15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда 6 16. Риск от инциденти 6Дата09.04.2018
Размер171.91 Kb.
СЪДЪРЖАНИЕ


15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда 6

16.Риск от инциденти 6

Ландшафт 8

3.Вид на въздействието. 9

4.Обхват на въздействието 9

5.Вероятност от поява на въздействието. 9

6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието. 10

7. Мерки за намаляване отрицателното въздействие на обекта върху компонентите на околната среда. 10

8. Трансграничен характер на въздействията. 11

V . Текстови приложенияИнформация за преценяване на необходимостта

от извършване на ОВОС

(Съгласно Приложение №2 от НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г. Приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г.)


Инвестиционно предложение: Крайпътен комплекс – бензиностанция, заведения за обществено хранене и ТИР паркинг” в имоти № 7.3, 7.6, 7.16, 7.17, местност “Горни ливади”, землище на с. Трилистник, Община Марица
І.Информация за контакт с инвеститора:

БТ ”Риил истейт” гр. София, ул. “Енос” № 2

Управител : Емил Цветков Василев гр. София, ул. “Енос” № 2


Лице за контакти: Райна Айвазова тел. 0885-340-741

Хубена Салджиева тел. 0887-561-351ІІ.Характеристики на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението

Проектът се прави с цел да се пристъпи към изграждането на гореописаните стопански субекти. Настоящото искане за преценка необходимостта от извършване на ОВОС е в отговор на писмо с изх.№ ОВОС-369/14.04.2009 г. на директора на РИОСВ гр. Пловдив и от условията на т.12., буква “в” от Приложение № 2 към чл.93,ал.1,т.1 и 2 от ЗООС (ДВ.бр.91/25.09.2002г., изм. и доп. ДВ, бр. 77/27.09.2005г. ). Искането за преценка съдържа пълна информация съгласно приложение № 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ДВ, бр. 3 от 2006 г. приета с ПМС № 59 от 7.03.2003 г., обн., ДВ, бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г.).

Инвестиционните намерения на Възложителя са да изгради на терена бензиностанция, заведения за обществено хранене и ТИР паркинг. Ще бъдат оформени, съгласно част архитектурна от ПУП и обслужващи подразделения – инфраструктура, озеленяване и др. Площта на имотите, съгласно представените скици 33,2 дка
2.Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Имотите е са собственост на Възложителя, той предвижда изграждането на обекта с обслужващите подразделения, поради комплексни условия, свързани с пътя София-бургас . Местоположението му е благоприятно и е съобразено с дейността , която ще се развива в него. Ще се създадат около 30 работни места за местните хора.


3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

В съседство няма производствени дейности, които да го правят недопустим от гледна точка на Наредба 7 на МНЗ /санитарно-хигиенни зони/.

В съседство от другата страна на обслужващия полски път ще се обособи още един подобен комплекс на същия Възложител.

4.Подробна информация за разгледани алтернативи

Не се разглеждат други алтернативи за инвестиционното предложение, поради липса на други подходящи терени, собственост на Възложителя.

При “нулев” вариант съоръженията няма да се изградят и описаните в т. 2 предимства и ползи няма да се осъществят
5.Местоположение на площадката , включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Обектът ще бъде разположен в имоти № 7.3, 7.6, 7.16, 7.17, местност “Горни ливади”, землище на с. Трилистник, Община Марица. Реализирането на проекта ще стане съгласно утвърдения ПУП и работните проекти при спазване на ограничителната линия на застрояване. Няма да се ползуват площи извън площадката с налична обща площ от 33,2 дка.


6.Описание на основните процеси, капацитет.

Подробни данни за обекта ще бъдат представени в записката по част архитектурна при разработката на работния проект за крайпътен комплекс – бензиностанция, заведения за обществено хранене и ТИР паркинг. Бензиностанцията ще отговаря на изискванията на наредба 16, относно безопасната работа и здравословни условия при товаро-разтоварни работи и търговска дейност с петролни продукти.

Технически параметри съгласно предлагания проект за ПУП:

Кинт.2,5


Височина Н кота корниз – до 10м.

Застрояване – до 70%

Озеленяване - мин. 20 %

Обектът ще бъде обслужван от около 30 служителя – обслужване, охрана и поддръжка.

Ще се изгради локален пречиствателен модул /ЛПСОВ/ за отпадните битово фекални води и водите след каломаслоуловителя на бензиностанцията.

7.Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Имотът се намира в съседство магистрала “Тракия”, с която ще има локална пътна връзка. Подхода към обекта ще се осъществява чрез комуникативна връзка. Предвижда се оформянето на директни вход и изход към комплекса.

Препоръчва се площадковите пътища и пътните връзки на обекта да са с трайно покритие за категория на движението “Средно тежко”.

Местоположението на обекта създава възможност за оптимално използване на техническата инфраструктура на района.


8.Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване –

Разглежданият обект ще се строи еднофазно. При строителството се предвиждат земно изкопни работи за полагане на фундаментите, както и изкопни работи за полагане на водопроводна, канализационна, газопроводна системи и ел. инсталации,бетонови, зидаро – кофражни и довършителни дейности.9.Предлагани методи за строителство –

Строителството на комплекса ще бъде монолитно. Съоръженията - газстанцията с обслужващи елементи ще се монтират от лицензирани монтажни фирми


10.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията –

За обекта е необходима вода за питейно-битови, противопожарни нужди и за поливане на зелените площи. Съгласно писмо изх. № 267/06.02.2009г. на ВиК “ЕООД, гр. Пловдив, в този район не е изградена ВиК мрежа.

Захранването на обекта с вода за питейно- битови нужди ще става чрез сондажен кладенец.


 • Инертни материали – чакъл, пясък, баластра – ще се закупуват от узаконени производители, както и бетоновите и варови разтвори.


11.Отпадъци, които се очакват да се генерират – видове, количества и начин на третиране:

От бъдещият обект се очаква образуването на:

1. Строителни отпадъци – код на отпадъците / съгласно Заповед № РД-323/1998г. на МОСВ/ - 17.09.04.

Свойства – неопасни

Начин на третиране - ще се събират на отделена за целта площадка и ще се извозят на депо за строителни отпадъци посочено от Община “Марица”

2. Земни маси от изкопни работи – код 17.05.04 – неопасни- Ще се използуват основно за оформяне на вертикалната инфраструктура и обратна засипка.

3. При експлотация на обекта ще се формират битови отпадъци – код 20.03.01.Битовите отпадъци ще се извозят на сметище от фирмата, обслужваща района и извършваща тази дейност – количество около 50 тон/год.

4. Смесен битов отпадък ще се образува при експлотацията на обекта , от персонала на комплекса и от посетителите на обекта.

5. В качествено отношение, отпадните води по характер на замърсяване са:

- битово-фекални отпадъчни води

- води от площадкова канализация на бензиностанцията, преминаващи през каломаслоуловител

- дъждовни води от покривите на сградите и вътрешноплощадковите пътища и алеи.

Отпадни води ще се заустват в близкото дере след обработка в пречиствателен модул до степента на чистота на водоприемника. Дъждовните ще се използват за напояване на зелените площи.

6. Опасни отпадъци

На територията на обекта не се очаква образуването на такива. Утайката от почистването на резервоарите на бензиностанцията и каломаслоуловителя ще се изнася веднага след почистването от специализираната фирма и няма да се съхранява на место.
Образуване на други отпадъци от дейността на обекта, не се очаква.
12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

- Ще се осигури необходимото озеленяване на обекта

- Ще се изготви проект за оползотворяване на хумуса

- Ще бъдат изпълнени изискванията на чл.37 от ЗУО /ДВ.бр.86-2003г./

- По време на строителството строителните отпадъци ще се събират на определена площадка и своевременно да се извозват

- По време на техническото проектиране ще се предвидят слънчеви колектори за топла вода

- Отоплението ще се извършва с инверторни климатични системи или друга енергопестяща техника

- ще се осигури пречистването на отпадните води


13.Други дейности, свързани с инвестиционното предложение.

За реализирането на инвестиционните намерения за изграждане на автокомплекса е необходимо изграждане на сондаж с питейно-битов водопровод , както и елзахранване. Съгласно писмо изх. № 852302/09г на EVN България – Пловдив – КЕЦ Раковски електрозахранването ще се осъществи от новоизграден на обекта трафопост.

Отвеждането на пречистените водни количества ще става в близко дере след ЛПСОВ
14.Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.
За инвестиционното предложение са нужни и следните становища и съгласувателни писма.


 • Разрешителни съгласно Закона за водите за водоснабдяването и заустването на водите.

 • Договор с “Електроснабдяване”

 • Разрешително от Общината за извозване на земните маси

 • Разрешително за ползване на обекта след Приемателна комисия


15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда

В процеса на строителство е възможно само временно замърсяване чрез запрашаване на въздуха през периода на работа на товарните машини. Останалите рискове за замърсяване могат да възникнат относно подземните води и почвите само при аварийни разливи на масла и горива при неизправни машини. Последните могат да бъдат само с локален и временен характер. Мероприятията по остраняване на подобни нежелани аварии са регламентирани в залегналите планове за действие при аварии към работните проекти за реализация на обекта.

Отдалечеността на обекта от населеното място не ще създаде дискомфорт изразяващ се в раздразнение и неудобства към факторите на околната среда и населението, определени посредством предвидените мероприятия по реализирането на обекта.

При правилно изпълнение на залегналите дейности по реализация на строителството не ще възникнат ситуации свързани с отделяне на емисии замърсяващи въздуха и/или подземните води, както и генериране на опасни отпадъци и създаването на дискомфорт на околната среда.

Не се очаква влошаване на екологичното състояние на флората и фауната в района, тъй като няма източници на замърсяване на въздуха, почвите и водите при стриктното спазване на технологичните процеси, т.е. не се очаква да настъпи дискомфорт на околната среда след реализиране на инвестиционното предложение.

16.Риск от инциденти


Като риск може да се разглежда вероятността дадена потенциална опасност свързана със строителството на ваканционно селище да засегне неблагоприятно компонентите на околната среда или човешкия потенциал.

Риск е всеки случай на съмнително извънредно събитие (възникнало или неизбежно), което може да има неблагоприятен ефект върху околната среда и/или човека. Инвеститорът ще осигури обучение на обслужващия персонал с цел избягване на предпоставки за възникване на опасни инциденти по време на обслужването им. Ще се предвидят и необходимите мерки по охранана труда в сервиза и паркинга.ІІІ.Местоположение на инвестиционното предложение

Приложени са скици , които дават точна представа за местонахождението - имоти № 7.3, 7.6, 7.16, 7.17, местност “Горни ливади”, землище на с. Трилистник, Община Марица .


1. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи

За реализиране на инвестиционното предложение се налага промяна статута на земеделска земя. Ще се изпълнят всички изисквания на нормативната уредба.

Не се очаква безконтролното отделяне на вещества и отпадъци , които биха замърсили почвата.
4.Чувствителни територии , в т.ч. чувствителни зони , уязвими зони , защитени зони , санитарно-охранителни зони и др. Национална екологична мрежа

Въпрсните имоти в момента са земеделски земи, на които ще се промени предназначението. Имотите попадат в границите на защитена зона , съгласно Закона за биоразнообразието - ЗЗ “Трилистник” с код BG 0000289.

Имотът не попада в защитени територии и местообитания , в близост до него няма защитени обекти или паметници на културата.Имотът не попада в планински и горски масиви , силно урбанизирани територии , в санитарно-охранителни или уязвими зони.

.

Антропогенното въздействие върху екосистемите в района е изиграло съществена роля върху съвременната специфика на растителността.Няма да бъдат унищожени дървесни видове поради, което опасност от отрицателно остатъчно въздействие върху трайната растителност не съществува.

С реализирането на проекта не се очакват негативни изменения на условията за растеж и развитие на флорните видове.

Имайки в предвид, че районът на разглежданият обект е вече под антропогенно влияние от наличието на магистрала, а установените представители на фауната са се приспособили към такава среда, то съществени изменения в тяхното състояние не се очакват.

С реализирането на проекта няма да настъпи качествена и количествена промяна в установеното равновесие в района по отношение на животинския свят.


5.Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение-

Възложителят не разглежда други алтернативи, поради описаните в т. І-4 причини.


ІV.Характеристики на потенциалното въздействие /кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение/:
1.Въздействие върху хората и тяхното здраве – обектът не създава рискови фактори по отношение населението на с. Трилистник и на близките населени места, не се засягат територии, зони и / или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут или подлежащи на здравна защита. При осъщестяване на проекта не се очаква промяна на почвените показатели от съществуващото положение, ако строителството и експлоатацията на обекта се осъществи съгласно действащите нормативни изисквания. Негативно въздействие върху атмосферния въздух при изграждането и експлотацията на обекта не се очаква.

2.Използваните водни количества ще са оптимални и не ще оказват влияние върху режима на подземните води и общото състояние на водните екосистеми. Не се очаква отрицателно въздействие върху водните екосистеми вследствие строителството и експлоатацията на обекта. Реализацията на обекта не би повлияла върху качествата на почвата и земните недра, не е свързана с дейности, оказващи отрицателно въздействие върхи ландшафта в района.

3.Теренът, върху който ще се изгражда обекта в момента е свободен и незастроен.Няма храстова растителност, защитени растителни видове няма. Наблюдават се тревисти видове, които са в естествения си ареал, но имат плевелен характер.
Може да се каже, че изграждането на обекта и неговата експлоатация, няма да доведе до съществени изменения върху животинския свят в района. Предвидено е озеленяване на свободните площи с храстова и дървесна растителност, което ще доведе до подобряване естетическия вид на района . Това е предпоставка за създаване на още по-добър екстериор и атмосфера за инвестиционното намерение на инвеститора.

Ландшафт


Основните нарушения на територията на обекта ще бъдат техногенни, временни и то само в зоната на изкопите за фундиране.

При реализиране на инвестиционният проект ще се изградят модерни сгради. Конструкцията на сградите ще бъде монолитна. Материалите по фасадата са полимерни мазилки и пластмасова дограма.

Предвиденото строителство и инфраструктура ще бъдат съобразени с екологичните и естетическите качества на обособеният природен ландшафт в района. Реализирането на проекта ще повиши ефективността при използване на разнообразния ресурсен потенциал на местния ландшафт.

Имотът не попада в защитени местности или паметници на културата.

Не се очакват наднормени нива на шум, вибрации и вредни лъчения след реализацията на обекта. При строителството шумовото натоварване в района ще бъде минимално, защото проектната механизация е малогабаритна. Очаква се шумовия фон да е под 85 db. Района не е населен, което е предпоставка за безпрепяствено реализиране на проекта.

След построяване и експлоатация на обекта не се очаква завишаване на нивото на фактора шум, над сегашното ниво. В района на обекта няма източници на вибрации и вредни лъчения.Други вредни излъчвания не се очакват.


3.Вид на въздействието.


Пряко. Оценка на кумулативните и комбинирани въздействия върху околната среда – незначителни смущения върху изградена зелена система в рамките на изкопните работи.

4.Обхват на въздействието


 • Териториален обхват –33,2 дка.

имоти № 7.3, 7.6, 7.16, 7.17, местност “Горни ливади”, землище на с. Трилистник, Община Марица

5.Вероятност от поява на въздействието.


Изграждането на обекта на практика няма да промени фоновите съдържания на прах и вредни вещества в атмосферния въздух на района.

Очаква се шумов фон под 85 db.

Използваната при строителството механизация ще бъде предимно малогабаритна.

Характерът на дейността – строителство не води до трайно замърсяване на подземните води, както и до промяна на техния режим.

При бъдещото строителство:


 • не се предвижда понижение на водното ниво за осушаване на изкопите;

 • начинът на строителство не ще допусне засушаване на защитени влажни територии и увреждане на екосистемите, затрудняване на водовземанията от кладенци и др.

 • не се очаква нарушаване на качеството на подземните и повърхностни води чрез изземване на вода от реки и намаляване разредителната способност на течението чрез заустване или отвеждане на отпадъчни води.

 • не се очаква и негативно влияние с дълготраен ефект върху нивото на подземните води.

 • при реализиране на проекта няма да има проникване на вредни и опасни вещества в подземните води. Това може да стане само при неспазване на техника за безопасност и аварийни разливи на механизацията необходима при изкопните работи.

В процеса на строителство няма да се използват химически активни вещества, реагенти и др., както не се образуват или прилагат и опасни вещества.

Използваната технология при строителството не води до промяна на фоновото съдържание на естествените елементи и почвеното плодородие в района.

Механическото увреждане на почвите ще бъде в рамките на строителния терен. Предвид ценността на земята е необходимо рационалното събиране и оползотворяване на почвения слой при отработването на новите зелени площи.

Ландшафтът на района генерално не променя общия си вид. Промените са локални и трайни. Окончателният му завършен вид ще се получи при завършване на строителството.

Имайки предвид, че разглежданата територия в градска среда и е под антропогенно влияние и сравнително локализирана площ, установените представители на флората и фауната са се приспособили към такава среда и съществени изменения в тяхното състояние и популация не се очакват.6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието.


 • Продължителност на въздействието – краткотрайно до 12 месеца (за срока на строителството);

 • Честота на въздействието - кратко (изземване на почвени маси за строителен изкоп) с периодично (в условие на светъл работен ден) въздействие;7. Мерки за намаляване отрицателното въздействие на обекта върху компонентите на околната среда.


Мерките, които ще се вземат за намаляване на отрицателното въздействие от реализирането на инвестиционното предложение са свързани със спазване на мероприятията по опазване на околната среда и мерките за безопасност на работниците при строителството.

При строителството ще се вземат следните мерки за намаляване на отрицателното въздействие на обекта върху околната среда и хората: • Ограничаване на прахоотделянето при строителните работи, при транспортиране на материала и санитарно хигиенните изисквания за безопасна работа.

 • На работниците ще се осигурят необходимите лични предпазни средства (антифони, противопрахови маски, каски) за опазване здравето на работниците при съществуващите параметри на работната среда.

 • Механизацията да работи в изправно състояние, за да се предотвратят всякакви аварии от горивно смазочни материали, което би довело до замърсяване на подземните води в района .

 • разработване на план за аварийни, кризисни ситуации и залпови замърсявания и мерки за тяхното предотвратяване или преодоляване;

 • упражняване на ефективен контрол от страна на ръководството на фирмата за спазването на вътрешния ред и програмата за управление на генерираните отпадъци при производствената дейност;

8. Трансграничен характер на въздействията.


Предвид географското разположение на имоти № 7.3, 7.6, 7.16, 7.17, местност “Горни ливади”, землище на с. Трилистник, Община Марица не се предполага трансграничен характер на въздействията по заложените методи за реализация на обекта на инвестиционен интерес

9.В заключение може да се каже, че реализацията и експлотацията на инвестиционното предложение: Крайпътен комплекс – бензиностанция, заведения за обществено хранене и ТИР паркинг” в имоти № 7.3, 7.6, 7.16, 7.17, местност “Горни ливади”, землище на с. Трилистник, Община Марица не би повлияло отрицателно и няма да измени съществено компонентите на околната среда.

Съставил:

/Е . Василев /


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница