1. Обучение по научно-методически и факултативни дисциплини от груповия учебен план за подготовка на докторантиДата13.01.2018
Размер55.19 Kb.
РУСЕНСИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

Факултет ___________________________________________________

Утвърден на ФСПротокол № ............/ ....................... г.

ДЕКАН:                 

(звание, степен, фамилия)ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за подготовка на докторант

1.      Име, презиме, фамилия:

………………………………………………………………………………………

2.      Шифър и наименование на професионалното направление:

………………………………………………………………………………………

3. Наименование на научната специалност:

………………………………………………………………………………………

4.      Научно звено / катедра:

………………………………………………………………………………………

5.      Научен/и ръководител/:

………………………………………………………………………………………

6.      Номер на заповедта и дата на зачисляване в докторантура:

………………………………………………………………………………………

7.      Форма на докторантурата:

………………………………………………………………………………………

8.      Срок на завършване на докторантурата:

………………………………………………………………………………………
А. Учебна работа
1. Обучение по научно-методически и факултативни дисциплини от груповия учебен план за подготовка на докторанти.
2. Обучение по специализирани дисциплини от груповия учебен план – по преценка на научния ръководител на докторанта.
2.1. ............................................................................................ срок: …………

2.2. ........................................................................................... срок: …………

3. Полагане на изпит/и от докторантски минимум

3.1…………………………………………………………… срок: ……………

3.2…………………………………………………………… срок: ……………
Общо планирани ECTS кредити от учебна работа: .............

Б. Научноизследователска и педагогическа работа

1.      Проблем:

………………………………………………………………………………………………

2.      Тема на дисертацията:

………………………………………………………………………………………………

3.      Обосновка на темата:

………………………………………………………………………………………………

4.      План-програма за работа:
No

Етапи

Срок

ECTS кредити

Часове

1.

Анализ на състоянието на проблема.

Формулиране на актуалност, цел, задачи и теза на докторантурата.ХХ.ХХ.ХХХХ

Написване на глава I на дисертацията.

(за всеки 25-30 стр. от по 1800 знака.)15

(максимум 20)300


Написване и изнасяне на доклад (публикуване на статия).

5

(максимум 20)100

2.

Теоретични изследвания.

Формулиране на изводите.ХХ.ХХ.ХХХХ


Написване на глава II на дисертацията.

(за всеки 25-30 стр. от по 1800 знака.)15

(максимум 20)300


Написване и изнасяне на доклад (публикуване на статия).

5

(максимум 20)100

3.

Практическо решаване на проблема.

Формулиране на изводите.ХХ.ХХ.ХХХХНаписване на глава III на дисертацията.

(за всеки 25-30 стр. от по 1800 знака.)15

(максимум 20)300


Написване и изнасяне на доклад (публикуване на статия).

5

(максимум 20)100

4.

Експериментални изследвания.

Формулиране на изводите.ХХ.ХХ.ХХХХНаписване на глава IV на дисертацията.

(за всеки 25-30 стр. от по 1800 знака.)20

(максимум 25)400


Написване и изнасяне на доклад (публикуване на статия).

5

(максимум 20)100

5.

Формулиране на общите изводи и приносите.

ХХ.ХХ.ХХХХ

15

300

6.

Окончателно оформяне на дисертацията.

ХХ.ХХ.ХХХХ

7.

Написване на автореферата.

ХХ.ХХ.ХХХХ

8.

Предварителна защита

ХХ.ХХ.ХХХХ

9.

Окончателна защита.

ХХ.ХХ.ХХХХ

10.

Тримесечни отчети

септември...............г.

декември...............г.

март...............г.

септември...............г.

декември...............г.

март...............г. септември...............г.

декември...............г.

март...............г.1

1

11

1

11

1

120

20

2020

20

2020

20

2011.

Годишни отчети (атестации на докторант)

юни ...............г.

юни ...............г.

юни ...............г.


3

3

360

60

60


Общо:

.................

………..

Забележка: План-програмата е примерна. За пояснения използвайте груповия учебен план.
5. Изнасяне на 2 часа лекции в семестър по дисциплина, свързана с темата на дисертацията

………………………………………………………………………………………


6. Водене на лабораторни, семинарни или практически упражнения; курсова работа; курсов проект или дипломно проектиране - до 50 часа в семестър.
Общо планирани ECTS кредити за целия срок на обучение от учебна, педагогическа и научна работа : ......... кредита

Докторант: /........ /

Научен ръководител: /......... /

Дата: ………………

 

Ръководител катедра: / ........./
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница