15 септември 2009 г. Тема: строителство, строителен контрол, строителни материали, архитектура, имотистраница7/11
Дата01.05.2017
Размер1.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

15.09.2009 г., с. 10
Горски шеф продал ведомствено жилище
ЖАНЕТА ЙОРДАНОВА

Бившият директор на Регионалното управле­ние на горите в Русе Таньо Танев е продал държавно жилище на жена си.

За скандалната сделка бе съобщено на прескон­ференция на областния управител на Русе Пламен Стоилов. Според докумен­тите продажбата се е осъ­ществила през ноември м.г., когато съпругата на горския шеф се е сдобила с едностаен апартамент в квартал „Възраждане". Жилището от 37 кв. м е би­ло закупено за сумата от 37 000 лева. Предишната областна управа не е деактувала имота, което прави сделката незаконна.

За покупко-продажбата на ведомствения апарта­мент потвърди и новият ди­ректор на горските в Русе Красимир Тоджаров. Сами­ят той е намерил фактурата

от сделката и опредал на областната администра­ция. „Сега един гост да ни дойде в Русе няма къде да настаня, това беше единственото ни ведомст­вено жилище", изрази съ­жаление Тоджаров. Уста­новени били и други нару­шения на Таньо Танев,

свързани със заменки частни гори от Русе за те­ритории по Черноморието. С тях бившият директор е ощетил държавния бю­джет с 13 470 лева. След установяване на нарушени­ята е подаден сигнал до прокуратурата, която в мо­мента разследва случаите.
15.09.2009 г., с. 10
Летище Пловдив ощетено с имот
ЕЛИ КРУМОВА

Летище Пловдив се оказа още­тено с имот в землището на тър­говищкото село Буховци. До 2008 г. земята е била на пловдив­ския аеропорт, а след това с мол­ба от далечната 1996 г. като собс­твеник е вписана държавата.

За това съобщи Диана Хитева

от пресслужбата на летище Плов­див. Тя уточни, че аеропортът вече е сезирал районната прокуратура в Търговище да извърши проверка по заплетения случай.

На 21.8.2009 г. от „Летище Пловдив" ЕАД искат от Общинска служба "Земеделие" в Търговище да им бъде издадена скица за имота в с. Буховци. Тази скица така и не е издадена все още въпре­ки плащането на всички такси, обясняват от пловдивския аеропорт. От базата данни в Общинска служба "Земеделие" е станало яс­но, че до 2008 г. собственик на имота е „Летище Бургас" ЕАД. През 1999 г. бургаското летище се влива с всички свои активи в плов­дивското дружество.


15.09.2009 г., с. 10
Ремонтират общежитията в Свищов
Три от осемте блока на студентските общежития в Свищов са в ремонт. 10 милиона лева ще струва цялостното им освежава­не и обзавеждане. Нова­та учебна година в Сто­панска академия „Дими­тър А. Ценов" ще бъде официално открита на 30 септември и дотогава две от сградите ще бъдат напълно готови, за да посрещнат студенти и докторанти.


15.09.2009 г., с. 10
Дупка зейна в бюджета на Русенска област
ЖАНЕТА ЙОРДАНОВА

Дупка зейна в бюджета и на областната администрация в Русе, съобщи губернаторът Пламен Стоилов.

Оказало се, че до края на го­дината администрацията разпо­лага с 43 хиляди лева. От го­дишния бюджет в размер на близо 1 160 000 лева досега са изхарчени 1 117 000 лева. Ще търсим начини да се справим и няма да оставим служителите без заплати, категоричен бе Стоилов.

Поради съмнение в редица сделки, осъществени от пре­дишния областен управител Ма­рия Димова, новият губернатор е поискал независим външен одит от Държавната финансова инспекция. Изпратени са някол­ко сигнала, между които и за прословутата замяна на бивша­та Татова резиденция в лесо­парка „Липник" за пет апарта­мента в центъра на Русе.

По думите на Стоилов област­ната администрация в Русе е ед­на недобре работеща структура. Като пример той посочи случай, когато е получил писмо за съве­щание, свикано от самия него.


15.09.2009 г., с. 10
Продават незаконни къщи по 6 бона
МАРИЯ АТАНАСОВА

Малки спретнати къщурки на симво­личната цена от 6-7 хиляди лева се про­дават от седмица в Бургас.

Атрактивните офер­ти са за масивни сгра­ди в ромския квартал "Победа", които на всичкото отгоре си имат и дворчета от по 200-300 квадрата. Са­мите къщи пък са на един етаж и с разгъ­ната площ от по 50-60 кв.м. Ако купувачът е сериозен, цената мо­же да падне и с цяла хилядарка надолу. Когато дойде време за сделка обаче, се оказва, че продавачите нямат никакви документ за собственост на имота. Всъщност уловката за скандално ниските цени е в това, че къ­щите са незаконни. Стопаните им нямат нотариални актове нито за сградите, ни­то за парцелите. Ня­мат дори и строител­ни скици или какъвто и да е друг документ, учредяващ им вещно право върху имота. Половината къщи в "Победа" са незакон­ни. Строили са ги пре­ди 40-50 години върху общинска земя и ни-не ги е узаконил, .поред брокери да се инвестира в подобен имот, пък макар и суперизгодно си е истинска лудост.


15.09.2009 г., с. 12
Антидалавера
По принцип бургаският квартал от години не е атрактивно място за желаещите да купят жилище именно заради преоб­ладаващото ромско население там. След превърналото се в скандал събаряне на незаконни къщи в друг квартал - "Горно Езерово", се заговори усилено, че на дневен ред са къщите именно в Комлука, както го наричат бургазлии. Повечето от притежателите на такива постройки не са ги узаконили и не са плащали данъци с години. Сега явно са усетили набли­жаващата опасност и са ги пуснали за продан на безбожно ниски цени. Но в самата цена се крие и уловка. Не може на ед­на къща, струваща 6 хиляди лева, всичко да й е наред. Оказ­ва се, че купувайки малката спретната къщурка, първо си га­рантирате шумни и весели съседи; второ - наследявате ог­ромни дългове към държавата и последно най-вероятно, ако започнат да събарят и там незаконните къщи, ще останете без дом.

Така че ако решите да си купувате жилище, първо се убедете да-% ли е законно и дали има нужните документи, за да не пострада­те от излишното спестяване на пари.
15.09.2009 г., с. 14
Чуждите инвестиции се топят с 1/3
Около 4 млрд. евро или с около една трета по-малко чуждестранни инвести­ции ще влязат в страната до края на годи­ната, прогнозира изпълнителният дирек­тор на Българската агенция за инвести­ции Стоян Сталев.

През 2008 г. в страната по това перо са влезли над 6 млрд. евро. За първата полови­на на годината общият обем на чуждестран­ни инвестиции е 1,6 млрд. евро и за една трудна година това е добър резултат, комен­тира Сталев. На челни позиции в класацията на топинвеститорите в България за тази годи­на излиза Франция, която се нарежда на чет­върто място наред с класическите държави инвеститори в страната като Холандия, след­вана от Австрия и Германия. По данни за пър­вата половина на тази година въпреки криза­та секторът на недвижимите имоти продъл­жава да има водещи позиции в инвестицион­ния интерес и се класира на трето място след инвестициите във финансовите услуги и в търговията. Според Сталев потенциалът на сектора "Недвижими имоти" ще бъде запа­зен и до края на годината.
15.09.2009 г., с. 15
Германци снимат ни площи
Германската компания „Юропиън спейс имиджинг" е избрана да доста­ви сателитните снимки за изработка на цифровата ортофотокарта, без която не могат да бъдат изплате­ни директните плащания на земеделските произво­дители.

Германската компания е предложила високо качество за техническо изпълнение на снимките, а офертата й е на стойност 3,997 млн. лв. Изис­кванията за избор са съобра­зени с тези на Главна дирек­ция „Съвместен развоен цен­тър" и Главна дирекция „Зе­меделие" на ЕК. Останалите кандидати, подали оферти, са гръцката „Аратос технолоджи", „Геокад-93" и БАН. "С избора на фирма реално пре­одоляваме опасността от за­губа на 700 млн. лв. субсидии на площ за земеделските производители", заяви ми­нистърът на земеделието и храните д-р Мирослав Най­денов. Според него към 30 ноември ще се осигури пок­ритие на поне 40% от терито­рията на страната.
15.09.2009 г., с. 15
МАСОВО СЕ РАЗПРОДАВАТ СТОПАНСТВА
Фермите изчезват
Свинете намалели със 17 %, козите – с 15%
ТАНЯ ИВАНОВА

Броят на фермите у нас през последните години драстично намалява. Според тревожна статистика на аграрното ведомство говедовъдните сто­панства у нас са намале­ли само за една година с над 14%, а свинефермите -С24%.

"Българското земеделие I беше сринато и от износи-! тели сега сме вносители" -каза преди дни министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов. По думите му, ако в страната ситуацията със свинския грип се задълбочи и се на­ложи да се затворят грани­ците, България няма да мо­же да осигури дори и хра­ните от първа необходи­мост.

За продан

"Само с обещания не се хранят животни" - казва Ге­орги Куманов, който е пуснал за продажба фермата си в село Върбово, в която отглеждал 87 крави и 5 те­лета. Куманов е изградил модерна ферма с два обо­ра, с доилна система, вана и стая за млякото. Той оба­че смята да се ориентира към друг бизнес, защото държавата не е помогнала досега достатъчно на този бранш. Всъщност млекопроизводителите бяха най-засегнати от липсата на субсидии и мнозина затво­риха ферми и стопанства. Кризата също допринесе за срива на бранша. В края на годината аграрното ведомство обеща, че вече ще може да се изплащат субсидии за глава животно. Малцина ще са обаче тия, които ще оцелеят дотога­ва, въпреки отсрочката за фермите която извоюва новият земеделски минис­тър. В интернет масово са пуснати обяви за продажба на ферми барабар с доби­тъка. Монолитен краварник за 25 животни продава соб­ственик в Казанлък. Спеш­но иска да се отърве от него и го предлага само срещу 14 хил. лв. Парцел с кравеферма продава и стопанин в Ново село. В сайта на частните съдебни изпълните­ли също са обявени за пуб­лична продан много сто­панства, сред които свинеферми, птицеферми и краварници.

Статистика

Големите стада с овце и кози останаха в миналото. Според статистиката отг­лежданите селскостопанс­ки животни към май 2009 спрямо година по-рано са около 10% по-малко. Най-много са намалели отглеж­даните свине - със 17,3%.

следвани от козите, които са 15% по-малко, отколко­то са били през 2008 г. С 6,3% по-малко отглеждаме и биволи и говеда през нас­тоящата година, сочи ста­тистиката. Единствената положителна новина е, че стопаните в България се ориентират малко по-мал­ко към уедряване на фер­мите. През май 2009 г. средният брой на отглеж­даните крави в стопанство е 3.5, което е с 9,4% повече спрямо предходната годи­на. В 565 стопанства се отг­леждат пък 50 и повече млечни крави.
15.09.2009 г., с. 18
Регистрация на сгради 6 режим на етажна собственост
В кой брой на Държа­вен вестник е публи­куван Законът за уп­равление на етажната соб­ственост и откога е в сила? Живеем в блок с три входа, но от много време единни­ят е без общо събрание, уп­равител. Каква възмож­ност имаме да се създадат необходимите органи за правилното функционира­не на етажната собстве­ност в този блок?

М.В., София

Законът за управление на етажната собственост е обнародване ДВ, бр. 6 от 23 януари 2009 г. и е в сила от 1 май 2009 г. Поставените въпроси са регламентирани от чл. 44 до чл. 47 от посочения закон.

ОБЩИНСКАТА ИЛИ РА­ЙОННАТА АДМИНИСТРА­ЦИЯ създава и поддържа ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ ИЛИ ОТДЕЛНИ­ТЕ ВХОДОВЕ в режим на етажна собственост, които се намират на територията й. За регистрацията и достъ­па до данните в регистъра не се събират такси.

В РЕГИСТЪРА СЕ ВПИС­ВАТ ДАННИ ЗА:

1. за сградата или отдел­ния вход в режим на етажна собственост - адрес, етажност и други индивидуализи­ращи характеристики, опре­делени с наредба

2. формата на управление

3. управителните органи.

Редът за водене и образе­цът на регистъра се опреде­лят от министъра на регио­налното развитие и благоус­тройството.

В случаите на вписване на данни за етажна собстве­ност, която се управлява от общо събрание на собстве­ниците, кметът на общината или района, или оправомощено от него лице, проверя­ва дали данните подлежат на вписване.

В случаите на вписване на данни за етажна собстве­ност, която се УПРАВЛЯВА ОТ СДРУЖЕНИЕ НА СОБС­ТВЕНИЦИТЕ, органът прове­рява дали са спазени изиск­ванията за регистрацията по чл. 29 от ЗУЕС. След извър­шване на проверката кметът на общината или района или оправомощеното от него ли­це вписват данните в регис­търа.

Когато органът установи, че предоставените данни за вписване не отговарят на изискванията на закона, се указва на управителния съ­вет (управителя) на съответ­ната етажна собственост да отстрани в 7-дневен срок не­пълнотите и неточностите.

Когато последните не бъ­дат отстранени в срока, кме­тът на общината или района постановява МОТИВИРАН ОТКАЗ ЗА ВПИСВАНЕ. Отка­зът се връчва на управител­ния съвет(управителя)на съ­ответната етажна собстве­ност незабавно след поста­новяването му по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Отказът подлежи на оспор­ване пред Административ­ния съд по местонахождени­ето на етажната собственост в 7-дневен срок от връчване­то му.

Жалбата се подава чрез кмета на общината или райо­на, който я изпраща незабав­но в съда заедно с приложе­нията към нея.

КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ИЛИ РАЙОНА УПРАЖНЯВА ТЕКУЩ КОНТРОЛ ПО РЕ­ГИСТРАЦИЯТА НА СГРАДИ ИЛИ ОТДЕЛНИ ВХОДОВЕ в режим на етажна собстве­ност.
15.09.2009 г., с. 25
МОТО GP ПРЕЗ 2012-А
Формула 1 на един подпис от България
България е получила предварителен договор за провеждането на състеза­ния от Формула 1.

Това съобщи пред агенция Фокус Бог­дан Николов, председател на Българска­та федерация по мотоциклетизъм (БФМ). Контрактът е получен в неделя и все още не е подписан. Вече има подписан предва­рителен договор за провеждането на със­тезания за пистови мотори Мото GP от 2012 година.

От БФМ са заложили 100 евро средна цена на билетите за провеждането на състезания от Формула 1, което е и мини­мумът, тъй като под тази цена на световно равнище не може да се пада.

На държавно ниво до този момент е по­лучена подкрепата за изграждането на тази писта. Отреден е теренът на летище Доброславци край София, който е с площ от 3200 дка. От страна на държавата е предвидено и изграждането на подходяща инфраструктура в района на бъдеща­та писта.

"От наша страна като федерация пред­варителният договор за Мото GP е под­писан, договорът за Формула 1 също е го­тов. Остава да се създаде акционерно дружество с държавно участие, така че пистата да стане реалност", каза Нико­лов.

Оценка


Президентът на Европейския мото­циклетен съюз Винченцо Маци каза, че провеждането на състезания от Форму­ла 1 в България е реално и възможно. Според него най-близката писта в Юго­източна Европа е в Турция, но тя не е ус­пешна, защото е отдалечена и няма из­градена подходяща инфраструктура около нея.

Едно от основните изисквания за про­веждането на състезания от кръг на Фор­мула 1 е в радиус от 2 километра да има град с 2,5 млн. жители.


Снимка на две колони - Богдан Николов (вляво) и Румен Петков обсъждат всички детайли.


15.08.2009 г., с. 1
Ще се строят по 65 км магистрали годишно
1 200 000 000 евро ще бъдат вложени в магистрали до 2013 г.
Да се строят по 65 км магистрали годишно, а не както досега - по 11 км, обеща в по- неделник премиерът Борисов, представяйки заедно със строителния министър Росен Плевнелиев плановете на кабинета за развитие на пътната инфраструктура. По този показател правителството има амбицията да изпревари Холандия, която Борисов даде като пример с изграждането на 55 км годишно. Предвижда се в рамките на този управленски мандат общо за пътища да бъдат усвоени 1.2 млрд. евро и да бъдат подготвени пътни проекти за 1.3 млрд. евро. През есента тръгват търговете за магистрала „Тракия“, обяви Плевнелиев. По думите му липсващите 115 км между Стара Загора и Карнобат ще са готови през есента на 2012 г. През есента догодина ще бъдат обявени и

търговете за дострояването на „Марица“ и „Струма“, което трябва да приключи през 2013 г. Борисов посочи инфраструктурните проекти като една от важните антикризисни мерки на правителството, защото по този начин ще се създадат повече работни

места. Еврокомисарят транспорта Антонио Таняни, който е на посещение в България, ги определи като необходими за Европа и обеща подкрепата на Брюксел за

тях.15.08.2009 г., с. 2
Президент и премиер в съгласие за еврофондовете
От Биляна Борисова, Павлина Желева
След седмица нападки и обвинения в некомпетентност, разменени между президента Георги Първанов и премиера Бойко Борисов, двамата демонстрираха консенсус за европейското развитие на България. Това стана в понеделник на първото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, свикано след сформирането на новото правителство на ГЕРБ, на което бяха обсъдени мерки за изпълнение на препоръките в доклада на Еврокомисията от 22 юли и за подобряване на усвояването на евросредствата. Съветът завърши със съгласие, въпреки че и преди самото му начало също прехвърчаха искри, този път по повод идеи в икономическия доклад, поръчан от Първанов.

Срещата започна с много резки изказвания, но на края, мисля, че и аз помогнах на президента да намерим добрия тон, заяви премиерът Бойко Борисов на излизане. Той и държавният глава се срещат за първи път, след като миналата седмица в статия Първанов открито обвини правителството и премиера в некомпетентност и липса на управленски умения, а преди това членове на кабинета пък го критикуваха, че се е опитал да си направи PR покрай трагичния инцидент в Охридското езеро. Тогава Борисов отбеляза, че е в лоши отношения с Първанов, но няма проблем в работата си с президентската институция.

За консенсус говори и бившият премиер и лидер на БСП Сергей Станишев, който отбеляза, че приетото становище на съвета показва общата воля на държавата да свърши работата, която се очаква и от обществото, и от партньорите ни в ЕС. В същото време той каза, че новият кабинет не е свършил нищо от идването си на власт. Борисов прие това като шега. "Приемам, че най-вероятно се е пошегувал, но щом трябва да му отговоря - първо му сложих мораториум върху заменките и са си купили бутикови гори, 18 млн. лв. му спестих от спортната зала, пуснах му метрото в София, да се вози, да ходи на работа до парламента, пуснах му фондовете по САПАРД", отвърна премиерът.

Борисов съобщи, че е намерен консенсус между всички политически лидери за еврофондовете, привличането на свежи капитали и съдебната реформа. Премиерът оцени становището на КСНС като много добър документ, много добър знак за народа и за Брюксел. Той благодари на Волен Сидеров ("Атака"), Яне Янев (РЗС), Мартин Димитров ("Синята коалиция"), Сергей Станишев (БСП), Лютви Местан (ДПС) за това, че е бил намерен добрият тон и от крайни решения се е стигнало до такива, които "в общи линии да дадат добър старт за подкрепа на правителството в много тежките реформи и преговори, които му предстоят".

"В кръга на шегата заседанието започна с консенсус за това, че трябва да има консенсус помежду ни и трябва да кажа, че благодарение на конструктивизма на всички участници действително постигнахме съгласие по текста за становище", заяви Първанов.

Макар вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков да обяви свикването на съвета за закъсняло с 15 месеца, премиерът благодари на президента, че е събрал КСНС в първия удобен момент, след като министрите са поели функциите си.


Снимка на четири колони - На КСНС не участва лидерът на ДПС Ахмед Доган. "Синята коалиция" беше представена само от единия си съпредседател - Мартин Димитров. Заради визита в чужбина не присъства правосъдният министър Маргарита Попова, която е изпратила по-рано доклада си. В срещата обаче се включиха представители на съдебната система
Мерки за усвояване на евросредства:

- ефективна интегрирана система за управление и контрол, базирана на ясни и работещи процедури, гарантиращи добро и прозрачно финансово управление на средствата от ЕС

- укрепване на капацитета на служителите в държавната администрация с приоритетно внимание върху квалификацията и развитието им в системата за управление и контрол на средствата на ЕС, включително подобряването на правилата за избягване на конфликт на интереси

- ускорено усвояване на средствата от еврофондовете и доразвиване на механизмите за ефективен мениджмънт на проектите, за да се гарантира успешна реализация на големите инфраструктурни проекти - "Тракия", "Марица", "Струма". Прилагане на ефективен предварителен, текущ и последващ контрол по изпълнението проектите

- децентрализация на Програмата за развитие на селските райони и ускорено създаване на гаранционен фонд към програмата, обслужваща предимно малки и средни производители и предприятия

Приоритети в областта "Правосъдие и вътрешни работи":

- промени в Наказателния кодекс, в Наказателно-процесуалния кодекс, в законите за МВР, за ДАНС, за съдебната власт, за конфликта на интереси и за установяване и отнемане на незаконното имущество- необходими са преглед и на тази база изменения и промени в антикорупционното законодателство, както и ускорена подготовка и приемане на интегрирана стратегия за противодействие на организираната престъпност и корупцията

- ускоряване на реформата в съдебната власт да се реализира и чрез подобряване на реда за назначаване на магистрати


15.08.2009 г., с. 2
Президент и премиер в съгласие за еврофондовете
От Биляна Борисова, Павлина Желева
След седмица нападки и обвинения в некомпетентност, разменени между президента Георги Първанов и премиера Бойко Борисов, двамата демонстрираха консенсус за европейското развитие на България. Това стана в понеделник на първото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, свикано след сформирането на новото правителство на ГЕРБ, на което бяха обсъдени мерки за изпълнение на препоръките в доклада на Еврокомисията от 22 юли и за подобряване на усвояването на евросредствата. Съветът завърши със съгласие, въпреки че и преди самото му начало също прехвърчаха искри, този път по повод идеи в икономическия доклад, поръчан от Първанов.

Срещата започна с много резки изказвания, но на края, мисля, че и аз помогнах на президента да намерим добрия тон, заяви премиерът Бойко Борисов на излизане. Той и държавният глава се срещат за първи път, след като миналата седмица в статия Първанов открито обвини правителството и премиера в некомпетентност и липса на управленски умения, а преди това членове на кабинета пък го критикуваха, че се е опитал да си направи PR покрай трагичния инцидент в Охридското езеро. Тогава Борисов отбеляза, че е в лоши отношения с Първанов, но няма проблем в работата си с президентската институция.

За консенсус говори и бившият премиер и лидер на БСП Сергей Станишев, който отбеляза, че приетото становище на съвета показва общата воля на държавата да свърши работата, която се очаква и от обществото, и от партньорите ни в ЕС. В същото време той каза, че новият кабинет не е свършил нищо от идването си на власт. Борисов прие това като шега. "Приемам, че най-вероятно се е пошегувал, но щом трябва да му отговоря - първо му сложих мораториум върху заменките и са си купили бутикови гори, 18 млн. лв. му спестих от спортната зала, пуснах му метрото в София, да се вози, да ходи на работа до парламента, пуснах му фондовете по САПАРД", отвърна премиерът.

Борисов съобщи, че е намерен консенсус между всички политически лидери за еврофондовете, привличането на свежи капитали и съдебната реформа. Премиерът оцени становището на КСНС като много добър документ, много добър знак за народа и за Брюксел. Той благодари на Волен Сидеров ("Атака"), Яне Янев (РЗС), Мартин Димитров ("Синята коалиция"), Сергей Станишев (БСП), Лютви Местан (ДПС) за това, че е бил намерен добрият тон и от крайни решения се е стигнало до такива, които "в общи линии да дадат добър старт за подкрепа на правителството в много тежките реформи и преговори, които му предстоят".

"В кръга на шегата заседанието започна с консенсус за това, че трябва да има консенсус помежду ни и трябва да кажа, че благодарение на конструктивизма на всички участници действително постигнахме съгласие по текста за становище", заяви Първанов.

Макар вицепремиерът и финансов министър Симеон Дянков да обяви свикването на съвета за закъсняло с 15 месеца, премиерът благодари на президента, че е събрал КСНС в първия удобен момент, след като министрите са поели функциите си.


Снимка на четири колони - На КСНС не участва лидерът на ДПС Ахмед Доган. "Синята коалиция" беше представена само от единия си съпредседател - Мартин Димитров. Заради визита в чужбина не присъства правосъдният министър Маргарита Попова, която е изпратила по-рано доклада си. В срещата обаче се включиха представители на съдебната система
Мерки за усвояване на евросредства:

- ефективна интегрирана система за управление и контрол, базирана на ясни и работещи процедури, гарантиращи добро и прозрачно финансово управление на средствата от ЕС

- укрепване на капацитета на служителите в държавната администрация с приоритетно внимание върху квалификацията и развитието им в системата за управление и контрол на средствата на ЕС, включително подобряването на правилата за избягване на конфликт на интереси

- ускорено усвояване на средствата от еврофондовете и доразвиване на механизмите за ефективен мениджмънт на проектите, за да се гарантира успешна реализация на големите инфраструктурни проекти - "Тракия", "Марица", "Струма". Прилагане на ефективен предварителен, текущ и последващ контрол по изпълнението проектите

- децентрализация на Програмата за развитие на селските райони и ускорено създаване на гаранционен фонд към програмата, обслужваща предимно малки и средни производители и предприятия
Приоритети в областта "Правосъдие и вътрешни работи":

- промени в Наказателния кодекс, в Наказателно-процесуалния кодекс, в законите за МВР, за ДАНС, за съдебната власт, за конфликта на интереси и за установяване и отнемане на незаконното имущество- необходими са преглед и на тази база изменения и промени в антикорупционното законодателство, както и ускорена подготовка и приемане на интегрирана стратегия за противодействие на организираната престъпност и корупцията

- ускоряване на реформата в съдебната власт да се реализира и чрез подобряване на реда за назначаване на магистрати
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница