1. Сандев, Н., Р. БиневДата10.01.2017
Размер88.81 Kb.
1. Сандев, Н., Р. Бинев, И. Зарков, Л. Кацарова и В. Хвърчилков. Проучвания на някои хематологични и биохимични показатели при левкоза по говедата. Известия на СУБ – Русе, №2, 28-31, 1999.

2. Бинев, Р. Клинични и хематологични проучваиня на препарата Суми 8 2 ВП при кокошки. Сборник на докладите от Научната конференция “Постижения в областта на аграрните и обществените науки”, Ст. Загора, 1, 169-174, 2000.

3. Събев, С., П. Петков и Р. Бинев. Клинично изследавне на препарата Диазепаник-6 (Диазепам). Сборник на докладите от Научна конференция “Постижения в областта на аграрните и обществените науки”, СУБ – Ст. Загора, 1, 175-179, 2000.


4. Бинев, Р. Клинико-експериментални проучвания върху акутното отравяне с триазоловия фунгицид diniconazole при птици. I Клинични и параклинични изследвания. Ветеринарна медицина, 1, 44-48, 2000.

5. Бинев, Р. Клинико-експериментални проучвания върху акутното отравяне с триазоловия фунгицид diniconazole при птици. II. Биохимични изследвания. Ветеринарна медицина, VI, № 1, 49-52, 2000.

6. Бинев, Р. Клинични и хематологични проучвания на акутното отравяне с триазоловия фунгицид Байтан (triadimenol) при кокошки. Сборник на докладите от Трета Научно-техническа конференция с международно участие “Екология и здраве 2000”, СУБ-Пловдив, 131-134, 2000.

7. Илиев, Т., Н. Сандев, Ж. Жеков, Т. Димитров, С. Бойчева, Г. Михайлова и Р. Бинев. Проучвания върху състава и свойствата на млякото от крави с ензоотична левкоза в различни стадии на инфекцията. I. Млечна продуктивност, състав и свойства на млякото. Животновъдни науки, 3-4, 106-108, 2001.

8. Сандев, Н., Т. Илиев, Ж. Жеков, Т. Димитров, Г. Михайлова, С. Бойчева и Р. Бинев. Проучвания върху състава и свойствата на млякото от крави с ензоотична левкоза в различни стадии на инфекцията. II. Мастнокиселинен и аминокиселинен състав на млякото. Животновъдни науки, 3-4, 109-111, 2001.

9. Бинев, Р. Проучвания върху етиологията и клиничните признаци на отравянето с Бучиниш (Conium maculatum) при селскостопанските животни. Сборник на докладите от Юбилейна Научна конференция с международно участие “40 години СУБ – Ст. Загора”, т. II, 97 –101, 2001.

10. Бинев, Р. Проучвания върху белтъчния профил на зайци след акутно отравяне с триазоловия фунгицид Sumi 8 2WP (diniconazole). Сборник на докладите от Юбилейна Научна конференция с международно участие “40 години СУБ – Ст. Загора”, т. II, 92-96, 2001.

11. Binev, R. Clinical and experimental studies on acute intoxication with the triazole fungicide Diniconazole (Sumi 8 2WP) in rabbits. I. Clinical and haematological studies. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 4, № 2, 103-104, 2001.

12. Бинев, Р., Д. Канъков и К. Стоянчев. Влияние на акутното отравяне с триазоловия фунгицид Байтaн (triadimenol) върху някои биохимични показатели в кръвта на кокошки. Сборник на докладите от V-та Национална Научно-практическа конференция с международно участие “Екологични проблеми на земеделието”, Агроеко 2001. Н.тр. Аграрен Университет-Пловдив т. XLVI, кн. 1, 309-312, 2001.

13. Binev, R. Clinical and experimental studies on acute intoxication with the triazole fungicide Diniconazole (Sumi 8 2WP) in rabbits. II. Biochemical studies. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 5, 3, 179-188, 2002.

14. Бинев, Р. Влияние на акутното отравяне с триазоловия фунгицид Triadimenol върху клиничните показатели при зайци. Сборник на докладите от Научна конференция с международно участие “Стара Загора”, 2002, том 3 “Ветеринарна медицина, Хуманна медицина”, 99-102, 2002.

15. Бинев, Р., Л. Лазаров, А. Русенов. Влияние на Xylazine-Ketamine върху някои клинични и параклинични показатели при зайци. Юбилейна научна конференция с международно участие ”20 години ВМИ-МФ, Ст. Загора”, Том II, Клинична медицина, 65-69, Ст. Загора, 2002.

16. Binev, R. Clinical and experimental studies on acute intoxication with the triazole fungicide Diniconazole (Sumi 8 2WP) in rabbits. III. Studies upon activity some enzymes. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine,5, 4, 253-259, 2002.

17. Петков, П., Й. Николов и Р. Бинев. Създаване и развитие на катедра Вътрешни незаразни болести. Сборник на докладите от III-ти симпозиум по история на ветеринарната медицина с международно участие, Ст. Загора 18-19.10. 2001, 433-438, 2003.

18. Николов, Й., П. Петков и Р. Бинев. Историческо развитие на дисциплината “Клинична ветеринарномедицинска токсикология”. Сборник на докладите от III-ти симпозиум по история на ветеринарната медицина с международно участие, Ст. Загора 18-19.10. 2001, 439-442, 2003.

19. Binev, R., P. Petkov and A. Rusenov. A case of intoxication with anticoagulant rodenticide bromadiolone in a dog. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 6, № 1, 47-54, 2003.

20. Бинев, Р., Влияние на акутната интоксикация с триазоловия фунгицид triticonazole върху левкоцитния профил при свине. Сборник на докладите от Юбилейна научна конференция с международно участие Ст. Загора, 2003 том 3 “Хуманна медицина, Ветеринарна медицина”, 311-316, 2003.

21. Бинев, Р. и Й. Николов. Сравнителни данни върху референтните стойности на някои параклинични показатели при магарета, (Обзор), Ветеринарна медицина, 8, 3-4, 48-51, 2004.

22. Николов, Й., К. Сивкова, Р. Бинев, К. Стоянчев, А. Русенов и Ц. Христов. Влияние на акутната карбамидна интоксикация върху някои параклинични промени на търбуховото съдържание при овце. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 7, Suppl. 1, 55-61, 2004.

23. Бинев Р., Б. Биволарски, А. Русенов, Л. Лазаров и Й. Николов, Проучвания върху референтните стойности на параклиничните показатели при магарета и коне, (Обзор), Сборник на докладите от Научна конференция с международно участие “Ст. Загора, 2004”, том III “Животновъдство. Ветеринарна медицина”, 228-234, 2004.

24. Sandev, N., M. Koleva, R. Binev and D. Ilieva. Influence of enzootic leucosis virus upon the incidence of subclinical mastitis in cows at a different stade of ifection. Veterinarski arhiv, 74, 6, 411-416, 2004.

25. Binev, R., Nikolov, J., Stojantchev, K. and I. Valtchev,. Studies uppon clinical indices on experimental acute intoxication with the triazole fungicide triticonazole in swine. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 7, 2, 13-18, 2004.

26. Binev, R., P. Petkov and A. Rusenov. Intoxication with anticoagulant rodenticide bromadiolone in a dog – a case report. Veterinarski arhiv, 75, 3, 273-282, 2005.

27. Binev, R., R. Simeonov, R. Todorov and Y. Nikolov. Pathomorphological studies following experimental acute intoxication with the triazole fungicide triticonazole in pigs. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 8, № 3, с. 193–198, 2005

28. Сандев, Н., М. Колева, Р. Бинев и Т. Илиев, Влияние на вируса на ензоотичната левкоза по говедата върху млечната продуктивност и разпространението на субклиничните мастити при крави в различен стадий на инфекцията. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 8, Suppl. 1, 37-41, 2005.

29. Бинев Р., А. Русенов, Б. Биволарски, и Й. Николов. Електрокардиографски проучвания при магарета. Сборник на докладите от Научна конференция с международно участие “Ст. Загора, 2005”, том III “Животновъдство. Ветеринарна медицина”, 207-211, 2005.

30. Вълчев, И., В. Йорданова, Й. Николов, Р. Бинев, и Р. Тодоров. Фумонизинтоксикози при птици. Животновъдни науки, 42, 6, 83-88, 2005.

31. Бинев, Р., Проучвания върху параклиничните показатели при акутното отравяне с триазоловия фунгицид triadimenol при зайци. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 8, Suppl. 1, 59-68, 2005.

32. Лазаров, Л., Ц. Христов, Р. Бинев и Й. Николов, Етиологични аспекти на екзокринната панкреасна недостатъчност (Обзор). Сборник на докладите от Научна конференция с международно участие “Ст. Загора, 2005”, том III “Животновъдство. Ветеринарна медицина”, 146-152, 2005.

33. P. Petkov, D. Kanakov, R. Binev, I. Dinev, K. Kirov, R. Todorov and P. Petkova. Studies on clinical and morphological effects of enzootic ataxia on kid goats. Trakia Journal of Sciences, 3, 5, 30 – 34, 2005

34. Mitev, J., T. Miteva, T. Stoyanchev and R. Binev. Welfare health of dairy cattle – effect of the level of nutrition and body condition at the end of pregnancy and early lactation. Trakia Journal of Sciences, 3, 2, 78 – 86, 2005.

35. Митева, Ч., Р. Бинев, Й. Николов, Н. Грозева и Кр. Узунова. Отравяния с растения, предизвикващи промени в кръвта и кръвотворните органи. Journal of Agricultural Science and Forest Science, IV, 4, 27 – 38, 2005.

36. Бинев, Р. Клинико експериментални проучвания върху акутната и хроничната интоксикация с триазолови фунгициди при свине, птици и зайци” (Автореферат), Стара Загора, 2005.

37. I. Dinev, P. Petkov, R. Todorov, D. Kanakov, R. Binev and P. Petkova. Studies on clinical and morphological effects of enzootic ataxia on kid goats. II. Pathomorphological studies. Trakia Journal of Sciences, 3, 5, 65 – 69, 2005

38. R Binev, Z Kirkova, J Nikolov, A Russenov, K Stojanchev, L Lazarov and T Hristov. Efficacy of parenteral administration of Ivermectin in the control of stongylidosis in donkeys. Journal of South African Veterinary Association, 76, 4, 214-216, 2005.

39. Бинев Р. и С. Генчева. Ултразвуково изследване на черен дроб при кучета и котки (обзор). Сборник на докладите от XXXIV Национална конференция по въпросите на обучението по физика “Физиката в биологията и медицината”, 177-183, 2006.

40. Binev, R., I. Valchev, J Nikolov. Studies on some chemical indices in horses after intoxication with Jimson weed (Datura stramonium). Trakia Journal of Sciences, 3, Suppl. 2, 54–58, 2005.

41. Binev, R., A. Russenov, I. Valchev, J Nikolov. Electrocardiographic studies upon acute intoxication with Carbofuran in dogs. Trakia Journal of Sciences, 3, Suppl. 2, 59–63, 2005.

42. Binev, R., A. Russenov, B. Bivolarski, S. Laleva, P. Slavova. Electrocardiographic and haematological studies in different sheep breeds. Trakia Journal of Sciences, 3, Suppl. 2, 64–66, 2005.

43. A. Russenov, R. Binev, T. Christov, K Stojanchev, J Nikolov. Studies on the clinical manifestation of the chronic renal insuffiency syndrome in dogs. Trakia Journal of Sciences, 3, Suppl. 2, 75–78, 2005.

44. Бинев Р., Р. Симеонов, Р. Тодоров, Ю. Николов. Патоморфологическое исследование, проведенное при остом експериментальном отравлении свиней триазоловым фунгицидом тритиконазолом. Российский Ветеринарный Журнал, 1, 11-13, 2006.

45. Вълчев, И., Р. Бинев, В. Йорданова и Й. Николов. Отравяния с антикоагулантни родентициди при животните (Обзор). Екология и Бъдеще, V, 3, 10-20, 2006.

46. Binev, R., I. Valchev, J Nikolov. Haematological studies on Jimson weed (Datura stramonium) intoxication in horses. Trakia Journal of Sciences, 4, 1, 43 – 48, 2006.

47. Бинев Р., А. Русенов, Л. Лазаров и Й. Николов. Влияние на възрастта, пола, породата и други фактори върху референтните стойности на параклиничните показатели при магарета (Обзор). Животновъдни науки, XLIII, 1, 83-87, 2006.

48. Binev, R., I. Valchev, J Nikolov. Studies on some paraclinical indices on intoxication in horses from freshly cut Jimson weed (Datura stramonium)-contaminated maize intended for ensiling. Journal of South African Veterinary Association, 77, 3,145-149, 2006.

49. Binev, R., I. Valchev, J Nikolov. Change in leukocyte profile of horses after with Jimson weed (Datura stramonium). Trakia Journal of Sciences, 4, 2, 39 – 42, 2006.

50. Бинев, Р., С. Лалева, П. Славова, А. Русенов, Б. Биволарски. Проучване върху някои биохимични показатели при различни породи овце. Сборник на докладите от Научна конференция с международно участие “Науката в условията на глобализеция през XXI век”, СУБ – Ст. Загора, том II “Ветеринарна медицина и Животновъдство”, 264-268, 2006.

51. Бинев, Р., С. Лалева, П. Славова. Проучване върху някои параклинични показатели при различни породи агнета. Сборник на докладите от Научна конференция с международно участие “Науката в условията на глобализеция през XXI век”, СУБ – Ст. Загора, том II “Ветеринарна медицина и Животновъдство”, 269-273, 2006.

52. Binev, R., I. Valchev, J Nikolov. Clinical and pathological studies on intoxication in horses from freshly cut Jimson weed (Datura stramonium)-contaminated maize intended for ensiling. Journal of South African Veterinary Association, 77, 4, 215-219, 2006.

53. Binev, R., I. Valchev, J Nikolov. Clinical and pathological studies of Jimson weed (Datura stramonium) poisoning in horses. Trakia Journal of Sciences, 4, 3, 56 – 63, 2006.

54. Binev, R., P. Slavova, S. Laleva. Effects of fasting on blood cells from lambs of various breeds. Trakia Journal of Sciences, 4, 3, 37 – 43, 2006.

55. Бинев, Р., Н. Недева, Д. Стратев, М. Младенова, Й. Николов. Проучвания върху референтните стойности на клиничните показатели при магарета в България. Trakia Journal of Sciences, 5, Suppl. 1, 83 – 86, 2007

56. Бинев, Р., А. Русенов, Б. Биволарски, П. Славова, С. Лалева, Е. Вачкова. Електрокардиографски проучвания при различни породи агнета. Сборник на докладите от Научна конференция 2007 за студенти, докторанти и млади научни работници “5 години Федерация “Образование и наука”, Пловдив, том I “Медико-биологични науки”, 106-112, 2007.

57. Вачкова, Е., Б. Биволарски, Р. Бинев. Сравнителни проучвания на някои плазмени показатели при зайци в зависимост от възрастта на отбиване. Сборник на докладите от Научна конференция 2007 за студенти, докторанти и млади научни работници “5 години Федерация “Образование и наука”, Пловдив, том I “Медико-биологични науки”, 112-118, 2007.

58. Димитров, И., Р. Бинев, М. Джорбинева, С. Лалева, П. Славова, Ж. Пеева. Влияние на темперамента върху някои параклинични показатели на кръвта при агнета от различни породи. Сборник на докладите от Международна научна конференция “Предизвикателствата пред науката във връзка с членството на България в ЕС”, СУБ – Ст. Загора, том II “Животновъдство и Ветеринарна медицина”, 210-216, 2007.

59. Binev, R., A. Russenov, P. Slavova, S. Laleva. Studies on some paraclinical indices in lambs of various breeds. Trakia Journal of Sciences, 5, 2, 79 – 83, 2007.

60. Binev, R., J. Mitev, T. Miteva. Intoxication with Poison Hemlock (Conium maculatum L.) in calves. Trakia Journal of Sciences, 5, 3 – 4, 40 – 50, 2007.

61. Вълчев, И., В. Йорданова, Л. Борисова, Р. Тодоров, Р. Бинев, Й. Николов. Проучване на ефектите от изхранването на плесенна култура от Fusarium moniliforme, съдържща фумонизини при подрастващи прасета. Животновъдни науки, XLIV, 6, 2007.

62. Valchev I., R. Binev, V. Yordanova, Y. Nikolov. Anticoagulant rodenticide intoxication in animals. A Review. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 32, 4, 237 – 243, 2008.

63. Славова, П., Р. Бинев, С. Лалева. Проучване върху някои параклинични показатели при овце с различна продуктивност от Тракийската тънкорунна порода. Животновъдни науки, XLV, 4, 139 - 143, 2008.

64. Binev, R., Intoxication with Poison Hemlock (Conium maculatum L.) in Animals. Review. Ekology and Future, 7, 4, 3 – 11, 2008.

65. Вълчев, И., В. Йорданова, Р. Тодоров, Л. Борисова, Й. Николов Р. Бинев. Клинико експериментални проучвания върху интоксикацията с Fusarium moniliforme при пуйчета бройлери. Животновъдни науки, XLV, 6, 68 – 78, 2008.

66. Вълчев, И., Л. Лазаров, Ц. Христов, Й. Николов, В. Йорданова, И. Никифоров, Р. Бинев, Р. Михайлов. Клинико-хематологични изследвания върху акутната интоксикация с антикоагулантния родентицид Бромадиолон (Ланират) при кучета. Животновъдни науки, XLVI, 1, 63 – 73, 2009.

67. Вълчев, И., Н. Грозева, В. Йорданова, Й. Николов, Р. Бинев. Проучвания върху някои химични показатели и патоморфологични промени при експериментално предизвиканата фумонизин токсикоза при пуйчета бройлери. Международна научна конференция “Развитие на икономиката и обществото на основата на знанието”, СУБ – Ст. Загора, 4-5 юни. Vol. I Agricultural science. Animal studies & Veterinary medicine, 142 – 147, 2009.

68. Вълчев, И., Ц. Христов, Н. Грозева, Л. Лазаров, Р. Бинев, Й. Николов. Проучвания върху клиничните признаци и някои хематологични показатели при експериментална субхронична интоксикация с антикоагулантния родентицид бромадиолон при кучета. Научни Трудове на Русенския Университет, том 48, серия 1.1, 44 – 49 2009.

69. Вълчев, И., Л. Лазаров, Ц. Христов, Р. Бинев, В. Йорданова, И. Никифоров, Р. Михайлов, Й. Николов. Проучвания върху интоксикацията с антикоагулантния родентицид Бромадиолон (Ланират) при кучета. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 12, Suppl. 1, 167-172, 2009.

70. Binev, R. A clinical case of water intoxication (paroxysmal haemoglobinuria) in calves. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 13, 1, 41 – 58, 2010.

71. Grozeva, N., I. Valchev, Ts. Hristov, R. Binev, L. Lazarov, Kr. Stoyanchev, Y. Nikolov. Pathomorphological investigations of the lungs and kidneys in pheasants after experimental intoxication with the anticoagulant rodenticide Bromadiolone. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 13, 1, 100 – 115, 2010.

72. Hristov, Ts., L. Lazarov, R. Binev. Fibroblast growth factors (FGF). Fibroblast growth factor 2 (BFGF, FGF 2). A review. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 13, 2, 300 – 317, 2010.

73. Valchev, I., N. Grozeva, R. Binev, Kr. Stoyanchev, Ts. Hristov, L. Lazarov, Y. Nikolov. Pathomorphological investigations of the liver in pheasants after experimental intoxication with the anticoagulant rodenticide Bromadiolone. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 13, 2, 381 – 396, 2010.

74. Binev, R. Investigations on some haematological and blood laboratory parameters in calves with spontaneous water intoxication. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, 13, 3, 564 – 581, 2010.

75. Binev, R. Water Intoxication in Animals. A Review. Ekology and Future, 9, 3, 3 – 8, 2010.76. Binev, R. Intoxication with Jimson weed (Datura stramonium) in Animals. A Review. Ekology and Future, 9, 2, 9 – 16, 2010.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница