1. Предмет на поръчкатастраница1/5
Дата16.10.2018
Размер0.66 Mb.
  1   2   3   4   5
Раздел I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

Целта на обществената поръчка е да бъде избран изпълнител, който да осигури качествено и точно извършване на ремонтни работи във Военно-почивен дом „Сарафово” при условията и сроковете на публичната покана и техническото задание.1. Предмет на поръчката – Извършване на ремонтни работи във Военно-почивен дом „Сарафово”, гр. Бургас.

2. Срок за изпълнение на поръчката: до 60 календарни дни от подписване на акт обр. 2 за откриване на строителна площадка, но не по-късно от 30.05.2013 г.

3. Място за изпълнение на поръчката – Военно-поочивен дом „Сарафово”, гр. Бургас, кв. „Сарафово”.

4. Срок на валидност на предложенията: Срокът на валидност на предложението следва да бъде не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.

5. Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 100 000 лв (сто хиляди лева) без ДДС.

6. Начин на плащане: Плащането се извършва в български лева, с банков превод по банкова сметка на изпълнителя в срок до 30-то число на месеца, следващ месеца на представяне на фактура за изпълнение на договора и протокол - образец 19, подписан от двете страни.

Раздел ІІ. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за извършване на ремонтни работе във Военно-почивен дом „Сарафово”
І. Обща информация

Вила №6 се състои от два двустайни апартамента и 12 самостоятелни стаи. За привеждане на вилата до състоянието на останалите сгради във ВПД Сарафово, е необходима подмяна на всички врати, вратопрозорци и прозореца на санитарното помещение за всеки търговски номер. Необходимо е и основен ремонт на санитарните помещения, подмяна на вътрешната ВиК инсталация, ремонт на ел.инсталацията, както и вътрешно и външно пребоядисване на сградата.

Вила №7 се състои от един тристаен, един двустаен апартаменти и 11 самостоятелни стаи. Във вилата е извършен основен ремонт на санитарните помещения и са подменени вратите. Необходима е подмяна на силно амортизираните дървени вратопрозорци, с такива от PVC дограма, както и вътрешно и външно пребоядисване на сградата.

В следствие на естествената амортизация е необходимо извършването на частични ремонти на различни обекти в почивния дом, както за безопасната им експлоатация, така и за добрия им външен вид. Такива са: хидроизолацията на части от покриви на вили от № 1 до № 11, складови помещения, лятно кино, тротоарните площадки и алеи и възстановяване на оградата в югозападния ъгъл на почивния дом.

Целта на процедурата е да бъде извършен избор на изпълнител, съгласно критерий за икономически най-изгодна оферта, който да извърши ремонт на изброените сгради и инсталации при подготовката на почивния дом за активния сезон „Лято 2013”.
ІІ. Основание за разработване на техническото задание

Настоящото техническо задание е изготвено на основание необходимост от извършване на ремонт на по-горе указаните обекти във военно-почивния дом.


ІІІ. Обхват на строителните работи

Техническото задание касае изпълнението на строително-ремонтни работи в района на ВПД Сарафово.Необходимите видове и количества дейности, които следва да бъдат включени в обема на поръчката, са подробно описани в изготвената количествена сметка, която е неразделна част от техническото задание.
ІV. Изисквания на възложителя към изпълнението на строителните дейности и към документацията, съставяна по време на строителството:


 • Използваните материали да бъдат І-во качество, в съответствие с БДС, европейските стандарти и придружавани със сертификати, технически одобрения, декларации за съответствие или други стандартизационни документи, издадени от акредитирани лица;

 • Да не се допуска влагането на некачествени материали в обекта. В противен случай изпълнителят ще носи отговорност за влошено качество на извършените РСМР и на обекта като цяло. Изпълнителят да упражнява входящ контрол върху качеството на материалите.

 • Работите, подлежащи на закриване се приемат с актове за скрити работи. Без да е подписан акт обр. 12, не могат да продължат следващите работи;

 • Цвета на латекса да се съгласува с възложителя, като за всеки пласт покриване с латекс се прави акт;

 • Цвета и модела на плочките фаянс и гранитогрес се съгласуват с възложителя;

 • За необходимостта от частично изкърпване, измазване и шпакловане на стените се съставя протокол, удостоверяващ площта на обработка. След подписването му може да се продължи със следващите работи;

 • Не се допускат невертикални плоскости , изпълнявани от изпълнителя на поръчката;

 • Не се допуска полагането на покривни покрития преди завършването на тенекеджийските работи;

 • По време на ремонтните работи да се спазват всички изисквания на противопожарните строително – технически норми;

 • При изпълнение на ремонтните дейности на обекта, изпълнителят да се придържа към обема работи, изложени в приложение 1;

 • При възникнала необходимост от промени в хода на изпълнението, да се извърши предварително съгласуване с Възложителя.

 • Изпълнителят да изготви график за изпълнението на строително – монтажните дейности, който да съгласува с Възложителя.

 • Изпълнителят да изготвя своевременно текущата документация по време на строителството – актове, протоколи, изпитвания, сертификати и др., съгласно Наредба № 3/2003 г. към ЗУТ и действащите нормативни актове и да ги представи на Възложителя.

 • Изпълнителят трябва да предвиди средства в размер на 10 % от стойността на поръчката за непредвидени разходи.

 • Гаранционните срокове на видовете РСМР не могат да бъдат по – малки от минималните срокове, съгласно Наредба № 2/2003 г. към ЗУТ, т.е. не могат да бъдат по – малки от 5 години.

 • Изпълнителят трябва да посочи ценообразуващите показатели за всички непредвидени и допълнително възникнали РСМР, както следва:

 • часова ставка;

 • допълнителни разходи върху труд;

 • доставно-складови разходи;

 • печалба.

Срокът за изпълнение на поръчката да не е по-голям от 60 календарни дни от датата на откриване на строителната площадка, но не по-късно от 30.05.2013 г.

 • Със завършването на работите, Изпълнителят трябва да предостави на Възложителя цялата строителна документация необходима за назначаване на комисия, която да оцени и приеме извършените РСМР.

Всички ремонтни и строително – монтажни работи да се изпълняват според действащите правила и норми за строителство, за противопожарна безопасност и безопасност на труда: Наредба № 2 за противопожарните строително – технически норми, Противопожарните строително – технически норми; Наредба № I-209 за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация; Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Наредба № 3 за инструктажи на работниците по БХТПО; Санитарно – хигиенните норми; Правилник по безопасността на труда при строителните и монтажните работи; Правилник за приемане на електромонтажните работи; Изискванията на ПИПСМР - Правила за изпълнение и приемане на мазилки, облицовки, бояджийски и тапетни работи; Правила за приемане на дърводелски /столарски/ и стъкларски работи; Правила за приемане на тенекеджийски работи; Правила за изпълнение и приемане на покривни работи; Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти; Съществените изисквания към строежите по чл.169, ал.1 от ЗУТ и др.

Изпълнителят да представя на Възложителя необходимата документация за освидетелстване, отчитане и заплащане на РСМР – актове, протоколи, изпитвания, сертификати и др., съгласно Наредба № 3/2003г. към ЗУТ и действащите нормативни актове.
КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

За извършване на ремонтни работи във Военно-почивен дом „Сарафово”
Вид РСМР

Ед. мярка

Количество

І

Вила 7

 

 

 

АС

 

 

1

Демонтаж на дървена дограма /вратопрозорец - 5,6 м², прозорец - 4,60 м²/

м²

90,00

2

Изкърпване на мазилка по канали, врати и прозорци с ширина до 20 см.

м²

35,00

3

Доставка и монтаж на PVC дограма /вратопрозорец - 5,6 м², прозорец - 4,60 м²/

м²

90,00

4

Доставка и монтаж на PVC комарници за 16 бр. балконски врати

м²

25,00

5

Очукване на подкожушена вароциментова мазилка по стени и тавани

м²

80,00

6

Вътрешна гладка мазилка по стени с готова смес, при ремонти

м²

80,00

7

Шпаклова с готова смес, при ремонти

м²

80,00

8

Грундиране с латексов грунд

м²

600,00

9

Боядисване с латекс по стени и тавани, двукратно

м²

600,00

10

Боядисване на фасада с фасаген-двукратно

м²

150,00

11

Сваляне натоварване и извозване на отпадъци-1курс на 18 км

бр.

1

ІІ

Вила 6

 

 

 

ЧАСТ АС

 

 

1

Демонтаж на дървена дограма /вратопрозорец - 5,6 м², прозорец - 4,60 м²/

м²

90,00

2

Демонтаж дървени врати-бани 70/200

бр.

14

3

Демонтаж дървени врати-остъклени 90/200

бр.

14

4

Демонтаж дървени врати-входни 90/200

бр.

16

5

Демонтаж на прозорци на баня 60/75

бр.

22

6

Доставка и монтаж на PVC дограма /вратопрозорец - 5,6 м², прозорец - 4,60 м²/

м²

90,00

7

Доставка и монтаж на PVC комарници за 16 бр.балконски врати

м²

25,00

8

Доставка и монтаж на прозорци 60/75-алуминиеви

м²

8,00

9

Доставка и монтаж на комарници 60/75

м²

7,50

10

Доставка и монтаж врати-бани 70/200-алумин

м²

20,00

11

Доставка и монтаж врати-входни 90/200-алумин.

м²

29,00

12

Очукване на подкожушена вароциментова мазилка по стени и тавани

м²

80,00

13

Вътрешна гладка мазилка по стени с готова смес, при ремонти

м²

80,00

14

Шпаклова с готова смес, при ремонти

м²

80,00

15

Грундиране с латексов грунд

м²

910,00

16

Боядисване с латекс по стени и тавани, двукратно

м²

910,00

17

Боядисване на фасада с фасаген

м²

160,00

18

Лакиране на вграден гардероб

м²

38,00

19

Демонтаж на облицовка от фаянсови плочки

м²

150,00

20

Демонтаж на настилка с теракотни плочки

м²

36,00

21

Облицовка с теракотни плочки

м²

36,00

22

Облицовка с фаянсови плочки по стени

м²

150,00

23

Сваляне натоварване и извозване на отпадъци - 1 курс на 18 км

бр.

2

 

ЧАСТ В и К

 

 

1

Демонтаж на поцинковани тръби в сгради

м

230,00

2

Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 20, топлоизолация и фитинги

м

230,00

3

Демонтаж на мръсна канализация - вертикална канализация, разкопаване и демонтаж на хоризонталната такава

м

50,00

4

Доставка и монтаж на РVС тръби с фасонни части за канализация в сгради Ф110

м

50,00

5

Доставка и монтаж на РVС тръби с фасонни части за канализация в сгради Ф50

м

45,00

6

Направа на улей до 10/10 ръчно

м

150,00

7

Демонтаж на батерия за тоалетен умивалник

бр.

14

8

Демонтаж душ батерия

бр.

14

9

Демонтаж на тоалетен умивалник

бр.

14

11

Демонтаж на тоалетно седало комплект

бр.

14

12

Доставка и монтаж на смесителна батерия за умивалник - стояща, керамична

бр.

14

13

Доставка и монтаж душ батерия с керамичен смесител и линеен окачвач

бр.

14

14

Доставка и монтаж на тоалетен умивалник среден формат, комплект със сифона и конзола

бр.

14

15

Доставка и монтаж на тоалетно седало с промивно казанче

бр.

14

16

Демонтаж подов сифон

бр.

14

17

Доставка и монтаж на подов сифон с решетка /чугунен/

бр.

14

18

Доставка и монтаж на аксесоари за баня комплект - полица, сапунерка ъглова метална, щанга за хавлия, държач за тоалетна хартия, единична закачалка 2бр. кош 3л. метален с педал, четка за тоалетна метал, огледало с осветление (ЛОТ) 50/70см.

бр.

14

19

Доставка и монтаж на завеса за баня с носач - текстилна

бр.

2

 

ЧАСТ ЕЛ.

 

 

1

Ревизия на ел. табла - подмяна на кабели, подмяна на керамични предпазители с автоматични

бр.

1

2

Доставка и монтаж на противовлажно осветително тяло за бани

бр.

28

3

Доставка и монтаж на контакт противовлажен

бр.

2

ІІІ

ЧАСТИЧНИ РЕМОНТИ НА ОБЕКТИ В ПОЧИВНИЯ ДОМ

 

 

1

Частичен ремонт на хидроизолации по плоски покриви на вили от № 1 до № 11- демонтаж на компроментирана изолация, почистване, грундиране и полагане на двуслойна изолация газопламъчно

м²

250,00

2

Частичен ремонт по керемидени покриви на складови помещения - демонтаж на керемиди, подмяна на летвена обшивка и хидроизолация, монтаж на керемиди с подмяна на счупени

м²

80,00

3

Частичен ремонт на лятно кино /измазване, шпакловка и боядисване/ - сцена, екран, настилка, прилежащи постройки

м²

100,00

4

Частичен ремонт на настилки от тротоарни плочи и бордюри по алеи и площадки

м²

500,00

5

Възстановяване на югозападния ъгъл на оградата на почивния дом /изкопни работи, доставка и монтаж на оградни стойки и мрежа/

м

40,00


РАЗДЕЛ ІIІ: УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
Условия ЗА ВАЛИДНОСТ НА офертАТА
1. Участникът следва да представи оферта, изготвена при условията на публичната покана, техническото задание и настоящите указания за подготовка на офертата. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в публичната покана за обществената поръчка по реда, описан в настоящите условия.

2. Всеки участник може да представи само една оферта.

3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва следното:
ИА ”Военни клубове и военно–почивно дело”, гр. София, бул. ”Цар Освободител” № 7, за участие в обществена поръчка с предмет: “Извършване на ремонтни работи във Военно-почивен дом „Сарафово”

_______________________________________________________________________________


име на участника

_______________________________________________________________________________


адрес за кореспонденция

_______________________________________________________________________________


лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес


 1. Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, посочените в т. 8.1 от настоящите Указания документи се представят в официален превод на български език, а документите, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.


 1. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа:

- текста “Вярно с оригинала”;

- собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв).
 1. Представените образци и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, възложителят може да отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията на публичната покана за участие.
 1. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в публичната покана, техническото задание, пълното описание на обекта на поръчката и указанията за подготовка на офертата и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница