1. Научни публикации, включително и на електронен носител (монографии, студии, статии) през последните 5 годинистраница5/8
Дата16.03.2017
Размер1.13 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Попов,С. Бойни чукове от фонда на Националния Археологически институт с музей в София. – Доклад, изнесен на Научна конференция „Държавата, обществото и историята”, проведена в гр. Пловдив на 23-24. 10. 2009 г. (под печат

X


Шинаков, Е., С. Попов. Еще один „немой свидетель” битвы при Варне? – В: Сборник в чест на проф. дин Димитър Овчаров (под печат

X


Тулешков, Н., С. Попов. Камбанариите в средновековните български земи. Изд. Арх и Арт. 181 стр. София. ISBN 978-954-8931-45-8. 2010 г.

X


Попов, С. Замъкът в Европа и България през Средните векове. Изд. Колхида. 159 стр. София. ISBN 978-954-672-136-5. 2011 г.

X


Гл. ас. д-р Симеон Кацаров Европейската общност – пътят към обединението – В: От Римските договори към бъдещето на разширения Европейски съюз (конституция, гражданско участие, идентичност).София, 2007, с.135-145.

Х


Гл. ас. д-р Симеон Кацаров Австрийската и унгарската конституционна рамка след 1867 г. – В: Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания. Т. ІІ. Пловдив, 2009, с. 226-245.

Х


Гл. ас. д-р Симеон Кацаров Държавата под въпрос – Конституционните експерименти (1860-1866 г.). – В: Историкът със съдба на творец и преподавател. В.Търново, 2009, с. 118-131.

Х


Гл. ас. д-р Симеон Кацаров Франц-Йосиф Хабсбург – доктрината за „запазването – В: Научна конференция с международно участие „Държавата, обществото и историята“ (под печат). 2009.

Х


Гл. ас. д-р Симеон Кацаров Дунавската алтернатива в дуалистичния модел на Австрийската империя (Унгария и дуализма от 1867 г.). – В: Реката и времето. Силистра, 2010, с. 129-153.

Х


Гл. ас. д-р Симеон Кацаров Проблеми при християнизацията 1912-1913 (според документи на Пловдивската митрополия). – В: Сборник от научна конференция „Християнство, църква и култура през вековете” (под печат) – 2010.

Х


Гл. ас. д-р Симеон Кацаров Империи и императорска власт в Европа през втората половина на ХІХ в. – В: Традиции и приемственост. Т. І. В.Търново, 2011, с. 355-376.

Х


Гл. ас. д-р Симеон Кацаров Пловдивската митрополия и „Покръстителната акция” от 1912-1913 г. – В: Приноси към християнското културно-историческо наследство. Т. І. Пловдив, 2011, с. 118-143.

Х


Гл. ас. д-р Пламен Славов Етноконфисионалните отношения в България – традиции и съвременност, в сб. “Междурелигиозният диалог като фактор за мирните и справедливи отношения между народите”, Москва, 2008
ХГл. ас. д-р Пламен Славов Ролята на традиционните вероизповедания в България за съвременния мултикултурен диалог, сб. “Ролята на традиционните религии за мирни решения и отговори на предизвикателствата на глобалните и регионалните заплахи и конфликти”, Москва, 2009
ХГл. ас. д-р Пламен Славов Възгледите на Васил Левски за етническата и религиозната толерантност, в сб. “Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания”, том ІІ, Пловдив, 2009

Х


Гл. ас. д-р Пламен Славов Поклонничеството в исляма – история и съвременни измерения, в Годишник на Колежа по икономика и администрация – Пловдив, Пловдив, 2011

Х


Гл. ас. д-р Пламен Славов За някои особености на религиозността у българите мюсюлмани в Средните Родопи, в сб. “Държавата, обществото и историята”(под печат)

Х


Гл. ас. д-р Пламен Славов Българската православна църква и образованието в Източна Румелия, в сб. “Християнство, църква и култура през вековете”,(под печат)

Х


Проф. дин Казимир Попконстантинов. Зограф Василие и Боянската църква след 750 години. София, 2009

Х


Проф. дин Казимир Попконстантинов. Zograf Vasilie and the Boyana church 750 years later. Sofia: UNICART, 2009, 135

Х


Проф. дин Казимир Попконстантинов. Оловен амулет палимпсест с глаголико-кирилски текст. – В: Тангра. Сборник в чест на 70-годишнината на акад. Васил Гюзелев. София, 2006, 311-331

Х


Проф. дин Казимир Попконстантинов. Нежитъ идýше от Чръмнаго морý – В: Българска филологическа медиевистика. Сборник научни изследвания в чест на проф. Ив. Харалампиев. В. Търново, 2006, 99-108

Х


Проф. дин Казимир Попконстантинов. Прýложение кънигъ и гръцкият език в средновековна България. – В: Византия, Балканите, Европа. Изследвания в чест на проф. В. Тъпкова-Заимова. София, 2006, 413-423

Х


Проф. дин Казимир Попконстантинов. Оловен амулет палимпсест от Хасково с глаголико-кирилски текст – В: Известия на регионалния исторически музей Хасково, 2006, 3, 74-86

Х


Проф. дин Казимир Попконстантинов. Два оловни кръста с изображения на Иисус Христос и св. архидякон Стефан. – В: Изследвания по българска средновековна археология. Сборник в чест на проф. Рашо Рашев. София, 2007, 298-305

Х


Проф. дин Казимир Попконстантинов. За два оловни амулета от Х в. от Варненския музей. – В: Сборник в памет на Милко Мирчев. Варна, 2008, 300-312

Х


Проф. дин Казимир Попконстантинов. Нежитъ и Antaura по данни от текстове върху оловни амулети. – В: По пътя на миналото. В чест на 65 годишнината на Георги Китов. София, 2008, 145-160

Х


Проф. дин Казимир Попконстантинов. Печати на багатури или печати на престолонаследници? – В: Юбилеен сборник „Сто години от рождението на д-р Васил Хараланов (1907-2007).” Шумен, 2008, 75-89

Х


Проф. дин Казимир Попконстантинов. Манастирите на Покръстителя. – В: Християнската култура в средновековна България. В. Търново, 2008, 173-185 (в съавторство с Р. Костова)

Х


Проф. дин Казимир Попконстантинов. Новооткрит печат на Михаил багатур и багатурският род на Йоан, Сондоке и Михаил. – Археология, 2008, 1-4, 68-80

Х


Проф. дин Казимир Попконстантинов. Оловен амулет с глаголически текст. – В: Сборник в чест на 60 годишнината на Светлина Николова. Кирило-Методиевски студии, кн. 18. София, 2009, 385-399 (в съавторство с Х. Миклас)

Х


Проф. дин Казимир Попконстантинов. За два автографа от Митрополитския храм „Св. ап. Петър и Павел” в Търново. – В: Сборник в чест на 70 годишнината на ст. н. с. д-р М. Ваклинова. София, 2009, 229-243

Х


Проф. дин Казимир Попконстантинов. Зограф Кале и неговите автографи в митрополитския храм „Св. апостоли Петър и Павел” и „Св. Георги” в Търново. – В: България, земя на блажени…”.In memoriam professoris Iordani Andreevi. В. Търново, 2009, 73-87

Х


Проф. дин Казимир Попконстантинов. Новооткрити надписи-графити в Боянската църква. –В: ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и българската археология. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, 623-641

Х


Проф. дин Казимир Попконстантинов. Заклинание срещу дявола по данни от оловен амулет от Х в. и ръкописи ГИМ, Син. 307 и Син. 324. – В: ПЭНИЕ МАЛО ГЕWРГИЮ. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. София, 2010, 510-520

Х


Проф. дин Казимир Попконстантинов. ЗОГРАФ ВАСИЛИЕ и стенописа чудото с „ВАСИЛИЕ СЬІНЬ АГРИКОВЬ” в Боянската църква. – Старобългарска литература, 41-42, София, 2010, 112-125

Х


Проф. дин Казимир Попконстантинов. За два надписа на гръцки около благославящата Божия десница и Св. Богородица в Боянската църква. Studia Classica Serdicensia. Tom1. Musarum semper amator (Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Димитър Бояджиев). София, 2011, 104-115. ISBN 978-954-07-3033

Х


Проф. дин Казимир Попконстантинов. Literacy, Literature and Liturgy in Bulgarian Monasteries of the 9th -10th c.- In: Love of Learning and Devotion to God in Orthodox Monasteries. 5th International Hilandar Conference. Belgrade/Columbus, 2006, 145-163 (в съавторство с Р. Костова)
ХПроф. дин Казимир Попконстантинов. Medieval monasteries on the West Black Sea coast. - In: Encyclopaedia of the Hellenic World, http://blacksea.ehw.gr/forms/fmain.aspx (with R. Kostova)
ХПроф. дин Казимир Попконстантинов. Bulgarians (Proto-Bulgarians). - In: Encyclopaedia of the Hellenic World, http://blacksea.ehw.gr/forms/fmain.aspx
ХПроф. дин Казимир Попконстантинов. Koutrigours and Outigours. - In: Encyclopaedia of the Hellenic World, http://blacksea.ehw.gr/forms/fmain.aspx
ХПроф. дин Казимир Попконстантинов. Заклинателни молитви върху оловни амулети от Средновековна България и паралелите им в требници от Средновековна Сърбия. – В: Зборник радова Византолошког института (Белград), 2009, XLVI, 341-351
ХПроф. дин Казимир Попконстантинов. Minorities and foreigners in Bulgarian medieval towns 12th -14th c.: literary and archaeological fragments. — In: Segregation - Integration – Assimilation. Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe. Eds. D. Keene, K. Szende and B. Nagy. Aldershot: Ashgate Publishing, 2009, 135-153 (with R. Kostova)
ХПроф. дин Казимир Попконстантинов. Architecture of conversion: provincial monasteries in 9th -10th c. Bulgaria. – В: Архитектура Византии и Древней Руси. Труды Госудраственного Эрмитажа, LIIII. Санкт Петербург, 2010, 118-132 (with R. Kostova)
ХПроф. дин Казимир Попконстантинов. Евангельские цитаты в эпиграфических памятниках средневековой Болгарии. - В: Остромировое Евангелие и современные исследования рукописной традиции новозаветных текстов. Сборник научных статей. Санкт-Петербург, 2010, 97-105
ХДоц. д-р Илка Петкова Проблеми на византизма в средновековна България в трудовете на академик Димитър Ангелов, - В: Пътуванията в средновековна България, Велико Търново, 2009, с. 472-480

Х


Доц. д-р Илка Петкова Академик Димитър Ангелов за ролята на богомилството в нашата средновековна история, - В: Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания, т. ІІ, Пловдив, 2009, с. 113-121.

Х


Доц. д-р Илка Петкова Академик Димитър Ангелов и българската археология, - В: „Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий и българската археология, т. І, В. Търново, 2010, с. 29-33

Х


Доц. д-р Илка Петкова Теофилакт Охридски и интеграцията на българите във византийската империя, - В: „България – 100 години юридически суверенна държава, Икономически, политически и културни постижения, т. ІІ, София, 2010, с. 11-18

Х


Доц. д-р Илка Петкова Проблеми на българското средновековие в трудовете на академик Иван Снегаров, - В: Гласовете ви чувам, Личностите на гимназията и България, 130 години от основаването на Солунската българска мъжка гимназия, Благоевград, 2011, с. 432-448

Х


Доц. д-р Илка Петкова Теофилакт Охридски за българските земи: между въображаемото и реалното, - В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. ІV, В. Търново, 2011, с. 207-214

Х


Доц. д-р Илка Петкова Академик Димитър Ангелов и средновековната духовна култура на българите, (под печат), доклад, изнесен на международна научна конференция: „Култури и религии на Балканите, Средиземноморието и Изтока”, 29-30.04.2011, В ТУ, В. Търново

Х


Доц. д-р Илка Петкова Покръстването на средновековна България през погледа на проф. Петър Мутафчиев, (под печат), доклад, изнесен на научна конференция с международно участие „Християнство, църква и култура през вековете”, 19-21.Х.2010, Пловдив

Х


Доц. д-р Илка Петкова Император Василий ІІ и цар Самуил – двата символа на византийско-българската епопея, (под печат), доклад, изнесен на ХVІІІ-та международна кръгла маса „Свобода и надзор на Балканите”, 27-28.ІІ.2009, Благоевград

Х


Доц. д-р Илка Петкова Столичен и провинциален град в кореспонденцията на архиепископ Теофилакт Охридски, (под печат) доклад, изнесен на ХХ международна кръгла маса, ІІ.2011, Благоевград.

Х


Джамбов, И. Новооткрита църква в района на с. Искра, Пловдивско/Предварително съобщение/. Сборник “Културните текстове на миналото” Носители, символи и идеи. Текстове в архитектура и образци” Международна научна конференция в чест на 60-та годишнина на проф. дин К. Попконстантинов, В.Т. 29-31. 2007

Х


Джамбов, И., С. Попов, Г. Митрев. Теренни обхождания в землищата на селата Искра, Брягово, Драгойново и Буково, община Първомай, Пловдивска област. – АОР 2007. София. 774-775. 2008. ISSN 1313-0889

Х


Джамбов, И., С. Попов. Спасителни археологически разкопки на обект: руини на късноантична и средновековна крепост в землището на с. Драгойново, община Първомай, Пловдивска област. – АОР 2008. София. 638-641. 2009 г. ISSN 1313-0889

Х


Джамбов, И., С. Попов. Сондажни археологически проучвания на обект „Църквище” в землището на с. Искра, община Първомай, област Пловдив. – АОР 2008. София. 736-738. 2009 г. ISSN 1313-0889

Х


Джамбов, И., С. Попов. Новооткрити рисунки-графити край с. Искра, Първомайско. – В: „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”, т. ІV. Велико Търново. 2011 г. 393-402. ISBN 978-954-524-776-7. Доклад, изнесен на Научна конференция „България, земя на блажени...”, проведена на 29-31. 10. 2009 г. в гр. Велико Търново

Х


Джамбов, И. Археологически паметници в Карловско и Северните Родопи и взаимодействието с общините за развитието за културния туризъм: В “Известия на Старозагорския исторически музей”, т. ІІІ, 2008, с 192-196/съставител М. Деянова/. Сборник от Национална конференция с международно участие, посветена на 100 г на ТИМ – Ст. Загора ISBN978-954-9387-35-3

Х


Джамбов, И. Относно местоположението на епископията Буково “Според исторически исторически извори и археологически проучвания Предварителни данни/ В Сб. “ Принос на българската археология; С 2009, с. 277-292, ISSN1310-7976

Х


Джамбов, И. Археологическите проучвания в контекста на междууниверситетския обмен и ролята на общините в културния туризъм (Из опита на ПУ “Паисий Хилендарски”) Сб. Пътуванията в Средновековна България, ВТ 2009, с. 563-570 ISBN 978-954-427-860-1

Х


Джамбов, И. Сондажни археологически проучвания на късноантичната и средновековна крепост в местността “Хисара” при с. Драгостново, общ. Първомай, обл. Пловдивв , АОР 2009, С 2010, с. 557-559( Съавтор Стоян Попов) ISSN 1313-0889

Х


Джамбов, И. Содажни археологически проучвания на късноантичната и средновековна крепост в местността “Хисара” при с. Драгостново, общ. Първомай, обл. Пловдивв , АОР 2009, С 2010, с. 490-493(Съавтор Стоян Попов) ISSN 1313-0889

Х


Джамбов, И. Археологически проучвания в източните родопи, с оглед християнското културно-историческо наследство; Сб. “Приноси към християнското културно-историческо наследство”, т. І 2011, стр. 27-40 ISBN 978-954-8812-36-8

Х


Джамбов, И. Новооткрити рисунки графити край с. Искра, Първомайско, Сб. България, българите и Европа- мит, история, съвременност (Доклади от Международна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев, под заглавие “България, земя на бежанци” В.Т. 29-31 Х 2009) В.Т. 2011, с. 393-402 ISBN 978-954-524-776-7

Х


Джамбов, И. Археологически разкопки на обект “Църквище” в с. Искра, общ. Първомай, В АОР, С. 2007, стр. 470-472, (Съавтор Г.Митрев, П Калоферова)

Х


Джамбов, И. Теренни обхождания в землището на с. Искра, Брягово, Драгойново и Буково, общ. Първомай, П-в, В АОР, С. 2008, стр. 774-775, Съавтор (Съавтор Г.Митрев, П Калоферова)

Х


Джамбов, И. Укрепената владетелска резиденция в средновековния град от днешните български земи (ХІІ-ХІV в) – възникване и развитие В “Приноси към българската археология”, т. V), С. 2009, с. 93-104, ISSN 1310-7976 (под печат) - (Съавтор Стоян Попов)

Х


Джамбов, И. Нови археологически проучвания на крепоста “Хисарлъка”, край с. Анево, общ. Сопот, В: Руский сборник, Труды кафедрьн отечественной истории древности и средновековья Брянского государственаго университета Академика, И.Г. Петровкого, выпуск 2-3, Брянск, 2006 (излязло 2007 г), с. 129-133
ХДжамбов, И. Исследования в селе Елисеевичи Брянского района”, В “Археологически открытия 2005 года, Российская Академия науки, Институт Археологии, Москва, 2007, с 277 (Съавтор Е.А. Шинаков, В.Н. Гурянов)
ХИв. Джамбов, П. Калоферова, Г. Митрев. Археологически разкопки на обект Църквище в с. Искра, Община Първомай. – В: Археологически открития и разкопки през 2006 г. , с. 468-470, София, 2007. ISSN 1313-0889

Х


Ив. Джамбов, П. Калоферова, Г. Митрев. Археологически разкопки на обект Вакъфа в с. Искра, Община Първомай. – В: Археологически открития и разкопки през 2006 г. , с. 470-472, София, 2007. ISSN 1313-0889

Х


Г. Митрев, С. Иванов. Сондажни археологически проучвания в м. Чуката при с. Коларово, Община Петрич. – В: Археологически открития и разкопки през 2006 г. , с. 530-533, София, 2007. ISSN 1313-0889

Х


Г. Митрев, С. Иванов. Теренни археологически обхождания в землището на с. Коларово, Община Петрич. – В: Археологически открития и разкопки през 2006 г., с. 611-614, София, 2007. ISSN 1313-0889

Х


G. Mitrev. On Skotoussa and „Scotusaei liberi” from the Valley of the Struma/Strymon River (SW Bulgaria). – Arhaeologia Bulgarica, XII, 2, p. 47-58, 2008. ISSN 1310-9537

Х


Ив. Джамбов, Г. Митрев, Ст. Попов. Теренни обхождания в землищата на селата Искра, Брягово, Драгойново и Буково, община Първомай, Пловдивска област. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. , с. 774-775, София, 2008. ISSN 1313-0889

Х


Г. Митрев. Същност и разпространение на малоазийските култове в Древна Македония. – В: Научна конференция с международно участие „Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания“. Т. ІІ, История, с. 42-55. Пловдив, 2009. ISBN 978-954-423-560-4

Х


Г. Митрев. Към въпроса за създаването на македонския койнон през императорската епоха. Studia classica Serdicensia (под печат).

Х


Г. Митрев. Тракийските скаи – същностна, пространствена и хронологическа локализацията.- сп. Епохи (под печат).

Х


Г. Митрев. Характерни особености в разпространението на финикийските и сирийските култове в Древна Македония. – В: Научна конференция с международно участие „Държавата, обществото и историята“ (под печат).

Х


Г. Митрев. Нумизматичните свидетелства за култа към един бог Кабир в римска провинция Македония. – В: Сборник в чест на проф. В. Герасимова (под печат).

Х


Г. Митрев. Формирането на ранните християнски общини в Древна Македония (І – ІІІ в.). – В: Научна конференция с международно участие “Християнство, църква и култура през вековете” (под печат).

Х


Деянов, Д. “Границите на мисленето” и „логиката на практиката” („Трактатът” на Витгенщайн като залог за експериментално мислене)”. Алтера Академика 3/2007, http://www.altera-bg.com/academica
Деянов, Д. Спасов и Ръсел: „релационни свойства” и „смисъл на отношенията”. Философия 3/2007
Деянов, Д., Спасов, Д. Общата теория на отношенията като залог на философската логика (интервю на Д. Деянов с Д. Спасов). Философия 3/2007
Деянов, Д. Хайдегер и Бурдийо: предпредикатност и практическа логика. Социологически проблеми 1-2/2008, www.ceeol.comДеянов, Д. Бурдийо: онтологическото съучастничество като проблем пред рефлексивната социология. В: Златанов, Б. (съст.). Рефлексията – самореференциалност в епистемологията и сред социалния свят. Център за академични изследвания/РИВА, София, 2008
Deyanov, D. Une économie du déficit symbolique. DIVINATIO, 27, 2008, www.ceeol.com
Деянов, Д. Забравените силогистики: Хегел и Маркс. Алтера Академика 3/2009 (под печат); http://www.altera-bg.com/academica
Деянов, Д. Мамардашвили и европейская философия ХХ века. В: Мотрошилова, Н. (сост.). Мераб Константинович Мамардашвили, РОССПЭН, Москва, 2009
Деянов, Д. (в съавт. със Стоянов, Д., Петков, Т., Събева, С., Хараланов С., Христов, И.). Практическа логика и психиатрия: предварително съобщение. Психиатрия, 2009 (година осма), 2 (26), http://www.stenobooks.com/spisaniq/psihiatriya/2-2009/index.html
Деянов, Д. Две несъизмерими логически законодателства: Хегел и Аристотел (първа част). Философски алтернативи 2/2010. www.ceeol.comДеянов, Д. Две несъизмерими логически законодателства: Хегел и Аристотел (втора част). Философски алтернативи 3/2010. www.ceeol.comДеянов, Д. Спасов и Ръсел: релационните свойства като проблем пред философската логика. В: Спасов, Д. Логика, основана на онтология. Изток-Запад, София, 2010
Деянов, Д. Върху съдбата на критическата теория в началото на XXI век (интервю на Д. Вацов с Д. Деянов). Критика и хуманизъм, кн. 34, бр. 4/2010; http://www.hssfoundation.orgDeyanov, D. The Practical Logic of the Gift: to Think with Bourdieu against Bourdieu. Sociological Problems, special issue, 2010; www.ceeol.comДеянов, Д. Модерният разум: магията на разомагьосването. В: Каприев, Г. (съст.), Nomina essentiant res (в чест на проф. д.ф.н Цочо Бояджиев). Изток-Запад, София, 2011
Деянов, Д. (в съавт. с Петков, Т.). Мамардашвили и принцип неполноты бытия. В: Мотрошилова, М. (сост.) Мераб Мамардашвили: „Философия – это судьба...”. Материалы Международной конференции „Мераб Мамардашвили: вклад в развитие философии и культуры”. Прогресс-Традиция, Москва, 2011
Деянов, Д. Мрежовият капитализъм: противоречивото наследцство на Лениновия експеримент. Социологически проблеми, 3-4/2011 (под печат); www.ceeol.comДеянов, Д. Праксеологическият обрат и проблемът за същността. Социологически проблеми, извънреден брой „Свидетелство и архив – между микроистория и социология”, 2011 (под печат); www.ceeol.comDeyanov, D. Heidegger and the praxeological turn in logic. В: Weiss, J., Beriaschwili, M. (Hrsg.) Die Philosophie Martin Heideggers in ihren sozialtheoretischen Bezügen. Tiflis, 2011 (In Press)
Deyanov, D. Wittgenstein and the praxeological turn in logic. Miscellanea Bulgarica, Wien, 2011 (In Press); http://www.bfio.at/Text/miscellanea.html
Коев, К. 2011. ‘Смисъл и проект: Хайдегерови следи във феноменологията на всекидневния живот на Алфред Шютц’. Социологически проблеми, (извънреден брой, под печат).
Koev, К. 2011. ‘Reflexivity and Social Ontology, Or, On the Competence of the Mental Body’. Human and Social Studies Foundation Newsletter: hssfoundation.org
Koev, К. 2011. ‘Metamorphoses of Places, Or, “Beyond Places”’. Human and Social Studies Foundation Newsletter: hssfoundation.org
Koev, К. 2011.On the Sociological Utility of Essays on Power and Truth. Human and Social Studies Foundation Newsletter: hssfoundation.org
Koev, K. 2010. Description and Uncertainty: on the Sociological Relevance of Heidegger’s Formal Indication’. Sociological Problems (special issue: “Sociology on the Move”): 280-293 (ISSN 0324-1572)
Koev, K. 2010. “Everyday Practices and Practical Formalization: The Jurisdiction of Indifferent Everydayness”. Critique and Humanism No. 35/2010 (Challenges to the Representative Democracy): 203 – 227 (ISSN 0861 1718).
Коев, К. 2010. Всекидневни практики и практическа формализация: юрисдикцията на идниферентната всекидневност’. Социологически проблеми, (извънреден брой: „Легалност и (не)легитимност на властта”): 293-322.
Коев, К. 2010. Интерсубективен смисъл и разбиране в Смисловото изграждане на социалния свят. В: Алфред Шютц. Смисловото изграждане на социалния свят. ИК „Критика и хуманизъм”. София: 436-447 (ISBN 978 954 587 152 8).
Коев, К. 2010. Преразглеждане на разбиращата социология: социологията като събитие. В: Светла Събева. Пречупената социалност. Преразглеждане на разбиращата социология. Изд. „Изток-Запад”: 177-183 (ISBN 978 954 321 771 7).
Коев, К. 2009. ‘Description and uncertainty: on the sociological relevance of Heidegger’s formal indication’. Sociological Problems, special issue ‘Sociology on the Move’.
Коев, К. 2009. Етнометодологическият дисонанс: принципът на изместващото четене.

Социологически проблеми, кн. 3-4, 2009: 7 – 29.


Коев, К. Ценностни трансформации и преживявания на несигурността. В: Европейските ценности в днешното българско общество. (съст. Г. Фотев). Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2009: 65 – 85 (ISBN 978 954 07 2899 5).
Коев, К. 2009. Рефлексивност и социална онтология или за компетентността на мисловното тяло. В: Ина Димитрова. Рефлексивност и социална онтология. ИК „Критика и хуманизъм”. София, 2009: 233-238 (ISBN 978 954 587 139 9).
Коев, К. 2008. Описание и несигурност: Социологическата релевантност на Хайдегеровото формално указване. Социологически проблеми, кн.1-2, 2008: 40 – 63.
Коев, К. От нормативно понятие за класика към „класически ситуации”. В: Иновативна социология. (съст. Г. Димитров). Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”. София, 2007: 273-282 (ISBN 978 954 07 2392 1).
Николова, Н. 2011.Частно пространство при социализма? В: Социологически проблеми, 3/4 (под печат).
Николова, Н. 2011. Материалността на афективните спомени. В: Социологически проблеми, специален брой.
Николова, Н. 2010. Бентовете на времето. Книга за мълчанияТА. Социологически проблеми, кн. 1/2.
Николова, Н. 2010. Граждански мрежи, биографични интервюта, визуални методи (научен доклад). В: Противоречията на наследството, 1-3 април, Белмекен.
Николова, Н. 2008. Образът на частния предприемач в печата – медийни метаморфози (1988-1996). В: Мрежите на прехода. Какво всъщност се случи в България след 1989 г., София: Изток/Запад.
Николова, Н. 2007. Оценка на съществуващите очаквания и резултатите от влизането в сила на наказателнопроцесуалния кодекс и измененията в наказателния кодекс (социологически и правен анализ). В: Европейска интеграция и право, кн. 4.
Пенкова, С. Социоанализа на граничността: върху два казуса от двете страни на българо-турската граница. В: Миграции от двете страни на българо-турската граница: наследства, идентичности, интеркултурни взаимодействия. София, ИЕФЕМ – БАН, НБУ, ПУ „Паисий Хилендарски“. 2011. (електронно издание - под печат)
Пенкова, С. Противоречията на идеологическото наследство: върху примера на дискурсивната практика „личен дневник” от времето на социализма. В: Социологически проблеми, 3-4/2011 (под печат). ISSN:0324-1572
Пенкова, С. „Противоречията на наследството”: механизми на (не)наследяване и дискурсивни практики (върху случая с етническата идентичност). В: Социологически проблеми, 1-2/2011 (под печат). ISSN:0324-1572
Пенкова, С. Противоречието на наследството: механизми на наследяване и дискурсивни практики при наследниците на тракийските бежанци. В: Културни наследства – политически залози и реконструиране на територии. Годишник на департамент „Антропология“. Том 4. 2011. София, НБУ (електронно издание - под печат)
Пенкова, С., Златкова, М. „Завръщания“ през границата? Форми на преминаване на българо-турската граница от младото поколение. 2011. В: Социологически проблеми 2011 (под печат)
Пенкова, С., Златкова, М. „Противоречията на наследството” – образованието като културен капитал на „второто поколение” мигранти: децата на изселниците в Турция. В: Ловци на умове. Т.4, НБУ 2010, София (в съавторство с Мeглена Златкова)
Пенкова, С. Бурдийо, Фуко като шанс за една историческа социология на дискурсивните практики. В: Социологически проблеми, кн. 3-4/2009, с. 50-69. ISSN:0324-1572
Пенкова, С. Практическата логика и порядъкът на дискурса: една възможна оптика към дискурсивните практики. В: Разрушаването на порядъка – сборник в памет на проф. Т. Ив. Жиков. 2009. (под печат)
Пенкова, С. Дискурс и истина при Бурдийо и Фуко. В: Социологически проблеми 2008, кн. 1-2/2008, с. 132-146. ISSN:0324-1572
Пенкова, С. Перформативната логика на философския дискурс на Декарт в контекста на теоретичния спор между Фуко и Дерида. В: Критика и хуманизъм, кн. 24, 2007 (специално издание), с. 311-325, ISSN:0861-1718
Сапарев, О. (2010) Критически илюзии. Избрано. Том 1. София : Захарий Стоянов
Сапарев, О. (2010) Критически илюзии. Избрано. Том 2. София : Захарий Стоянов
Събева, С. (2008): „’Да се разбира’: един ранен Хайдегериански мотив у късния Бурдийо”. В: Рефлексията – саморефенциалност в епистемологията и сред социалния свят, състав. Бл. Златанов, Център за академични изследвания, РИВА, София, с. 115-123Събева, С. (2008): Афективност и лишеност. Екзистенциална аналитика и социология на афективността. Социологически проблеми, 3-4: 242-260.Събева, С. (2009): Хабитуализираната афективност: феноменологическият тласък в „диспозиционната теория на действието” на Пиер Бурдийо. Социологически проблеми, 3-4: 29-49.Стоянов, Д., Петков, Т., Деянов, Д., Събева, С., Хараланов С., Христов, И. (2009): Практическа логика и психиатрия: предварително съобщение. Психиатрия, година осма, 2 (26): 3-8.Sabeva, S., Weiss, J. (2009): Pierre Bourdieu und die Phaenomenologie. In: Froehlich, G., Rehbein B. (Hrsg.) Bourdieu – Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Metzler, Stuttgart, S. 16-20.


Събева, С. (2010): „Екзистенциална аналитика и феноменология на привативността (бележки върху феноменологическия метод на Хайдегер в периода около Битие и време)”. В: На път към Хайдегер, състав. Градев, В., Фадел. М. Нов български университет, София. с. 89-106Събева, С. (2010): Пречупената социалност. Преосмисляне на разбиращата социология. София: Изток – Запад. 220 с.Събева, С. (2010): Насилие и език. Социологически проблеми, извънреден брой на тема „Свидетелство и архив: между микроистория и социология”.Sabeva, S. 2011 (Im Erscheinen). „Affektivität und Negativität. Überlegungen zu einer praxeologischen Auffassung im Anschluss an Heidegger“. In: Weiß, J./Beriaschwili, M. (Hrsg.) Die Philosophie Martin Heideggers in ihren sozialtheoretischen Bezügen. Tiflis.Събева, С. 2011 (под печат). Извънредното положение и извънредният език (върху примера на документи от архива на бившата Държавна сигурност). В : Събитие и безсмъртие, съст. Д. Камбуров. Унив. издат. „Св. Кл. Охридски”, София.Кескинова, Д., Чалъков, И., Борисова, Вл., и др. Икономически принос на творческите индустрии в България, Университетско издателство “Стопанство”, София, 2007. ISBN 978-954-494-850-4

x


Keskinova, D., Todeva, E. Empirical Investigation of the Blog space: the Case of European Pharmaceuticals. In the Proceedings of: 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics & Informatics (WMSCI 2008) and Knowledge Generation, Communication and Management (KGCM 2008), Eds. Callaos, N. et.al., Vol. VII, pp:112-117. International Institute of Informatics and Systemics, USA, 2008. ISBN-10: 1-934272-37-X; ISBN-13: 978-1-934272-37-4.
x

x
Keskinova D., Todeva E., David K. The Complementarity of Clusters Analysis and Network Analysis to Map the Structure of Competencies in Global Information Sector. In: Serdult U., Taube V. (Eds.) Applications of Social Network Analysis – ASNA 2005, WVB, Germany, 281-298. 2008. ISBN 978-3-86573-374-0.
xKeskinova, D., Todeva, E. Empirical Investigation of the Blog space: the Case of European Pharmaceuticals. In the Proceedings of the 42nd Hawaii International Conference on System Sciences - 2009, 2009. IEEE: 978-0-7695-3450-3/09
xKeskinova, D., Kopanov, P., Tchalakov, I. Networks Approach in Modelling Sociological Agent as Combination of Non-Determined Stochastic Automata, in: Sociological Problems, Special Issue 2010, pp.222-241. ISSN 0324-1572

x


Kestinova D., Rowlinson, M., Harvey, C., Kelly, A., Morris, H., Todeva, E. Business History in the UK Research Assessment Exercise, Editorial in: Newsletter №31 on European Business History Association. June 2010.
xKeskinova, D., Katsarska, M. Student perceptions of English studies in Bulgaria, in: Nordic Journal of English Studies, Vol 10, No1 2011. http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/njes/issue/current. ISSN: 1654-6970
xKovacheva, S; A. van Doorne-Huiskes and A. Anttila. ‘Institutional Context of the Quality of Life in Europe’, in M. Back-Wiklund; T. Van der Lippe, L. Den Dulk and A. van Doorne-Huiskes (Ed.) Quality of Life and Work in Europe: Theory, Policy, Practice. Basingstokes: Palgrave Macmillan, 2011, pp. 32-54, ISBN 978-0-230-23511-3.
x

x
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница