1 юли 2010 г. Политика на Световната банка относно достъпа до информациятаДата18.12.2018
Размер170 Kb.


Политика на Световната банка относно достъпа до информацията1 юли 2010 г.


Политика на Световната банка относно достъпа до информацията


Настоящият документ излага политиката на Световната банка относно публичния достъп до информацията, намираща се в нейно притежание. Тази политика отменя предишната политика на Световната банка относно оповестяването на информацията, и влиза в сила на 1 юли 2010 г.


I. Увод

1. Световната банка1 потвърждава, че прозрачността и отчетността са от първостепенно значение за процеса на развитието и за изпълнението на мисията на Банката за намаляване на бедността. Прозрачността е от съществено значение за изграждането и поддържането на обществения диалог и за подобряване на обществената осведоменост относно ролята и мисията на Банката в областта на икономическото развитие. Освен това, прозрачността е от решаващо значение за утвърждаване на доброто управление, отчетността и ефективността на мерките за развитие. Откритостта облекчава взаимодействието със заинтересованите страни, което от своя страна съдейства за по-доброто разработване и изпълнение на проектите и политиките, и подобрява резултатите в областта на развитието. Тя улеснява обществения контрол над подкрепяните от Банката дейности по време на подготовката и изпълнението им, което спомага не само за разкриването на евентуални нарушения и корупция, но води и до подобряване на възможностите за своевременно идентифициране и решаване на проблемите.


2. Както Световната банка е установила отдавна, стабилната и открита политика за достъпа до информацията има изключително голямо значение за изпълнението на многобройните задачи на Банката.  • Като институция за финансиране на развитието, Банката се стреми да бъде прозрачна по отношение на своите проекти и програми (особено спрямо групите, засегнати от операциите й), да споделя с възможно най-широки обществени кръгове своите глобални познания и поуките, извлечени от практическия й опит, и да подобрява качеството на своята дейност, като се включва във взаимодействие с широк кръг от заинтересовани участници.

  • Като междуправителствена организация, притежавана от държавите-членки, Банката носи отговорност за публични средства, и има задължението да се отчита пред своите акционери, като обръща внимание на техните въпроси и тревоги.

  • Като ползвател на заемни средства, Банката е установила, че откровеното разкриване на информацията спомага за привличането на купувачи за нейните ценни книжа.

  • Като работодател, Банката се стреми да осигури на своите служители цялата информация, от която те се нуждаят за изпълнението на задълженията си.

3. В същото време, Банката носи задължението да гарантира конфиденциалността на определена информация. Представената в настоящия документ политика се стреми да намери подходящия баланс между нуждата да се предостави максимално облекчен достъп на обществеността до информацията, с която разполага Банката, и задължението на Банката да запази конфиденциалността на информацията на своите клиенти, акционери и служители, както и на третите страни.


4. Банката също така отчита важността на превеждането на информацията, която се изготвя от нея. Подходът на Банката към преводите се излага в Рамковия документ на Банката “Translation Framеwork”, като Банката превежда документите на съответните езици в съответствие с тези рамки.


5. Ръководни принципи. Настоящата политика се основава на пет принципа:


• Максимално подобряване на достъпа до информацията;

• Определяне на ясен списък на изключенията;

• Осигуряване на защита за съвещателния процес;

• Създаване на ясни процедури за предоставянето на информация;

• Признаване на правото на заявителите да обжалват отказите.


Настоящата политическа декларация е разделена на четири части. След увода, Част II определя същността на политиката, Част III определя начина, по който Банката обработва информацията, отнасяща се към държавите-членки и третите страни, а Част IV излага практическите аспекти на прилагането на политиката.
II. Същност на политиката

6. Банката предоставя достъп до всякаква информация в нейно притежание, която не е включена в списъка на изключенията (изложени в Част II, раздел А от настоящата политическа декларация). Освен това, с течение на времето Банката разсекретява определена информация, която попада в обхвата на изключенията, и я прави публично достояние (както е предвидено в раздел В на Част IV от настоящата политическа декларация). Независимо от общите цели и намерения на настоящата политика, Банката си запазва правото при извънредни обстоятелства да разкрие определена информация, обхваната от списъка на изключенията, или да ограничи достъпа до информация, която обикновено се оповестява (както е обяснено в Част II, раздели Б и В на настоящата политическа декларация).А. Изключения

7. Банката не предоставя достъп до информация, чието разкриване би могло да причини вреди на дадени страни или интереси. В съответствие с това, Банката не предоставя достъп до документи, които съдържат или се отнасят към информацията, посочена в параграфи от 8 до 17.2
8. Лична информация. Принципите на Банката за наемането на персонала изискват от Банката да установи и поддържа необходимите гаранции за спазване на неприкосновеността на личния живот на служителите си, и да опазва конфиденциалността на личната информация за тях. В съответствие с това - освен в степента, изрично разрешена от Правилата за персонала3 - Банката не предоставя достъп до следната информация:

(а) лична информация, в това число личните данни на персонала, медицинска информация и лични съобщения (включително електронни писма) на следните лица и техните семейства: на изпълнителните директори, техните заместници, както и на техните старши съветници; на Президента на Банката; на други длъжностни лица и на персонала на Банката.


(б) Информация, свързана с назначаването и подбора на персонала.
(в) Информация, свързана с процедурите по прилагането на вътрешните механизми на Банката за решаване на конфликти.
(г) Информация, отнасяща се към разследвания на твърдения за неправомерно поведение на персонала и лични конфликти на интереси.

9. Комуникации на офисите на изпълнителните директори. Банката не предоставя достъп до:

(а) комуникациите във и между офисите на отделните изпълнителни директори.

(б) комуникациите между офисите на отделните изпълнителни директори и държавата-членка или държавите, представлявани от тях.

(в) информация между офисите на отделните изпълнителни директори и трети страни.

10. Комисия по етика. Банката не предоставя достъп до заседанията на Комисията по етика за служителите от Борда на Банката (освен ако изпълнителните директори не вземат решение за разкриване на такава информация).


11. Привилегировани отношения между адвокат и клиент. Банката не предоставя достъп до информация, която е предмет на привилегировани отношения между адвокат и клиент, в това число, съобщения, изпратени или получени от главния юрисконсулт, от вътрешен юридически съветник на Банката, както и от други юридически съветници.


12. Сигурност и безопасност. Банката не предоставя достъп до:


(а) Информация, чието разкриване би застрашило сигурността на персонала на Банката и техните семейства, на нейните изпълнители, на други лица, както и на банковите активи.

(б) Информация относно логистични и транспортни споразумения, свързани с превозите на Банката на нейните активи и документи, и транспортирането на лични вещи на персонала.

(в) Информация, чието разкриване има вероятност да застраши живота, здравето или безопасността на което и да е физическо лице или на околната среда.


13. Информация с ограничен достъп съгласно отделни режими за разкриване; друга информация от разследвания. Банката не предоставя достъп до информация, чието разкриване е ограничено в съответствие със специалните режими за разкриване на информацията от: (а) Групата за независимо оценяване (IEG),4 Групата на инспектората (IP),5 Вицепрезидентството по етични въпроси (INT),6 и от процеса на Банката за санкции.7 Банката също така не предоставя достъп до друга информация, която би довела до опорочаването на разследване, което не е завършено и се провежда в съответствие с такива специални режими за разкриване на информацията.

14. Информация, предоставена като конфиденциална от държавите-членки или трети страни. Банката има задължението да опазва информацията, която получава в условията на конфиденциалност. По тази причина, Банката не предоставя достъп до информацията, предоставена й от дадена държава-членка или трета страна с разбирането, че тази информация ще се третира като конфиденциална без изричното разрешение на съответната държава-членка или трета страна.8


15. Корпоративни административни въпроси. Банката не предоставя достъп до информация, свързана с корпоративни административни дейности на Банката, включително към следните дейности (без те да представляват ограничителен списък): корпоративни разходи, обществени поръчки, недвижими имоти, както и други дейности.9

16. Информация, отнасяща се към съвещателния процес. Като всяка друга институция или група, Банката се нуждае от пространство за обсъждане и дискусии, което е защитено от общественото внимание. Обикновено Банката работи по принципа на консенсусните решения и има нужда от възможности за постигането на такъв консенсус. По време на съвещателния процес Банката се стреми да получи и да вземе под внимание мненията на възможно повече заинтересовани страни, но заедно с това тя трябва да опазва интегритета на съвещателния процес, като улеснява и защитава свободния и откровен обмен на идеи. Ето защо, макар че Банката оповестява публично решенията, резултатите и споразуменията, които възникват в резултат от съвещателния процес, тя не предоставя достъп до следната информация:10


(а) информация (включително електронна поща, бележки, писма, меморандуми, проектодоклади или други документи), изготвени за, или обменени по време на обсъжданията с държавите-членки или с други организации, с които Банката си сътрудничи.11


(б) информация (включително електронна поща, бележки, писма, меморандуми, проектодоклади или други документи), изготвени за, или обменени по време на неговите вътрешни разисквания, в това число следните документи, отнасящи се до заседанията на Борда на Банката:


(i) Пълните стенографски записи от заседания на Борда и от заседания на комитети на Борда, както и меморандуми на Президента, които придружават документи за Борда.

(ii) изявления на изпълнителните директори и на служителите в рамките на заседанията на Борда или заседанията на комитети на Борда.

(iii) доклади до Борда от негови комитети (“Зелени книги”), ако се очаква тяхно последващо обсъждане от Борда.12

(iv) съобщения и меморандуми, изготвени от офисите на изпълнителни директори във връзка със заседания на Борда или заседания на комитети на Борда.

(v) Разни меморандуми и неофициални бележки, разпространени сред целия Борд или сред комитети на Борда.13


(в) Подготвени статистически данни или анализи, изготвени с единствената цел да послужат за информация, обосноваваща вътрешния процес на вземане на решения в Банката (например, анализи на кредитоспособността на дадена страна, кредитни рейтинги и рискове, разработки за обосноваване на политически и институционални оценки по страни (CPIA) за заемополучателите на МБВР и МАР, както и рейтинги “CPIA” за заемополучателите на МБВР).


(г) Одитни доклади, изготвени от Вицепрезидентството по вътрешен одит, с изключение на неговите финализирани годишни и тримесечни отчети за дейността.


17. Финансова информация. Банката не предоставя достъп до следната финансова информация:14


(а) разчети за бъдещото ползване на заемни средства от МБВР, за вноските на отделните донори на МАР, финансови прогнози и оценки на кредитоспособността, както и данни за инвестиции, хеджиране, заемане на средства и транзакции за управлението на наличните парични средства15, изготвени от или за финансови операции на Банката за сметка на звена от Групата на Световната банка или трети страни.

(б) документи, анализи, кореспонденция или друга информация, използвана или изготвена за осъществяването на финансовите и бюджетните операции, или за облекчаване на изготвянето на вътрешни и външни финансови отчети.

(в) данни за конкретни сделки, произтичащи от отпускането на заеми и действието на доверителни фондове, информация за просрочените суми, дължими от заемополучателите, или за действия, предприети преди спиране на начисляването на договорените лихви и други плащания по каквито и да е било необслужвани заеми.16

(г) банкова или счетоводна информация на звена от Групата на Световната банка, страни-членки, клиенти, донори, получатели или доставчици, включително доставчици на услуги и консултанти.


Б. Правомощия на Банката да разкрива информация с ограничен достъп

18. Банката си запазва правомощието да разкрива - при изключителни обстоятелства - някои корпоративни административни данни (вж. параграф 15); информация, отнасяща се към съвещателния процес (вж. параграф 16); както и финансова информация (вж. параграф 17, точки (а), (б) и (в)), която е посочена в изключенията като информация с ограничен достъп, ако Банката прецени, че общите ползи от такова разкриване надделяват над потенциалните вреди за интереса (интересите), защитени от изключението (изключенията). При упражняването на това правомощие:


(а) оповестяването на документи на Борда или протоколи на Борда17, класифицирани като "Поверителни" или "Строго поверителни" изисква одобрение на Борда.

(б) оповестяването на информацията, предоставяна на Банката от държава-членка или трета страна с уговорка за поверителност изисква писменото съгласие на държавата-членка или съответната трета страна.

(в) разкриването на друга информация с ограничен достъп изисква одобрението на Комитета на Банката за достъпа до информация (вж. Част IV, раздел Е на настоящата политическа декларация).


В. Правомощия на Банката за ограничаване на достъпа до информацията

19. Банката си запазва правомощията - при изключителни обстоятелства - да не разкрива информацията, която обикновено разкрива, ако прецени, че това разкриване вероятно ще причини вреди, които надделяват над ползите от разкриване на информацията. Тези правомощия могат да се упражняват само от:

(а) Борда на Банката - по отношение на протоколи на Борда;

(б) Съответния вицепрезидент - по отношение на документи на Борда; и

(в) Съответния директор - по отношение на друга информация.
III. Информация, свързана с държавите-членки и с трети страни

20. Банката възприема следния подход към разкриването на информация, свързана с държавите-членки или заемополучатели:

(а) Отнасящи се конкретно към дадената страна оперативни документи, изготвени от Банката, които се обсъждат редовно с държавата-членка/ заемополучател (например, стратегии за подпомагане на страната, документи за оценка на изпълнението на проектите, доклади за икономически и секторни дейности). Преди да финализира документа, Банката изисква от съответната страна-заемополучател да определи дали документът съдържа поверителна информация, свързана със страната/заемополучателя, или информация, чието разкриване може да повлияе неблагоприятно на отношенията между Банката и страната. Банката прави промени в документа, считани от нея за подходящи с цел решаване на проблемите, които предизвикват загриженост за съответната страна/ заемополучател. Паметните записки на оперативните мисии могат да бъдат направени публично достояние, ако за това са съгласни както Банката, така и страната/заемополучателя.

(б) Специфични за съответната страна документи, изготвени от Банката, които не се обсъждат редовно с тази страна (като научни изследвания и продукти на знанието). Съответният директор на Банката може да се консултира със заинтересованите страни, ако директорът е на мнение, че документът съдържа поверителна информация, отнасяща се до страната, или информация, чието разкриване може да повлияе неблагоприятно на отношенията между Банката и страната. Банката прави считаните от нея за подходящи промени в документа с цел решаване на проблемите, които предизвикват загриженост за страната.

(в) Документи, изготвени или възложени от държава-членка/заемополучател, които се правят публично достояние като условие за работа с Банката. Страните/заемополучателите предоставят такива документи на Банката с разбирането, че Банката ще ги предоставя на обществеността.18

(г) Други документи, изготвени от държавите-членки/ заемополучатели, които са в притежание на Банката. Страните често предават на Банката документи или информация, които не попадат в нито една от горните категории (например, относно макроикономическата рамка на съответната страна, относно проблеми на държавното управление, или специфични анализи за сектора или за институцията). Ако страните/заемополучателите са класифицирали дадена информация по начин, който ограничава публичния достъп до нея, Банката не разпространява материалите без получаване на писмено съгласие от страната/заемополучателя за тази цел; обикновено Банката отнася исканията за такава информация към властите на страната/заемополучателя. Ако страната/заемополучателят не е определил материала като класифицирана информация, и ако - доколкото е известно на Банката - информацията не е била направена публично достояние от държавата-заемополучател, звеното на Банката, което получава информацията, я счита за отнасяща се към съвещателния процес19 и я класифицира в съответствие с документ AMS 6.21A - Information Classification and Control Policy.


(д) Документи, изготвени от Банката срещу заплащане на такса ("услуги срещу заплащане"). Банката предоставя публичен достъп до такива документи (включително юридически споразумения) само след като органите на държавата-членка (или на съответните трети страни) дадат писменото си съгласие за разкриването им.


21. Документи, разработени съвместно с партньорите. Банката предоставя публичен достъп на обществеността до окончателните документи, които тя изготвя съвместно с партньорите си, след постигане на споразумение със съответния партньор за такова разкриване.20IV. Практически аспекти на прилагането на политиката


А. Достъп до информацията

22. Проактивно оповестяване. Банката редовно разкрива широка гама от документи, чрез своя външен сайт в Интернет (www.worldbank.org) веднага щом документите бъдат финализирани след преминаването през съответните ключови етапи на процеса. Съгласно представената тук политика, Банката увеличава значително количеството на информацията, която предоставя за публичен достъп, особено на информацията, свързана с проекти в процес на изпълнение и с действията на Борда на изпълнителните директори.


23. Процедури на Борда. Документите и протоколите на Борда, които редовно се предоставят от Банката, се публикуват на външния уебсайт на Банката в Интернет на определени етапи от дейността на Борда. Някои дискусии на Борда могат да третират проблеми, които попадат в обхвата на изключенията от настоящата политика. В такива случаи съответните протоколи на Борда се класифицират като "Поверителни" и "Строго поверителни" и не се оповестяват, освен ако не отговарят на условията за разсекретяване съгласно сроковете за разсекретяване, посочени в параграф 33 от настоящата политическа декларация.


(а) Следните документи и записи на Борда, изготвени на или след 1 юли 2010 г., се публикуват в края на съвещателния процес на Борда:


(i) протоколи от заседанията на Борда;21

(ii) протоколи от заседанията на комитетите на Борда;

(iii) обобщения на заседанията на Борда и на заседания на Пленарния комитет;

(iv) резюмета на дискусиите (свързани с заседания на Борда);

(v) доклади до Борда от неговите комитети (Зелени книги), от които е отстранена информацията, отнасяща се към съвещателния процес (Резюме на Зелените книги), ако не се очаква тяхно последващо обсъждане от Борда;

(vi) годишните доклади на комитетите на Борда.

(б) Документите на Борда, които са били раздадени за обсъждане и разглеждане (вземане на решение) от Борда, обикновено се публикуват в края на съвещателния процес на Борда, след като бъдат финализирани. Въпреки това, следните документи на Борда, в чието изготвяне могат да са били включени консултации със засегнатите страни, групи на гражданското общество и други заинтересовани страни, се публикуват преди обсъждането им от Борда:

(i) Оперативни политически документи и документи за секторна стратегия, които са изготвени след обществено допитване, ако изпълнителните директори вече са разгледали проектен вариант на документите.22

(ii) Документи на стратегията за подпомагане на страната, документи по оценяването на проектите и програмни документи, ако съответната държава-членка е съгласна с такова ранно оповестяване.


(в) Документите на Борда, раздадени за обсъждане от комитет на Борда, се публикуват в края на съвещанието на комитета, ако не се очаква тяхно последващо обсъждане от Борда.

(г) Документи на Борда, раздадени на изпълнителните директори за сведение, се публикуват след раздаването им.


24. Информация, предоставяна при поискване. Информация, която подлежи на разкриване съгласно настоящата политика, и не се намира в уебсайта на Банката в Интернет, се предоставя при поискване (при условията на параграф 26). Съответните искания могат да се подават писмено в електронен формат, по пощата или по факс. Искането трябва да посочва с разумна конкретност информацията, която се търси, за да се даде възможност на Банката да я намери в рамките на разумен период от време. Ако се търси конкретен документ, необходимо е той да бъде идентифициран точно, за предпочитане с дата и заглавие. Исканията в електронен формат трябва да се подават чрез уебсайта на Световната банка: www.worldbank.org/wbaccess. Исканията могат да се правят и лично в InfoShop във Вашингтон, окръг Колумбия, или в публичните информационни центрове, разположени в държавите-членки.


25. Срокове за отговор на исканията. Банката потвърждава получаването на писмено искане за предоставяне на информация в рамките на 5 работни дни, като се стреми да предостави по-изчерпателен отговор в рамките на 20 работни дни. При специални обстоятелства може да се окаже необходимо удължаване на срока, например, при обстоятелства, които включват сложни искания или искания за информация с голям обем, както и когато исканията налагат провеждането на преглед или консултации с вътрешни звена на Банката, с външни лица, с Комитета за достъп до информацията или с Борда.


26. Неоправдани или неаргументирани искания. Банката си запазва правото да отхвърля неоправдани или неаргументирани искания, в това число, множествени искания, бланкетни искания, както и всякакви искания, които ще изискват от Банката да създава, да разработва или да събира информация или данни, които все още не съществуват или не са достъпни в системата за управление на документацията на Банката.23 Банката обикновено съобщава решението си да откаже удовлетворяването на неоправдано или неаргументирано искане в рамките на срока, посочен в параграф 25 от настоящата политическа декларация.


27. Такси за обслужване. По-голямата част от оперативната информация се публикува редовно на сайта на Банката в Интернет, и е достъпна за безплатно сваляне. При искания за информация, която не се публикува като рутинна процедура, Банката може да поиска събирането на разумни такси за предоставяне на цифрови или отпечатани на хартия копия, особено в случаи на искания, които са сложни или отнемат повече време. Публикациите на Банката, някои специализирани бази данни, както и други продукти на знанието (включително услуги, предоставяни на абонаментни начала), могат да бъдат закупени чрез офиса на издателството на Банката. Пълният текст на книгите, публикувани от издателството, може да бъде разгледан и изтеглен безплатно от уебсайта на Световната банка или да бъде разглеждан чрез Google Books. До основните статистически бази данни се осигурява безплатен достъп чрез сайта на Банката в Интернет.
Б. Класификация

28. Документите на Световната банка се класифицират в една от следните четири категории: "Публични", "Само за служебно ползване", "Поверителни" и "Строго поверителни".


29. Информация, създавана от Банката. В съответствие с документ AMS 10.11, Management of Records, Банката изисква от инициаторите на документи, изготвяни в хода на официалната дейност на Банката, да въвеждат документите в регистъра на системата за управление на документацията на Банката. Голяма част от създаваната от Банката информация е на разположение на обществеността и се класифицира като "Публична." Информацията, която попада в обхвата на изключенията, както и документи, съдържащи такава информация, се класифицират като документи "Само за служебно ползване", "Поверителни" и "Строго поверителни" в съответствие с AMS 6.21A, Information Classification and Control Policy (Политика за класификация и контрол на информацията). Проектите за документи се третират като съвещателни документи.


30. Информация, получавана от Банката. Банката освен това изисква от държавите-членки и от третите страни да посочат подходяща класификация за информацията, която предоставят на Банката. Ако Банката получи поверителна информация от държава-членка или трета страна, получаващото звено на Банката се уверява, че: (а) тази информация се класифицира по подходящ начин в съответствие с очакванията на предоставилата я страна, като се използват нивата на Банката за класифицираната информация; (б) информацията се въвежда в системата на Банката за управление на документацията. Банката не разкрива такава информация без писменото съгласие на съответните страни-членки или трета страна. Ако една държава-членка или трета страна е пропуснала да посочи подходяща класификация за информацията, която предоставя на Банката и ако - доколкото е известно на Банката - информацията вече не е била направена публично достояние от държавата-членка или третата страна, Банката ще счита според случая, че предоставената информация се отнася към съвещателния процес, или че е информация, предоставена като поверителна24; звеното на Банката, което я получава, я класифицира в съответствие с указанията в документ AMS 6.21A - Information Classification and Control Policy.
В. Разсекретяване

31. Банката разсекретява и оповестява - както редовно на сайта на Банката в Интернет, така и в отговор на отделни искания - някои видове информация с ограничен достъп (включително информация, изготвена в съответствие с предишни политики на Банката за разкриване на информацията), имайки предвид, че чувствителността им намалява с течение на времето. Някои видове информация с ограничен достъп не подлежат на разсекретяване.


32. Информация, която не подлежи на разсекретяване. Информацията, която не подлежи на разсекретяване съгласно изключенията, предвидени в параграфи 8-15 и 17 (г) на настоящата политическа декларация (т.е. лични данни; съобщения на офисите на изпълнителните директори; документи на Комитета по етика; привилегировани отношения между адвокат и клиент; охрана и безопасност; информация с ограничен достъп съгласно специални режими за разкриване; друга информация от разследвания; информация, предоставена като конфиденциална от държавите-членки или трети страни; корпоративни административни въпроси; банкова или счетоводна информация на звена от Групата на Световната банка, на страни-членки, клиенти, донори, получатели или доставчици, включително доставчици на услуги и консултанти), както и финансова информация и информация, отнасяща се към съвещателния процес, която съдържа или се отнася до такава информация, не се разсекретява и не се прави публично достояние.


33. Информация, подлежаща на разсекретяване. Следните документи се разсекретяват и се правят публично достояние 5, 10 или 20 години след датата на документа25 при условие, че не съдържат или не се отнасят до информация, която не отговаря на условията за разсекретяване, както е посочено в параграф 32 от настоящата политическа декларация:
След 5 години

• Протоколи на Борда, изготвени преди 1 април 2005 г., с изключение на протоколите от изпълнителни сесии и закрити изпълнителни сесии.


• Протоколи от заседанията на комитети на Борда, изготвени преди 1 юли 2010 г., с изключение на тези от изпълнителни сесии и закрити изпълнителни сесии.
• Заключителни бележки на президента и обобщения на заседанията на Борда, изготвени преди 1 януари 2002 г.

• Обобщения от заседания на Пленарния комитет, изготвени преди 1 юли 2010 г.

• Резюмета на дискусии (отнасящи се към заседания на Борда), изготвени преди 1 юли 2010 г.
• Годишни доклади на комисиите на Борда, изготвени преди 1 юли 2010 г.
• Документи на Борда, които са били изготвени преди 1 юли 2010 г., и са класифицирани като "Само за служебно ползване".
• Окончателни документи, изброени в приложението на настоящата политическа декларация, които са били изготвени преди 1 юли 2010 г., и са класифицирани като "Само за служебно ползване". (Проектите на документи и други съвещателни документи, въпреки че са били класифицирани като "Само за служебно ползване", се считат за информация, отнасяща се към съвещателния процес и се разсекретяват едва след 20 години.)


След 10 години

• Пълните стенографски записи от заседанията на Борда и от заседанията на комитетите на Борда.

• Декларациите на изпълнителните директори и служители в контекста на заседанията на Борда или заседанията на комисиите на Борда.

• Доклади до Борда от негови комитети (Зелени книги)

• Разни меморандуми и неофициални бележки, разпространени сред всички членове на Борда или на негови комитети.
След 20 години

• Протоколи от изпълнителни сесии и закрити изпълнителни сесии на Борда и неговите комитети.

• Съобщения и меморандуми, произхождащи от офисите на изпълнителните директори във връзка със заседания на Борда или на комитети на Борда.

• Документи на Борда, които са класифицирани като "Поверителни" или "Строго поверителни."

• Меморандуми на Президента, които съпровождат документи на Борда.

• Окончателните документи, изброени в приложението на настоящата политическа декларация, които са изготвени преди 1 юли 2010 г., и са класифицирани като "Поверителни" или "Строго поверителни".

• Финансова информация с ограничен достъп съгласно параграфи 17 (а), (б) и (в), освен ако информацията се отнася към изключенията, предвидени в параграфи 8-15 или 17 (г) на настоящата политическа декларация.

• Други документи в притежание на архивното звено на Банката, освен ако документите се отнасят до изключенията, изложени в параграфи 8-15 или 17 (г) на настоящата политическа декларация, включително всякаква съвещателна или финансова информация, съдържаща или отнасяща се към тези изключения.
Г. Електронна поща

34. Писмата от електронната поща, която се превърна в основното комуникационно средство на Банката, се третират както следва:


(а) Писма от електронна поща, които съдържат или предават решения или резултати, въведени са в системата на Банката за управление на документацията и са класифицирани като "публични", са обществено достъпни.

(б) Писма от електронна поща, които са въведени в системата на Банката за управление на документацията, но са класифицирани с грифове "Само за служебно ползване", "Поверително" или "Строго поверително" не са обществено достъпни, освен ако с течение на времето информационното съдържание на електронното писмо не стане подлежащо на разсекретяване и оповестяване.

(в) Банката не предоставя достъп до писма от електронна поща, която се обслужва и поддържа извън банковата система за управление на документацията (включително електронна поща, която не се отнасят до официална въпроси и писма, съдържащи лична информация или съобщения на персонала на Банката и други длъжностни лица; вж. също така параграфи 8 (а) и 16 (а) и (б) от настоящата политическа декларация).


Д. Комитет по достъпа до информацията

35. За да се улесни прилагането на настоящата политика, Банката създаде Комитет по достъпа до информацията - административен орган на пряко подчинение на ръководството на Банката. Комитетът по достъпа до информацията (КДИ) съветва ръководството относно прилагането на настоящата политика по отношение на по-сложни проблеми, разглежда предложения за разкриване на информация, която е в списъка на изключенията26, приема жалби и изнася решения по тях в съответствие с настоящата политическа декларация,27 определя такси за услугите, предлагани срещу заплащане и стандартите за обслужване, и публикува указания за персонала относно прилагането на политиката. КДИ разполага с правомощия да тълкува настоящата политика в съответствие с нейните ръководни принципи, и да потвърждава или да отменя предшестващи решения за отказване на достъп, с изключение на решенията, взети от Борда на директорите на Банката.
Е. Жалби

36. Заявителят, на когото от страна на Банката е отказан достъп до информация, може да подаде жалба, ако:


(а) Заявителят е в състояние да обоснове твърдение, prima facie, че Банката е нарушила настоящата политика чрез неправилно или необосновано ограничаване на достъпа до информация, която нормално би следвало да бъде оповестена съгласно тази политика; или


(б) Заявителят е в състояние да обоснове случай на обществен интерес, който налага отменяне на политиката за изключения, ограничаващи предоставянето на исканата информация (в рамките на тези изключения, които са посочени в параграф 15 (корпоративни административни въпроси), параграф 16 (информация, отнасяща се към съвещателния процес) и параграф 17 (а), (б) и (в) (информация, отнасяща се към определена финансова информация) на настоящата политическа декларация).

Удовлетворението, което може да получи заявителят с уважено обжалване, се ограничава в рамките на получаването на исканата информация.


37. Обжалване на първоначалните откази пред КДИ. Жалбите срещу решения на Банката да откаже достъп до информация се разглеждат първо от Комитета по достъпа до информацията (КДИ) на Банката.28 За жалби, които се позовават на случай от обществен интерес, налагащ отмяна на дадено изключение от политиката за предоставяне на информация29, решението на КДИ е окончателно. КДИ може да реши да отнесе конкретен проблем до съответния управляващ директор за получаване на препоръки, които КДИ взема под внимание при вземането на решението си30. Жалбите до КДИ трябва да бъдат подавани в писмен вид в срок от 60 календарни дни от първоначалното решение на Банката да откаже достъп до исканата информация. КДИ полага всички усилия за вземането на решение по жалбата в срок от 45 работни дни от получаване на същата (закъсненията се съобщават писмено на заявителя).


38. Обжалване на отказа на КДИ - Апелативен съвет. Банката създаде самостоятелен Апелативен съвет31 за разглеждане на жалбите, в които се твърди, че Банката е нарушила представената в настоящия документ политика, като е ограничила достъпа до информация, която би трябвало нормално да се разкрива съгласно тази политика32, ако КДИ потвърди първоначалното си решение да откаже искания достъп. Апелативният съвет не разглежда жалби, свързани с искания за отмяна на изключенията33 от настоящата политика. Апелативният съвет има право да потвърди или да отхвърли съответните решения на КДИ и решенията на Апелативния съвет в тези случаи са окончателни. Обжалването пред Апелативния съвет трябва да бъде подадено в писмен вид в срок от 60 календарни дни след решението на КДИ за потвърждаване на първоначалното решение на Банката да откаже достъп. Апелативният съвет полага максимални усилия да разглежда всички жалби, които бъдат получени в рамките на разумен период от време преди следващата насрочена сесия на Апелативния съвет.
39. Подаване на жалбите. Всички жалби трябва да бъдат подадени в писмен вид в Секретариата по достъпа до информацията в срок от 60 календарни дни от решението за отказване на достъп. Жалбите, получени след 60-дневния срок за подаване на жалби пред КДИ (първи етап на обжалването) и пред Апелативния съвет (втори етап на обжалването) се считат за просрочени и не се вземат под внимание. Жалби могат да се подават по електронен път чрез страницата на Банката в Интернет (www.worldbank.org/wbaccess). Жалбите могат също така да бъдат излагани в кратко писмо и да бъдат изпращани по пощата до Секретариата по достъпа до информацията в Световната банка, 1818 H Street, NW, Вашингтон, 20433. Жалбите следва да бъдат адресирани или до КДИ (първи етап на обжалването), или до Апелативния съвет (втори етап на обжалването за тези жалби, в които се твърди, че Банката е нарушила политиката си чрез неправилно или необосновано ограничаване на достъпа). Всички жалби трябва да съдържат следното:

(а) първоначалния номер на преписката, посочен в отговора на Банката на искането за предоставяне на информация;

(б) описание на първоначално поисканата информация; и

(в) обяснително изложение с посочване на фактите и основанията, които подкрепят твърдението на заявителя, че: (i) Банката е нарушила политиката си чрез неправилно или необосновано ограничаване на достъпа до исканата информация, или (ii) при жалби, позоваващи се на обществения интерес - че се налага промяна на изключенията от настоящата политика.


40. Уведомление за решението. Жалбоподателите се уведомяват, ако жалбите бъдат отхвърлени по следните причини: (а) поради неподаване на жалбата в изискуемия срок; (б) поради непредоставяне на достатъчно информация, която би подкрепила основателно жалбата; или (в) поради обжалване на въпрос, за чието разглеждане КДИ или Апелативния съвет нямат правомощия. След като КДИ или Апелативният съвет вземе решение относно жалбата, заявителят се уведомява за решението. Ако КДИ или Апелативния съвет потвърди първоначалното решение за отказ на достъп до исканата информация, уведомлението посочва причините за отказа. Ако КДИ или Апелативният съвет отмени решението за отказ на достъп, заявителят се уведомява за решението и за процеса, чрез който информацията ще му бъде предоставена.

41. ПРИЛОЖЕНИЕГРАФИК ЗА РАЗСЕКРЕТЯВАНЕ НА НЯКОИ СТАРИ ДОКУМЕНТИ,

създадени преди 1 юли 2010 г.

По силата на точка 33 от политическата декларация, окончателните документи, изброени в настоящото приложение - ако са били създадени преди 1 юли 2010 г. и все още не са направени публично достояние поради съобразяването с предшестващи политики на Световната банка за оповестяването на информацията, тези документи ще подлежат на разсекретяване в съответствие със следния график:


(а) Пет години след датата на документа, класифициран като “Само за служебно ползване”; и


(б) Двадесет години след датата на документа, класифициран като "Поверителен" или "Строго поверителен".
Тези документи подлежат на разсекретяване, ако не съдържат или не се отнасят до информация, която попада под някое от изключенията, които не са допустими за разсекретяване (вж. параграф 32 от политическата декларация).

А. Оперативни документи, изготвяни от Банката

• Стратегия за подпомагане на страната (СПС)


• Доклади за напредъка по изпълнението на СПС
• Междинни стратегически бележки
• Доклади за изпълнението на СПС (включени като приложения към следващи стратегии)
• Публични съобщения за изпълнението на СПС
• Консултативни препоръки на обединената група на Банката по документите на стратегиите за намаляване на бедността
• Параметри за финансиране на страната (включително анализите, обосноваващи изготвянето им)
• Икономическа и секторна работа; доклади за техническа помощ без отпускане на заемни средства
• Фактологични технически документи, които обосновават изготвянето на проектите
• Документи за оценка на проектите (по-рано наричани “Вътрешни доклади за оценяване”)
• Проектни документи
• Програмни документи за операции по политиките за развитие
• Документи за допълнително финансиране
• Документи за отпускане на транш
• Интегрирани информационни списъци на предпазните мерки
• Доклади за оценка на страната в използването на националните системи (UCS)
• Проектни оценки за използването на националните системи в пилотни страни
• Доклади за резултатите от приключване на изпълнението (ICR)
• Отчети за отменените операции (наричани по-рано “Бележки за завършването на проектите”)
• Месечни извлечения за движението по кредити и заеми
• Месечни оперативни обобщения на подготвените проекти за кредитиране
Състояние на проектите в процес на изпълнение (SOPE)
• Прегледи на ефективността на портфейла за страната (CPPR)
• Документи за секторни стратегии, проектодокументи за секторни стратегии, проекти за концепции и консултационни планове за изготвянето на секторни стратегии
• Всякакви други оперативни политически и стратегически документи
• Числови рейтинги от политически и институционални оценки (CPIA) на страните, отговарящи на условията за финансиране от МАР
• Числови рейтинги на ефективността на МАР за страната (въз основа на рейтингите CPIA)
• Предложения за отпускане на средства за дейностите, финансирани чрез управлявани от Банката доверителни фондове
• Предварителни документи, документи за вземане на решения и заключителни документи, изготвени по Инициативата за сериозно задлъжнелите бедни страни (HIPC)
• Синтетични доклади на Групата на Световната банка за осигуряване на качеството (QAG).


Б. Финансова информация
• Годишен бюджетен документ


В. Документи, изготвяни от държавите-членки

• Документи по Стратегията за намаляване на бедността


• Писма за политиката за развитие
• Планове за обществените поръчки и техни актуализации


Г. Процедури на Борда

• Работна програма на изпълнителните директори


***


1 За целите на настоящата политическа декларация, терминът "Световна банка" или "Банката" означава Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и Международната асоциация за развитие (МАР); "групата на Световната банка" означава МБВР, МАР, Международната финансова корпорация (МФК), Агенцията за многостранно гарантиране на инвестициите (MIGA) и Международния център за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID); терминът "заеми" може да включва кредити и безвъзмездно финансиране от страна на МАР, грантове от чистия доход и административния бюджет на Банката и безвъзмездно предоставени средства от доверителни фондове; терминът "кредитополучатели" включва получатели на кредити и безвъзмездна помощ, както и гаранти; терминът "информация" означава документи от всякакъв вид (например, отпечатани на хартиен носител или в електронен вид, фотографски снимки, киноленти, звукозаписи, видеокасети), изготвени или получени от Банката в процеса на осъществяването на официалната й дейност, а терминът "трета страна" означава всякакво физическо лице, група от физически лица, организации или други субекти, които предоставят информация на Банката. Термините "разкривам", "осигурявам достъп" и "правя обществено достояние" (и техните различни форми) в настоящата политическа декларация се използват като взаимозаменяеми. Тя може да бъде осъвременявана периодично или при нужда.


2 Информацията, която попада в изключенията към настоящата политическа декларация, също е посочена като "информация с ограничен достъп".

3 "Правилата за персонала", се отнасят към правилата, посочени в Раздел 2 на “Ръководството за управление на човешките ресурси”, които разглеждат общите задължения на Банката по отношение на персонала.

4 Вж. Декларацията относно политиката за разкриване на информацията на IEG (IEG’s disclosure policy statement)

5 Вж. Решение № 93-10 МБВР, № МАР 93-6, септември 1993 г. (наричано по-нататък като “Решението”) за създаване на Групата на инспектората, и последващите разяснения на Решението (а именно, “Преглед на решението за създаването на Групата на инспектората”; “Изясняване на някои аспекти на Групата на инспектората” от 1996 г.; и “Втори преглед на Борда на Банката за изясняване на дейността на Групата на инспектората” от 1999 г.), всички от които са достъпни в уебсайта на Групата на инспектората (Inspection Panel).

6 Това включва информацията, която е събрана, получена, или генерирана от Вицепрезидентството по етични въпроси (INT) във връзка с или отнасяща се до проучвания, разследвания, одити или други видове прегледи, извършвани от INT, програми, продукти, или резултати, както и всякаква друга информация, събрана, приета или създадена от INT на поверителни начала.

7 Това включва информация, чието разкриване е ограничено по силата на Устава на Борда по санкциите и Процедурния правилник за санкциите.

8 Когато една държава-членка или трета страна предоставя на Банката информация от финансов, делови, патентен или друг непубличен характер с уговорката, че информацията няма да бъде разкрита, банката третира информацията по съответния начин. Това включва информацията, данните, справките и анализите (включително данни относно авоари, позиции и информация за изпълнението), съвещателния процес, както и относно резултатите от всякаква друга дейност, генерирани поради или в отговор на поверителна информация, получена от държава-членка или трета страна. Документи, изготвени от Банката като услуга срещу заплащане (включително свързаните с тях правни договорености), се правят публично достояние едва след като съответните органи на страната (или съответните трети лица) дадат писменото си съгласие за разкриване (вж. параграф 20 (д)). Материали в разположение на Банката, авторските права върху които се притежават от други страни, могат да се предоставят за преглед, но възпроизвеждането или разпространението на този материал се ограничава по такъв начин, че правата на носителя на авторското право да бъдат опазени. Вижте също така съответните коментари в бележка под линия 11.

9 Корпоративните административни въпроси включват пенсиите и другите планове на Групата на Световната банка за обезщетения при пенсиониране, които се уреждат от Пенсионния финансов комитет и Административния комитет по пенсиите.

10 Известна част от информацията, отнасяща се към съвещателния процес, отговаря на условията за разсекретяване и оповестяване с течение на времето, както е посочено в част IV, раздел В на настоящата политическа декларация.

11 Това включва стрес-тестове на финансовия сектор, паметни записки след провеждане от Световната банка и МВФ на оценки за финансовия сектор на страната по програмата за оценяване на финансовия сектор (FSAP), докладите след оценяването от Банката на капацитета на правителството за управление на държавния дълг, други технически консултантски доклади, поискани от страните-членки от Световната банка, документи от обсъждания, свързани с попълване на фондовете на МАР, данни за отпуснати от МАР средства по държави, както и обсъжданията с донори във връзка с доверителни фондове. Ако една държава-членка или трета страна не е класифицирала информацията, предадена на Банката и, доколкото това е известно на Банката, съответната държава-членка или трета страна не е направила информацията публично достояние, след това тази информация се счита за отнасяща се към съвещателния процес съгласно параграф 16 от настоящата политическа декларация и се класифицира от получаващото я банково звено в съответствие с документ AMS 6.21A, Information Classification and Control Policy, (Политика за класификация и контрол на информацията), както е посочено в параграф 20 (г) и параграф 30 от настоящата политическа декларация. Ако Банката смята, че такава информация е била предоставена от държавата-членка или третата страна (изрично или по подразбиращ се начин) като поверителна, информацията се класифицира по съответния начин и достъпът до нея се ограничава съгласно параграф 14 от настоящата политическа декларация.

12 Въпреки това, ако не се очаква последващо заседание на Борда, Банката прави публичен достъпа до докладите до Борда от неговите комитети, като информацията, отнасяща се към съвещателния процес, се отстранява (Резюме на Зелената книга).

13 Това е хетерогенна група от документи, която включва информационни бележки, доклади, технически брифинги, презентации във формат PowerPoint, допълващи протоколи на Борда и презентации на комитетите пред Борда, както и административни документи (например, съобщения за заседания), които няма да се използват като основа за провеждане на консултации или вземане на решения, а ще служат единствено за сведение или за административни цели.

14 Някои финансови данни могат да бъдат допуснати за разсекретяване и оповестяване с течение на времето, както е посочено в част IV, раздел В, на настоящата политическа декларация.

15 Това включва данни за авоари, позиции и информация за качеството на изпълнението на дейностите на звена от Групата на Световната банка и трети страни.

16 Например, Банката не разкрива паричните суми на плащанията за консултанти и техните имена. Въпреки това, Банката редовно предоставя достъп до месечните извлечения за състоянието на отпуснатите заеми и кредити като цяло, както и за отделни заеми и документи на доверителни фондове, като документи за финансиране; предоставяне на заеми и кредити за развитие; споразумения за проекти; гаранционни споразумения; споразумения за администриране, както и споразумения за безвъзмездно финансиране или споразумения за създаване на доверителни фондове. Освен това, Банката прави публично достояние одитираните годишни финансови отчети на заемополучателите за дейности, които са предмет на инвестиционни кредитни операции, и за които поканата за договаряне бъде издадена на или след 1 юли 2010 г. (вж. OP/BP 10.02, Financial Management)).

17 За целите на настоящата политическа декларация, терминът "документи на Борда" се отнася към документи, които са специално подготвени от персонала за: (а) обсъждане или разглеждане на въпроса (за вземане на решение) от Борда, (б) обсъждане от комитет на Борда, или (в) информация на Борда или на комитет на Борда. За целите на настоящата политическа декларация, терминът "протоколи на Борда" се отнася до протоколите от заседанията на Борда или разискванията на комитети на Борда, като например, стенографски записи, протоколи, изявления на изпълнителните директори, обобщения на председателя на заседанието и резюмета на дискусиите. Не всички от тези документи се изготвят след всяко заседание на Борда.


18 Примери за такива документи са: (а) документи по стратегии за намаляване на бедността (включително междинни доклади по намаляване на бедността и годишните доклади за напредъка в намаляване на бедността); (б) писма за политиката за развитие (вж. ОП / BP 8.60, “Отпускане на заеми за развитие на политиките”, (в) оценки на предпазните мерки и планове, свързани с опазването на околната среда и преселване на местното население (вж. ОП/BP 4.01, Екологични оценки, ОП/BP 4.10, “Местно население” и ОП/BP 4.12 “Принудително преселване”), (г) одитирани годишни финансови отчети за проекти (или, в изключителни случаи, съкратена версия на одита), за които поканата за договаряне е издадена на или след 1 юли 2010 г. (вж. ОП/BP 10.02, “Финансов мениджмънт”), и (д) планове за обществени поръчки (вж. “Насоки за обществените поръчки по заеми от МБВР и кредити на МАР”; “Насоки за подбор и назначаване на консултанти от заемополучателите на Световната банка”).

19 Ако Банката прецени, че информацията е предоставена от държава-членка или трета страна в качеството на поверителна информация, достъпът до нея се ограничава по силата на параграф 14 от настоящата политическа декларация и информацията се класифицира по съответния начин.

20 Преди започване на такава дейност, длъжностни лица от Банката обясняват на потенциалния партньор политиката на Банката относно достъпа до информацията, и получават съгласието на потенциалния партньор за разкриването на съвместния продукт. Документите, разработени съвместно с партньорите, не подлежат на публично оповестяване, ако включват или се основават на информация, достъпът до която е ограничен по силата на част II, раздели А и В на настоящия документ. От гледна точка на постигането на целите на тази разпоредба, другите юридически лица и звена от Групата на Световната банка (WBG) се третират като партньори; документите, изготвени съвместно със звената от WBG могат да бъдат направени публично достояние, ако оповестяването им е в съответствие с политиката на тези звена относно оповестяването на информацията.

21 Съставените след 1 април 2005 г. протоколи от заседания на Борда вече са публично достояние. За протоколите на Борда, съставени преди 1 април 2005 г., вижте параграф 33.

22 Ако даден проектен вариант не е бил разгледан предварително от изпълнителните директори, документът все пак се предоставя на разположение на обществеността най-малко две седмици преди обсъждането му от Борда, ако Бордът одобри такова ранно оповестяване.

23 Неоправданите искания включват такива искания, които: (а) не съдържат достатъчно информация, за да се даде възможност на Банката да намери искания документ в регистъра на системата за управление на документацията на Банката и/или (б) отнасят се към документи, които Банката не в състояние да намери в регистъра на системата за управление на документацията си след извършване на търсене в разумен обхват и мащаби.

24 Виж бележка под линия 11.

25 При прилагането на тези графици за разсекретяването, меродавната дата за непубликуваните документи е датата, на която е бил създаден документът; съответната дата за публикувани документи е датата на публикуване. Сроковете за разсекретяването, предвидени в настоящата точка, трябва да се разглеждат комплексно, за да се гарантира, че съответният документ ще се разсекрети по подходящ начин. Например, въпреки че един документ на Борда с гриф "Само за служебно ползване" може да бъде разсекретен след 5 години, меморандумите на Президента (които също могат да бъдат класифицирани като документи "Само за служебно ползване") се разсекретяват едва след 20 години.

26 Вж. Част II, раздел (б) на настоящата политическа декларация за подробна информация относно прерогативите на Банката да разкрива информация с ограничен достъп при извънредни обстоятелства.

27 Вж. Част IV, раздел (е) на настоящата политическа декларация за разпоредбите, свързани с обжалванията.

28 Тъй като КДИ няма власт над решенията на Борда на Банката, жалбите срещу решения на Борда се отхвърлят автоматично.

29 Виж параграф 36 (б).

30 Това може да включва случаи, когато КДИ е участвал пряко в първоначалното решение за отказ на достъп.

31 Апелативният съвет, създаден съгласно настоящата политическа декларация, включва трима външни експерти по проблеми за достъпа до информация. Членовете на Съвета се номинират от Президента на Световната банка и се одобряват от Борда на изпълнителните директори на Банката.

32 Виж параграф 36 (а).

33 Виж параграф 36 (б).
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница