1. Състезателното начало се проявява: а в движението на процесаДата20.09.2016
Размер36.09 Kb.
Тест №2
1.Състезателното начало се проявява:

а)в движението на процеса;

б)при доказването;

в)при осъществяване на процесуална дейност от съда и страните;


2.При разглеждане на делото Първоинстанционният съд прилага:

а)само процесуални норми;

б)процесуални и материалноправни норми;

в)материалноправните норми,основните начала на правото и справедливостта;


3.При смърт на ищеца по време на висящност на брачния процес:

а)делото се прекратява;

б)брачния иск става недопостим и делото би могло да се преобразува в общ исков

процес;


в)делото продължава,като на мястото на ищеца се конституират наследниците;
4.В едно гражданско дело е представен чек.Неговата сила е:

а)материална;

б)формална;

в)формална и материална;


5.При обезпечаване на бъдещ иск той трябва да бъде предявен в:

а)двуседмичен срок;

б)определен от съда срок;

в)месечен срок;


6.Обезпечаването на иска може да бъде поискано:

а)когато съществува опасност,че ще бъде осуетено по-късното осъществяване на

правото;

б)когато съществува опасност,че един по-късен момент правото няма да може да се

защити;

в)има опасност да се осъществи едно несъществуващо право или да не се осъществиедно несъществуващо право;
7.Ролята на изпълняемо право в гражданския процес може да изпълнява:

а)всяко гражданско притезание;

б)всяко изискуемо и ликвидно притезание;

в)удостоверено с изпълнително основание изискуемо гражданско притезание;


8.Призоваването чрез ДВ се осъществява когато:

а)когато страната не може да бъде намерена на посочения адрес;

б)производството е касационно;

в)страната е заминала за повече от 30 дни в чужбина и не е посочила съдебен

адрес.
9.Арбитражното решение:

а)подлежи на отмяна по исков ред;

б)подлежи на инстанционен контрол;

в)е окончателно.


10.Правото на принудително изпълнение възниква с:

а)издаването на изпълнителен лист;

б)влизане на осъдителното съдебно решение в сила;

в)възникването на осъдителното основание;


11.Главното доказване е доказването:

а)което се осъществява от главни страни;

б)което създава пълна убеденост в съзнанието на съдията,че определен факт се е

осъществил;

в)което се осъществява от ищеца по делото,защото той е длъжен да докаже

твърдените в исковата молба факти.


12.В касационното производство могат да се допускат доказателства:

а)могат да се допускат като доказателства само такива,които не са съществували

по време на въззивното производство;

б)не се допускат нови доказателствени средства;

в)се допускат само невключени в доказателствения материал на първоинстанционния

съд доказателствени средства.


13.Може ли главно встъпило лице да обжалва решението на първоинстанционния съд

за уважаване на първоначалния иск:

а)не може,защото не е главната страна по него;

б)може само да се присъедини към въззивната жалба на главната страна по чл.204

от ГПК;

в)да.
14.Може да се предяви инцидентен установителен иск,когато:а)делото е висящо;

б)не са приключили устните състезания пред първоинстанционния съд;

в)едно преюдициално правоотношение е оспорено.
15.Коя е основната характеристика на въззивното производство:

а)контролира се правилността,валидността и допустимостта на първоинстанционното

решение;

б)разглеждане на материално-правния спор винаги по същество;

в)разглежда се материално-правния спор по същество само ако се отмени

първоинстанционното решение.


17.Може да се предяви инцидентен установителен иск:

а)ако има оспорено преюдициално правоотношение;

б)има оспорени факти и преюдициални правоотношения;

в)ответникът твърди,че има притезателно право спрямо ищеца по делото.


18.Родовата подсъдност:

а)процесуална предпоставка за възникването на право на иск;

б)предпоставка за надлежно упражняване на правото на иск;

в)условие за предявяването на иска пред съда по местожителството на ответника.


19.По силата на диспозитивното начало:

а)страните определят вида защита;

б)страните определят времето,вида и обема на защитата,както и доказателствените

средства;

в)страните извършват разпоредителни действия с материалните си права.
20.Документ е:

а)всяка вещ,върху която с писмени знаци е обективирано изявление;б)вещ,върху която е материализирано волеизявление с правно значение;

в)вещ,върху която е материализирано волеизявление.


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница