1. Обект на поръчката: Доставка – Закупуване на компютърна и офис техника за нуждите на дксиДата06.04.2017
Размер60.07 Kb.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Настоящата процедура се провежда съгласно Закона за обществените поръчки и на основание Докладна записка № ДО-270/17.04.2012 г. на Директора на Д “ВС”


1. Обект на поръчката:

Доставка – Закупуване на компютърна и офис техника за нуждите на ДКСИ.
2. Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП.
3. Описание:

Наименование на поръчката, даденo от възложителя:
Процедура за възлагане на обществена поръчка за закупуване на компютърна и офис техника за нуждите на ДКСИ.
Описание на обекта на обществената поръчка:
Закупуване на:

 1. Настолен персонален компютър ,,SDIP 27 Level A’’ – 2 бр.;

 2. Монитор ,,SDIP 27 Level A’’ – 2 бр.;

 3. Лазерен черно - бял принтер ,,SDIP 27 Level A’’ – 2 бр.;

 4. Настолен персонален компютър – 75 бр.;

 5. Монитор – 75 бр;

 6. Лаптоп – 5 бр.;

 7. Принтер за печат върху оптични дискове – 2 бр.;

 8. Мултифункционално устройство (принтер, скенер, копир) – 4 бр.;

 9. Мрежов лазерен черно-бял принтер – 5 бр.;

 10. Мрежов лазерен цветен принтер – 3 бр.;

 11. Мрежов лазерен черно-бял принтер за високо натоварване – 2 бр.;

 12. Копирна машина – 1 бр.;

 13. Външно CD/DVD записващо устройство – 12 бр.;

 14. Преобразувател мед/оптика – 3 бр.;

 15. Допълнителна памет – 12 бр.;

 16. Високоскоростен мрежови документен скенер – 4 бр.;

 17. USB педал за компютър (USB FOOT SWITCH) – 1 бр.;

 18. USB флаш памет 8 GB – 40 бр.;

 19. USB флаш памет 16 GB – 20 бр.;

 20. Таблет – 8 бр.;

 21. Факс – 1 бр.;

 22. Монитор за видеонаблюдение – 2 бр.;

 23. Лаптоп – 3 бр.;

 24. Твърд диск 500 GB SATA II – 10 бр.;

 25. Твърд диск 2 TB NL SAS – 6 бр.;

 26. Твърд диск 2 TB SATA II – 2 бр.;

 27. Външен твърд диск 500 GB USB 3.0, USB 2.0 compatible – 3бр.


Стойността на доставката не може да надвишава 204 586 (двеста и четири хиляди петстотин осемдесет и шест ) лв. без ДДС.

Документацията се закупува от касата на ДКСИ на стойност 5 лв.

Място на изпълнение на поръчката:

Р. България, гр. София, ул. Черковна № 90.

4. Обособени позиции:

Обособена позиция № 1 (работна станция по ТЕМПЕСТ стандарт)
– Доставка на настолни персонални компютри ТЕМПЕСТ стандарт SDIP 27 Level A – 2бр.; монитори ТЕМПЕСТ стандарт SDIP 27 Level A – 2бр. и лазарен черно - бял принтер, ТЕМПЕСТ стандарт SDIP 27 Level A - 2 бр. за нуждите на Държавната комисия по сигурността на информацията.

Код съгласно Общия терминологичен речник CPV: 30000000

Обособена позиция № 2 (работна станция)

– Доставка на настолен персонален компютър – 75 бр.; монитор – 75 бр; лаптоп – 8 бр.; външно CD/DVD записващо устройство – 12 бр; преобразувател мед/оптика – 3 бр; допълнителна памет – 12 бр.; USB педал за компютър (USB FOOT SWITCH) – 1 бр.; USB флаш памет 8 GB – 40 бр.; USB флаш памет 16 GB – 20 бр.; монитор за видеонаблюдение – 2 бр.; твърд диск – 18 бр.; външен твърд диск – 3 бр.Код съгласно Общия терминологичен речник CPV: 30000000
Обособена позиция № 3 (печат и сканиране)

- принтер за печат върху оптични дискове – 2 бр.; мултифункционално устройство (принтер, скенер, копир) – 4 бр.; мрежов лазерен черно-бял принтер – 5 бр.; мрежов лазерен цветен принтер – 3 бр.; мрежов лазерен черно-бял принтер за високо натоварване – 2 бр.; копирна машина – 1 бр.; високоскоростен мрежови документен скенер – 4 бр.; факс – 1 бр.

Код съгласно Общия терминологичен речник CPV: 30000000
Обособена позиция № 4 (таблет)

- таблет – 8 бр.

Код съгласно Общия терминологичен речник CPV: 30000000

Всяка обособена позиция се оценява поотделно по посочения критерий за оценка на офертите. На оценяване подлежат всички предложени варианти, които отговарят на всички изисквания, посочени в техническите спецификации.


5. Вариантност на предложенията: Всеки кандидат може да предложи вариант по отделна обособена позиция. По обособена позиция № 1 настолните персонални компютри ТЕМПЕСТ стандарт SDIP 27 Level A, мониторите ТЕМПЕСТ стандарт SDIP 27 Level A и лазарените черно-бели принтери, ТЕМПЕСТ стандарт SDIP 27 Level A се оценяват и доставят в комплект.
6. Условия и начин на плащане: Плащането се извършва в български лева, по банков път, в срок до 10 (десет) дни след представяне на оригинална фактура.
7. Изисквания за качество: Компютърната и офис техника да отговарят на техническата спецификация, приложена в документацията.
8. Размер и условия на гаранцията за участие: Размерът на гаранцията за участие, е както следва:
Обособена позиция № 1 – 300 лв.
Обособена позиция № 2 – 800 лв.
Обособена позиция № 3 – 300 лв.

Обособена позиция № 4 – 60 лв. ,


представляваща по-малко от 1 на 100 от стойността на поръчката за всяка обособена позиция.
Гаранцията се представя в една от следните форми:

- Парична сума в лева по набирателната сметка на ДКСИ: БНБ – Централно управлениe - IBAN BG03BNBG96613300140101, BIC BNBGBGSD

В основанието за плащане да бъде посочено:

Избор на изпълнител на обществена поръчка за закупуване на компютърна и офис техника за нуждите на ДКСИ по съответната обособена позиция (№1, №2, №3, №4).


- Оригинална банкова гаранция в лева в съответствие с условията на документацията за участие в процедурата.

Условията по гаранцията са съгласно документацията за участие и ЗОП.


9. Размер и условия на гаранцията за изпълнение на договора: Като гаранция за изпълнение на задълженията по договора кандидатът, определен за изпълнител на обществената поръчка внася парична сума или банкова гаранция в полза на възложителя в размер на 3% от стойността на договора, която гаранция служи за обезпечаване на точното и своевременно изпълнение на задълженията по договора. Върху посочената гаранция възложителят не дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

10. Ограничения при изпълнение на обществената поръчка: няма
11. Квалификационни изисквания към кандидатите: Кандидат или участник в процедурата по обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
12. Необходими документи за сключване на договора
- За всяка обособена позиция се сключва Договор за възлагане на обществена поръчка с кандидата, определен за изпълнител, по съответната обособена позиция.

- При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи:

- гаранция за изпълнение, съгласно приложения в документацията образец с валидност през цялото времетраене на договора и 10 (десет) работни дни след изтичането му. Възложителят освобождава гаранцията след прикючване изпълнението на договора и при условията, посочени в него, без да дължи лихви за периода, през който същата законно е престояла при него. Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция.

- документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47 ал.1 от ЗОП, както и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т.1, т.2 и т.3 от ЗОП издадени от съответните компетентни органи, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.- когато за изпълнител е избран участник, който е чуждестранно физическо или юридическо лице и в съответната чужда държава не се издават такива документи или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и 2, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница