19 декември 2008 г. Тема: строителство, строителен контрол, строителни материали, архитектура, имотистраница1/9
Дата10.05.2017
Размер1.38 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
19 декември 2008 г.

ТЕМА: СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ,
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, АРХИТЕКТУРА, ИМОТИ

Съдържание:

В. 168 часа 2

В. Дневник 6

В. Дневник 7

В. Земя 19

В. Труд 21

В. Труд 21

В. Труд 21

В. Труд 22

В. Труд 22

В. Труд 23

В. Труд 23

В. Труд 23

В. Труд 24

В. Труд 24

В. Труд 25

В. Труд 26

В. Труд 26

В. Труд 27

В. Труд 28

В. Труд 28

В. Труд 29

В.Политика 31

В.Политика 31

В.Политика 31

В.Политика 33

В.Политика 37

В. Дума 39

В. Дума 39

В. Дума 40

В. Дума 40

В. Дума 40

В. Дума 41

В. Дума 41

В. Дума 42

В. Дума 42

В. Дума 42

В. 24 часа 43

В. 24 часа 44

В. 24 часа 45

В. 24 часа 45

В. 24 часа 46

В. 24 часа 46

В. 24 часа 48

В. 24 часа 49

В. Сега 49

В. Сега 51

В. Сега 51

В. Сега 51

В. Сега 52

В. Стандарт 57

В. Стандарт 58

В. Стандарт 59

В. Стандарт 59

В. Стандарт 61

В. Пари 63

В. Телеграф 66

В. Монитор 67

В. Монитор 71

В. Новинар 72

В.Новинар 73
19-25.12.2008 г., с. 2
Сърдечно благодарим
От името на жи­телите на кв. Симе­оново сърдечно бла­годарим на в. „168 часа" за публикация­та „Хотели блокират път" в бр. 47/2008 г., в която както винаги демонстрирате висок професионализъм, отговорност, подкре­па и съпричастие към

съдбата на обикновените хора.

Проблемът с преграждането на пътя до лифта засяга не само нас, но и всички со­фиянци и транзитно преминаващи, тъй като това бе директен и резервен път за връзка с жк „Младост" предвид претовареността на Околовръстното шосе и така имахме по-голяма сигурност, вкл. за дос­тъпа на линейки, пожарни коли и пр.

Благодарим на главния архитект Петър Диков за вярната му констатация, че не само части от Симеоново, но и други мес­та в София са се „развивали" без никакъв план, безразборно и без много мисъл.Иван Петров, учредител на граж­данско сдружение „Симеоново"


19-25.12.2008 г., с. 4
Стела Банкова, независим депутат:

Това е финансов разгул
- Г-жо Банкова , одобря­вате ли строежа по време на криза?

- Това е финансов разгул. Пир по време на чума. У нас има криза само за обикнове­ните хора. Единствено те стра­дат от нея. Управляващите напротив - надпреварват се да харчат и без това оскъдните средства на данъкоплатците. Да се строи в такъв момент, за

да се увеличава администра­цията, е изключително грозно, но се вписва в цялата ситу­ация в страната, когато бъл­гарските граждани живеят в реална стагнация. Какво зна­чи управляващите да вдигнат пенсиите с 10-11 лева и от сутрин до вечер да се хвалят с това? А в същото време тънат в административен разкош и разгул? Кому е нужно това?


19-25.12.2008 г., с. 4
Пресслужбата на МРРБ: Спазили сме всички законови изисквания
НЕОБХОДИМА е пълна не­зависимост на звената в рамки­те на управляващия орган.

Както функционална, така и по отношение на работните помещения. Експертите, които оценяват проектни предложе­ния, следва да имат пълна тери­ториална обособеност от тези, които извършват технически и финансов мониторинг, провер­ка, одит и оценка. Аналогични са и дейностите по финансов мениджмънт и отделът, който изготвя и докладва нередности и възстановяване на неправо­мерно изплатени суми.

Трябва да се има предвид, че в програмите за териториално сътрудничество съществуват четири обособени направле­ния - външни граници, вътреш­ни граници, многонационални програми и хоризонтални мер­ки, които би следвало да имат своята независимост в дейността си. Изискванията към архивирането на документаци­ята по програмите са твърде високи предвид одитите, които се извършват от страна на съ­ответните органи в България, а така също и тези на Еропейската комисия.

Строителството на новия корпус се извършва по одобре­ни инвестиционни проекти на 03.04.2008 г. и издадено разрешение за строеж 326/16.05.2008 г. от главния архитект на София. Проектите и разрешението са за пристройка на I и III ет., по­крит атриум, подземни гаражи и частично преустройство на сградата на МРРБ за нов адми­нистративен корпус.

В проекта са спазени изис­кванията на Закона за устрой­ство на територията и на действащия Подробен устройствен план (ПУП) като разстояния до сградите в съседните имоти, както и устройствените пока­затели за съответната устройствена зона по Общия устрой­ствен план (ОУП) на Столична община.

Относно възможността да се достроява около стара сграда, отговорът се съдържа в чл.134, ал.6 на ЗУТ. Всеки възложи­тел, в т.ч. и МРРБ в конкретния

случай, при пристрояване и надстрояване на съществува­щи сгради, без да се променя начинът и характерът на за­строяване и правилата и норма­тивите за съответната устрой-ствена зона, може да възложи изработване на инвестиционен проект, без да е необходимо да се изменя действащият ПУП. С инвестиционния проект за все­ки конкретен обект се опреде­лят техническите изисквания и възможности за извършване на надстрояване и пристрояване на съществуващи сгради.

При изработването на инвес­тиционния проект за сградата на МРРБ и последващото му разглеждане от Общинския експертен съвет по устройство на територията и одобряване не са допускани изключения от действащата нормативна уредба.

Строително-монтажните ра­боти включват: изграждането на новия административен корпус, връзките му със съществу­ващата сграда, както и нейното преустройство.

Средствата са съгласно по­именните разпределения на средствата на МРРБ за съот­ветните години до завършване­то на обекта и не са свързани с разходването на бюджетния излишък.

При избора на изпълнители на обекта - проектант, строител, консултант, сме се ръководили от действащата към момента на провеждане на процедурите нормативна уредба в областта на обществените поръчки.

Проектирането на новия ад­министративен корпус е възло­жено след провеждане на мал­ка обществена поръчка през март 2007 г. Изпълнител е НИКИЛоз ЕООД. За строителство­то на новия корпус е проведен открит конкурс за възлагане на обществена поръчка през юли 2007 г. Изпълнител е „Главбулгарстрой" АД, гр. София.

За проектиране и изпълне­ние на строително-монтажните работи, свързани с реконструкция на съществуваща сграда на МРРБ и връзките с новия адми­нистративен корпус, е проведе­на открита процедура през май

2008 г. Поръчката е възложена на „Главбулгарстрой" АД, гр. София.

Консултант на обекта е „Ин­телект Л" ООД, избран след провеждане на открита процедура през август 2008 г.


19-25.12.2008 г., с. 4-5
Сараи си строи Гагаузов
В момента, в който страната влиза във финансова и икономическа кри­за, а кабинетът „Станишев" е в края на мандата си, министъ­рът на регионалното развитие Асен Гагаузов реши да построи допълнителна сграда към министерството.

Стойността на проек­та, консултирането и изпълнението на стро­ежа е 7,6 млн. лв. спо­ред сключените догово­ри до момента. От тях вече са изплатени 2,2 млн. лв. от бюджета на ведомството. Те не са от излишъка, а са плани­рани предварително.

Не е ясно защо се нала­га ремонт и дострояване на МРРБ след като прави­телството стартира проце­дура за изграждане на нов административен център за ведомствата на 4-ти ки­лометър. Тези дни Сергей Станишев се срещна с учас­тниците в последния етап от конкурса за проект - 6 международни фирми.

Строителството тече в мо­мент, когато кабинетът ре­ши всички министерства

да свият разходите си поне с 10%, за да подпомог­нат бюджета в условия на криза. Според източник от правителството това реше­ние е било взето преди две седмици на заседание на МС. Самите министри са в шах откъде Гагаузов е ус­пял да намери колосалната сума за разширението на ведомството си, докато те са принудени да пестят и да орязват разходите си. В ми­нистерството служителите под сурдинка шушукат, че в новата част се очакват благинки както в някои други министерства. Чиновниците се надяват на фитнес цен­тър, сауна, басейн, шадра­ван и дори турска баня. „И ние сме хора, защо да нямаме добри условия?", питат се служители. От пресцентъра на Гагаузов отрекоха да са проектирани каквито и да било екстри. Оттам допълниха, че нови­ят корпус ще бъде с покрит атриум, подземни гаражи и две пристройки.

Атриумът е известен от древноримските сгради. Той представля­ва обособена част във вид на вътрешен осветен двор с входове към всички остана­ли помещения. Пак в древноримско време в атриумите започнали да изграждат ба­сейни. В момента за атриум се смята централно вътреш­но помещение в сградата със стъклен покрив. Едната пристройка на старата сгра­да е откъм шефските кабинети. От министерството уточниха, че се предвижда промяна единствено в каби­нета на министъра, но не и за заместниците му. От ста­ята на Асен Гагаузов, който е един от виновниците ЕС да ни спре 220 млн. евро, ще има специална врата и топла връзка която ще води директно в заседателната зала на новия корпус.

Според проекта министер­ството ще се сдобие и с под­земни гаражи. Ведомството

ще сменя проводи, абонатни станции и дограма.

„Това е свързано с про­грамата зa енергийна ефективност", казаха от пресслужбата. Проектът предвижда прекъсване на съществуващи комуникации в сградата, осигуряване на нови. Според запознати това включва събаряне на стени, отваряне на врати, смяна на коридори, изграждане на нови стълбища, поставяне на нови асансьори.

Преустройството е за це­лите на бъдещата разплаща­телна агенция в МРРБ.

„Изграждането на новия корпус е предназначено за нуждите на управляващия орган и териториалните Звена на Оперативна про­грама „Регионално развитие" както и програмите За териториално сътруд­ничество. Целта е пости­гане на техническо и организационно обезпечаване и по-добра координация между звената", бе отговорът на пресслужбата. Според из­точници от министерството и сега е имало достатъчно място за всички служители, защото работещите по европрограмите се събирали на половин етаж. От ведомството са на друго мнение.

„Съобразно завишените изисквания към управлява­щия орган бе направено из­менение на Устройствения правилник на МРРБ и щат­ните бройки се увеличиха с 40. Към настоящия мо­мент числеността на Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие" е 156 щатни бройки", е по­зицията на министерството. Раздуването на щатовете по министерствата е факт. Служители твърдят, че по времето на Иван Костов във ведомството са работели 290 души, в момента са два пъти повече. Според пресслуж­бата регламентите на Евро­пейския фонд за регионално развитие и Европейският парламент изискват пъл­на независимост на всички звена, което налага новото дострояване. Депутати от опозицията се възмущават от разходването на държав­ни пари за административни нужди по време на криза.ПЕТЯ МИНКОВА СИМА ВЛАДИМИРОВА


19-25.12.2008 г., с. 4
Наследство
ПРЕДШЕСТВЕНИКЪТ на Асен Гагаузов - царистът Валентин Церовски, стана известен с това, че десет месеца след като пое министерството, си купи ведомствен триста­ен апартамент в центъра на София.

Жилището му от 118 квадратни ме­тра е закупено за 49 хил. лв. По това време имотите в центъра на столицата се продаваха по 900-1500 евро кв. м. Церовски плати половината от цената с компенсаторки. За да стане сделка­та, скандалният министър на Симеон сам е отписал жилището от активи­те на предприятие „Строителство и възстановяване", чийто принципал е. Според Церовски в това няма нищо лошо, тъй като семейството му е било

обезщетено с компенсаторки заради национализацията на печатницата на дядо му. Церовски се оплака, че предложеният апартамент е бил в лошо състояние и му е бил необходим основен ремонт.

Тогавашният премиер Симеон Сакскобургготски забрани продаж­бата на ведомствени апартаменти. Това стана, след като бе разрешено негови сътрудници да си накупят евтини апартаменти. След грандиозен скандал царят разпореди или да ги доплатят, или те да бъдат върнати. Преди това избухна скандал у с бившия правосъден министър от кабинета „Костов" Теодосий Симеонов, който също си купи евтино жилище от фонда на собственото си министерство. Неговата сделка бе ос­порвана в съда от бившия областен упра­вител Росен Владимиров.


Снимка на 1 колона - ЧЕЛЕН ОПИТ: Валентин Церовски направи удар, като успя да си купи апартамент с компенсаторки


19-25.12.2008 г., с. 5
Петя Гегова, депутат от БНД: Подозрително близо до изборите се харчат пари
- Г-жо Гегова, как ще коментирате ремонта и дострояването на МРРБ?

- Не е нужно да се харчат средтва за публични дейности. Вярно е, че служителите '' трябва да имат добри усло­вия, за да работят спокойно. Вярно е, че министерството е голямо, със структури из цяла София. Предполагам, че този ремонт би позволил да се разположат всички структури в близост една до друга и да работят по-оперативно.

- В условия на криза оп­равдано ли е това?

- Естествено е да бъде зададен въпросът - това ли е най-под­ходящият момент да се правят грандиозни ремонти. Все пак сме в период на финансова и икономическа криза, когато всеки неразум­но похарчен лев би се отразил на всеки един от нас като гражданин.

- Каква е целта според вас?

- Вместо да се харчат средства подозрително близо ; преди изборите, те можеха да се вложат за подпомагане на малкия и средния бизнес. Той ; след това ще генерира приходи за обществото като цяло.
19-25.12.2008 г., с. 5
Иван Гороломов, депутат от БСП: Не съм запознат с намеренията им
- Г-н Гороломов, разглеж­дахте ли в пар­ламентарната комисия по местно самоуправление, реги­онално развитие и благоустройство дострояването на двете крила на МРРБ?

-Не.


- Изобщо не е обсъждан този казус?

-Не.


- Одобрявате ли за­строяването в условия на

криза?


- Това е въпрос към изпълнителната власт, а не към законода­телната. За да комен­тирам, трябва да се запозная със случая.

- Идеята е там да се настани Разплащателната агенция и да се увеличи админи­страцията?

- Наистина не съм запознат с намеренията на МРРБ.


19.12.2008 г., с. 5
Общината се сети да провери строежите в Студентския град

По документи дискотека "Амнезия" се води павилион и плаща мизерен наем
По заповед на главния архитект на София Петър Диков е започнала проверка на документите и разрешителните на всички обекти в Студентския град. Тя трябва да даде информация как са построени и кой ги е дал под наем, каза Диков. Повод за инспекцията са открити нередности в документите на дискотека "Амнезия", пред която беше убит студентът Стоян Балтов. Проверката на заведението е направена след смъртта на младежа, въпреки че от години в квартала кипи бурно строителство и има много сигнали за нарушения.

Коментар на Дневник: Общински цирк за милиони


Проверката на "Амнезия" показала, че тя съществува с разрешение за "временни, преместваеми павилиони - нощен клуб". Дискотеката е построена на общински терен, за което плаща месечен наем от 1 лв. на кв.м. И разрешението, и договорът за наем са подписани от администрацията на район "Студентски" през 2007 г., а ползвател е фирма "Ексълънт". Договорът е за 200 кв.м, но към "павилионите" е направено допълнително крило, за което няма документ. "Амнезия" няма и разрешително за ползване. Главният архитект допълни, че дискотеката е построена върху терен, предвиден за градинка с параклис.

Главният архитект проверява себе си


Ще поверя дали е платено на адвоката, който е защитавал общината по делото за отчуждаването на имот за метрото в кв. "Младост", каза главният архитект Петър Диков. Преди няколко седмици кметът Бойко Борисов се оплака, че София трябва да плати 5860 лв. на кв.м за частния имот. Проверка на инспектората към Висшия съдебен съвет показа, че адвокатът, нает от общината, не се е явявал на заседанията по делото и се е съгласил със скандално високата оценка. Защитникът е нает от дирекция "Архитектура и градоустройство", която е под контрола на Диков. Главният архитект отново повтори, че адвокатът си е свършил добре работата. Борисов обаче настоява за наказание на юриста, чието име не се съобщава. Преди десетина дни кметът възложи на Диков да провери има ли вина общината за загубените дела за обезщетения, от което излиза, че главният архитект се проверява сам.


19.12.2008 г., с. 5
Правителството раздаде още 150 млн. лв. за пътища и на МВР
В края на годината правителството реши да отпусне допълнително близо 150 млн. лв. за пътища, водоснабдяване и за нуждите на МВР. Парите са от неусвоени средства по държавни инвестиционни заеми и икономии.
Най-много средства - 90 млн. лв., се дават на Национална агенция "Пътна инфраструктура" за текущ ремонт и поддържане на шосетата. За министерството на околната среда са предвидени 40 млн. лв. От тях 36.8 млн. лв. са за изграждане на малки водоснабдителни обекти, пречиствателни станции, колектори. Останалите са за сметища. На МВР се отпускат допълнително 16 млн. лв. за горива и смазочни материали за автомобилния парк и граничните кораби, както и за отопление.


19.12.2008 г., с. 8
Общински цирк за милиони

Главният архитект на София в мащабна самопроверка
Почти две седмици след убийството на студента Балтов пред дискотека в Студентски град общинските власти изведнъж се сетиха за собствената си отговорност и щателно започнаха да ровят в купищата градоустройствени безобразия. Главният архитект Петър Диков назначи доста безсмислена предвид липсата на полезни ходове проверка на всички обекти в проблемния район, като в същото време обяви, че ще се "саморазследва" по повод скандала с близо шестте хиляди лева на квадратен метър, които софиянци бяха осъдени да платят на една частна фирма за отчуждаване на имот край метрото. Какво щял да търси Диков, разследвайки се? Дали било платено на външния адвокат, който защитавал общината по делото. (!?) То оставаше и да не е - за да платят софиянци обезщетение и на него. А той е нает от подчинената на Диков дирекция "Архитектура и градоустройство" при цял куп общински юристи, на които пак софиянци плащат заплатите.
На този фон истинска подигравка с данъкоплатците е, че кметът Борисов иска наказание за адвоката, каквото на практика не може да има, а главният архитект в четвъртък отново повтори, че защитникът си е свършил добре работата! Така не ни се оставя дори възможност да си помислим нещо друго, освен че на адвоката му е поръчано именно от общинските власти да приеме безумната имотна оценка. Което ще рече, че и саморазследването на Диков ще приключи с извода, че си е свършил добре работата, а това накрая ще ни съобщи и кметът Борисов. А след предупреждението, че (засега) са "открити" още няколко подобни отчуждителни сделки - столичните данъкоплатци също ще си свършат добре работата, обсипвайки с милиони явно неслучайните собственици на иначе мижавите парцели.


19.12.2008 г., с. І
"Фьосталпине" спря проекта си в региона, "Шишеджам" се колебае

България планираше свръхпреференции за проекта на австрийската компания, изчислен на 5 млрд. евро
И украинецът Жеваго се отказва от "Кремиковци"

Кризата засяга особено силно стоманопроизводителите в Русия и Украйна. Натрупаните запаси за повече от две тримесечия вече са наложили затварянето на няколко комбината, а олигарсите и икономическите групи се оглеждат за преструктуриране на своите бизнеси. В украинския вестник "Контракти" дори се появи информация, че Константин Жеваго, който е сред най-силно засегнатите от кризата, се е отказал от намеренията си да придобие "Кремиковци". Това според вестника било част от плановете за свиване на разходите за непечеливши дейности, но говорителят на Жеваго Максим Прасолов отрече. "Намеренията ни за "Кремиковци" са същите както и преди. За съжаление ситуацията не се е променила", каза той, визирайки проблемите, които принудиха "Ворскла стийл" да се оттегли през октомври
Водещата австрийска металургична компания "Фьосталпине" отлага безсрочно плановете си за ново производство в Черноморския регион, съобщи Ройтерс. Информацията беше оповестена официално в четвъртък от говорителя на компанията Петер Шифер с мотива, че мениджърите се опасяват от икономическо забавяне на четирите държави, които проучваха за изпълнението на проекта. "Малко вероятно е да реализираме намеренията си в близко бъдеще", обясни още говорителят Петер Шифер.
"Шишеджам" също се колебае за по-нататъшното си изпълнение на програмата за България, съобщи информационната агенция.
Австрийците планираха да изградят модерен завод за производство на стомана за автомобилната индустрия в България, Румъния, Украйна или Турция. Инвестицията от 5 млрд. евро се очакваше да бъде най-мащабната за Югозападна Европа. Това амбицира българското правителство да предложи свръхпреференции за чуждия инвеститор. Държавата се ангажира да осигури терен в индустриална зона, недалеч от Бургаския залив, като изгради с бюджетни средства и част от прилежащата инфраструктура.
Турският производител на стъкло "Тракия джам", който е част от холдинга "Шишеджам", също се колебае за по-нататъшното си изпълнение на програмата за България, предаде в четвъртък агенция Ройтерс. През март мениджърите обявиха, че до 2010 г. ще инвестират още 415 млн. долара в българските предприятия. В четвъртък представители на "Тракия джам" декларираха пред фондовата борса в Истанбул, че втората фаза на инвестиционния проект в България ще зависи от пазарната конюнктура през 2009 г.


19.12.2008 г., с. ІІІ
Дружество „Адванс екуити холдинг" взе награда от МИЕ
„Интерсол", собственост на дъщерната компания на „Адванс екуити хол­динг" „Енерджи инвест" получи награда за енерге­тика за 2008 г. от Минис­терството на икономи­ката и енергетиката. Наградата е в категория­та „Енергийна ефектив­ност, възобновяеми енер­гийни източници и опазване на околната среда" за проекта на „Интерсол" за изграждане на фотоволтаична елек­троцентрала край с. Пау­нова, Ихтиман, открита през ноември.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница