1. Научни публикации, включително и на електронен носител (монографии, студии, статии) през последните 5 годинистраница1/8
Дата16.03.2017
Размер1.13 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
1. Научни публикации, включително и на електронен носител (монографии, студии, статии) през последните 5 години (2007  2011) на преподаватели на ПОТП (критерий 2.1.2.3.)
Публикация

(автори, заглавие, ....)

Издадени в

Реценз (д/н)

България

Чужбина
Antonov Stoyan, (proofread.) Lees Christopher, "Tatars", 2007,
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Εύξεινος Πόντος
URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11143>

http://blacksea.ehw.gr/forms/filePage.aspx?lemmaId=11143
х

д
Антонов, С. / Antonov, S. Основни принципи на хералдиката / Basic Principles of Heraldry. – Херолд / Herold, 1, 2008. ISSN 1313-4809

х
н
Antonov, S. Kiriş söz. In: Gülser Ganay, Qırımnıñ sönmengen ateşi. Aqmescit: Tezis, 2009, s. 5-10. ISBN 978-966-470-015-0
х

н

Антонов, С. / Antonov, S. Блазоните на съпругите на българските владетели от Сакскобургготската династия / The Blazons of the Consorts of the Bulgarian Rulers from the House of Saxe-Coburg-Gotha. – Херолд / Herold, 2, 2009. ISSN 1313-4809

х
н
Антонов, С. Гираите в България (някои размисли). В: Татарите в България – общество, култура, история. Добрич: Наврез, 2009, 91-99. ISBN 978-954-91500-3-2

х
н
Антонов, С. Руснаците в Пловдив: Интеркултурният диалог и градът. – В: Разрушаването на порядъка: В памет на проф. Тодор Ив. Живков. Пловдив (под печат).

х
н
Златкова, М. Централният градски парк – наследство и диалози. - В: Български фолклор 2007, №1 137 – 46 ISSN 0323-9861

х
д
Златкова, М. Преподаването на антропология в Югоизточна Европа - В: Български фолклор 2007, №1 125 – 127 ISSN 0323-9861

х
д
Златкова, М. Етносоциологията - възможности за интердисциплинарно изследване (Т. Ив. Живков и Г. Фотев) в Конференция “Проф. Тодор Ив. Живков и съвременната българска фолклористика, етнология и антропология", София, Петексон, 2007, 91-98. ISBN 978-954-457-040-8

х
н
Златкова, М. Етносоциология на града – промени в обживените градски пространства и градски общности в България. По примера на гр. Пловдив В: Диалози за човека и човешкото. Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината от рождението на проф. д-р Тодор Ив. Живков, Изд. Бряг, 2009, 199 – 213. На Френски. ISBN 978-954-8752-13-8

х
д
Златкова, М. Градът си спомня отгоре, градът забравя отдолу. Случаят на Братската могила в Пловдив. В: Семинар_BG – онлайн списание за културни изследвания, брой 2/ 2010:

http://www.seminar-bg.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=244&Itemid=72  ISSN 1313-9932

х
д
Златкова, М. Градският палимпест или как да изследваме града в преход: за един възможен етносоциологически подход в градските изследвания В: Четива за историята и културата на Балканите. В помощ на университетското преподаване, съст. Маргарита Карамихова изд. „Парадигма”, София, 2010 313 – 329 ISBN 978-954-326-129-1

х
н
Златкова, М. (в съавторство със Стойка Пенкова) Противоречията на наследството” – образованието като културен капитал на „второто поколение” мигранти : децата на изселниците в Турция. В: Ловци на умове”, т. 4, НБУ 2010, София ISBN: 9789545356513

х
д
Златкова, М. (в съавторство с Добринка Парушева и Илияна Марчева) Tinkering in Daily Life: People, State and Social(ist) Housing in Bulgaria, Etudes balkaniques, 2010, 3, 69-91 (На английски) ISSN 0324-1654

х
д
Zlatkova, M. The Urban Palimpsest, or How to Study Cities in Transition: On a Possible Ethnosociological Approach in Urban Studies In: Readings in the History and Culture of the Balkans in Support of University Teaching ed. Margarita Karamihova, Paradigma Publishing House, Sofia 2011 p. 271-284 ISBN-978-954-326-134-5


х
д
Златкова, М. „Там, където Странджа целува морето”… „Противоречията на наследството” на тракийските бежанци в Царево. В: Годишник на Департамент по Антропология на НБУ, том V. 2011 (под печат) ISSN 1311-5189 електронно издание

х
н
Златкова, М. Градският жилищен район – социални употреби на пространството. - В: Разрушаването на порядъка – сборник в памет на проф. Т. Ив. Живков 2008 (предадена за печат), издание на Пловдивско университетско издателство.

х
н
Златкова, М. Град и визуални дискурси. Преподаването на визуална и градска антропология като университетски курсове. В сборник от конференция: „Университетски изследвания и преподавания по етнология и антропология”. (под печат)

х
н
Златкова, М. Етносоциология на града. Примерът на град Пловдив. Пловдивско университетско издателство, Пловдив. 2012 (Под печат) 312 стр.

х
д
Златкова, М. Градът и границите: пространства на миграции В: сб. Миграции от двете страни на българо-турската граница: наследства, идентичности, интеркултурни взаимодействия. 2012 (под печат) – електронен сборник

х
д
Златкова, М. (в съавторство със Стойка Пенкова) „Завръщания” през границата? Форми на преминаване на българо-турската граница от младите поколения. В: Социологически проблеми. Мобилност и миграции. 2012. ISSN 0324-1572 (Под печат)

х
д
Кисикова, М. „Парвенюто – опит за етносоциологическа интерпретация” В: МИНАЛО И СЪВРЕМИЕ: 60 години след Иван Хаджийски, Троян: Алия Прес, 2007, с.194-204. ISBN: 978-954-8465-52-6

хн

Кисикова, М. „Иван Хаджийски и фолклористиката – срещи и разминавания” В: Проф. Тодор Ив. Живков и съвременната българска фолклористика, етнология и антропология, София: Петекстон, 2007, с.273-279. ISBN 978-954-457-040-8

хн

Кисикова, М. „Форематология и телесност в традиционното общество – етносоциологически измерения (по примери от Иван Хаджийски)” В: Сп. Критика и хуманизъм, 2007, кн. 24, с. 61-75. ISSN 0861-1718

х
д

Кръстанова, Кр.Знакът „запазена марка" - производство на локалност и ресурс за съвременния туризъм. - Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза. Изд. На НБУ, София, 2011, 39-60 ISBN 978-954-535-642-1

хда
Кръстанова, Кр., М. Шнитер. Обучението по етнология и социална антропология в Пловдивския университет. - В: Сборник от конференцията в чест на 30 години от преподаването на етнология в Софийския университет. С., (под печат)


х
не

Krastanova, Kr., M. Rautenberg. Patrimoine bâti et mémoire des communautés à Plovdiv. - In Baric, D., J. Le Rider, D. Roksandic (sous dir. de). Mémoire et histoire en Europe centrale et orientale. PUR, 2010, 179-185 (en collaboration avec M. Rautenberg) ISBN 978-2-7535-1221-4 ISSN1255-2364
x

не

Кръстанова, Кр. Стратегията за избор на образование в проекта за бъдеще на българските младежи. - В: Да останем в България: най-трудният избор?  (Кандидат-студентски дилеми), Изд. СУ "Св. Климент Охридски", 2009, 102-120 ISBN 978-954-07-2722-6

хне

Кръстанова, Кр. Стойна Кръстанова – Кака (творчески портрет). Пловдив 2009

х
неKrastanova, Kr. Le label protégé - (Re)Construction du Patrimoine et production de localité- In Martor, 14, 2009, 103-122 ISBN

x

да

Кръстанова, Кр. Златният стан (етноложко изследване на българското традиционно тъкачество). Изд. Жанет 45. Пловдив 2007 ISBN 978 954 491 397 7

х
да

Кръстанова, Кр. Представи за времето в женските технологични дейности. - В: Славянски диалози, Изд. на Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски". Пловдив 2007, кн. 8, год. ІV, 169-179 ISSN 1312-5346

х
не
Конструирането на Европа: идентичности и интеркултурна комуникация. – В: От Римските договори към бъдещето на европейския съюз: конституция, гражданско участие, идентичности. София, 2007, 97-111 ISBN 978-954-9543-08-7


хне
Krastanova, Kr. Synthèse des travaux. Patrimoine culturel immatériel et dynamique social. Participation locale et cooperation européenne. EPACTE juillet 2007

х

не

Парушева, Д. Правителственият елит на Румъния и България, втората половина на XIX и началото на XX век. Социална история, Институт по балканистика, БAН: София 2008, 387 с. ISBN 987-954-92231-1-8

хд

Парушева, Д., Г. Вълчев и П. Воалери (съст.) Александър Екзарх и българските пътища към Европа, XIX – началото на XX век, Стара Загора 2007, 248 с. / Alexandre Exarh et les routes bulgares vers Europe, XIXe – début du Xxe siècle, texte établi par Georgi Valchev, Dobrinka Parusheva et Pierre Voillery, Stara Zagora 2007, 240 pp. ISBN : 978-954-305-221-9

хн

Parusheva, D. (ed.) Political Culture and Cultural Politics in Central and Southeastern Europe, 1850-1950. Special Issue of Etudes balkaniques, 2008, 4. ISSN 0324-1654

хд

Парушева, Д., Ал. Костов и Р. Прешленова (съст.) И настъпи време за промяна: Образование и възпитание в България, XIX-XX век, Институт по балканистика, БАН: София 2008, 203 с. ISBN 987-954-92231-2-5

х
н

Парушева, Д. и М. Кисикова (съст.) Теренът: пространства и хора. Студентски етноложки срещи - Пловдив 2011, Университетско издателство "Паисий Хилендарски": Пловдив 2011, 202 с. ISBN 978-954-423-702-8

х
н

Parusheva, D. Gesellschaft, Technologie und Kultur, or wie Bulgarien auf die Moderne trifft, in Brunnbauer, Ulf, Wolfgang Hoepken (Hg.) Transformationsprobleme Bulgariens im 19. und 20. Jahrhundert. Historische und ethnologische Perspektiven, Verlag Otto Sagner, Muenchen 2007, 17-33. ISBN: 978-3-87690-998-1
х

д

Parusheva, D. ‘They Are All Rotters!’: Political Culture and Political Caricature in the Balkans, Late 19th and Early 20th Century, Etudes balkaniques, 2008, 4, 37-63. ISSN 0324-1654

хд

Parusheva, D. Europe Imagined and Performеd: The Impact of Western Europe’s Modernity on South East European Urban Space, in Ralf Roth (Hg.) Städte im europäischen Raum. Verkehr, Kommunikation und Urbanität im 19. und 20. Jahrhundert, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2009, 187-204. ISBN: 978-3-515-09337-8
х

д

Parusheva, D., I. Marcheva, M. Zlatkova. Tinkering in Daily Life: People, State and Social(ist) Housing in Bulgaria, Etudes balkaniques, 2010, 3, 69-91. ISSN 0324-1654

хд

Parusheva, D., I. Marcheva. Housing in Socialist Bulgaria: Appropriating Tradition, Home Cultures [Berg Publishers], 7 (2010), 2, 197-216. ISSN 1740-6315, Online ISSN: 1751-7427
х

д

Parusheva, D. The Web of Power and Power of the Webs: Political Elites in Romania and Bulgaria in the Late Nineteenth Century and Their Networks, in Nathalie Clayer and Tassos Anastassiadis (eds.), Society, Politics and State Formation in South-Eastern Europe during the 19th century, Alpha Bank Historical Archives, Athens 2011, 141-176
х

д

Parusheva, D. Make It Do with What System Provides. People, State and Housing in Bulgaria, End of the 19th and Early 20th Century, in Hr. Hadziiossif and A. Lyberatos (eds.), Social Transformation and Mass Mobilization in the Balkan and Eastern Mediterranean Cities (1900-1923), Crete University Press, Rethimno 2012 (под печат)
х

д

Parusheva, D. Family Matters: Using Social Capital for Political Ends in the Nineteenth Century Balkans, in I. Parvev et al. (eds), Power and Influence in Southeastern Europe, 16th-19th Centuries, LIT Verlag, Berlin 2012 (под печат)
х

д

Parusheva, D. Running ‘Modern’ Cities in a Patriarchal Milieu: Perspectives from the Nineteenth-Century Вalkans, in Ralf Roth and Robert Beachy (eds.) Who Ran the Cities? City Elites and Urban Power Structures in Europe and North America, 1750-1940, Ashgate 2007, 179-192. ISBN: 978-0-7546-5153-6
х

д

Парушева, Д. Българският политически елит през 19 век: без князе и екзарси, или през “Европа” до България. Балкански паралели, във Вълчев, Георги, Добринка Парушева и Пиер Воалери (съст.), Александър Екзарх и българските пътища към Европа, XIX – началото на XX век, Стара Загора 2007, 116-125 / L’élite politique en Bulgaire pendant le XIXe siècle: sans orinces ni ezarques, a travers “L’Europe” jusqu’en Bulgarie. Parallèles balkaniques, en Alexandre Exarh et les routes bulgares vers Europe, XIXe – début du Xxe siècle, texte établi par Georgi Valchev, Dobrinka Parusheva et Pierre Voillery, Stara Zagora 2007, 112-121. ISBN : 978-954-305-221-9

х
н

Парушева, Д. Политическата култура на кафето, в Рая Заимова (съст.) Кафене “Европа”, Издателство “Дамян Яков”:София 2007, 80-87. ISBN: 978-954-527-373-5

хн

Парушева, Д. Новото поколение в българския политически елит в края на XIX век: Млади, образовани в “Европа”, в Александър Костов, Добринка Парушева и Румяна Прешленова (съст.), И настъпи време за промяна: Образование и възпитание в България през XIX и XX век, Институт по блаканистика – Българска академия на науките, София 2008, 156-170. ISBN 987-954-92231-2-5

хн

Парушева, Д. Международен семинар по история на технологията, в Информационен Бюлетина на БАН, бр. 4 (122), година XIII, София, април 2008, 11-12 (ISSN 1312-5311)

х


Parusheva, D. Bulgaria, in Ilaria Porciani and Lutz Raphael (eds.), Atlas of European Historiography. The Making of a Profession, 1800-2005, Palgrave Macmillan, Basingstoke (UK) 2010, 95-97 [+ информационни таблици в съпътстващото тома CD] ISBN: 978-0-2305-0004-4
х

д

  1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница