енчев, К. 2011. При какви условия е възможно виртуализиране на битийната метафизика на Хайдегер? - В: Канавров, В., Г. Донев, А. Димитров, Г. Ангелов (съст.), Бездната Хайдегер. УИ "Неофит Рилски", Благоевград, ISBN 978-954-680-754-0, сс. 253-260.

Енчев, К. 2010. „Телесност и транзитивна интенционалност“. В: Турлаков, Н., Св. Василев (ред.), Езикът на битието. Фабер, В. Търново, ISBN 978-954-400-404-0, сс.141-148.


Енчев, К. 2009. „Метафоричните напрежения в езика на виртуализма“. В: Канавров, В., Г. Донев (съст.), Трансценденталните езици на метафизиката. Благоевград, Издателство на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград, ISBN 978-954-680-663-5, сс. 254-261.
Енчев, К. 2005. „'Свобода от ценности' и трансцендентална логика“. В: Апостолов, Ал., Ел. Петрова, Н. Сретенова, Т. Тодоров (съст.), Европейските ценности във философските науки. ИФИ-БАН. София, Издателство “Съюз на учените в България”, ISBN-10: 954-8329-77-8, ISBN-13: 978-954-8329-77-4, сс. 64-68.

Енчев, К. 2001. “Рефлексия върху приложението на дедуктивния метод в правното учение”. В: Стефанов, И. С., В. Канавров, Д. Цацов (ред.). Кант и Кантовата традиция в България (Сборник, посветен на 100-годишнината от рождението на проф. Цеко Торбов). София, ЛИК, ISBN 954-607-391-1, сс. 101-114.
Доклад,

публикуван в сборник трудове

от международна конференция: Enchev, Ch. 2008. “Religious Certainty and the Quest for Security: A Philosophical/Theological View”. In: Petrov, V. (ed.), The Philosophy of Security in an Insecure World. Proceedings of XXV Varna International Philosophical School – June, 1st - 3rd 2008. IPhR – BAS, Sofia, 2010, ISBN 978-954-92549-2-1, pp. 348-354.
Enchev, Ch. 2007. “Historical and Socio-Cultural Presuppositions of the Investigations on Intensional Logics”. In: Kaneva, S. (ed.), Philosophy Bridging Civilizations and Cultures. Proceedings of XXIV Varna International Philosophical School 01-03 June 2006. Sofia, IPhR-BAS, ISBN 978-954-91351-8-3, pp. 397-402.
Информации за научни

прояви и др. у нас: Енчев, К. 2012. Метафизическата метафорика в трилогията на Валентин Канавров. Литературен вестник 7: 4, ISSN 1310 – 9561. http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1262.pdf.

Енчев, К. 2010. Теоремата за непълнота - “перла в короната” или “перла в стридата”? (публикуван отзив на книгата на Росен Люцканов “Теоремата за непълнота. Контексти на интерпретация”, изд. “Изток-запад”, София, 2008, ISBN 978-954-321-480-8). Философия 1: 96-97, ISSN 0861-6302.

Енчев, К. 2009. „Микроанатомия на цивилизования разум“ (публикуван отзив на книгата на Васил Пенчев „Разумът в цивилизацията. Към философско обосноваване нна цивилизационния подход в историята“, ИК „ИФИ-БАН“, София, 2008, ISBN 978-954-92145-3-6). Философски алтернативи 5: 186-188, ISSN 0861-7899.
Енчев, К. 2008. “Незначителни щрихи към “Мъртвият Бог?” на Васил Пенчев” (отзив за издадения като брошура текст на В. Пенчев “Мъртвият Бог? Хегел, Ницше, Хайдегер”, София, 2007, ISBN 978-954-731-029-1). Философски алтернативи 5-6: 166-170, ISSN 0861-7899.
Енчев, К. 2007, в съавт. с Ина Димитрова и Димитър Иванов. “Битие и знание в пост-метафизичен контекст”. Философски алтернативи 6: 202-207, ISSN 0861-7899.
Енчев, К. 2006. Онтологични обрати в превратностите на прочита. Философски алтернативи 6: 175-179, ISSN 0861-7899.

Енчев, К. 2006. Картини от една конференция по онтология и епистемология. Философски алтернативи 1: 169-175 ISSN 0861-7899.

Списък на цитиранията: Енчев, К. 2011. Трансценденталните логики в светлината на една възможна метафизика на въображението – цитирана на с. 44 в Димитров, И. 2014. Как да мислим трансцендентално Кантовата сила за/на въображение? Философски алтернативи 5: 43-54, ISSN 0861 – 7899.
Eнчев, К. 2010. Способ(ност) за метафизика? Философски алтернативи 1: 73-79, ISSN 0864-7899 цит. в: Димитров, И. 2013. Тайната сила у Кант. Подстъпи към критическата метафизика на способностите. „Проектория“, София, с. 116, ISBN 978-619-156-070-7.
Енчев, К. 2010. Логика и социални критически онтологии, ИК „Св. Ив. Рилски”, София, ISBN 978-954-353-136-3, 1) с. 82 – цитирана на с. 67 в: Канавров, В. 2012. „Дилеми на Кантовия трансцендентален схематизъм“. Философски алтернативи 4: 56-67, ISSN 0861-7899; 2) цит. на с. 76 в: Канавров, В. 2014. Схематизъм без въображение? Философски алтернативи 5: 60-76, ISSN 0861 – 7899; 3) с. 82 – цитирана на с. 96 в: Канавров, В. 2015. Пътища на трансценденталния схематизъм. София: Изток-Запад, ISBN 978-619-152-664-2.
Енчев, К. 2009. От интенционалност към интензионалност. Логическият път на виртуалисткия трансцендентализъм, ИФИ-БАН, София, ISBN 978-954-92145-7-4. 1) Цитирани страници: 82 сл., 47-81, 93-99 в: Канавров, В. 2015. Пътища на трансценденталния схематизъм. София: Изток-Запад, ISBN 978-619-152-664-2 – цитирането е на с. 96, 184, 330; 2) Цитиране на целия текст в: Канавров, В. 2014. Схематизъм без въображение? Философски алтернативи 5: 60-76, ISSN 0861 – 7899 – цитирането е на с. 76; 3) Цитирани страници: 82 сл., 47-81, 93-99, в: Канавров, В. 2012. „Дилеми на Кантовия трансцендентален схематизъм“. Философски алтернативи 4: 56-67, ISSN 0861-7899 – цитирането е в бел. 12 на страница 66-67; 4) Цитирани страници: 93-94, 46-99, 82-99 – в: Димитров, И. 2013. Тайната сила у Кант. Подстъпи към критическата метафизика на способностите. Електронно издание на „Проектория“, София, ISBN 978-619-156-070-7 – цитирането е на страници 116-118.

Енчев, К. 2008. Интензионално-логически размишления в границите на една възможна трансцендентална метафизика. – Философски Алтернативи 3: 77-82, ISSN 0861-7899 - цит. на с. 334 в: Табаков, М. 2008. “Философският институт – водещо научно-изследователско и експертно звено в българската философска логика”. В: Проданов, В., Л. Владимиров (съст.), Шест десетилетия академична философия. История, етапи, поколения, парадигми, проблеми, дискусии. ИК “ИФИ-БАН”, София, ISBN 978-954-92145-2-9, сс. 229-351.


Енчев, К. 2005. Интензионалност и логическа прозрачност: Хинтика vs. Куайн. Философски Алтернативи 5: 64-74, ISSN 0861-7899 - цит. на с. 334 в: Табаков, М. 2008. “Философският институт – водещо научно-изследователско и експертно звено в българската философска логика”. В: Проданов, В., Л. Владимиров (съст.), Шест десетилетия академична философия. История, етапи, поколения, парадигми, проблеми, дискусии. ИК “ИФИ-БАН”, София, ISBN 978-954-92145-2-9, сс. 229-351.

Енчев, К. 2004. Анализ на прехода от екстензионалност към интензионалност в логиката – дисертация. 1) Цит. на с. 65, бел. 39 в: Канавров, В. Критически онтологеми на духовността. Фабер, В. Търново, ISBN-10: 954-775-566-6, ISBN-13: 978-954-775-566-6; 2) Цит. на с. 312 в: Табаков, М. 2008. “Философският институт – водещо научно-изследователско и експертно звено в българската философска логика”. В: Проданов, В., Л. Владимиров (съст.), Шест десетилетия академична философия. История, етапи, поколения, парадигми, проблеми, дискусии. ИК “ИФИ-БАН”, София, ISBN 978-954-92145-2-9, сс. 229-351.

Енчев, К. 2004. “Трансцендентална логика и интензионални иновации: една възможна критическа рефлексия”. В: Философски четения. Арбанаси 2003. София, ЛИК, ISBN 954-607-653-8, сс. 150-163 - цит. на с. 334 в: Табаков, М. 2008. “Философският институт – водещо научно-изследователско и експертно звено в българската философска логика”. В: Проданов, В., Л. Владимиров (съст.), Шест десетилетия академична философия. История, етапи, поколения, парадигми, проблеми, дискусии. ИК “ИФИ-БАН”, София, ISBN 978-954-92145-2-9, сс. 229-351.
Енчев, К. 2003. Модусите на предикация в интензионалната логика на абстрактните обекти като херменевтичен проблем. Философски Алтернативи 3-4: 119-126, ISSN 0861-7899 - цит. на с. 334 в: Табаков, М. 2008. “Философският институт – водещо научно-изследователско и експертно звено в българската философска логика”. В: Проданов, В., Л. Владимиров (съст.), Шест десетилетия академична философия. История, етапи, поколения, парадигми, проблеми, дискусии. ИК “ИФИ-БАН”, София, ISBN 978-954-92145-2-9, сс. 229-351.
Енчев, К. 2003. “Некласически аспекти в логиката на Кант”. В: Кант и метафизиката. Благоевград, УИ „Неофит Рилски“, 2003, ISBN 954-680-265-4, сс. 80-90 - цит. на с. 334 в: Табаков, М. 2008. “Философският институт – водещо научно-изследователско и експертно звено в българската философска логика”. В: Проданов, В., Л. Владимиров (съст.), Шест десетилетия академична философия. История, етапи, поколения, парадигми, проблеми, дискусии. ИК “ИФИ-БАН”, София, ISBN 978-954-92145-2-9, сс. 229-351.
Енчев, К. 2003. При какви условия е възможен „Фрегевият рай“? Философия 3: 29-35, ISSN 0861-66302 -. цит. на с. 334 в: Табаков, М. 2008. “Философският институт – водещо научно-изследователско и експертно звено в българската философска логика”. В: Проданов, В., Л. Владимиров (съст.), Шест десетилетия академична философия. История, етапи, поколения, парадигми, проблеми, дискусии. ИК “ИФИ-БАН”, София, ISBN 978-954-92145-2-9, сс. 229-351.
Енчев, К. 2002. Когнитивни контексти, интензионален релативизъм и интенционалност. – Философски Алтернативи 5-6: 103-113, ISSN 0861-7899 - цит. на с. 334 в: Табаков, М. 2008. “Философският институт – водещо научно-изследователско и експертно звено в българската философска логика”. В: Шест десетилетия академична философия. История, етапи, поколения, парадигми, проблеми, дискусии. ИК “ИФИ-БАН”, София, ISBN 978-954-92145-2-9, сс. 229-351.

Енчев, К. 2002. “Прагматистки аспекти на прехода от екстензионални към интензионални логики”. В: Философски четения. Арбанаси 2002, София, ЛИК, ISBN 954-607-572-8, сс. 174-185 - цит. на с. 334 в: Табаков, М. 2008. “Философският институт – водещо научно-изследователско и експертно звено в българската философска логика”. В: Проданов, В., Л. Владимиров (съст.), Шест десетилетия академична философия. История, етапи, поколения, парадигми, проблеми, дискусии. ИК “ИФИ-БАН”, София, ISBN 978-954-92145-2-9, сс. 229-351.
Участие в проекти:

Проекти, финансирани

от НФ "Научни изследвания": Участие като изследовател и автор на речникови статии в проект за издаване на: Енциклопедичен речник по логика и семантика (срок на проекта: декември 2011- август 2012) с ръководител проф. дфн Мартин Табаков. Издание: Табаков, М. (съст.) 2012. Енциклопедичен речник по логика и семантика. Изд. „Звезди“, София, ISBN: 978-954-8697-49-1.
Проекти съгласно

вътрешно-институционални договори

(финансирани от

бюджетна субсидия): Участие като изследовател и автор на речникови статии в проект за изготвяне на „Разширен енциклопедичен речник по логика и семантика” (срок на проекта: 2012-2014) с ръководител проф. дфн Мартин Табаков.
Участие като изследовател в проект на „Център за хуманитарни и социални изследвания“ и секция “Онтологически и епистемологически изследвания” на тема: „Идентичност и продуктивност. Съвременни дискусии и постановки в трансцендентално-логическите и феноменологико-херменевтичните интерпретации на времето, свободата и истината като понятиен хоризонт на схематизиране на смисловите съдържания“ (срок на проекта: юли 2012 – юли 2015) с ръководител гл. ас. д-р Георги Ангелов. Индивидуален модул: модул №1 от проекта - „Трансцендентално-логически схематизми на критическите онтологии“.
Изследователско участие на тема: Метафора и история: българската духовност през междувоенния период” като част от колективен проект “Математизирането на историята” с ръководител ст. н. с. ІІ ст. Васил Пенчев, 2008-2010.
Изследователско участие на тема: “Логика и методология на социалното конструиране” като част от колективен проект “Логически аспекти на интердисциплинарните и приложни изследвания” с ръководител ст. н. с. ІІ ст. Николай Обрешков, 01.04.2008 – 30.11.2010.
Проекти, разработвани в

международно сътрудничество в

рамките на междуакадемични

договори и споразумения (ЕБР): Участие като изследовател в съвместен проект с Института по философия и социология към Полската академия на науките на тема: „Logical Models in Artificial Intelligence, Cognitive Science, and Natural Language Processing“ (2012 - 2014).

Участие в научни форуми: 12-13.03.2016 – Език и познание. Философска конференция в СУ „Св. Климент Охридски“, София, Ректорат, зала 1. Доклад: Сигнали, жестове модулации: познавателни елементи на опита в езика.
25.02.2016 – Участие в кръгла маса по повод „Парадигми към една метафорология” – първата книга на Ханс Блуменберг, преведена на български език; място: Гьоте Институт, ул. „Будапеща” 1. Организатор: Издателска къща „Критика и Хуманизъм“. С участието на: Нина Николова (преводач), Валентин Калинов (подпомагащ превод стари езици), Стилиян Йотов, Кристиян Енчев, Паула Ангелова, Камелия Спасова, Илко Димитров.
29-30.01.2016 – Съзнанието. Годишни конференции на катедра философия – 2016. СУ „Св. Климент Охридски“ – София, Ректорат, зала 1. Доклад: Игрови аспекти на трансценденталните схематизации.
03.06.2015 – Семинар на секция „Логически системи и модели“, ИИОЗ-БАН, София, залата на бул. „П. Евтимий” № 6. Доклад: „Релативизация на L–семантиката: метафизически перспективи”.

22.04.2015 – SOFIA KANT CONFERENCE 2015, СУ „Св. Климент Охридски“ – София, Ректорат, зала 1. Доклад: Двойната (не)възможност на метафизическата форма като виртуалистки концепт.


6-7.02.2015. Дебатът върху a priori – философска конференция, СУ „Св. Климент Охридски“ – Ректорат.
01.09.2015. Семинар с международно участие, организиран от секция „Логически системи и модели“ – ИИОЗ-БАН, София, сградата на бул. „Патриарх Евтимий“ № 6. Работен език: английски. Доклад: “Modality and Premonition“.

17-18.11.2014Тематична конференция „Философията като призвание“ (В памет на Иван Пунчев). Тема: Наука и познание. Организатори: Катедра Философия към ФФ на ЮЗУ „Н. Рилски“ – Благоевград, секция „Онтологически и епистемологически изследвания“ – ИИОЗ-БАН, секция Философия при СУБ. Място на провеждане: ЮЗУ „Н. Рилски“ – Благоевград. Доклад: „Метафоричната потенциалност“.
9-10.07.2013 – участие в конференция с международно участие (на англ. език) на тема: Logical Models, ИИОЗ-БАН, заседателната зала на бул. “П. Евтимий” 6. Организатор: секция „Логически системи и модели“ към ИИОЗ-БАН. Работен език: английски. Доклад: „Metaphor and Metaphysics”.
13.03.2013 – участие в семинар, организиран от секция „Логически системи и модели“, ИИОЗ-БАН, заседателната зала на бул. “П. Евтимий” 6; доклад на тема: „Феномен и схема“. Опонент: доц. д-р Ивайло Димитров

20.08.2012 - участие в международна конференция на тема: „Logical models“, организирана от секция „Логически системи и модели“ към ИИОЗ-БАН, проведена на в сградата на бул. „Патриарх Евтимий“ 6; работен език: английски. Доклад на тема: „Virtualism and Modality“.


22-23.11.2012 - участие в организирана от специалност Философия към ФФ на СУ „Св. Климент Охридски“ конференция на тема: „Философия и виртуалност“, проведена в Нова конферентна зала, северното крило на СУ; доклад на тема: „Сингуларност и виртуалност: виртуалистки контексти“.
01-02.06.2011 - участие в кръгла маса на тема: „Бездната Хайдегер“ - ФФ на ЮЗУ „Н. Рилски“, Благоевград.
14-15.12.2011 - участие в конференция по логика на тема: “Съвременната логика: подходи, идеи и перспективи”, организирана от секция “Логически системи и модели”, ИИОЗ-БАН, ИИОЗ-БАН, заседателната зала на бул. “П. Евтимий” № 6; доклад на тема: "Трансценденталните логики в светлината на една възможна метафизика на въображението".
26-27.04.2010 – Втора национална научна конференция “Езикът на битието. Философия, логика, научна фантастика” (в памет на Недялка Михова), проведена в заседателната зала на ИИОЗ-БАН на бул. “П. Евтимий” 6. Доклад: “Свободата като схема във виртуалисткия трансцендентализъм”.
09.05.2010 – Шестнадесети Попъров семинар “Още веднъж за теоретичните конструкти”, ИФИ-БАН. Доклад: “Метафоричността на абстрактните теоретични конструкти в теоретичните критически онтологии”.
04-06.06.2010 – XXVI International Philosophical School: Applied and Experimental Philosophy in Knowledge Based Society. East and West (June 4th - 6th 2010, Sofia, Bulgaria), СУ “Св. Климент Охридски”. Доклад: “The Tension Theory of Metaphor and its Metaphysical Applicability”.
14-15.12.2009 - конференция „Езикът на битието“ в памет на Стефан Василев-Васев, залата на ИФИ-БАН, бул. Патриарх Евтимий № 6. Организатор на конференцията: Секция “Онтология и Епистемология” към ИФИ-БАН. Доклад: „Телесност и транзитивна интенционалност“.
25.11.2009 - семинар на секция „Логика“, ИФИ-БАН, заседателната зала на бул. Патриарх Евтимий № 6. Доклад: „Символно обозначеното социокултурно пространство в трансцендентално-логически план.“
19.05.2009 - Научна конференция на тема „Трансценденталните езици на метафизиката” към Катедра „Философия” при ФФ на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, проведена в Учебен Корпус 1 на ЮЗУ, зала 412. Доклад: „Метафоричните напрежения в езика на виртуализма“.
11-12.12.2008 – „Философската логика от началото на ХХ век и границите на логическото“ – конференция, организирана от ИКСИ към ПУ „Паисий Хилендарски“ и ЦЛФ към ФслФ, СУ „Св. Кл. Охридски“, проведена в зала 124 и зала 160 на Ректората на СУ; доклад на тема: „Херменевтично осмисляне на метафората в границите на предпредикатния опит“.
28.10.2008 – семинар на секция „Социална философия“, ИФИ-БАН, заседателната зала на бул. Патриарх Евтимий № 6; доклад на тема: „Метафорите като критико-исторически онтологеми на духовността“.
04-05.10.2008 - „Витгенщайн и аналитичната философия“ - конференция, посветена на 20-годишнината от първия превод на Витгенщайн на български език, зала 1 на Ректората на СУ „Св. Кл. Охридски”; доклад на тема: „'Виждане-като' и метафоричен пристъп“.
01-04.06.2008 - ХХV Варненска международна философска школа „Philosophy of Security in an Insecure World“, проведена в Международен дом на учените „Ф.-Ж. Кюри“, Св. Константин и Елена. Доклад: „Religious Certainty and the Quest for Security: a Philosophical/Theological View“.
10-11.10.2007 - Конференция „Евроинтеграция и философия: битие и ценности“, организирана от Съюза на учените и проведена в ИФИ-БАН, заседателната зала на бул. Патриарх Евтимий № 6. Доклад: „Метафизическа безобектност и ценност“.
14-16.06.2007 - Международна конференция “Being and Knowledge in Postmetaphysical Context”, организирана от Българското онтологично дружество, секция Онтология и епистемология в ИФИ-БАН и Философски факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” по линия на българо-унгарския проект между ИФИ-БАН и Институт за философски изследвания към Унгарската Академия на Науките с ръководители ст. н.с. ІІ ст. д-р Веселин Петров и ст. н. с. Д-р, CSc. Андраш Бенедек, проведена в СУ “Св. Кл. Охридски”. Доклад: “Modality, Schematizing Premonition and Devirtualization”.

09.05.2007 - Семинар към секция Логика по философия на математиката, ИФИ-БАН, заседателната зала на бул. Патриарх Евтимий № 6. Доклад: “Схематизъм и метафора”
12-13.12.2006 - Конференция “Съвременната логика и нейните приложения”, ИФИ-БАН, заседателната зала на бул. Патриарх Евтимий № 6. Доклад: “Интензионално-логически размишления в границите на една възможна трансцендентална метафизика”.22-23.11.2006 - Научна конференция, посветена на доц. д-р Недялко Мерджанов “Логиката във времето”, проведена в СУ „Св. Кл. Охридски“ . Доклад: „Пропозиционални нагласи и модуси на съдене в логиката на Кант“.

03-05.11.2006 - „Бурдийо и критиката на теоретическия разум“ - Конференция, посветена на 15-годишнината на Института за критически социални изследвания. (Френски културен институт - София, Данчовата къща - гр. Пловдив) – доклади: 1. Структура на пред-разбирането и хабитус; 2. Практически извод и предпредикатни очевидности.30.10–01.11.2006 - Научна конференция “Оценката в науката” (центр. сграда на БАН, заседателната зала на ИФИ-БАН). Доклад: „Социокултурни контексти, ценности и оценки“.01-03.06.2006 — XXIV Международна Варненска философска школа - Варна. Доклад: „Historical and Socio-Cultural Presuppositions of the Investigations on Intensional Logics.
23-25.09.2005 - конференция на тема: “Предизвикателствата пред онтологията и епистемологията в съвременното философско пространство” (Онтологико-епистемологични оптики в събитието на съвременността), проведена в с. Долни Лозен. Доклад: “Критико-онтологични подстъпи към Хусерловото понятие “интенционална модификация”.

28.10.2005 – конференция, организирана от Съюза на учените, проведена в залата на ИФИ-БАН на тема: “Европейските ценности във философските науки”. Доклад: “Свобода от ценности” и трансцендентална логика”.
18.11.2005 – Семинар на “Феноменологично ателие”, ателие 21 в Художествената академия, София. Доклад: “Роман, катахреза, ирония”.

26-27.05.2003 - II-ра Национална докторантска конференция – Арбанаси. Доклад: “Трансцендентална логика и интензионални иновации: една възможна критическа рефлексия”
02.04.2003 - Семинар по логика и философия на математиката, ИФИ-БАН, заседателната зала на бул. “П. Евтимий” 6. Доклад: “Критическо изяснение на възможността за некласическа трансцендентална логика”
16-18.01.2003 - Конференция: “Пътищата на философията в съвременния свят”, СУ „Св. Кл. Охридски“. Доклад: “Модусите на предикация в интензионалната логика на абстрактните обекти като херменевтичен проблем”.
11-12.11.2002 - Национална научна конференция: “Парадоксите като предизвикателство на прага на ХХІ век пред философията, философията на езика, логиката, основите на математиката, методология­та на науката, културата, СУ „Св. Кл. Охридски“. Доклад: “При какви условия е възможен ‘Фрегевият рай'?”
27-28.05.2002 - I -ва Национална среща на докторантите по философия – Арбанаси. Доклад: “Прагматистки аспекти на прехода от екстензионални към интензионални логики ”.
16-17.05.2002 - “Кант и метафизиката” – ЮЗУ „Н. Рилски“, Благоевград. Доклад: “Некласически аспекти в логиката на Кант ”.
29.05–01.06.2002 - Международна конференция “Философията между стари и нови ценности” – Варна. Доклад: “Интензионален анализ на психологизма в логиката на откритието ”.
20-21. 03. 2002 - Първа докторантска конференция ИФИ-БАН, заседателната зала на бул. Патриарх Евтимий № 6. Доклад: “Интензионален релативизъм и интенционалност”.


5. Владеене на езици с посочване на степента
(посочване на ниво на владеене от 1 до 5):


Език

Четене

Говорене

Писане

Английски

5

5

5

Руски

5

4

4

Немски

4

3

3


6. Компютърни умения:
Windows XP, Linux Ubuntu, MS office, Open office, Picasa, Reaper v4.32База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница