2. годишно календарно-тематично разпределениеДата13.01.2018
Размер155.22 Kb.
2. ГОДИШНО КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ


1

2

3

4

5Дата

Тема

Понятия

Очаквани резултати

1
Какво знаем за нашата родина от началното училище (начален преговор)

Траки, древна цивилизация, елини, римляни, император, славяни, българи, държава, етнос, хан, княз, цар, боляри, християнство, църква, ислям, общество, закони, централна власт, местна власт, Европейски съюз

Използва историческата карта като източник на знания и исторически речник; разпознава паметниците на различни цивилизации; познава паметници на древните цивилизации в родния край.

2
Що е история и кои са нейните извори

История, хронология, исторически извори

Разпознава различните видове исторически извори; умение да извлича информация от тях.

3
Как да работим с историческа карта (урокупражнение)

Историческа и географска карта, мащаб, легенда

Умение да различава вида на картата и да се ориентира по нея.

4
Праисторията на българските земи

Епоха, останки, цивилизация

Умение да се ориентира в епохите.

5
Как да работим с линията на времето

Век, хилядолетие

Попълва линията на времето в учебната тетрадка.6
Древна Тракия

Траки, елини, цивилизация

Описва и обяснява бита на различни народи, възникването на държави.

7
Културно наследство на траките

Орфизъм, цивилизация

Описва влиянието на религията върху тракийската култура; разбира богатството от културни традиции по българските земи; открива връзките и взаимодействията между древните култури.

8
Тракийските земи под римска власт

Империя, легион

Описва устройството на римския град и живота в него; разпознава паметници на римската култура в нашите земи.

9
Християнството (поглед)

Бог, проповед, църква

Обяснява разпространението на християнството в Римската империя и по нашите земи; разпознава паметници на християнското изкуство.

10
Българските земи в древността (обобщение)
Описва промените в развитието на нашите земи; познава и различава паметници на древните цивилизации.

11
Възникване на българското ханство

Държава, летопис, Средновековие, владетел, хан, аристокрация

Описва събитията, свързани с възникването на българската държава.

12
Централизация на българск ото ханство през първата половина на IХ век

Династия, поданици, патриции

Описва събитията, свързани с централизацията на българската държава.13
Българският владетел – ханът

Знатни фамилии, аул, копан, жупан таркан

Разбира ролята на българския владетел като обединител на народа си – хан Аспарух и хан Тервел; разбира ролята на хан Крум като пълководец и на хан Омуртаг като строител.

14
Религията на древните българи и славяни (поглед)

Тотем, светилище, идол

Познава и сравнява религиозните вярвания на славяни и българи; открива общото и различното в тях.

15
Българското общество през „езическия период“

Реформа, администрация, мобилизация, монархия

Описва устройството на българската държава; разбира ролята и значението на законите.

16
Всекидневието на българите (поглед)

Бит, купол

Анализира исторически извори; описва бита и поминъка на българи и славяни; сравнява ги

17
Българската държава до средата на IХ век (обобщение)
Работят с различни източници на информация; събират материали за родния край.

18
Покръстване на българите

Патриарх, папа, православие, княз, Вселенски събор

Знае ролята на религията и традициите; разграничава Източна и Западна църква.

19
Начало на славянската писменост

Писменост, първоучители, евангелие.

Обяснява причините за създаване на славянската азбука; оценява делото на св. св. Кирил и Методий и учениците им за формиране и утвърждаване на българското самосъзнание; знае ролята на езика и писмеността.20
Как да работим с исторически документ (урок – упражнение)

Исторически документ, христоматия

Познава и анализира исторически документ.

21
Златният век: цар Симеон Велики

Златен век на българската култура, скулптура, икона

Представя ролята на цар Симеон като смел пълководец, дипломат и покровител на културата; свързва събития и културни изяви с определени личности.

22
Уредба на българското царство (поглед)

Ангария, бирник, епидемия

Знае ролята на царя, болярите и различните категории население.

23
Българското царство на кръстопът – отшелници и еретици

Отшелник, аскетичен живот, мощи, ерес

Разбира причините за появата на отшелничеството и богомилството; анализира исторически извори.

24
Залезът на Първото българско царство

Обоз, дякон

Описва значими събития; разбира причините за падането на България под византийска власт.

25
Всекидневният живот в християнска България (поглед)

Богослуж ебни книги, свещенослужители, уроки

Описва промените в българското общество след покръстването;

дава примери за значими културни постижения.

26
България от средата на IХ до началото на ХI век (обобщение)

Обобщаване на изучените понятия

Подрежда, анализира и сравнява във времето основни събития и личности; описва паметници на средновековната култура.

27
Българите – поданици на василевса

Наместник, стратег, суеверия, бащиния

Описва промените в живота на българите; разбира ролята на Българската църква за съхраняване на българската народност.

28
Българските въстания и чуждите нашествия

Съвладетел, въстание

Подрежда в хронологична последователност важни исторически събития; работи с илюстрации.

29
Бит и к ултура на българите през ХI–ХII век (поглед)

Поклонник, житие, хроника

Открива влиянието на Византия; разбира значимостта на религията в живота на хората.

30
Българите под византийска власт (обобщение)

Обобщаване на изучаваните понятия

Извлича информация от текстове, карти, изображения, схеми, диаграми.31
Първите Асеневци: възстановяване на Българското царство

Примас, рицар

Описва ярки събития, определя значението им.

32
Цар Иван Асен II (1218– 1241)

Детронация, грамотa

Умее да прави характеристика на българския владетел; обяснява ролята на река Дунав и Черно море за стопанското и културното сътрудничество с други страни.

33
Българското общество през ХIII– ХIV век

Титла, символ, велможа, имение

Различава основните органи на властта, описва държавното устройство; разбира ролята на владетеля, аристокрацията и различните категории население.

34
Царевград Търново (поглед)

Престолен град, коронация, съсловие

Разпознава и описва Царевград Търново; прави сравнение с другите български столици; определя ролята на Търново в живота на България.

35
Епохата на цар Иван Александър (1331– 1371)

Повеля, покровител

Прави разлика между успехи и неуспехи в управлението на даден владетел; познава и разбира приноса на значими исторически личности.

36
Култура и църква на Второто българско царство

Авторитет, монашеска обител

Разбира българската култура като част от европейската християнска култура.37
Всекидневието на българите (поглед)

Канон, крепост

Описва основните промени в българското общество през ХIII– ХIV в.; описва живота на владетеля и различните съсловия.

38
Второто българско царство (обобщение)

Обобщаване на изучените понятия

Дава примери и обяснява устойчивост и промени в начина на живот и в ценностите през различните епохи; анализира исторически събития, разграничава значимите.

39
Средновек овна България (681– 1396) (обобщение)

Обобщаване на изучаваните понятия

Разбира и приема своеобразието на културата на различните етнически общности; разпознава българските владетели.

40
Османското завоевание

Султан, паша

Обяснява последиците от политическата разпокъсаност на България и Балканите и причините за османското завоевание.

41
Османската държава

Гвардия, ага, бей, спахия

Познава устройството на османската държава; сравнява го с това на българската; прави подходяща схема.

42
Ислямът (поглед)

Рая, вакъф

Открива приликите и разликите между християнство и ислям; обяснява състоянието на българските черкви и манастири.

43
Българите в султановата държава

Еснаф, калфа, старейшина

Обяснява промяната в българските села и градове; разбира ролятя на Българската община като посредник между османската власт и покореното население; попълва сравнителна таблица в учебната тетрадка.


44
Стопанството ни под османска власт

Конкуренция, продажба на едро

Обяснява промените в българското стопанство след завоеванието; разбира ролята на пазарите, панаирите и еснафите за стопанското развитие; анализира илюстрации.

45
Вяра и култура

Килия, килийно училище

Разбира ролята на християнската църква, езика и традициите за съхраняване на българите.

46
Българското всекидневие (поглед)

Челяд, лихва

Установява и дава примери за взаимни влияния между различни култури; описва бита и ежедневието на българи и турци.

47
Европа и българската съпротива

Заговор

Открива и сравнява факти и понятия от основния текст; разбира причините за неуспеха на бъларските въстания от ХV–ХVII в.

48
Хайдутите

Байрактар, чифлик, нахия, шериат

Обяснява ролята на Балкана в живота и самосъхранението на българите; разбира, че найпродължителната форма на антиосманската българска съпротива е хайдутството.

49
Българите под османска власт (обобщение)

Обобщаване на изучените понятия

Обобщава последиците от османското завоевание и основните промени в политическия, стопанския и културния живот на българите под османска власт.

50–51
Българското средновековие (VII– ХVII век (годишен преговор )

Обобщаване на понятията

Обобщаване на най-важните характеристики на Българското средновековие.Каталог: files -> teachers files
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по музика за клас
teachers files -> Правила за работа в компютърен кабинет. Устройства и програми (Начален преговор) комбиниран
teachers files -> Примерно годишно разпределение на темите от учебното съдържание по информационни технологии за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебното съдържание по география и икономика за клас
teachers files -> Тема музикален материал
teachers files -> Примерно годишно разпределение на учебния материал по музика за клас
teachers files -> Примерно годишно разпределение
teachers files -> Примерен тематичен план по биология и здравно образование клас, задължителна подготовка за учебната 2009/2010 година
teachers files -> Тема Муз материал за пеене
teachers files -> История и цивилизация клас – 51 часа


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница