2 ноември 2010 г. Тема: строителство, строителен контрол, строителни материали, архитектура, имотистраница1/12
Дата24.07.2016
Размер1.66 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
2 ноември 2010 г.


ТЕМА: СТРОИТЕЛСТВО, СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ,
СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, АРХИТЕКТУРА, ИМОТИ

Съдържание:

В. Телеграф 2

В. Телеграф 2

В. Телеграф 3

В. Телеграф 4

В. Телеграф 4

В. Телеграф 5

В. Телеграф 6

В. Пари 6

В. Пари 6

В. Пари 7

В. Пари 7

В. Пари 8

В. Пари 9

В. Пари 10

В. Пари 11

В. Пари 12

В. Пари 13

В. Пари 15

В. Пари 16

В. Пари 18

В. Дневник 20

В. Дневник 22

В. Дневник 22

В. Дневник 23

В. Дневник 23

В. Дневник 26

В. Дневник 27

В. Дневник 28

В. Дневник 29

В. Дневник 30

В. Земя 31

В. Земя 32

В. Новинар 32

В. Атака 33

В. Атака 33

В. Труд 37

В. Стандарт 48

В. Дума 61

В. 24 часа 65

В. 24 часа 65

В. 24 часа 66

В. 24 часа 67

В. 24 часа 67

В. 24 часа 68

В. 24 часа 68

В. 24 часа 68

В. 24 часа 69

В. 24 часа 70

В. 24 часа 70

В. Монитор 70

В. Монитор 71

В. Монитор 71

В. Монитор 72

В. Монитор 72

В. Монитор 73

В. Монитор 74

В. Монитор 74

В. Монитор 75

В. Монитор 76

В.Класа 77

В.Класа 77

В.Класа 78

В.Класа 79

В.Класа 79

В.Класа 80

В.Класа 81

В.Класа 81

В.Класа 81

В. Сега 82

В. Сега 83

В. Сега 84

В. Сега 85

В. Сега 86
02.11.2010 г., с. 2
Шефът на СОС опроверга РЗС
Шефът на Столичния об­щински съвет Андрей Ива­нов обвини в лъжа лидера на РЗС Яне Янев. Миналата седмица аверът на Октопо­да използва отсъствието на шефа на СОС от страната и го обвини, че за няколко го­дини се е сдобил с над 50 имота. Вчера, веднага след завръщането си, Иванов даде пресконференция, на която обяви, че ще се обър­не към парламентарната комисия „Антикорупция", за да се изясни всичко. „Сигналът, раздаден от РЗС, е донос. Това е комп­ромат, който се подготвя от 3 месеца. Всичко, което притежавам, е описано в декларацията, която съм подал през 2008 г. Явно всички лъжи за имотното състояние на Цветанов се изчерпаха, че РЗС трябва­ше да намери друго нещо. За мен е неприятно да вли­зам в спор с тези хора,,, за­яви още той и допълни, че е готов да по­даде оставка, ако Янев успее да докаже, че дори едно негово твърде­ние е лъжа.


02.11.2010 г., с. 5
Ремонтират царския дворец за 4,5 млн. лв.
4,5 млн. лв. ще бъдат похарчени за ремонти­рането на царския дво­рец в София, в който се помещава Национал­ната художествена га­лерия. Парите са по ев­ропейските програми и ще бъдат разходвани за ремонта на сграда­та. Министърът на кул­турата Вежди Рашидов посочи, че е напъл­но възможно сградата на музея да събере всички златни предме­ти от Златния век, свър­зан с историята на Бъл­гария. Картините, кои­то в момента са в наци­оналната галерия, пък ще бъдат изложени в новостроящия се бъл­гарски Лувър.


02.11.2010 г., с. 6
ПО РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ДНСК – БУРГАС
ДРЪПНАХА ШАЛТЕРА НА „МАРИНА ДИВИ"
EVN спря тока на пристанището на скандалните братя и комплекса към него
ЕЛЕНА ИВАНОВА

EVN дръпна шалтера на „Марина Диневи". От вчера пристанището на скандалните братя Дин­ко и Йордан Диневи и комплексът към него са без ток.

Той е спрян съгласно за­повед на Регионалната ди­рекция за национален строителен контрол в Бур­гас (РДНСК), съобщиха от дружеството, което зах­ранва с електричество Югоизточна България. Те уточниха, че досега „Марина Диневи" е по­лучавало захранване като строителен /обект, а комп­лексът се е .използвал, без да е било издаде­но разрешение за това.

Строителният контрол запечата гордостта на братята Диневи преди две седмици - след проверка, която показа, че петзведният хотел „Палас" към пристанището и всички ресторанти, магазини и са­лони към него са пуснати в експлоатация абсолютно нелегално. Скандалните бизнесмени пробвали да заобиколят законовите разпоредби, като изкара­ли обекта под 5000 кв.м и отворили вратите му само с разрешение от главния архитект на Несебър. Инс­пекцията обаче показа, че комплексът е над 5000

квадрата и съответно мо­же да бъде пуснат в експ­лоатация само след раз­решително от РДНСК -Бургас. Заради нарушени­ята строителният контрол разпореди да бъде спряно не само захранването с електричество, но и с вода и парно.

261


Тъй като в момента про­дължава проверката за законността на пристани­щето, заповедта на РДНСК - Бургас, е само за петзвездния комп­лекс. От EVN обаче уточ­ниха, че хотелът, обекти­те към него и самият яхтен пристан се захранват на един и същи електро­мер. Затова е дръпнат шалтерът и на пристани­щето.
Снимка на три колони – без текст
Разпитват братята в полицията
Братя Диневи са призова­ни в търновската полиция да дават показания за поз­нанството и бизнес отноше­нията си със строителния предприемач Христо Чапанов, съобщи шефът на тър­новската полиция комисар Живко Коцев. Разпитът на двамата трябвало да се проведе още миналата сед­мица. Заради тяхната анга­жираност обаче той се отло­жил. Братята са бивши съд­ружници със скандалния строителен предприемач в „Диневи юг" ООД. Там те държат 51% от собстве­ността, а Чапанов 40%. Ос­таналите 9% са на лицето Руси Бойнов. В продълже­ние на три години и полови­на измамените от скандал­ния строител хора напразно опитваха да привлекат вни­манието на държавните ин­ституции и да потърсят по­мощ. Случаят започна да се раздвижва едва след наме­сата на вицепремиера Цве­тан Цветанов. На 22 септем­ври той се срещна с постра­далите и обеща, че ще нап­рави всичко възможно проб­лемът да бъде разрешен и виновникът да получи пола­гащото му се наказание.


02.11.2010 г., с. 7
Видинската гара пак работи
Железопътната гара във Видин от вчера от­ново работи, след като бе затворена в продъл­жение на седем месеца. Това съобщиха от Наци­онална компания „Же­лезопътна инфраструк­тура". Гарата в област­ния град бе затворена заради ремонт. През последните 7 месеца пътниците се извозваха с автобус до съседната гара Видбол, която е на около 15 км от Видин. След ремонта на гара­та, който е част от про­екта "Дунав мост 2", са изградени два нови ко­ловоза и са ремонтира­ни пет. През този пери­од е изградена и нова товарна гара с пет коло­воза и един перон за пътнически влакове.


02.11.2010 г., с. 8
ПРОВЕРЯВАТ 50 ЯЗОВИРА ЗА НЕАЕГАЛНИ ОБЕКТИ
Събарят 90 митничарски вили
Иска ми се да подкарам багер, закани се Плевнелиев
НИКОЛАЙ НЕЙЧЕВ

Около 90 заповеди за премахване на незаконни вили край язовир „Ивайловград" ще бъдат издадени до края на ме­сеца. Това обяви новата шефка на Дирекцията за национален строителен контрол инж. Милка Гечева.

Тя беше представена вчера от строителния ми­нистър Росен Плевнелиев, след като предишният ръ­ководител на инспекцията Иван Симидчиев беше от­странен от поста. Според екшън плана на ДНСК до края на ноември ще бъдат издадени и 40 заповеди за забрана за използване на обектите. Освен това инс­пекцията започва провер­ки за това колко са неза­конните вили около 50 дру­ги язовира из цялата стра­на. Ефективни резултати от проверките се очакват към май месец догодина.

Машини


В момента има подписа­ни заповеди за премахва­не на над 80 сгради по Чер­номорието, 10 от които са за комплекса „Златна перла,,. „И на мен ми се иска да подкарам един багер и да съборя незаконните строе­жи,,, призна министър Плевнелиев. Той обаче обясни, че когато се вземе решение за премахването на незаконен строителен обект, собствениците имат правото да обжалват това решение пред съда. „Прак­тиката показва, че тези об­жалвания отнемат средно по две години,,, обясни инж. Генчева. „Никой не мо­же да задължи съда в ка­къв срок да приключва те­зи дела,,, добави Плевне­лиев. Освен това стана яс­но, че всички, които преди края на 2003 г. са призна­ли, че имат построени не­законни вили, може би ще успеят да ги узаконят. Спо­ред Генчева по-голямата част от митничарските ви­ли около „Ивайловград" са строени именно преди та­зи дата.

Промени


За да се престане с бяга­нето от отговорност относ­но незаконните строежи,

министър Плевнелиев ще настоява за поправки в За­кона за устройство на тери­торията. Неговата идея е да се вменят повече права и отговорности на ДНСК като контролиращ орган за сметка на общините. Освен това регистърът на инспек­цията, в който са вписани незаконните обекти, ще стане напълно публичен до края на годината. По този начин за всички ще е видно кой точно е отговорен за забавянето на решенията на ДНСК срещу незаконните вили. Към момента в регис­търа има 7000 заповеди за премахване на сгради. Ре­ално обаче са съборени около 2500, тъй като се из­чаква решение на съда или има друго забавяне. Имен­но затова новото ръководс­тво на ДНСК започва ак­тивни действия за унищо­жаването на 1500 от строе­жите, които стоят в регис­търа.


Снимка на три колони - Министърът на ре­гионалното раз­витие Росен Плев­нелиев представи новия шеф на ДНСК инженер Милка Генчева.
Снимка на две колони – Бутане

Първото незаконно бунгало на Ропотамо беше съборено вчера. Акцията е на РИОСВ-

Бургас и има за цел почистване на така наречените "строителни отпадъци" при устието на реката. Според директора на РИОСВ-Бургас Бойчо Георгиев къщичките на рибарите, заслоните и бунгалата не са издигнати по смисъла на закона, нито са временни обекти, тъй като те се поставят


02.11.2010 г., с. 9
ПОДАРЪК ОТ ТРОЙНАТА КОАЛИЦИЯ
10 М TPAIIOBЕ спират магистрала
Кабинетът „Станишев позволил кариери по трасето „Хемус”
ДЕЯН ДЯНКОВ

С 5 млн. лв. по-скъпо ще излезе строителст­вото на магистрала „Хе­мус" заради кариерите, които правителството на тройната коалиция е позволило по трасето.

Както „Телеграф" писа във вчерашния си брой, кабинетът „Станишев" е дал разрешения за конце­сии за инертни материали точно върху бъдещото трасе на участъка от гара Яна до Околовръстния път на София. За бомбата със закъснител съобщи сами­ят премиер Бойко Бори­сов в неделя.

Каша


прави 4 млн. лв., обясниха експерти. Със сегашните темпове на копаене обаче цената се качва с всеки ден и може да надмине 5 млн. Не е ясно и откъде ще се вземе необходима­та пръст. Една от идеите е да се ползва изкопаната от строежа на метрото. Ако сметките с пръстта не излязат, ще се строи виа­дукт, който няма да бъде по-евтин. Допълнителна трудност е, че траповете са пълни с вода заради есенните дъждове и под­почвените води.

Бавно


Концесиите са били одобрени с решения на Министерския съвет през 2008 г. като по това време вече е имало готов техни­чески проект за магистра­лата и е било ясно откъде ще минава трасето. „Прос­то концесионните догово­ри не са били дадени на нас за съгласуване", обясни Лазар Лазаров, член на УС на пътната агенция. От кариерите се извлича пръст дори и в момента. „Като усетиха, че ще ги затваряме, започнаха да копаят като за световно", допълни Лазаров. Така с всеки ден рововете стават все по-дълбоки и това ще продължава, докато Ми­нистерският съвет офици­ално не извади тези участъци от концесионните договори. Надеждата е това да стане още на за­седанието му в сряда.

Събаряне


С колко ще се оскъпи участъкът Яна - Околов­ръстното заради кариери­те, ще стане ясно, след ка­то отсечката бъде пусната на търг за избор на изпълнител до края на година­та. Кандидатите за строи­тели ще бъдат уведомени за промяната в първона­чалния проект, за да мо­гат да прекалкулират офертите си. Както и да мислят дали ще запълват траповете, или ще ги „прекрачат" с виадукт. Из­копаната досега земна маса е минимум 400 000 кубика, което по 10 лв.

Сигурно е, че кариерите ще забавят строителство­то на 8,5-километровия участък с минимум три ме­сеца. Участъкът се финан­сира от оперативна прог­рама „Транспорт" и нацио­налния бюджет, а индикативната стойност за строи­телството е около 30 млн. лв. Очаква се участъкът да бъде пуснат на търг за изпълнител до края на го­дината.


Снимка на три колони - Кариерите (червената елипса) са точно на пътя на бъдещия участък от Яна до Околовръстното.


02.11.2010 г., с. 12
Кой е ..мислил"
С 5 млн. лв. по-скъпо ще излезе строителството на ма­гистрала ..Хемус" заради кариерите по трасето (виж

стр.9).


Весело наистина. Точно заради подобни противоре­чия, неуредици и безумни спорове толкова години не можем да си изградим свестни магистрали. Кому са били нужни тези кариери точно по трасето на „Хемус", сякаш няма достатъчно камъни и пръст извън трасета­та на плануваните магистрали. Трябва да се замис­лим още дали това разрешение е станало случайно или някой злонамерено е предвидил, че след време това ще оскъпи и забави градежа на магистралата. Смешно е, но и някак тъжно, защото вече хората при­добиват чувството, че няма да доживеят да карат по европейски път. След проблема с кариерите кой знае какво безумие е способно да изскочи от миналото. То­ку виж като преграда се оказали и някой частен язо­вир, летище или действаща уранова мина.


02.11.2010 г., с. 2
Мнения
По темата „Туризмът в България продължава да е offline"

Губя пари, ама пък укривам данъци. А това е нацио­нален спорт 6 България.

Н&К

По темата „ДНСК ще прави публичен регистър на незаконните строежи"Корупционният натиск, другари, го упражнява калпавото законодател­ство, конкретно ЗУТ! Какво ще правите регистър на незаконното строител­ство, като само стотици милиони такова е незакон­ното усвояване на балкони по панелните блокове!? Какво ще прави министъ­рът и Гечева - всеки тогава ще цъфне в този регистър. Колко от нас са с усвоени балкони тип кухни?

Домоуправител
02.11.2010 г., с. 2
За какво стигат 6 месеца
Красимира Янева

krasimira.yaneva@pari.bg

„Тестът на госпожа Гечева е шест месеца. Запиши си и тя да си запише този срок." Това казва премиерът Бойко Борисов на регионалния министър Росен Плевнелиев на заседанието на правителството на 20 октомври по повод сниманите от НАП постройки около язовир „Ивай­ловград" в т. нар. митничарско селище. А „госпожа Гечева" (инж. Милка Гечева) всъщност е новият шеф на Дирекцията за национа­лен строителен контрол (ДНСК).

Госпожа Гечева ще се провали на теста. Това е ясно отсега. И то не защото тя или подчинените й са не­кадърни, а защото всеки на тяхно място би се провалил. Бюрокраци­ята е едното обяснение. Правото на гражданите да обжалват съдебно действията на администрацията е другото.

Заради продължаващите дълго съдебни процедури т. нар. мит­ничарско селище също ще просъ­ществува още дълго. Много пове­че от заявените 6 месеца. Само до края на този месец строителният контрол ще издаде над 90 заповеди за доброволно премахване на незаконните постройки край язо­вира. Това е официално изявле­ние. Право на собствениците на незаконните обекти е да обжалват тези заповеди в съда. Решението на всяка инстанция задължително ще бъде обжалвано на по-горната инстанция, защото винаги едната страна е недоволна. И няма зако­нова сила, която да задължи някой съд да се произнесе до пролетта, както заръча премиерът. Поне в това отношение съдебната власт е доказала, че е независима от другите две власти...

Не е необходимо да имаш гада-инки способности» за да пред­видиш, че незаконните постройки край язовир „Ивайловград" ще останат на местата си още 2-3 години, а собствениците им ще могат да ги обитават напълно нео­безпокоявани. Така, докато властта спазва закона, някой ще продължи с беззаконието.

На този фон твърдението на но­вата шефка на ДНСК инж. Милка Гечева, че служителите на дирек­цията през годините са работели

добре, може и да е вярно. Колкото и невероятно да звучи. Защото подобно твърдение е непроверимо. Според самите служители Законът за устройство на територията дуб­лирал отговорностите на общин­ските администрации и ДНСК. И точно това дублиране са използва­ли и едните, и другите, като са си затваряли очите пред беззаконието и изникването на цели селища без строителни разрешителни.

Напълно е възможно това дуб­лиране на отговорностите да е

заложено умишлено. Може и да не е. Факт е, че определени хора са построили незаконни сгради, не са платили на общините разрешител­ни, не плащат данъци...

Затова предизвестеният провал на „госпожа Гечева" на теста „Ивайловград" е повод за пре­подреждане на системата - кой за какво следи и кой как санкционира. Дано оставащите два месеца до края на годината са достатъчни за приемането на промените в Закона за устройство на територията, с които ще се определят по-ясно отговорностите.
02.11.2010 г., с. 3
Число на деня
4,5► млн. лв. ще струва ремонтът на царския дворец в Со­фия, в който се помещава Националната художествена галерия. Финансирането ще бъде осигурено чрез европей­ските програми


02.11.2010 г., с. 3
По заповед на строителния контрол
EVN спря тока на „Марина Диневи
Водата в комплекса също трябва да бъде спряна
Електроразпределително­то дружество EVN спря електрозахранването на яхтеното пристанище „Марина Диневи" в ку­рортното селище „Свети Влас". Спирането е на

основание на издадена заповед от Регионална­та дирекция за национа­лен строителен контрол (РДНСК) в Бургас. Според дирекцията обектите в пристанището са работи­ли нелегално три години и нямат разрешително. Водата също трябва да бъде спряна. Преди месец РДНСК

започна процедура по за­печатване на комплекса и забрани използването му. Той е собственост на несебърските бизнесме­ни братя Динко и Йордан Диневи, които твърдят, че сградите и басейнът са напълно законни. Според тях става дума за атаки от „несебърски бизнесмен". В края на миналата седмица прокуратурата и НАП започнаха проверка на сделка, при която фирмата на Диневи „Венид Яхт" е станала собственост на 58-годишен безработен мъж от село Балван. Компани­ята има дългове за близо 10 млн. лв. Диневи обаче обвиниха за сделката бив­шия си съдружник Георги Михов.
Снимка на четири колони – без текст


02.11.2010 г., с. 8
Сградите край язовир Ивайловград ще бъдат съборени, но неясно кога
Обжалвания в съда бавели премахването на незаконните постройки, обясни новият директор на ДНСК
Над 90 незаконни обекта, построени в митничарско селище край язовир "Ивайловград", трябва да бъдат съборени. "Запо­ведите за премахване ще бъдат издадени до края на месеца. Други 40 запо­веди ще бъдат издадени за забрана за ползване на обектите", съобщи новият директор на ДНСК инж. Милка Гечева, която беше представена от регионал­ния министър Росен Плев­нелиев. На заседанието на правителството преди две седмици премиерът Бойко Борисов обяви, че "тестът на госпожа Гечева е шест месеца". В понеделник тя потвърди този срок, в който не е ясно какви точно успехи трябва да постигне. Гечева обаче напомни, че от издаването на заповед до събарянето на незаконна сграда ми­нават 2-3 години заради съдебните процедури. За­ради случая с т. нар. весе­ло село предшественикът й Иван Симидчиев беше уволнен.

Размиване на отговорността

Според новия директор на ДНСК служителите на дирекцията си вършели добре работата. По думи­те на инж. Милка Гечева според сегашния Закон за устройство на територи­ята (ЗУТ) има дублиране на отговорностите между общинските администра­ции и дирекцията. За да се премахне това, има предложени промени в ЗУТ от регионалното ми­нистерство. Те трябва да

бъдат приети от парла­мента до края на годината. Предвидени са и глоби не само за служители на об­щинската администрация, а и за кметовете, които не си вършат работата по закона.

Съдът бил виновен

Неяснотите в закона обаче не са единствената пречка пред събарянето на неза­конните сгради. Оказва се, че от издаването на една заповед за събаряне до реалното бутане на една къща например минават 2-3 години. Причината - съдебното обжалване от страна на собствениците на незаконния обект. Ни­кой не може да предпише на съда в какъв срок да вземе решение по отно­шение на заповедите за премахване на незаконни обекти.

"Премиерът си е на­рочил няколко обекта и всеки ден пита кога ще влязат багерите. Аз също искам да подкарам баге­рите заедно с него и бъде­те сигурни, че в момента, когато това бъде избутано през съда, на другия ден ще сме там. Парите са осигурени", обяви Росен Плевнелиев.

Публичен регистър

"Има издадени общо около 7000 заповеди за премах­ване на незаконни обекти. От тях около 3500-4000 са влезли в сила, като 2500 вече са изпълнени", съ­общи инж. Милка Гечева. Регистърът с незаконните обекти трябва да стане публичен. "Да се знае хотел ли е, билборд ли е, барбекю ли е и да може да се следи кой не придвижва напред нещата", коменти­ра строителният министър Росен Плевнелиев.

Инж. Гечева обясни още, че през 2007 г. е направена проверка на язовир "Ис­кър" и има издадени 94 заповеди за премахване на незаконни обекти. 35 от тези заповеди са влезли в сила, 6 незаконни строежа са премахнати, а до края на годината трябва да бъ­дат съборени още 12.

За рибарското селище Ченгене скеле край Бур­гас има 225 заповеди за премахване на незаконни обекти. Съборени са само 23, а предстои да бъдат бу­тнати още толкова. Очаква се с фирми изпълнители да бъдат подписани дого­вори за събаряне на други 25 сгради. Директорът на ДНСК обясни, че по море­то са изпълнени общо 68

заповеди за премахване.

В "Златна перла" в Стран­джа има заповеди за пре­махване на 8 обекта, които трябва да се потвърдят от съда. "Съдебно обжалване бави обявяване на два дру­ги обекта за незаконни", обяви инж. Гечева.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница