1. Научни публикации, включително и на електронен носител (монографии, студии, статии) през последните 5 годинистраница4/8
Дата16.03.2017
Размер1.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Доц. д-р Бойко Белегов Съветската военна стратегия в началото на Втората световна война. Modern History: Партийно-политическая, духовная история и общественные движения в странах Запада и Востока. БашГУ, Уфа, 2007, с. 5-13.
XДоц. д-р Бойко Белегов Влиянието на Перестройката за демитологизацията на учебното съдържание по история. Национален дидактически семинар „Българско историческо образование”, Китен, 2008

X


Доц. д-р Бойко Белегов Вътрешнополитическата борба за власт в съветското ръководство (1945-1953). Първи опити за промяна в политическия курс. – Сб. „Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-исторически проучвания”, Пловдив, 2009, с. 346-355.

X


Доц. д-р Бойко Белегов Борба за власт в съветското ръководство след смъртта на Сталин (1953-1955). Научни известия на ПИФ, кн. 1-2, год.6, Благоевград, 2010.

X


Доц. д-р Бойко Белегов Пътят на Н.С. Хрушчов към еднолична власт. Модерният историк 2. Юбилеен сборник в чест на проф. дин. Андрей Пантев, Велико Търново, 2011, с. 355-363.

X


Доц. д-р Бойко Белегов Маршал Г. К. Жуков и борьба за власть в советском политическом руководстве. БашГУ, Уфа, 2011, (под печат).
XДоц. д-р Бойко Белегов Прабългарите в арабските извори /ІХ-ХVв./. – В: Проблеми на прабългарската история и култура. № 4-2, С., 2007, 367-381.

X


Доц. д-р Бойко Белегов Съдбата на културно-духовния елит на Второто българско царство. – В: Търновска книжовна школа № 8 “Св. Евтимий, Патриарх Търновски и неговата духовна мисия в Европа”. В. Търново, 2007, 483-497.

X


Доц. д-р Бойко Белегов Християнската идея и прабългарската общност. – В: сб. “Слово и вяра” Международна научна конференция 90 години от рождението на проф. Боню Ст. Ангелов. 18-19. Х. 2004. Стара Загора. Изд. “ПИК”, Велико Търново, 2007, 513-534.

X


Доц. д-р Бойко Белегов Обединительные процесы в Юго-Восточной Европы в эпохе Средновековья и балканский политический элит. – In: Integracja i tożsamość narodowa w Europie Srodkowo-Wschodniej na przestrzeni dziejów. Instytut Historii PAN, Warszawa, 2007, 19-34.
XДоц. д-р Бойко Белегов Присуствие армян в болгарской элите средневековья. – В: VІ-е Дзагуровские чтения “От Античности к Возрождению”. Материалы международной научно-методической конференции. Махачкала, 2007, 62 – 64., в съавторство с А. Гарабедян
XДоц. д-р Бойко Белегов Millet Sistemi ve Balkan Halklari. / Милетската система в политиката на Балканите/. – In: The 1st international congress on turkologi research “ BALKANS AND TURKS”. Abstrakts. Prishina - Kosovo, 2007, 21.
XДоц. д-р Бойко Белегов Социални структури при древните славяни. – В: Университетски четения и изследвания по българска история. ІV международен семинар. Смолян, 11-13 май 2006 г. Университетско изд. „Св. Климент Охридски”, София, 2008, 88-99.

X


Доц. д-р Бойко Белегов Варварски нашествия и конфликтни зони на Балканите през Средновековието. – В: Научна конференция с международно участие “Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания”, организирана от ПУ “П. Хилендарски”, 24-25 октомври 2008. Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, т. ІІ, Пловдив, 2009, 56-71.

X


Доц. д-р Бойко Белегов Les positions des partis politiques bulgares sur la question nationale dans les Balkans ( Du Traité de Berlin jusqu’aux Guerres balkaniques ) – In: ASSOCIATION INTERNATIONALE D‘ETUDES DU SUD-EST EUROPEEN. Revue 35-39/ 2005-2009; EDITURA ENCICLOPEDIĂ / Bucureşti, 2009, 457-468.
XДоц. д-р Бойко Белегов Етнорелигиозни общности на съвременната българска нация. – В: Formování moderních národů ve středn a východní Evropĕ v 19. a 20 stletí. Edičně připravili Richard Vašek a Jan Rzchlík. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Praha = Sofia 2010, 73-92.
XДоц. д-р Бойко Белегов Религиозният фактор във формирането на българската нация през ХVІІІ – ХІХ век. – В: Formování moderních národů ve středn a východní Evropĕ v 19. a 20 stletí. Edičně připravili Richard Vašek a Jan Rzchlík. Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Praha = Sofia 2010, 189-202.
XДоц. д-р Бойко Белегов Prawosławie jako czynnik kształtowania etniczno-teritorialnich granic Bułgarii w ramach Imperium Otomańskiego (XVII-XIX w.). In: Centrum i peryferie Europy Środkowo-Wschodniej. Kształtovanie się terytoriów i granic państw odśedniowiecza do współczesności. Pod redakcja El. Znamierowskej-Rakk, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, Warszawa, 2011, 19-30.
XДоц. д-р Бойко Белегов Репресия и законност в периода на управление на първото правителство на Вълко Червенков /1950-1954/. СУ „Св. Климент Охридски” – Исторически факултет. Университетски четения и изследвания по българска история. Смолян 11-13 май 2006. Унив. Изд. „Св. Климент Охридски”, С., 2008.

X


Ас. Станислав Николов Боянов, Книга с наставления за селските кметове в Източна Румелия, Архивен преглед, к-н 3-4, 2007.

X


Ас. Станислав Николов Боянов, Контролни функции върху администрацията на Източна Румелия, сборник с материлали от научната конференция “Власт и Обшество”, Пловдив, 2009. (под печат)

X


Ас. Станислав Николов Боянов, Законодателна инициатива в Източна Румелия, Архивен преглед, кн. 1-2, 2010 г

X


Ас. Станислав Николов Боянов, Законови рамки на религиозният живот в Източна Румелия, сборник с научни трудове от конференция с международно участие „Църква, власт и общество”, Пловдив, 2010. (под печат)

X


Ас. Станислав Николов Боянов, Ролята на протойерей Ной Ангелов в покръстването на българите-мюсолмани в Родопите и Източна Тракия през 1912-1913 г., в сб. Приноси към христянското културно-историческо наследство. Пловдив, 2011.

X


Доц. д-р Валентин Петрусенко Cooperación de fronteras y problemas de la seguridad: visiones comparadas entre el MERCOSUR y los Balkanes. Megatrend University Publishing House, Belgrade, 2007
XДоц. д-р Валентин Петрусенко “European Union and Latin America between two illenniums”, BESCA Publishing, Sofia 2008

X


Доц. д-р Валентин Петрусенко “Institutional Framework of the New EU-Latin American Approach: Current Challenges and Strategies.”, Sofia University Philosophy Series. Sofia 2008

X


Доц. д-р Валентин Петрусенко "Референдумът по лисабонския договор и предизвикателствата отвъд него при новия екип на европейската комисия", Veliko Tarnovo, 2010

X


Гл. ас. д-р Тодор Бистрашки Болгарский вопрос в русско-румынских отношениях до середины прошлого века” , Русское наследие в странах Восточной и Централньой Европы, Грюнвалдь, Брянск, РИО БГУ, 2010, Министерство оброзования и науки РФ, стр. 577-580
XГл. ас. д-р Тодор Бистрашки Международна конференция 29.10.2009-03.11.2010 в гр. Бурса по повод “86 години от създаването на Турската Република на тема: Българското влияние в политиката на Ататюрк”
XГл. ас. д-р Тодор Бистрашки Виенската програма за действие и руската подкрепа по македонския въпрос. –Научна конференция „Християнство, църква и култура през вековете”, 19-21. 10. 2010 г. Пловдив (под печат)

X


Гл. ас. д-р Тодор Бистрашки Първа балканска общохристиянска конференция на тема : “Виенска програма за реформи в Османската империя”

X


Тулешков, Н., С. Попов. Камбанариите в средновековните български земи. Изд. Арх и Арт. 181 стр. София, ISBN 978-954-8931-45-8. 2010 г.

X

С. Попов. Замъкът в Европа и България през Средните векове. Изд. Колхида. 159 стр. София, ISBN 978-954-672-136-5. 2011 г.

X


С. Попов Отново за меча с латински надпис от Перник. – Паметници, реставрация, музеи, 3-4, 39-41, 2007. ISSN 1312-3327

X


С. Попов. Замъкът на средновековния град Шумен. –В: Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания. Т. І. Археология и култура. 322-336. 2009 г. ISBN 978-954-423-529-1. Доклад, изнесен на Международна научна конференция „Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания”, проведена на 24-25. 10. 2008 г. в гр. Пловдив

X


С. Попов. Укрепената владетелска резиденция в средновековния град от днешните български земи (ХІІ – ХІV в.) – възникване и развитие – В: Приноси към българската археология, т. VІ. 93-106. С., 2009. ISSN 1310-7976

X


С. Попов., З. Коркутова.Кратък поглед върху проучванията на църковните храмове в средновековните български градски замъци. – In: Laurea. In honorem Margaritae Vaklinova, кн. 2. 299-304. С., 2009. ISBN 978-954-92395-2-2

X


С. Попов, З. Коркутова. Църкви и манастири в Софийския регион. Извори и проучвания. – In: Eurika. In honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae. С., 2009, 519-528. ISBN 978-954-92395-4-6

X


С. Попов Едно дългоочаквано научно изследване. – Паметници, реставрация, музеи, 1-2, 27-30, 2009. ISSN 1312-3327

X


С. Попов. Английски архитектурни термини на замъка. Кратък речник. – Паметници, реставрация, музеи, 3-4, 51-74, 2009. ISSN 1312-3327

X


С. Попов. Замъкът от днешните български земи в ХІІ – ХІV в. Проблеми на терминологията. – Паметници, реставрация, музеи, 1-2, 11-14, 2010. ISSN 1312-3327

X


Джамбов, И., С. Попов, Г. Митрев. Теренни обхождания в землищата на селата Искра, Брягово, Драгойново и Буково, община Първомай, Пловдивска област. – АОР 2007. София. 774-775. 2008 г. ISSN 1313-0889

X


Джамбов, И., С. Попов. Спасителни археологически разкопки на обект: руини на късноантична и средновековна крепост в землището на с. Драгойново, община Първомай, Пловдивска област. – АОР 2008. София. 638-641. 2009 г. ISSN 1313-0889

X


Джамбов, И., С. Попов. Сондажни археологически проучвания на обект „Църквище” в землището на с. Искра, община Първомай, област Пловдив. – АОР 2008. София. 736-738. 2009 г. ISSN 1313-0889

X


Джамбов, И., С. Попов. Сондажни археологически проучвания на късноантична и средновековна крепост в местността „Хисаря” при с. Драгойново, община Първомай, област Пловдив. – АОР 2009. София. 557-559. 2010 г. ISSN 1313-0889

X


Джамбов, И., С. Попов. Сондажни археологически проучвания на обект късноантична и средновековна крепост в местността „Хисаря” при с. Драгойново, община Първомай, област Пловдив. – АОР 2010. София. 490-493. 2011 г. ISSN 1313-0889

X


Попов, С. Меч Памятной битвы народов – Варна, 10 ноября 1444 г. – В: Русское наследие в странах Восточной и Центральной Европы. 474-478. Брянск, ISBN 978-5-9734-0115-3. 2010 г. Доклад, изнесен на Международна научна конференция „Русское наследие в странах Восточной и Центральной Европы”, проведена на 5-8. 07. 2010 г. в гр. Брянск, Русия
XДжамбов, И., С. Попов. Новооткрити рисунки-графити край с. Искра, Първомайско. – В: „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. ІV. Велико Търново. 2011 г. 393-402. ISBN 978-954-524-776-7. Доклад, изнесен на Научна конференция „България, земя на блажени...”, проведена на 29-31. 10. 2009 г. в гр. Велико Търново

X


Попов, С. Доц. д-р Иван Джамбов на 60 години. Юбилеен сборник в два тома. – Паметници, реставрация, музеи, 3-6, 86-90. 2010. ISSN 1312-3327. Рецензия на „Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания” т. І и ІІ. Пловдив. 2009 г. ISBN 978-954-423-529-1

X


Попов, С. Шпори от стенописите на църквите Св. Георги в Кремиковския и Св. Богородица в Драгалевския манастири. – В: Приноси към християнското културно-историческо наследство, т. І. Асеновград. 2011 г. 41-49. ISBN 978-954-8812-36-8

X


Попов, С. Сабя от колекцията на Националния Археологически музей в София. – В: Сборник в памет на Карел Шкорпил (под печат

X


Попов, С. Меч с ножница от фонда на Националния Археологически институт с музей при БАН. – В: Сборник в памет на Василка Герасимова (под печат

X


Попов, С. Мечове от Националния Археологически музей в София. – В: Actaе Musei Varnaensis (под печат

X


Джамбов, И., С. Попов. Новооткрити средновековни църкви в землището на с. Драгойново, община Първомай. – Доклад, изнесен на Научна конференция „Християнство, църква и култура през вековете”, проведена на 19-21. 10. 2010 г. в гр. Пловдив (под печат

X


С. Попов Меч от Лондонското евангелие на цар Иоан Александър. – В: Приноси към българската археология, т. VІІ (под печат

X

1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница