10 септември 2009 г. Тема: строителство, строителен контрол, строителни материали, архитектура, имоти


Белчо Цанев 10.09.2009 г., с. 31страница9/11
Дата01.05.2017
Размер1.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Белчо Цанев


10.09.2009 г., с. 31
Строим трети мотополигон
Трети мотополигон ще строи България. Той ще се намира в Долна Митрополия. Това разкри президентът на федерацията по мотоциклетизъм Богдан Николов. "Ще сме първата страна с толкова трасета", похвали се той. Министърът на спорта Свилен Нейков пожела успех на 11-годишния Иван Петров, който е голямата ни надежда за злато от европейското по мотокрос след последния кръг утре в Севлиево. "Очакваме да спечели. Приготвили съм му българско знаме с неговото име", разкри Богдан Николов.

Димитър Пенев


10.09.2009 г., с.2
В София се строи с цената на погубени реликви
ЯНКО ДОЛАПЧИЕВ

Девет неправителствени организации, в които членуват архитекти, художници, археолози и еко­лози, Се обединиха в коалиция Бъдеще за истори­ческото наследство на София. Причина е констата­цията, че историческият център се унищожава под диктата на инвеститори, предприемачи и админис­тративна безпомощност.

На ожесточена критика те подложиха избора на сегашната транспортна схема на подземната же­лезница. "Апелираме властите и проектантът на метрото да пощадят архитектурния център" - каза Митко Грозев от "Сакра Сердика". Оказва се, че лъчовете му минават през богатите археологиче­ски пластове в древния център на Сердика. По-подходящо би било да са раздалечени и да се заложи на околовръстна подземна линия, както е в столиците с дълъг живот - смята Митко Грозев. Според арх. Цветана Панова от "Спасение 2000", общината не е провеждала конкурс за определяне на цялостна транспорта система, а се работи на парче. Ако продължаваме така, София никога няма

да получи статута на ЮНЕСКО за архитектурна столица, предупреди тях.

Като лош пример от съхраняване на миналото бе посочено вграждането на открития римски форум сред стените на модерния хотела "Арена Средика" (до бул. "Дондуков"). Размерите му са 60 на 20 м, но е реставрирана незначителна част, която е поставе­на в хотелското приземие, и то до бар. Планираните 17 подземни гаража в столицата също ще разрушат археологически пластове. Двуетажният под МС, ЦУМ и църквата "Света Неделя" ще унищожи богато на­следство, фрапантен случай на скъсване с градска­та среда е решението за надстрояване на Художе­ствената академия със стъклен паралелепипед - кре­щящо противоречие с облика на сградите около пл. "Александър Невски". Оправданието на главния сто­личен архитект Петър Диков е, че не можел да се възпротиви на колегите. Нямал и права да спре про­екта - коментира проф. Пламен Дончев от Художест­вената академия. - А постът му дава моралното и материалното право да го направи.

Предстои внасянето на Общия устройствен план на столицата за разглеждане в Софийската община.
10.09.2009 г., с.3
Станишев споделя критиките на Първанов към кабинета
Аз бих могъл да се подпиша под всички ) неща, които президентът споделя, той ни­кога не се е занимавал със словесни пре­стрелки с когото и да било. Без съмнение г-н Първанов е бил от хората, които активно участват във формирането на външната политика, в политиката по сигурността, в това число и в енергийната сигурност на страната, каза председателят на ПГ на Коалиция за България Сергей Станишев. По отношение на проекта "Южен поток"

имало още много работа. Станишев под­черта, че трябва да се каже дали "Бургас-Александруполис" да минава през Бълга­рия или не: Струва ми се, че президентът има право на критики и към предишното правителството, подчерта той. Георги Първанов можеше да си спести някои по-остри критики към правителството, ако не беше предизвикан, заяви пред БТВ ген. Никола Колев, началник на кабинета на държавния глава. Той коментира статията

на президента, която накара и Бойко Бори­сов да реагира яростно и да обвини държав­ния глава, че му завижда за добрите отно­шения с Владимир Путин. Според него пре­миерът си позволил да отиде неподготвен за разговор с Путин. Остра бе реакцията срещу статията на президента на министъ­ра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, който твърдеше, че не работи като министър в режим на конфликт на интереси по проекта за "Горна Арда".


10.09.2009 г., с.6
Белене" - най-атрактивният ядрен проект в света
За мен проектът за АЕЦ "Беле­не" няма никакви забележки и не би трябвало да се спира въобще, а да се продължи", заяви пред БТВ председателят на "Булатом" Богомил Манчев и един от собст­вениците на "Риск инженеринг", която заедно с "Парсънс" е архитект-инженер на проекта "Беле­не" и контролира изпълнението му.

Ядреният специалист подчер­та, че проектът "Белене" като тех­нология и като качество в момен­та е най-атрактивният проект на ядрена централа в света. Забавя­нето му ще го превърне в "триви­ален" и ще го оскъпи най-малко с 30-40%. Той смята също, че назо­ваната от министър Трайчо Трай­ков стойност на 10 млрд. евро е "хипотеза". Ясни са само три чис­ла, каза Манчев, и посочи, че 3.997 млрд. евро е изграждането на централата и доставката на оборудването, за което има склю­чен договор с контролираната от "Газпром" руска компания "Атомстройекспорт", чийто подизпълни­тел е френската "Арева".

Собственикът в лицето на НЕК и немската RWE (49%) трябва да платят още т.З млрд. евро за при­съединяване към мрежата, из­граждане на физическата защи­та, закупуване на ядреното гори­во и изграждане на спомагател­ни обекти. Третото, което според него е ясно, е т.нар. сметка на собственика. Тя ще бъде индек­сирана по средната стойност за Европа и за ЕС е между 2 и 3 процента. НЕК и RWE не са дого­ворили такива индекси с Русия, затова +не можем да кажем точно какво ще е оскъпяването на про­екта към 1 януари 2016 г. Според Богомил Манчев е рано да се каже и на каква цена може да се привлече ресурс за "Белене". Невъзможността да се осигури финансиране е основният про­блем пред втората атомна цент­рала, това е причината още да не е сключен основен договор меж­ду НЕК и RWE. Той смята, че пари могат да се получат при кор­поративна гаранция и чрез екс­портен кредит, който трябва да е държавно гарантиран. Затова съществуват и варианти да се

намалява делът на България - сега 51%, - за да покрие разход­ната си част.

Богомил Манчев обаче смята, че България е извървяла "най-теж­кия си път - да направи техническия проект, да го лицензира, да го представи пред света, да го наблюдават в реално време западните (ядрени) агенции".

По негови сметки досега са изхарчени не 1 млрд. лв., както твърди новото правителство, а само 850-900 милиона.

След публикуване на статията на президента Гебрги Първанов за енергийните проекти политологът Кольо Колев каза, че спорът между президента и премиера се дължи на липсата на компетент­ност на Бойко Борисов по енер­гийната стратегия. По думите му действията като блокиране на големите енергийни проекти, съмненията, висящи над АЕЦ "Бе­лене" и петролопровода "Бургас -Александруполис", определено не навеждат на мисъл за дълготрай­на политика, а за решаване на проблемите на парче.


10.09.2009 г., с. 12-13
ЕМИЛ АТАНАСОВ:
Приоритет е изпълнението на енергийните проекти
Местният частен бизнес играе все по-голяма роля, поради своя нарастващ стабилитет, казва кметът
Бъдещето на община Своге и превръщането й в модерна и европейска община определят стра­тегическите приоритети в развитието й. Реконст­рукцията на всички пъти­ща от местната пътна мрежа не само ще реши ^належащи проблеми, но и ще създаде условия за по-добра достъпност на района с цел развитие на туризма и привличане на инвеститори. Във връзка с това предвиждаме рехабилитация на общин­ски пътища, ремонт на пътната мрежа, свързва­ща малки населени мес­та в общината; укрепва­не на участъци с активни свлачищни процеси; про­ектиране и подготовка на техническа документа­ция за развитие на пътна инфраструктура. Плани­рат се още ремонти и из­граждане на улична мре­жа в населените места.

Стратегически важно за общината е комплекс­ното решаване на въпро­са с водоснабдяването с цел осигуряване на ка­чествена питейна вода (включително подмяна на магистрални водопро­води, почистване на водопреносната мрежа, из­граждане на пречиствател­ни станции).

Туризъм

От съществено значе­ние за бъдещето на райо­на е развитието на туриз­ма в алтернативните му форми - културен, ловен, екотуризъм, чрез изработ­ване на качествен турис­тически продукт и рекла­мата му. Този стратегиче­ски приоритет предвижда изграждане на подходяща инфраструктура и подобря­ване състоянието на па­метниците на културата. Част от конкретните стъпки са свързани с функциони­рането на екотуристически посетителски центрове в Своге и с. Лакатник; из­граждане на екопътеки и туристически маршрути, вкл. възстановяване на Ба­зовата пътека и на тради­ционния туристически мар­шрут Ком-Емине в участъ­ка му от Петрохан до Буковец; създаване на туристи­чески информационен център в с. Батулия; из­граждане на център за художествени занаяти в с. Лакатник; изграждане на колоездачни алеи и пеше­ходни пътеки; залесяванена изоставени и ерозира­ли земи. Във връзка с по­добряване състоянието на паметниците на културата се предвиждат реставра­ционни работи в манасти­рите "Седемте престола" и "Света Петка", реставра­ция и разработване като туристически обекти на манастирите "Успение Бо­городично" в с. Искрец, "Св. Арх. Михаил" в с. Гара Бов, "Св. св. Кирик и Юлита" в с. Желен.

Една от целите на ме­стната власт е създаване­то на алтернативна заетост чрез насърчаване развити­ето на билкарството и гъбарството. Предвидено е изграждане на Център за развитие на гъбарството и билкарството като съвме­стна инициатива между общината и потребителни­те кооперации.

За успешната реализа­ция на стратегическите приоритети са необходими 50,549 млн. лв. Част от финансовите средства об­щината ще осигури от соб­ствени постъпления, но от съществено значение за успешната реализация на проектите са възможнос­тите за външно финанси­ране. Това налага допълнително прецизиране на про­ектите и правилното им разполагане в периода на изпълнението на Плана за развитие съобразно налич­ните финансови средства за всяка година.

Партньорство

Основни партньори на местната власт в процеса на подготовка, съгласува­не и контрол на Плана за развитие са социално-икономическите партньори на територията на общината са представители на про­фесионалните съюзи, неправителствените органи­зации, местният бизнес. Участието им на всички нива на подготовка, съгла­суване и обсъждане, кон­трол на изпълнението га­рантира прозрачност, ком­петентност, ефективност и реалистичност.

Местният частен биз­нес играе все по-голяма роля, поради своя нараст­ващ стабилитет. Развитие­то на общината е невъзможно без частната инициатива - като партнь­ор, като коректив, като инвеститор и като генера­тор на нови инициативи за развитие.

С проекта "Каскада Среден Искър" предста­вихме един модел за публично-частно партньорст­во, който може да служи за учебник за регионално развитие, за това как чуж­ди инвеститори и общин­ска администрация могат да работят прекрасно. Проектът е издържан как­то от технологично, така и от екологично естество и смея да твърдя, че друг подобен проект в Бълга­рия и на Балканите няма. Той предвижда изгражда­нето на 9 малки ВЕЦ с обща мощност 25,7 MW. по поречието на река Искър на около 40 км се­верно от София. Един от най-важните приоритети за нас е изпълнението на енергийните проекти. Първата МВЕЦ "Лакатник" от проекта завършихме миналата година, а на 22 май тази година открихме и втората - МВЕЦ "Свражен". На откриването присъства Серджо Бортолотти - президент на "Петролвилла груп", която е нашият партньор на про­екта.

Създаването на публично-частни партньорства е подходящо и в дейно­сти, свързани със сечене на гори и добив на дърве­сина, с изграждане и ек­сплоатация на центрове за преквалификация, за изу­чаване на чужди езици и компютърна грамотност, както и със създаване на достъпна среда за инвали­дите в района.

Общината търси съдей­ствието на бизнеса и в работата по отстраняване на нерегламентираните сметища, както и за съвместни дейности в об­ластта на туризма и транс­портните услуги.

Публично-частното партньорство има своето място и в процесите на съгласуване, контрол и оценка на резултатите от реализацията на етапите от плана за развитие на общината. Администраци­ята разчита и на опита на местната индустрия чрез наемане на специалисти за изпълнение на техническите решения и про­екти.

Реализирани проекти

През периода 2002-2008 г. в общината са спе­челени и реализирани над десет проекта със средст­ва от оперативните програ­ми на ЕС и друго финанси­ране. През 2008 г. е одоб­рен проект за изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води, финан­сиран от ОП "Околна сре­да", на стойност 21,789 млн. лв. 916 хил. лв. е стой­ността на одобрения също през м.г. проект за цялост­на подготовка за изграж­дане на канализационна и водоснабдителна мрежа на гр. Своге. По ОП "Реги­онално развитие" през 2008 г. бе одобрен проект на стойност 808 хил. лв. за подобряване на енергий­ната ефективност чрез ре­монтни дейности на обра­зователни институции.

финансирани от Пред­приятието за управление на дейности по опазване на околната среда са два проекта - за обезвреждане на 8400 кг агрохимични от­падъци, съдържащи опас­ни вещества (на стойност 25 786,80 лв.), и за подмя­на на етернитов водопро­вод в кв. "Козарника" (на стойност 291 227,80 лв.)

Сред положителните стъпки, осъществени в общи­ната през последните годи­ни, са и следните проекти:

• Проект "Трансгранични медийни инициативи на Евробалкана", финансиран по програма ФАР "Добросъседство" между Р България и Р Сърбия през 2006 г, на стойност 38 969,40 евро;

• Проект "Реконструк­ция, укрепване и рехабилитация на ул. "Искър" - с. Гара Лакатник", финансиран по програма ФАР през 2006 г., на стойност 679 316,48 лв.;

• Проект "Реконструк­ция на водоснабдяване и канализация, кв. "Дренов", община Своге" - реконст­рукция на част от ВиК мре­жата, финансиран по про­грама САПАРД през 2006 г. Стойността на проекта е 258 462 лв.;

• Проект "Изграждане на многофункционално спортно игрище"- изграж­дане и поддържане на едно многофункционално мини игрище с размери 14x22 метра или 308 кв.м, изградено "под ключ", финанси­ран по програма "Хет трик" на УЕфА. Стойността на проекта, реализиран през 2006 г, е 337 800 лв.;

•Проект"Реконструкция на ул. "Ямище" - с. Искрец" - рехабилитация на същест­вуваща улица, финансиран от Публично-инвестиционни проекти. Стойност на про­екта 273 490 лв.;

• Проект "Реконструк­ция на вътрешно селищна мрежа - кв. "Дренов" - из­граждане и реконструкция на водопроводна и канали­зационна система, финан­сиран от Публично-инвес­тиционни проекти. Стой­ността на проекта е 1 694 935,60 лв.;

•Проект "Допълнително водоснабдяване на с. Це­рово" - подобряване на во­доснабдителната система в района на с. Церово, като стратегически участък от територията на община Своге, финансиран от Социално-инвестиционен фонд. Стойност на проекта - 319 938,36 лв.;

• Проект "Реконструк­ция на Основно училище "Св. Иван Рилски", с. Ис­крец". "Програма Икономи­ческа и културна помощ", предоставена на България от правителството на Япо­ния. Стойността на проекта е 40 884 щ.д.


ЕМИЛ АТАНАСОВ е роден на 8 юни 1963 г. в Своге. Средното си образование завършва в родния си град. Дипломира се с магистърска степен по еколо­гия и опазване на околната среда във BTУ”Св. св. Кирил и Методий" - Велико Търново. Започва работа като работник в ДПП "Скала" -Своге, по-късно става директор на младежкия дом в града. Бил е ръководител на фирма "Искър 200" ЕООД. Работил е в частния сектор. През ноември 2003 г. става общински съветник от коалиция "Обединени за Общината". Носи приза личност на годината за 2005.

През януари 2006 г. печели изборите с пълно мнозин­ство и става кмет на община Своге. От ноември 2007 г. отново е кмет на общината - втори мандат. Женен, с две деца.


Два бр. снимки на седем колони – без текст
Четири бр. снимки на седем колони – без текст
10.09.2009 г., с. 2
Коментар
Един ще надзирава пътищата, въпросът е как
Промяната на статута на агенцията ще върви паралелно с търговете за магистралите
Илиана Тончева, itoncheva@abv.bg

Едва ли някой се е съмнявал, че парламентът, доминиран от мнозинството, ще приеме на второ четене промените в Закона за движение по пътищата, които предвиждат Национална агенция Пътна инфраструктура да премине към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

От самото начало на встъпването си в длъжност новият регионален министър Росен Плевнелиев заяви категорично, че това трябва да стане. Той лично пое ангажимента да наблюдава работата на новата структура. Промяната в наименованието е символична. Липсва само понятието национална. Иначе агенцията си остава Пътна инфраструктура.

В случая с управлението на пътищата въпросът сега е да не се окаже за пореден път вярна поговорката Преоблякъл се Илия, пак в тия. През годините станахме свидетели на какви ли не превъплъщения - агенция, фонд, национална агенция, а пътища - никакви.

Сменяха се директори, управителни и надзорни съвети, все в името на това да имаме най-сетне европейски магистрали. Да се придвижваме бързо, без страх, че ще пропаднем в поредната дупка, която я е нямало само преди седмица.

Бързането да променим на всяка цена статуквото невинаги е най-добрият съветник. Още повече, когато това не става с категоричното одобрение на Брюксел. Както в. Пари писа, от Главна дирекция Регионална политика на Европейската комисия не са били съгласни с тази промяна. Мотивът е, че всяко преструктуриране носи своите негативи. Може да се наложи още шестмесечен одит, който да докаже дали новата агенция действа съобразно европейските правила. Още повече че в Европа има съвсем различна схема, по която отделните региони усвояват парите за инфраструктура.

Преди време Брюксел дори настояваше да няма регионално министерство, пътищата да се управляват от транспорта, а само строителството да е обособено като ведомство. Това не се възприе и от предишните управляващи, не се възприема явно и от настоящите. Дано сега не станем свидетели на промяна само на хартия, а новата агенция Пътна инфраструктура наистина да проведе честни и прозрачни процедури, за да имаме най-сетне завършена поне една магистрала.


10.09.2009 г., с. 4
АСК търси 33 млн. лв. от Кремиковци
Офис и два недвижими имота са ипотекирани в агенцията
Агенцията за следприватизационен контрол чака изпълнителен лист с 33 млн. лв. присъдени вземания към Кремиковци. Още 360 млн. лв. са висящи съдебни дела за неизпълнение на инвестиционната програма.

Агенцията за следприватизационен контрол е един от кредиторите на Финметалс, обясни Атанаска Бозова, изпълнителен директор на АСК.

Финметалс, която преди три години бешe купена от индийската компания Глобъл стийл, притежава в момента като запорирани активи 71% от акциите на Кремиковци. Офис и два-три недвижими имота, собственост на Финметалс, са ипотекирани - това е имуществото у нас.

Преди дни стана ясно, че пазарната оценка на обявения в неплатежоспособност металургичен комбинат е малко над 833 млн. лв.

В същото време задълженията му са за 1.9 млрд. лв. В случай на капитализация на вземанията на Кремиковци акциите, запорирани от АСК, ще имат някаква стойност, която може би няма да е за подценяване, каза Бозова.10.09.2009 г., с. 6
Спонсорите на спорта с по-ниски данъци
Ще връщат базите към Министерството на физическото възпитание и спорта
Дарина Черкезова

Спортният министър Свилен Нейков предлага да се въведат данъчни облекчения за фирмите, които рекламират в спорта. Тази своя идея той ще дискутира с министъра на финансите Симеон Дянков в близките дни. След като бъде уточнен конкретен вариант на среща с двамата министри, ще бъдат поканени и представители на петролните компании като най-големи рекламодатели в сферата на спорта. Предвиждат се разговори с представители и на други браншове.


Бази

Спортните бази и съоръжения, които в момента са превърнати в търговски дружества, да минат към Министерството на физическото възпитание и спорта (МФВС), предлага още Свилен Нейков. Такива са Зимният дворец, залите Христо Ботев и Фестивална и стадион Академик. Тези обекти трябва да бъдат реновирани чрез насърчаването на публично-частно партньорство в бъдеще, заяви спортният министър на среща с представители на спортните федерации. Министърът заяви готовност обектите да бъдат отдадени за управление и контрол на съответните федерации. Ако сключим договор за 10 години, даваме срок от 3 години, в който нещо трябва да бъде направено по тях. Ако това не стане, си връщаме базата обратно и търсим друг начин за нейното стопанисване, заяви министър Нейков.


Финансиране

Предвижда се и нов подход при финансирането на федерациите. На всяко тримесечие ще се извършват тестове за състоянието на техните състезатели, които провеждат олимпийска подготовка. На базата на тях ще се предоставят допълнителни средства на тези, които работят добре, казва Свилен Нейков.

Предстои промяна на статута на спортните училища в страната от общински в държавни, съобщи министърът. За момента нямаме възможност да възстановим пълната база от 26 училища от миналото. На първо време 7 спортни училища в страната и две в София, както и спортните интернати към тях ще минат на пряко подчинение на МФВС, каза още Нейков.
Закон

Екипът на министъра предостави на федерациите проект с изменения на Закона за физическото възпитание и спорта и на Наредбата за професионалната правоспособност и квалификация на работещите в областта на физическото възпитание и спорта. До края на седмицата федерациите трябва да направят своите предложения за промени в двата документа.

ЕК е дала положителна оценка на разработената от екипа на министър Свилен Нейков стратегия за развитието на българския спорт 2010-2020 г., съобщават още от МФВС. Страната ни е една от първите в ЕС, предоставила за одобрение такава дългосрочна програма, коментира министър Нейков по време на среща с ръководствата на българските спортни федерации.
Приоритети

Да се модернизират базите

Сред главните приоритети в работата на МВФС са осигуряването на възможности за практикуване на двигателна активност, социален туризъм, развитието на ученическия спорт и спорта за високи постижения.

Реконструкцията и модернизирането на базите, привеждането им към международните стандарти на ЕС, оборудването на допинг лаборатория в съответствие с изискванията на Световната антидопингова агенция, изграждането на нови спортни обекти и съоръжения са също сред акцентите в новата спортна политика на България.
10.09.2009 г., с. 7
Власт
Правителството създаде нов съвет
Правителството създаде Съвет за икономическа политика и инфраструктурно развитие. Той ще бъде консултативен орган към Министерския съвет и ще се ръководи от минис­търа на финансите Симеон Дянков. Съветът ще разглежда всички въпроси, свързани с определянето на националните приори­тети за икономическото развитие на страната. Р. Димитрова | parl.bg

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница