2007 – 2013 г. Април, 2005 г. Съдържание I. Увод обща характеристика на общинатастраница1/6
Дата06.05.2017
Размер1.16 Mb.
  1   2   3   4   5   6
ОБЩИНА АКСАКОВО
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА

2007 – 2013 г.
АПРИЛ, 2005 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
I. УВОД

1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА

1.1. Природни условия и ресурси

1.2. Биологично разнообразие и защитени територии

1.3. Културно-историческо наследство2.ДЕМОГРАФСКО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ

2.1. Човешки ресурси, икономическа активност и динамика на населението

2.2. Етнически състав на населението

2.3. Възрастова структура на населението

2.4. Безработица

2.5. Образователна инфраструктура

2.6. Здравеопазване

2.7. Социални грижи

2.8. Култура и спорт

3. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ – ФАКТОРИ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА

ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНАТА

3.1. Промишленост

3.2. Селско стопанство

3.3. Туризъм4. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНА СРЕДА

4.1. Транспортна инфраструктура

4.2. Енергийна система

4.3. Водостопанска инфраструктура

4.4. Канализационна мрежа

4.5. Топлоснабдяване

4.6. Газоснабдяване

4.7. Територален анализ и перспективи

4.8. Осигуреност и устройствени планове

4.9. Екологични условия5. ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ

5.1. Собствени приходи и субсидии от Централния бюджет

5.2. Състав и структура на собствените приходи

5.3. Структура на разходите по функции.

5.4. Структура на разходите по видове

II. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ

6. ВИЗИЯ

6.1. Стратегически цели за развитие на Общината

6.2. Индикативна финансова таблица

6.3. Изпълнение, наблюдение и актуализация на общинския план

за развитие

6.4. Ред и начин за осигураване на информацията и публичност на плана

І. УВОД
Общинският план за развитие е дългосрочен планов документ, изработен за периода 2007-2013 г.съгласно Закона за регионално развитие.Същия е разработен като анализ на досeгашното състояние на общината и като проект за развитие на община Аксаково за периода 2007г. – 2013г. и по съдържание, съставлява актуализация на стратегията за развитие на община Аксаково 2000-2006г., която е разработена в съответствие със Закона за регионалното развитие и определя целите, приоритетите, мерките и дейностите за развитието на общината и финансовите ресурси за реализация на проектите за този период.

Разработването на плана за развитие на община Аксаково е в съответствие със специфичните дългосрочни цели и приоритети, заложени в стратегията за развитие на област Варна 2007-2013 г.; приетите от Общински съвет Аксаково – програма за опазване на околната среда и стратегия за развитие на селското стопанство.

При работата по плана за развитие бяха създадени пет работни групи, в които взеха участие представители на общинска администрация и Общински съвет. Работните групи са следните:

А. Работна група в насока – образование, култура, вероизповедание:

Б. Работна група в насока – общинска собственост, териториално изграждане, земеделие:

В. Работна група в насока – инвестиции и инфраструктура:

Г. Работна група в насока – здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост, екология:

Д. Работна група в насока – транспорт и далекосъобщения:
Работните групи събраха информация и изготвиха анализ на социално-икономическото положение в община Аксаково, въз основа на който се определиха приоритетите, целите и мерките за развитие.
1. Обща характеристика на общината

1.1 Природни условия и ресурси

Релеф

За характеристика на релефа са използвани всички досегашни разработки на дадената територия, географското райониране на България, физико - географски карти на страната и релефна карта на общината в мащаб 1 :25000 (с хоризонтали през 25 м.)

Според физико - географското райониране на България, община Аксаково се намира в източната част на Дунавската равнина и носи белезите на хълмисто -платовидния й релеф.

Основната част от територията е заета от Добруджанското и Франгенското плата. Южните склонове на Добруджанското плато стръмно се спускат към Варненската низина. В най – голямата си височина платото достига до 200 м.н.м.р. Дълбоко в платото е всечена река Суха река, която разнообразява иначе равнинния релеф. Наклонът на платото бележи посока север.

Югоизточната част на общината е заета от Франгенското плато, което е естествено продължение на Добруджанското. Тук то е в по-успокоените си форми и височини , по - равно и само на места достига до 350м.н.м.р височина. На изток постепенно преминава в Причерноморската низина, както и в разширената долина при устието на река Батова. Тук наклоните на терена са значителни.

Голямо е разнообразието на релефа при каньоновидната долина на р.Батова. Реката се е врязала в платото, като е образувала изключително нехарактерна за монотонния характер на платото долина.

В югозападната си част община Аксаково включва част от Варненската низина, формирана край Варненското езеро - лиман. Добруджанското плато стръмно се пуска към нея, при което наклоните достигат до 29 %.

Селищната мрежа е разположена на платото и малка част - по долината на Батова. Единствено с.Аксаково и с.Игнатиево са разположени в най ниската част на Добруджанското плато, там където релефът се успокоява и преминава във Варненската низина.


Полезни изкопаеми

Основните полезни изкопаеми, установени на територията на община Аксаково са от групата на нерудните.

Находища на пясъци са установени по долините на Ботевска река под с. Крумово и при с. Ботево, за които не са правени геоложки проучвания за установяване на запасите и определяне на качеството им.

Край с. Осеново са установени запаси на пясък, годни за строителни разтвори. Не се експлоатира поради свлачищния характер на терена.

Край пътя гр. Аксаково - Суворово има находище на пясъци, които не се експлоатират, поради наличната над тях покривка от здрави, дебелослоести варовици. Качеството на пясъка не е много добро - подходящ е за строителни разтвори.

Между селата Игнатиево, Припек и Слънчево се намират находища на диатомитни глини (кизелгур), като в момента се разработват само тези около с. Припек. Суровината се употребява главно за нуждите на циментовия завод в Девня.

Край с. Крумово се намират запаси от глини, които са суровина за получаване на керамзит. Същият има добри топлоизолационни свойства.

Климат

Голямата територия на община Аксаково, нейните доста разнообразни релефни форми, както и различната отдалеченост от морето на отделните й части създава условия за доста големи различия в климата.

Много малък излаз на Черно море, малка част от крайезерната низина, голямата територия покрита от плата и то значително хълмисти - това са основните релефни белези на общината, които обуславят разнообразие в микроклиматичните условия. Липсата на метеорологични до голяма степен затрудняват оценката на климата.

Климатът на източната и южната част на общината, където са и най - ниските й терени (по крайбрежието на морето и Варненското езеро) се проявява като морски. Основната част от територията ни обхваща главно Франгенското и Добруджанското плата. Там климатът е умерено-континентален.

Средногодишните температури на въздуха в крайбрежната Черноморска част от общината са около 12 градуса, като на височинната част на платото тя е по - ниска - около 11 градуса. Най - ­високите абсолютни температури са измерени край морето - 41.4 градуса, а най ниските на платата -25.7 градуса. Средногодишните температури са от порядъка на 24 градуса. На платото те са по-ниски ­-3 градуса.

Мъгли се появяват през около ЗЗ дни в годината при видимост малко под 1000 м. Редки са случаите, когато в резултат на мъгла видимостта спада до няколко десетки метра. Мъглите са особено характерни за долината на езерото.

Дни с гръмотевици и бури не са често явление – около 19 дни в годината. Вероятността от тях се отнася към месеците май, юни, юли и август.

Вероятността да се появи снежна покривка започва от 13 ноември и продължава до 12 април.


В низинните части този период е скъсен с няколко дни. Върху продължителността на задържане на снежната покривка сериозно влияние оказва морето, което през зимните месеци не е успяло напълно да изстине, смекчава температурите на въздуха и стопява бързо снежната покривка. Поради това, дните със снежна покривка в източната и южната части на общината са най-малко за цяла Североизточна България - 16 дни, от които 59% има вероятност тя да се задържи един - два дни, а вероятността тя да се задържи 7 - 1 дни е 1%. За платовидната част тези данни са значително по - различни. Тук годишно има средно 23 дни със снежна покривка.

Преобладават ветрове със северна и западна компонента. Това е характерно особено за ниските части на общината, при това, през летните месеци и пролетта силно се увеличава дялът на източните и югоизточни ветрове. На платото, поради откритостта на района, през цялата година се наблюдават северни и североизточни ветрове, но през пролетта и лятото се усилва дялът и на югоизточните ветрове.


  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница