1988, год. XLII, 9-12. Караколев Ж, Шомов М, Димов Г, Ганчева К. Мониториране на "кислородния коефициент" при болни с дихателна недостатъчност като критерий за ранна диагностика на сордв. Военно-медицинско дело, 1, 1989Дата23.03.2017
Размер136.34 Kb.
СПИСЪК

НА МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, НАУЧНИ СТАТИИ ПУБЛИКУВАНи В НАШИ И ЧУЖДИ СПИСАНИЯ И УЧАСТИЯ В КОНГРЕСИ, КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМИ И ДРУГИI. мОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ

 1. Петков Г, Димов Г. и колектив. Педиатрия. ИК “ФОРУМ” – София, 2001, стр. 952-976.


ii. НАУЧНИТЕ СТАТИИ ПУБЛИКУВАНИ В НАШИ И ЧУЖДИ ИЗДАНИЯ

 1. Караколев Ж, Шомов М, Димов Г, Ганчева К. Подготовка на болни с полиалергия за анестезия и хирургическа интервенция. Военно-медицинско дело, 3, 1988, год. XLII, 9-12.

 2. Караколев Ж, Шомов М, Димов Г, Ганчева К. Мониториране на "кислородния коефициент" при болни с дихателна недостатъчност като критерий за ранна диагностика на СОРДВ. Военно-медицинско дело, 1, 1989, ГОД. XLIII, 28-31.
 3. Шевчик П, Караколев Ж, Димов Г. Десет години селективна деконтаминация на гастроинтестиналния тракт в интензивните отделения – дискусията продължава. Спешна Медицина, Том 2, Книжка 2, 1994; 58-60.

 4. Караколев Ж, Димов Г. Приложение на Alloferine в клиничната практика. Quintessence pharma 3/94, 5-6.

 5. Димов Г, Караколев Ж, Добрев К. Амбулаторната преданестезиологична консултация – възможност за комплексна и интензивна предоперативна подготовка. Анестезиология и интензивно лечение, Том XXIII, Бр. 2, 1996, 16-17.

 6. Defouilloy C, Defouilloy I, Dimov G, Tinturier F, Slama M, Ossart M. Management of elderly in ICU: Comparison with younger patients. Intensive Care Medicine, Volume 22, Supplement 3, 1996, S265.


 7. Defouilloy C, Dimov G, Tinturier F, Slama M, Ossart M. Heated Humidifiers (HH) Versus Heat and Moisture Exchangers (HME): Incidence on Ventilation Acquired Pneumonia. The European Respiratory Journal, vol. 9, Supplement 23, September 1996, 62s.

 8. Defouilloy C, Defouilloy I, Dimov G, Tinturier F, Slama M, Ossart M. L’age influence-t-il la prise en charge des patients de réanimation? Réanimation et Urgences. Vol. 5, No. 6, 1996; 750.
 9. Червенков К, Руев П, Димов Г, Караколев Ж, Вучков Й. Предоперативно определяне на риска от трудна ендотрахеална интубация. Анестезиология и интензивно лечение, Том XXIV, Бр. 3, 1997, 22-27.

 10. Червенков К, Руев П, Димов Г, Караколев Ж, Вучков Й. Предоперативната вентилация с маска като функционален критерий за определяне на риска от трудна интубация. Анестезиология и интензивно лечение, Том XXIV, Бр. 3, 1997, 27-29.


 11. Димов Г, Стоянов В, Руев П, Караколев Ж, Червенков К. Селективна деконтаминация на орофаринкса при пациенти с корозивни стоматоезофагити. Ото-риноларингология, Година II, 1998, брой 2-3, 41-47.

 12. Defouilloy C, Radji M, Dimov G, Pichon JC, Ossart M. Visible endotracheal cuff: caution!, Intensive Care Medicine, Volume 26, Issue 11, Nov 2000, Page 1708.

 13. Димов Г, Караколев Ж. Диагностични предизвикателства на бактериалните нозокомиални пневмонии при пациенти на изкуствена белодробна вентилация. Анестезиология и интензивно лечение, Год. XXVIII, Бр. 4, 2001, 28-38.

 14. Димов Г, Караколев Ж. Рискови фактори за възникването на бактериалните нозокомиални пневмонии при пациенти на изкуствена белодробна вентилация. Анестезиология и интензивно лечение, Год. XXVIII, Бр. 4-А, 2001, 55-63.

 15. Обретенов Е, Петров Д, Димов П, Стоянов В, Димов Г, Видолов П. Диагностика и лечение на перфорациите на хранопровода. Ото-риноларингология, Година V, 2001, брой 4, 63-71.

 16. Чакърски И, Димов Г, Врачев В, Караколев Ж. Тромботична тромбоцитопенична пурпура. Съвременна медицина, год. LIII, кн. 4/2002, 22-26.

 17. Обретенов Е, Петров Д, Андреев А, Димов Г, Георгиев Д. Лечебно-диагностични проблеми при напрегнат пневмоперикард – литературен обзор с принос от един случай. Спешна Медицина, Том 10, Книжка 2, 2002, 20-4.

 18. Руев П, Червенков К, Димов Г, Караколев Ж, Димов П, Вичева Д, Обретенов Е. Анализ на някои анатомо-физиологични критерии за прогнозиране на трудна ендотрахеална интубация при възрастни. Българска Оториноларингология, Том I, Брой 1, 2002, 3-7.

 19. Обретенов Е, Димов Г, Вълчева С. Късна постравматична тампонада с принос от два случая. Съдови заболявания, Том I, Брой 1, 2002, 27-30.

 20. Обретенов Е, Видолов П, Калайджиев Г, Димов Г. Усложнена белодробна ехинококоза. Пневмология и Фтизиатрия, 2002, кн. 1, стр. 27-32.

 21. Обретенов Е, Стоянов В, Петров Д, Димов Г. Лечебно-диагностични проблеми при трахеална стеноза след постинхалационна травма. Ото-риноларингология, Година VI, 2002, брой 2, стр. 46–51.

 22. Димов Г, Руев П, Караколев Ж. Ранна ендоскопия при корозивни езофагити. Ото-риноларингология, Година VI, 2002, брой 2, 65-69.

 23. Stanilova S, Karakolev, Zh, Dimov G, Dobreva Z, Slavov E, Gadjeva V. Production of pro-and antiinflamatory cytokines, apoptosis and oxidative stress are essential for the outcome in severe sepsis. Trakia Journal of Sciences, Vol.1, No. 1, February 2003, pp 42-8.

 24. Обретенов Е, Димов Г, Видолов П, Вълчева С. Мястото на субксифоидния перикарден прозорец при лечението на симптоматичните перикардни изливи. Съвременна медицина, год. LIV, кн. 3/2003, 14-19.

 25. Димов Г, Обретенов Е, Стефанов Ч, Караколев Ж. Стафилококови нозокомиални при пациенти на изкуствена белодробна вентилация. Съвременна медицина, год. LIV, кн. 4/2003, 3-8.

 26. Обретенов Е, Калайджиев Г, Попхаритов Ил, Видолов П, Димов Г, Попхаритов А. Ролята на VATS при разрешаване на лечебно-диагностичните проблемни моменти при заболявания на торакалните органи. Съвременна медицина, год. LIV, кн. 4/2003, 8-13.

 27. Стефанов Ч, Мурджева М, Димов Г, Учиков А, Димов Р, Димов Е. Pseudomonas aeruginosa – пневмония при механично вентилирани пациенти – фокус върху приложението на Piperacillin. Анестезиология и интензивно лечение, Год. XXX, Брой 2, 2003, 6-13.

 28. Обретенов Е, Видолов П, Димов Г, Вълчева С. Кистозни образувания на медиастинума: същност, поведение и обзор по проблема. Българска хирургия, Том III, Брой 1, 2003, 13-17.

 29. Обретенов Е, Видолов П, Димов Г, Попхаритов А. Травми на диафрагмата – диагностика и поведение. Спешна медицина, том, кн.1, 2003, 22 -28.

 30. Стефанов Ч, Аждарян С, Димов Г, Учиков А, Димов Р. Сепсис – търсенето трябва да продължи. Анестезиология и интензивно лечение, Год. XXX, Брой 3, 2003, 27-32.

 31. Обретенов Е, Видолов П, Димов Г, Вълчева С. Лечебно-диагностичен подход при пациенти с емпием. Българска хирургия, том III, брой 2, 2003, 3-7.

 32. Обретенов Е, Видолов П, Димов Г, Вълчева С. Алгоритъм на поведение при травми в торакса. Хирургия, Toм LIX, 2003, брой 3, 13 – 19.

 33. Обретенов Е, Видолов П, Димов Г, Попхаритов, А. Медиастинити – диагноза и хирургическо поведение. Хирургия, Toм LIX, 2003, брой 4, 3 – 7.

 34. Обретенов Е, Димов Г. Лечебнодиагностичен подход при рядък вид травма на трахеята. Хирургия, Toм LIX, 2003, брой 5, 19 – 22.

 35. Обретенов Е, Попхаритов А, Димов Г. Спонтанни перфорации на хранопровода – с принос от един случай и обзор. Хирургия, Toм LIX, 2003, брой 6, 40-45.

 36. Джелебов Д, Димов Г, Трифонов Зл, Йорданов Й, Дочев Ив, Йорданов Т. Разпределение на очната патология сред популацията на болни от захарен диабет ИЗ тип. Pro Otology. Balkan Journal of Otology & Neuro-Otology, Volume 3, Number 2, 2003, 71-73.

 37. Stanilova S, Karakolev Zh, Dimov G, Dobreva Z, Slavov. Production of pro- and antiinflamatory cytokines upon stimulation of PBMC, isolated from patients in septic and postseptic stages. Immunology Letters, Vol 87 (2003), W 15.12, 139.

 38. Стефанов Ч, Димов Г. Сепсис и анестезия. Анестезиология и интензивно лечение, Брой 3, Год. XXXI, 2004, 58-69.

 39. Димов Г, Обретенов Е, Руев П, Караколев Ж. Нозокомиални вентилаторни пневмонии при пациенти със степенни нарушения в съзнанието. Спешна Медицина 2004; 4:43-6.

 40. Вучков Й, Димов Г, Караколев Ж, Попзахариева В. Изграждане на интердисциплинарен екип в интензивното отделение – анкетен анализ. Анестезиология и интензивно лечение, Брой 3, Год. XXXII, 2005, 17-20.

 41. Stanilova S, Karakolev Zh, Dimov G, Dobreva Z, Miteva L, Slavov E, Stefanov Ch, Stanilov N, High interleukin 12 and low interleukin 10 production after in vitro stimulation detected in sepsis survivors, Intensive Care Medicine, Volume 31, Issue 3, Mar 2005, Pages 401 – 7.

 42. Димов Г, Стоянов В, Караколев Ж. Оценка на мерките за борба с нозокомиалните инфекции в интензивните отделения (анкетно проучване в МБАЛ – Стара Загора). Нозокомиални Инфекции, Том 2, Брой 1, 2005, 46-49.

 43. Rouev P, Chakarski I, Doskov D, Dimov G, Staykova E. Laryngopharyngeal symptoms and gastroesophageal reflux disease. J Voice. 2005;19(3):476-80.

 44. Добрев К, Димов Г, Калчев И, Караколев Ж. Сърдечно-съдов риск при пациенти с реконструктивни операции на аортата и обща балансирана анестезия със sevoflurane, комбинирана с епидурална анестезия. Анестезиология и интензивно лечение, Supplement, Год. XXXIII, 2006, 29-32.

 45. Добрев К, Димов Г, Калчев И, Караколев Ж. Спешни операции в гериатричната възраст и обща балансирана ендотрахеална анестезия със sevoflurane. Анестезиология и интензивно лечение, Supplement, Год. XXXIII, 2006, 33-36.

 46. Попов И, Димов Г, Караколев Ж, Дефуйоа К, Дюпон Е. Особености на лечението и прогнозата при възрастни пациенти в интензивното отделение. Анестезиология и интензивно лечение, Брой 1, Год. XXXIV, 2007, 3-6.

 47. Попов И, Димов Г, Караколев Ж, Дефуйоа К, Дюпон Е. Проспективно проучване върху носителството на полирезистентни микроорганизми при пациенти в интензивното отделение. Анестезиология и интензивно лечение, Брой 1, Год. XXXIV, 2007, 7-9.

 48. Руев П, Димов Г, Жечев Ж, Вълкова М. Сертифициране и контрол на качеството – приложение в клиничната медицина. Здравен мениджмънт, 2007, том 7, No. 5, 54-59.

 49. Стефанов Ч, Баташки И, Димитров Д, Димов Г, Добрев К, Кирина В, Петров А, Караколев Ж. Ефективност и безопасност на интравенозното приложение на Еsomeprazole (Nexium - Astrazeneca) при високо рискови пациенти на механична вентилация. Хирургия, Том LIX, 2007, Брой 3, 24-28.

 50. Dimov G, Karakolev Z, Kalchev I, Dobrev K. Ventilator-associated Pneumonia in Patients with Cerebral Depression. Folia medica, LI, 1, 2009 Jan-March, pp. 56-61.

iii. Участия в конгреси, конференции, симпозиуми


 1. Узунова Н, Ракитска Д, Димов Г. Протекция и ранно захранване при болни с повишен риск. Първа Обединена Научна Сесия на студентите и младите научни работници, Стара Загора, май 1986, 6.

 2. Мандиков Р, Узунова Н, Димов Г, Ракитска Д. Централна венозна катетеризация – неправилни положения на централния венозен катетър. Първа Обединена Научна Сесия на студентите и младите научни работници, Стара Загора, май 1986, 6.

 3. Димов Г, Караколев Ж. Анестезиологични проблеми при алопластика на тазобедрената става. Научна конференция "Приносът на съюзните членове за развитието на фундаменталните и приложните науки", 26 май 1988, Стара Загора, Резюмета на докладите, 42-43.

 4. Караколев Ж, Димов Г. Опростена програма за изчисляване на белодробния шънт (Qs/Qt) при болни със заплашваща дихателна недостатъчност. Научна конференция "Приносът на съюзните членове за развитието на фундаменталните и приложните науки", 26 май 1988, Стара Загора, Резюмета на докладите, 43-44.

 5. Маринова Н, Димов Г, Караколев Ж. Приложение на КАТ при болни с травматични увреждания на гръдния кош и белите дробове. Научна конференция "Приносът на съюзните членове за развитието на фундаменталните и приложните науки", 26 май 1988, Стара Загора, Резюмета на докладите, 41.

 6. Dimov G, Dobrev K, Karakolev J, Sotirova P, Ratchkova K. Deux cas d'infections mixtes graves d'origine genitale. XXIe Semaine Medicale Balkanique, Varna 2-5 Sept., 1990, Resumes Sections 1-4, 62-63.

 7. Dobrev K, Karakolev J, Dimov G. Therapie comparative par antibiotique des peritonites diffuses. XXIe Semaine Medicale Balkanique, Varna 2-5 Sept., 1990, Resumes Sections 1-4, 60-61.

 8. Karakolev J, Dimov G, Dobrev K. Rehabilitation des malades sous ventilation artficielle prolongee. XXIe Semaine Medicale Balkanique, Varna 2-5 Septеmbre, 1990, Resumes Sections 1-4, 68-69.

 9. Димов Г, Караколев Ж, Добрев К, Матева К. Върху някои проблеми от профилактиката на усложненията от гастроинтестиналния тракт при болни в критично състояние. Четвърти национален конгрес по Анестезиология, Реанимация и Интензивно Лечение, 16-18 ноември 1990, София, Резюмета, 84.

 10. Димов Г, Караколев Ж, Щилянова М. Хемостазеологични нарушения при септични болни. Четвърти национален конгрес по Анестезиология, Реанимация и Интензивно Лечение, 16-18 ноември 1990, София, Резюмета, 83-84.

 11. Матева К, Димов Г, Караколев Ж, Добрев К. Нашият опит с епидурална аналгезия при рискови болни. Четвърти национален конгрес по Анестезиология, Реанимация и Интензивно Лечение, 16-18 ноември 1990, София, Резюмета, 115-116.

 12. Димов Г, Сотирова П, Караколев Ж. Върху проблемите на селективната деконтаминация на орофаринска при болни в критично състояние. VII Конгрес по заразни и паразитни болести, Велинград, 15-18 октомври 1992, Сборник резюмета, 9.

 13. Арабаджиев Г, Караколев Ж, Димов Г, Добрев К, Матева К. Капилярно ренапълване, определение, референтни стойности, употреба. Юбилейна Научна Сесия "10 Години Висш Медицински Институт – Стара Загора", 22-25 април 1993, Стара Загора, Резюмета 6-7.

 14. Димов Г, Караколев Ж, Добрев К, Арабаджиев Г. Нозокомиални Грам-негативни пневмонии при пациенти в критично състояние. Юбилейна Научна Сесия "10 Години Висш Медицински Институт – Стара Загора", 22-25 април 1993, Стара Загора, Резюмета 7-8.

 15. Димов Г, Караколев Ж, Добрев К, Арабаджиев Г. Профилактика на суперинфекцията при пациенти в критично състояние. Юбилейна Научна Сесия "10 Години Висш Медицински Институт – Стара Загора", 22-25 април 1993, Стара Загора, Резюмета 8.

 16. Добрев К, Жеков А, Караколев Ж, Матева К, Димов Г. Нормоволемична хемодилуция в хирургичната практика. Юбилейна Научна Сесия "10 Години Висш Медицински Институт – Стара Загора", 22-25 април 1993, Стара Загора, Резюмета 8.

 17. Караколев Ж, Добрев К, Димов Г, Стоянов В. Интравенозно приложение на Lidocain като профилактика на някои усложнения при тонзилектомии в детската възраст. Юбилейна Научна Сесия "10 Години Висш Медицински Институт – Стара Загора", 22-25 април 1993, Стара Загора, Резюмета 9.

 18. Арабаджиев Г, Петков Д, Караколев Ж, Димов Г, Добрев К. Информативна стойност на пулсовата оксиметрия по отношение на колатералната циркулация на ръката, сравнена с доплер-ултразвук и модифицирания тест на Ален. V Национална конференция по анестезиология и интензивна медицина с международно участие. София, 1-2 октомври 1993, резюмета, 40.

 19. Димов Г. и колектив. Zofran (ondasetron) – Нова концепция в овладяването на постоперативното гадене и повръщане (ПОГП). Многоцентрово клинично изпитание на Zofran и епидемиологично проучване по проблемите на постоперативното гадене и повръщане. V Национална конференция по анестезиология и интензивна медицина с международно участие. София, 1-2 октомври 1993, Сателитен симпозиум. Резюмета 7-15.

 20. Добрев К, Караколев Ж, Димов Г, Арабаджиев Г, Матева К. Приложение на Налоксон при септичен шок. V Национална конференция по анестезиология и интензивна медицина с международно участие. София, 1-2 октомври 1993, резюмета, 73.

 21. Димов Г, Караколев Ж, Добрев К, Арабаджиев Г, Матева К. Профилактика на инфекциите при пациенти в критично състояние чрез селективна деконтаминация на гастроинтестиналния тракт. V Национална конференция по анестезиология и интензивна медицина с международно участие. София, 1-2 октомври 1993, резюмета, 75.

 22. Димов Г. Краткотрайна антибиотична терапия в медицинската практика, Майски Научни Дни '96, Стара Загора.

 23. Димов Г, Дефуйоа К, Караколев Ж, Осар М. Микробиологичен анализ на нозокомиалните пневмонии при пациенти на изкуствена белодробна вентилация. Национална Конференция по хирургия и анестезиология с международно участие по проблемите на следоперативните септични усложнения, Велико Търново, юни 1996, Резюмета 48.

 24. Добрев К, Димов Г, Жеков А, Червенков K, Цолов И, Вучков Й. Преглед на ефективността на антибиотичната профилактика в някои области на хирургията. Национална Конференция по хирургия и анестезиология с международно участие по проблемите на следоперативните септични усложнения, Велико Търново, юни 1996, Резюмета 126.

 25. Димов Г, Караколев Ж, Място на преданестезиологичната консултация в предоперативната подготовка на пациенти в детската възраст. Първи Национален Симпозиум по Детска Анестезиология и Интензивни грижи, Пловдив, септември 1996, Резюмета, 77.

 26. Димов Г, Караколев Ж, Добрев К. Честота на анаеробните причинители на нозокомиални и аспирационни пневмонии при критично болни. VI Национална конференция по Анестезиология и интензивно лечение, Плевен, май 1998, Резюмета 54.

 27. Димов Г, Караколев Ж, Червенков К. Сравнителният анализа на антибиограмите от интензивното отделение и специализираните хирургически отделения – фактор в определянето на емпирична антибиотична терапия. . VI Национална конференция по Анестезиология и интензивно лечение, Плевен, май 1998, Резюмета 56.

 28. Караколев Ж, Димов Г, Матева К, Цолов И. Анализ на повторното приемане на пациенти в интензивното отделение по време на една и съща хоспитализация. VI Национална конференция по Анестезиология и интензивно лечение, Плевен, май 1998, Резюмета 59.

 29. Димов Г, Караколев Ж, Калчев И. Усложнения при поставени плеврални дренажи на болни в критично състояние. VI Национална конференция по Анестезиология и интензивно лечение, Плевен, май 1998, Резюмета 59.

 30. Караколев Ж, Димов Г. Детерминанти на септичните състояния и множествената органна недостатъчност. Известия на съюза на учените – Сливен, том 2, 2000, 149-50.

 31. Караколев Ж, Димов Г. Мониторинг и поведение при черепно-мозъчна травма. Семинар по отология и Невро-отология, Стара Загора 1999, Сборник доклади, 109-13.

 32. Чакърова П, Ж. Караколев, И. Манчев, Б. Недев, Р. Маринов, Г. Димов, Г. Петков. Върху мозъчния инфаркт в детската възраст с принос на един случай. IX Педиатричен конгрес, Пловдив юни, 2001, Резюмета, 127-128.

 33. Димов Г, Дефуйоа К, Караколев Ж, Добрев, Калчев И. Приложение на Mupirocine при профилактика на MRSA нозокомиални пневмонии при пациенти на изкуствена белодробна вентилация. VII Национална конференция по Анестезиология и Интензивно Лечение - Варна, 2002, Резюмета, 80.

 34. Добрев К, Димов Г, Жеков А, Караколев Ж. Перфузия с Dobutamine в стадий II на отравяне от скорпиони за овладяване на острата левокамерна недостатъчност и белодробния оток. VII Национална конференция по Анестезиология и Интензивно Лечение - Варна, 2002, Резюмета, 81.

 35. Калчев И, Димов Г, Караколев Ж. Преглед на случаите с рабдомиолиза в интензивното отделение на университетската многопрофилна болница. VII Национална конференция по Анестезиология и Интензивно Лечение - Варна, 2002, Резюмета, 79.

 36. Станилова С, Караколев Ж, Добрева З, Димов Г, Славов Е. Изследване на способността за цитокинова продукция и апоптоза на човешки периферни кръвни мононуклеарни клетки при пациенти в критично състояние. Юбилейна научна конференция – Стара Загора, 2002, том 1, 36-41.

 37. Драгова М, Димов Г, Вучков Й. Възможности за комуникация на медицинската сестра с болния на изкуствена белодробна вентилация (ИБВ). Изграждане на интердисциплинарен екип в интензивното отделение - сборник доклади ISBN: 954-305-086-4, 2003, 21-23.

 38. Димов Г, Вучков Й. Донорство и взаимоотношения със семействата. Изграждане на интердисциплинарен екип в интензивното отделение - сборник доклади ISBN: 954-305-086-4, 2003, 45-48.

 39. Вучков Й, Димов Г. Пациентът и неговите духовни потребности. Изграждане на интердисциплинарен екип в интензивното отделение - сборник доклади ISBN: 954-305-086-4, 2003, 24-31.

 40. Rouev P, Chakarski I, Doskov D, Dimov G, Staykova E. Laryngopharyngeal symptoms and gastroesophageal reflux disease. 5th PEVoC, Graz, 01.08-02.09.2003.

 41. Калчев И, Димов Г, Караколев Ж. Вентилация при анестезия с Halothane при деца – сравнение между ларингеална маска и интубационна тръба. Първа Национална конференция по Детска анестезиология и Интензивно лечение с международно участие, Боровец 14-16 ноември 2003. Резюмета, 34-35.

 42. Калчев И, Димов Г, Добрев К, Караколев Ж. Оценка на възможностите за определяне на телесното тегло. VIII национален конгрес по Анестезиология и Интензивно лечение с международно участие. В. Търново 29.09-02.10.2005. Резюмета, 33.

 43. Димов Г, Калчев И, Добрев К, Караколев Ж. Популярност на специалността Анестезиология и Интензивно лечение. Проучване сред лекари и студенти по медицина. VIII национален конгрес по Анестезиология и Интензивно лечение с международно участие. В. Търново 29.09-02.10.2005. Резюмета, 34.

 44. Стефанов Ч, Димов Г, Димитров Д, Чифлигаров К, Попова С, Караколев Ж, Калчев И. Ефективност и безопасност на интравенозното приложение на Esomeprazole (Nexium-Astra Zeneca) при високо рискови пациенти на механична вентилация. VIII национален конгрес по Анестезиология и Интензивно лечение с международно участие. В. Търново 29.09-02.10.2005. Резюмета, 83.

 45. Добрев К, Димов Г, Калчев И, Караколев Ж. Спешни операции в гериатричната възраст и обща балансирана ендотрахеална анестезия със Sevoflurane. VIII национален конгрес по Анестезиология и Интензивно лечение с международно участие. В. Търново 29.09-02.10.2005. Резюмета, 112.

 46. Димов Г, Калчев И, Добрев К, Караколев Ж. Тромбоцитопения при критично болни, лекувани в интензивното отделение. XV национален конгрес по Анестезиология и Интензивно лечение с международно участие. Несебър, 04. 10-07.10 2007. Резюмета, 49.

 47. Калчев И, Димов Г, Добрев К, Караколев, Ж. Фибринолитични маркери и изход при черепно-мозъчна травма. XV национален конгрес по Анестезиология и Интензивно лечение с международно участие. Несебър, 04. 10-07.10 2007. Резюмета, 60.

 48. Добрев К, Димов Г, Калчев И, Елкин А. Oxycontin PR за оезболяване в периоперативния период в съдовата и гръдната хирургия. XV национален конгрес по Анестезиология и Интензивно лечение с международно участие. Несебър, 04. 10-07.10 2007. Резюмета, 69.

IV. ДРУГИ

 1. Димов Г, Калчев И. Д-р Охнеболи. 2003.База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница