1. Увод 7 анализ на ситуацията 10страница1/22
Дата23.10.2018
Размер1.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
ВЕТРИНО


2005

6

1. Увод 7

АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА 102. Оценка на природните потенциали и фактори за развитие 10

3. Географско положение спрямо територията на страната: 10

4. Земеделски територии: 10

5. Горски територии: 11

6. Урбанизирани територии: 11

7. Нарушени терени: 12

8. Водни ресурси: 12

9. Климат: 13

10. Полезни изкопаеми: 14

11. Анализ на тенденциите и процесите в икономиката на общината 14

12. Ръст на икономическото развитие: 14

13. Oбща динамика; 14

14. Динамика по отрасли и подотрасли; 16

15. Динамика по форми на собственост; 16

16. Малки - средни - големи предприятия. 17

17. Туризъм 20

18. Бюджетни и извънбюджетни приходи; 25

19. Състав и структура на собствените приходи – данъчни и неданъчни: 25

20. Дефицит и задлъжнялост; 25

21. Структура на разходите по функции – образование, здравеопазване, култура, управление, други. 26

22. Структура на разходите–текущи, инвестиционни и др. 26

23. Население: 29

Брой и динамика; 29

Възрастова структура; 30

Раждаемост – динамика; 30

Смъртност – динамика и причини; 31

Естествен прираст; 33

Полова структура; 34

Етническа структура; 3624. Миграционни процеси. 36

25. Благосъстояние на населението: 39

Доходи – динамика; 3926. Безработица: 41

Мерки за борба с безработицата. 4327. Здравеопазване: 45

Териториална организация на здравеопазването; 45

Кадрова осигуреност на здравеопазването. 45

28. Образование: 47

Териториална организация на просветата; 47

Кадрова осигуреност : 49

29. Техническа инфраструктура: 53

30. Водоснабдителни мрежи – водоизточници, пречиствателни станции, водоснабдителни мрежи; 53

Водоснабдяване 5331. Мрежи и системи за отпадни води – канализационни мрежи, пречиствателни станции.; 54

Канализация 5432. Транспортни мрежи – пътища и други видове транспорт, обществен транспорт; 55

Пътни мрежи и транспорт 55

Железопътен транспорт 55

Газификация 55

Авиотранспорт 56

33. Енергийни мрежи и системи; 56

34. Комуникационни мрежи – пощи, далекосъобщения, радио и телевизия; 56

35. Социална инфраструктура 56

36. Депа за твърди битови отпадъци; 56

37. Урбанизация: 59

38. Населени места – състояние и динамика; 61

39. Околна среда: 63

40. Тенденциите в екологичната обстановка на общината; 63

41. Основни замърсители, компоненти на замърсяване 64

Въздух 64

Води 65

Отпадъци 66

Шум 67

Радиация 6742. Визия 69

43. Съвместни дейности и проекти за постигане на общи цели. 83

Актуализация 8644. Списък на индикаторите за оценка на Общински план за развитие на община Ветрино 87

Заетост и безработица 87

Транспортна инфраструктура 87

Водоснабдяване 87

Околна среда 88

Развитие на малки и средни предприятия 88

Развитие на пазарна бизнес инфраструктура 89

Развитие на туризма 89
1.Увод


Община Ветрино е устойчиво развиваща се община, устремена към постигане на ефективна и висококонкурентна икономика, целяща постигане на по-висок жизнен стандарт за цялото население. Пред нейното развитие стои предизвикателството за успешното интегриране към Европейския Съюз и превръщането и в равностоен партньор на европейските общини и региони.

Планът за развитие на община Ветрино е разработен съгласно Закона за регионалното развитие и е основен документ, определящ стратегическите цели и приоритети на общинската политика. Планът е отправна точка за насочване усилията на общинското ръководство и всички заинтересовани страни в общината за постигане целите на това развитие.

При изготвяне на плана са използвани следните документи:


 • Стратегия за развитие на община Ветрино за периода 2006г. – 2008г.

 • Доклад към инвестиционна програма за периода 2006г. – 2008г. за община Ветрино

 • Анализ на тенденциите и процесите в сферата на образованието в община Ветрино

 • Анализ на тенденциите и процесите в социалната сфера в община Ветрино 1997г. – 2004г.

 • Програма за опазване на околната среда на община Ветрино 2005г. – 2007г.

 • Статистически данни

 • Национална стратегия за регионално развитие

 • Областна стратегия за развитие на Варна

Планът беше разработен на принципа на партньорството, със съдействието на общинска администрация, областна администрация, децентрализираните държавни служби на територията на общината и СНЦ” Център за социални и икономически изследвания и консултиране”.

Географското положение на общината е благоприятно, през нея преминава магистрала “Хемус”, която осъществява транспортна връзка между Европа и Азия и осигурява достъп до воден, железопътен, авио и шосеен транспорт.

Общината се отличава с развито земеделие и е водеща в животновъдството във Варненска област. Промишленото производство е слабо развито и се изразява в създадени малки и средни предприятия, свързани предимно с преработваща промишленост.

Чистата околна среда, наличието на редки растителни и животински видове, съществуващите интересни археологически разкопки, близостта до Черноморските курорти и сравнително добре развитата инфраструктура са предпоставка за развитие на нов отрасъл – туризъм.

Демографската характеристика разкрива застаряващо население и отрицателен прираст, но обнадеждаваща е тенденцията, че образователната структура показва наличие на голям брой специалисти с висше и средно образование. Отрицателните демографски процеси бележат тенденция към намаляване.

Безработицата е по-висока от средната за страната и е по-голяма при жените, особено негативно явление на пазара на труда е високата младежка безработица.

Община Ветрино е слабо урбанизирана, но се намира в близост до Варна, която е със силно развити регионални функции. Ветрино попада в групата на вътрешнотериториалните общини на областта и е с голям потенциал за превръщането й в основен доставчик на хранителни и промишлени стоки за нуждите на Черноморските курорти и износ в Европейския Съюз. Благоприятните географски, климатични и икономически условия създават предпоставки за привличане на външни инвеститори в преработвателната промишленост.

Визията на община Ветрино е свързана с бързото и устойчиво икономическо развитие, превръщане на региона в привлекателно място за живеене и професионална реализация, притегателен център за отдих и туризъм.

Основните приоритети на общината са насочени към:


 • Осигуряване на устойчив икономически растеж чрез стимулиране на предприемачество и привличане на крупни инвеститори

 • изграждане на агро-индустриални зони в близост до магистралата, клъстър “храни”

 • изграждане на оранжериен комплекс в близост до с.Ветрино

 • развитие на традиционните насоки в селското стопанство, както и на нови направления като биопроизводство

 • Обновяване на съществуващата и изграждане на нова съвременна инженерна, бизнес, туристическа, социална и екологическа инфраструктура.

 • Активни мерки за повишаване конкурентноспособността на човешкия ресурс.

 • Подобряване условията на живот чрез по-добро транспортно обслужване, здравеопазване и развитие на социални дейности.

 • Повишаване взаимодействието между местните институции и развитие на гражданското общество.

Община Ветрино трябва да разчита на собствения си капацитет за реализация на плана. Общината е необходимо да възприеме активна позиция за мобилизиране на ресурси чрез създаване на партньорства с НПО, други общини, частни фирми, професионални сдружения и институции за да бъде в състояние да разработва качествени проекти и да усвоява Европейските фондове.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница