2007 – 2013 г. Април, 2005 г. Съдържание I. Увод обща характеристика на общинатастраница3/6
Дата06.05.2017
Размер1.16 Mb.
1   2   3   4   5   6

Повечето от преподавателите са с висше образование. Чуждоезиковото обучение е застъпено във всички училища от Общината. Материалната база осигурява възможност за нормален учебен процес, но има нужда от подобряване. В две училища от Общината –СОУ „Св.Кл.Охридски” гр.Аксаково и ОУ „Св.Кл.Охридски” с.Кичево са оборудвани компютърни кабинети с по съответно 11 бр. и 4 бр.компютри. В процес на оборудване са компютърни кабинети в училищата в селата Изворско, Л.Каравелово, Водица, Въглен и Игнатиево, за които са доставени общо 42 компютъра с цялостно оборудване.


Състояние на сградите

Физическото състояние на сградните фондове в преобладаващите случаи не е задоволително. Има нужда от основен ремонт на 4 училища. Шанс за намаляване на експлоатационните разходи особено за отопление дават провизиите на новия Закон за енергийна ефективност с преференциални кредити за топлинно саниране. Затворените селски училища се рушат в очакване на инициативи за нови функции. Отдих, туризъм, социални дейности, чисти производства - това са част от възможните/желаните/ дейности, които биха могли да се настанят във все още годната база на закритите училища.


SWOT ANALIZ в образователните процеси


Силни страни

Слаби страни

1.Обезпеченост на образователния процес в със сграден фонд.

2.Близостта на големия град – Варна, водеща до обезпеченост на населението от средно професионално образование и висше образование.
1.Намаляване броя на учениците

2.Незадоволително състояние на сградния фонд.

3.Липса на професионално обучение на учениците

4.Липса на компютърна обезпеченост и комуникативностВъзможности

Рискове

1.Реконструкции на съществуващия сграден фонд

3.Компютърна и комуникативна обезпеченост на училищата

1.Закриване на учебни заведения в резултат на намаляващ брой ученици, поради ниска раждаемост и отлив към учебните заведения в град Варна.


2.6 Здравеопазване

Здравеопазването в общината е осигурено от мрежа на доболнична помощ. Предвид близостта на гр.Варна, населението на общината е обезпечено с болнична помощ в лицето на съществуващите в големия град болници, като в болница „Св.Анна”, община Аксаково има и процентно дялово участие с оглед обслужването на нейните граждани.Доболничното обслужване се осъществява от 13 лекарски практики, 5 стоматологични практики, медицински център. Проб­лем е навременното осигуряване на спешна здравна помощ в отдалечените села и тези без лекарски практики. В допълнение, достъпът до здравни услуги е проблем за голяма група от лица без здравно осигуряване, особено в селата, където голяма част от на­селението не е здравно осигурено. Общината не разпо­лага с преки нормативни и финансови инструменти за решаване на тези проблеми, но би трябвало да потърси свои решения.

Училищно и детско здравеопазване

Училищното детско здравеопазване се обезпечава от 1 лекар и 9 медицински сестри, които периодично обслужват общо 6 здравни кабинета, като в гр.Аксаково са 3 – по един в училището и детските градини, в с.Игнатиево по един в училището и детската градина и един кабинет в с.Водица.

За подобряване на ефективността от работата на медицинските специалисти и качеството на здравното обслужване на де­цата и учениците е необходимо обновяване на част от амортизираното медицинско обо­рудване в здравните кабинети и обезпечаване на всички общински училища и детски за­ведения с минимум едно медицинско лице на здравен кабинет.

Основни проблеми при здравеопазването се очертават материално техническата база, спешната медицинска помощ и детското здравеопазване.SWOT – ANALIZ

Силни страни

Слаби страни

 • Добро обезпечаване на населението с лекарски практики за доболнична помощ

 • Наличие на Медицински център за доболнична помощ в град Аксаково
 • Недостатъчно добро финансово обезпечаване на

системата

 • Остаряло оборудване и материална

 • Неравномерно териториално разпределение на

лекарските и стоматологични медицински практики

 • Изоставане в областта на превантивната

медицина

 • Неравнопоставеност между публичните и

частните лечебни заведения

Възможности

Рискове • Природни дадености за здравен туризъм
 • Липса на политическа воля и единомислие за

стратегическото развитие на здравната система

 • Противоречие във формите на финансиране

 • Монополни отношения в задължителното

здравното осигуряване

 • Слабо развитие на доброволното здравно осигуряване

2.7 Социални грижи

Домашен социален патронаж (ДСП) като дейност съществува в Община Аксаково от 1987г. Първият патронаж е разкрит в с. Ботево и са предоставени социални услуги на 40 човека от селото. Към настоящият момент в домашния социален патронаж са обхванати 120 души. Необходимо е разкриване на обществена трапезария, като за целта е подготвен проект за кандидатстване към Социалноинвестиционния фонд. С разделението на бюджетите на местни и делегирани от държавата дейности през 2003 г., Община Аксаково бе принудена да ограничи обслужваните лица и да намали текущите разходи, но реалните потребности са много по-големи. Причина за това обстоятелство е факта, че населението в общината старее и все повече хора се обръщат към услугите на ДСП. В същото време старите хора предпочитат да останат по домовете си, за което и ДСП е най-предпочитаната форма на социална услуга.

Основен проблем, задържащ развитието, увеличаването и разнообразието на соци­алните услуги на територията на община Аксаково е недостигът на финансови средства. Потребителите на социални услуги са в основната си част възрастни хора с ниски доходи или деца и хора с увреждания и в неравностойно положение и не са в състояние да поемат част от разходите на някои нови социални услуги.

Дирекция „Социално подпомагане” община Аксаково осигурява социалното подпомагане на хората в неравностойно финансово положение.

Месечни помощи по ППЗСПП по видове семейства за периода Януари – Декември 2004г. за двучленни семейства, три, четири и повече членни семейства, или общо Месечна помощ по чл.9 от ППЗСПП – 620 лв. случая в т.ч. деца. Финансовата помощ е в размер 281 542 лв.

Еднократна помощ за същия период по смисъла и реда на чл.16 от ППЗПП за общо 41 случая е в размер на 5030лв.

Осигуряват се целеви помощи по ППЗСПП като за същия период януари – декември 2004г. са в размер на 43 788лв.

Дирекция социално подпомагане провежда успешно политиката на правителството за социално подпомагане, като основна и приоритетна задача е съвместната работа с Агенцията по заетостта и своевременно осигуряване на информация за крайнонуждаещите се намиращи се в работоспособна възраст и преориентацията им към активна заетост.
2.8 Култура и спорт
Култура

На територията на общината функционират 11 читалища, като по-значима дейност развиват читалищата в гр. Аксаково, с. Изворско и с. Игнатиево. Танцовите състави към тях са със създадени традиции, като основен белег е приемствеността. Читалищата получават множество покани за участие във фестивали и други прояви в страната и чужбина, но не могат да финансират тази дейност. Това намалява престижа на формациите и читалищата и не стимулира развитието и включването на нови деца. Друга основна функция на читалищата е поддръжка на библиотечния фонд. Основен белег е недостатъчна възможност за периодичното му осигуряване и обновяване.

В гр. Аксаково функционира Общински център за работа с деца, който организира редица дейности за ангажиране свободното време на подрастващите и спомага тяхното културно развитие.
Местни културни прояви в общината

Общински преглед на самодейността “Батова” – провежда се ежегодно в края на м. май.

Общински събор “Св. Марина” - провежда се ежегодно в края на м. юли.

Коледно надпяване с. Слънчево.

Празници – събори по населени места от общината.
Спорт

В община Аксаково функционират редица спортни клубове. Със своята дейност се отличават футболен клуб “Аксаково”, включен във “В” републиканска футболна група и баскетболен клуб “Аталанта – Аксаково”, който активно участва в зоналните първенства.

Като цяло общината не е обезпечена с достатъчно спортни съоръжения и зали. Спортните обекти и съоръжения на територията на общината се нуждаят от финансови средства за поддържане и ремонт.

SWOT ANALIZ


Силни страни

Слаби страни

 1. Наличие на културни организации- читалища.

 2. Обособен сграден фонд.

 3. Човешки ресурси с подходящо базово образование и професионален опит.

 4. Гарантирано финансиране от държавния и общински бюджет.

Добри традиции и успешни практики в организирането на големи културни прояви.
 1. Амортизиран сграден фонд и материално-техническа база.

 2. Недостатъчна и неефективна форма на финансиране.

 3. Липсва на мотивация в младите хора за културни дейности и липсва действителен пазар на труда в културната сфера.

Възможности

Рискове

 1. Децентрализация на финансирането.

 2. Инвестиции в инфраструктурата.

 3. Постигане на по-висок капацитет за намиране на алтернативно финансиране.

 4. Механизъм за подпомагане на индивидуалното художествено творчество.

 5. Развитие на предприемачеството в сферата на културата.

 6. Обвързване на културните дейности с туристическата индустрия.

 7. Промени в данъчното законодателство, които да стимулират дарителството и спонсорството в културните дейности.

 1. Липса на солидно финансиране за капиталови разходи.

 2. Намаляване на човешките и финансови ресурси за културни дейности поради структурни промени.

 3. Продължаващото финансиране единствено на работни заплати, без да се обвързва с резултати от дейността.

 4. Лишаване на все повече хора в малките населени места от право за достъп до култура.3. Икономическо развитие – фактори и предпоставки за икономическото развитие в общината
Базирайки се на общото състояние на икономиката и икономическото развитие на община Аксаково, на основните програми и възможности (ресурсни, инфраструктурни и т.н.) на тенденциите и перспективите, които се очертават, и най-вече значението й за общината, е необходим задълбочен анализ на икономическите процеси, за да се обобщят някои виждания за бъдещото й развитие и организация.

Икономиката на всяка община има определяща роля за нейното развитие, независимо от нейните мащаби. За Община Аксаково, както и за всяка друга община, параметрите на икономиката се определят от множество фактори, предпоставки и условия. В конктретният случай нейната икономика се свързва с:

а/ цялостното развитие на националната икономика, икономиката на района и на съседните общини. Като се има предвид кризистната ситуация, в която се намира страната и в същото време настъпателното развитие на пазарните механизми у нас, трябва да се приеме, че те указват съществено влияние върху състоянието и развитието на икономиката в Общината. Външните икономически условия са предпоставка не само за развитие на отделните отрасли, производства и дейности, но и за формирането на тяхната структура, резултати, тенденции и перспективи;

б/ географското разположение на общината, което я поставя в зависимост от влиянието на сравнително по-силно икономически развити съседни общини, разполагащи с повече и по-добри пазари, капитали, човешки ресурси, транспорт и др. комуникации и т.н. Близостта на Община Аксаково до гр. Варна, представлява определен интерес за предприемачите, за натрупания капитал в съседната Община Варна, а и за безработните.

в/ поминъкът на живеещото в Общината население, неговия предприемачески дух, изградената материално-техническа база, инфраструктура и други местни условия.

г/ в периода на прехода се наблюдава значителен спад в редица производства, ниска инвестиционна активност, нерационално и неефективно използване на съществуващата материално-техническа база, работна сила, намаляване на доходите и редица други неблагоприятни явления;

д/ съживяването на икономиката в Общината ще се влияе основно от нормализирането на пазарните процеси вътре в нея и в района, от развитието на туризма, за когото аксаковското селско стопанство, хранителната и леката промишленост са своебразен икономически тил.

3.1. Промишленост

Промишлеността в община Аксаково е слабо развита на фона на останалите общини от региона – Варна, Девня, Белослав. Промишлените зони са съсредоточени в административния център на общината, обусловено от близостта до 300 хилядния град Варна. Същият фактор, а именно близостта с град Варна е причина за обособяването на промишлена зона в с.Яребична, с.Игнатиево и с.Слънчево. Развиват се отделни подотрасли на леката промишленост - хранително – вкусова, месопреработвателна, шивашка и др. Съществен потенциал съставлява и завода за производство на целофан и целофанови продукти, изграден в град Аксаково. Близостта до курортните комплекси – „Св.Св. Константин и Елена” и „Златни пясъци” предразполагат към разширяване развитието на мебелна промишленост и производство на строителни материали.3.2 Селско стопанство
Районът на община Аксаково има силно изразен селскостопански характер и играе важна роля за задоволяване на част от потребностите на един такъв голям консумативен център, какъвто е гр. Варна с прилежащите към него курортни комплекси. Това го прави, съгласно Наредбата за критериите за определяне на районите за целенасочено въздействие и териториален обхват - район за растеж.

Поземлената територия на община Аксаково възлиза на 471 976 дка и общината е в първа група общини в района със стопанисвана земя над 300 000 дка. Обработваемата земя е 255 294 дка, в т.ч. съществуват 57 604 дка трайно необработваеми ниви.

Община Аксаково се нарежда сред общинате с над 200 хил. дка обработваема земя. С най-много обработваема земя са следните населени места: Ботево, Крумово, Изворско, Игнатиево, Л.Каравелово, Ген.Кантарджиево.

Преобладаващата част от обработваемата земя представлява ниви.

Трайните насаждения в община Аксаково заемат 3% от обработваемата земя. Най-широко са застъпени трайните насаждения в землищата на гр. Аксаково и селата Слънчево, Игнатиево и Ген.Кантарджиево. От трайните насаждения преобладават лозята, които са с площ 6 710 дка.

От зеленчуковите култури най-разпространени са доматите. На територията на община Аксаково, до с. Игнатиево се намира оранжериен комплекс, който е един от най-големите във Варненска област.Използване на земята

ЗЕМЯ

ДКА

АРЕНДАТОРИ

Кооперации

ЧЗС

Общо стопанисвана

255 294

94 857

43 291

11 241

Лозя – винени

Лозя - десертни6 510

220


255

4 628

180


1 627

40


Овощни градини

1682
1 076

606

Многогодишни насаждения

105

55
50

Мери, пасища

18 089


Пустеещи земи

в т.ч. пустеещи земи от последните 5 год.57 604

18 747Състоянието на селското стопанство в община Аксаково не прави изключение от общото състояние на селското стопанство в страната като цяло. Селскостопанската земя като основен фактор на производство вече има своя реален собственик. От технологична гледна точка силно е нарушена структурата на обработваемата земя. Отглеждат се преди всичко култури, които изискват по малко жив труд и носят високи доходи, като се нарушава сеитбооборота. На много ниско равнище е прилаганата култура на земеделие. Животновъдството като подотрасъл е силно занемарен, за да не се каже почти унищожен, поради редица причини с предимно икономически характер.
Растениевъдство
Растениевъдството има ключово значение за развитие на селското стопанство. Наред с усъвършенстване производството на традиционни за региона култури: пшеница, ечемик, царевица, леща, слънчоглед, люцерна да бъдат застъпени с цел подобряване на сеитбооборота шафран, кориандър, градински грах, нахуд, тикви, селибум, еспарзета, фий, тревни смески, етерично-маслени култури – резене, лавандула, жълт кантарион, маточина, мента, дилянка, памук.

За тази цел се налага обновяване на машинния парк и създаване на бази за почистване и съхранение на селскостопанската продукцията във връзка с новите култури /етерично-маслени или многогодишни лекарствени растения/, включени в официалната сортова листа на Република България.


Трайни насаждения

При трайните насаждения се предвижда да се подобри качеството и здравното състояние на насажденията чрез спазване на изискванията за сертификация, за да се постигнат европейските стандарти; подобряване на механизацията на ниво ферма. Подобряването на напояването ще доведе до намаляване на производствените разходи на единица продукция като резултат от по-стабилните добиви.Това ще има положителен ефект върху доходите и условията на работа, като по този начин младите хора ще бъдат привлечени и задържани в земеделието. Повишаване ефективността на работата ще допринесе също и за по-добър достъп на фермерите до банково финансиране.Лозарство

Традиционно за района е отглеждането на винени и десертни сортове лозя – в землищата на селата Слънчево, Припек, Игнатиево, Аксаково и Генерал Кантарджиево. Поради изтекъл амортизационнен срок на използване на лозовите масиви е необходимо възстановяването им и създаване на нови насаждения от 1000 дка винени сортове.

Обновяването на лозовите насаждения от собствениците на лозови масиви е незначително, поради липса на финансови възможности, което обуславя нуждата от помощ по САПАРД както за собственици на лозя, така и за производители, които желаят да инвестират във възстановяване на лозови насаждения.

Съобразявайки се с изискванията на европейските пазари относно сортовия състав, следва да се обновят лозовите насаждения с винени сортове като: Шардоне, Юни блан, Траминиер, Ризлинг, Мавруд, Мерло, Каберне Совиньон. В тази връзка е заложено изграждане на изба.


Овощарство

Характерно за община Аксаково е отглеждането на кайсията. Тенденция е да се възстановят кайсиевите насаждения и създаване на масиви с вишни, череши, бял орех в южната част на общината.

Конкретните цели за развитие на трайните насаждения са заложени в Стратегията за развитие на селското стопанство на Община Аксаково.
Зеленчукопроизводство

Основно развитие в община Аксаково е оранжерийното зеленчукопроизводство и цветарството. Ще се акцентира в развитие на оранжерии в района на с.Игнатиево, Слънчево, Генерел Кантарджиево, Осеново и Климентово като очакванията са да достигнат площ от 1000 дка. Това се обуславя и от изискванията на Европейския съюз по отношение на качество, външен вид, опаковка на зеленчуците и др.

Конкретни цели, които следва да се поставят за изпълнение пред растениевъдството са заложени в Стратегията за развитие на селското стопанство на Община Аксаково.
Гъбопризводство

По програма САПАРД може да се кандидаства за създаване и реконструкция на производствени единици.

Закупуване на производствени единици.

Изграждане на бази за производство на компост.

Подобряване на инфраструктурата.
Животновъдство

През последните 15 години дялът на животновъдството непрекъснато намалява, като най-висок спад има в отглеждането на свине. Една от най-важните причини за това е преминаването на животновъдството в общината почти изцяло в дребния, основно семеен частен сектор, където няма условия за стопанско ефективна концентрация и за въвеждане на съвременни технологии при отглеждане на голям брой животни.

Икономическите промени след 1989 г. оказаха драстично тежко влияние върху животновъдния сектор. Повечето от дейностите в животновъдството не са механизирани или оборудването е твърде старо, в резултат на което продукцията е с ниско качество и не отговаря на изискванията на ЕС за хигиена и качество. Бързата хармонизация на законодателството с това на ЕС налага високи изисквания, които не могат да се постигнат без съществено подобряване състоянието на стопанствата.

Поради липсата на инвестиционни средства, тази структура на отглеждане е трудно управляема и носи чертите на непрофесионално животновъдство за задоволяване на личните потребителски нужди. Кравите се отглеждат при твърде екстензивни методи на стопанисване. Въпреки това, през последните години се наблюдава положителна тенденция за създаване на по-крупни ферми.

Малките инвестиции на частните стопани няма да повишат добивите на мляко в национален мащаб, тъй като постепенно малките стопанства (1-3 крави) ще бъдат елиминирани, поради неефективност и ниско качество на млякото, неотговарящо на националните стандарти. Това налага създаване на частни сдружения.

Броя на животните по стада, структурата на стадата, както и видът на собствеността претърпяха драстични промени. Основните направления на промяната за периода 1989-1999 г. се изразяват в драстичното намаляване броя на всички видове животни.


Сравнителна таблица за броя на животните по видове и години


Животни

01.1.1989

01.1.2004*

Тенденции 1989 – 2004 (в%)

Говеда

5 780

2 800

-48

в т.ч. крави

3 200

1 560

-48

Овце

14 000

7 840

-56

свине

28 000

20 190

-72

Птици

90 000

71 000

-78

Кози

550

3 580

153

За община Аксаково има две частни ферми с над 50 бр. крави, което представлява 10% от броя на кравите за общината. Същите се намират в с.Водица и с.Куманово.

Съобразявайки се с тенденциите за екологични продукти и с наличнтите природоклиматични условия за общината, следва разпределението на едрия рогат добитък да бъдат разпределени във ферми с над 20 бр. в северния район на общината, а стадата с дребен рогат добитък /овце/ да бъдат обособени от 200 до 250 бр. и същите да бъдат съсредоточени в полупланинския район на общината - Зорница, Новаково, Долище, Водица и Радево.

Птиците и свинете да бъдат отглеждани в съществуващите животновъдни комплекси в селата Слънчево и Любен Каравелово, като същите следва да бъдат разширени и модернизирани, с подобрени хигиенни условия за отглеждане на животните и изграждане на съвременни пречиствателни станции за отточните води, съобразени с изискванията на ЕС за производство и износ;

Силно затруднени и слабо ефективни са селекцията, изкуственото осеменяване, резултатите от които са основна предпоставка за изграждане на отговарящо на европейските стандарти животновъдство у нас.

Животновъдството се нуждае от подкрепа в следните направления: • разширение и модернизиране на фермите,

 • подобряване на състава и структурата на породите ; при наличната породна структура в говедовъдството да продължи поглъщателното кръстосване с черношарена порода, която да обхваща 80-85 %, останалите 15-20 % да бъдат кръстосвани с месодайни Шероле, Херефорт и Лимузин.

 • Тенденция за създаване на млечен и млечномесен тип овца. Ще се използва поглъщателното кръстосване на съществуваща Североизточна българска тънкорунна овца с Черноглава плевенска и Фрезийска за млечно направление, както и кръстосване с Ил дьо Франс за месно направление.

 • Основен принцип при свиневъдството да остане хибридизацията с основни породи Пиетрен и Дюрог.

 • Създаване на зайцеферми и кланница за зайци в с.Въглен

 • ясно очертана специализация на животновъдните стопанства и ферми за производство на месо и мляко;

 • производство на висококачествени фуражи, създаване на пасищни комплекси за свободно отглеждане за периода май-септември, съобразено с опазване на околната среда, здравето на животните и облекчаване труда на животновъда.

 • изграждане на млекосъбирателни пунктове и млекопреработвателни предприятия отговарящи на изискванията на европейския стандарт.

 • Изграждане на месопреработвателни предприятия в с.Слънчево, с.Яребична, с.Куманово, с.Ген.Кантарджиево.

 • Изграждане на тържище в района на с.Крумово.

Пчеларство

Природоклиматичните условия на община Аксаково съдават условия за производство на качествен мед и пчелни продукти. Тенденция в пчеларството е увеличаване на пчелните семейства и регистрацията им по Наредби № 29 и №3 на МЗГ, като се спазват фитосанитарните изисквания по приложимите нормативни документи, да се извършва строг ветеринаросанитарен контрол.

С цел осигуряване паша за пчелите, трайно необработваемите земеделски земи трябва да се залесят – една част с липа и акация, друга – с лавандула, дилянка и др. Създаване на пчеларски сдружения с оглед осъществяване на по-добър контакт с общината, арендатори и земеделски кооперации, отностно разполагание на пчелините и опазването им при провеждане на агрохимичните мероприятия.

В общината има възможност за изграждане на база за изкупуване, разфасоване и реализацията на мед и пчелни продукти.Механизация

Съществуващия машинно-тракторен парк е безнадеждно амортизиран и остарял, което налага пълното му обновяване, за да се постигне по висока производителност, снижаване преките разходи /гориво, резервни части/, понижаване себестойността на продукцията и повишаване на конкурентноспособността и на пазара.Налична земеделска техника


Видове земеделска техника

Бр.

Трактори

67

Сеялки

34

Зърнокомбайни

46

Източник: ОСЗГ

От направените констатации от експертите на МЗГ за състоянието на селскостопанската техника в страната е видно, че е необходимо пълното и обновяване. През следващите пет години трябва да се направи значително изменение в качеството на извършваните почвообработки (оран, дисковане, култивиране, сеитба, торене и растителна защита), за да може българското земеделие да стане ефективен и конкурентоспособен икономически сектор. Тези инвестиции трябва да бъдат разглеждани като минимално необходими. Това може да бъде постигнато само в случаите на обновена техника, складова база за съхранението на селскостопанската продукция и прилагане на новите технологии в земеделието.

Кооперациите, арендаторите, сдруженията от частни земеделски производители също ще направят значителни инвестиции в нова и модерна земеделска техника. Дребните собственици на земя до 2-3 ха ще се обединяват в сдружения за съвместно обработване или ще дадат земята си под аренда. Доходите на тези земеделски производители и техните обезпечения пред банките ще им позволят да се изявят като инвеститори в нова земеделска техника.

SWOT ANALIZ


Силни страни

Слаби страни

 • Благоприятни почвено-климатични условия за отглеждане на характерните за района земеделски култури

 • Кадрови потенциал

 • Наличие на богат генофонд от култури и сортове

 • Приключила земеделска реформа и наличие на картов материал
 • Наличие на пустеещи земи и изоставени овощни и лозови насъждения

 • Раздробеност, маломерност на площите на фермите

 • Ниска техническа съоръженост, остаряла и амортизирана МТБ

 • Липса на ясна законова регламентация на правата и задълженията, уреждащи поземлените отношения

 • Липса на племенни животни

 • Ниска екологична и агротехническа култура, нарушен сеитбооборот;

 • Липса на мотивация за работа в отрасъла

 • Недостатъчна информираност на населението за използването на налични насърчителни средства и програми

Възможности

Рискове

 • Възможност за регистриране на земеделски производители да ползват кредити и субсидии по инвестиционните програми

 • Възможност на земеделски производители да използват програмите за обучение по САПАРД

 • Наличие на стандарти за качество и контрол на съответствие на качеството на пресни плодове и зеленчуци, съгл. регламентите от ЕС
 • Неефективност в производство

 • Раздробяванена на стопанствата и фермите

 • Намаляване броя на селскостопанските производители и намаляване площтта на обработваемата земя

3.3. Туризъм

В Община Аксаково предвид близостта й с атрактивните туристически летни курортни комплекси край морето: “Св.Св.Констатин и Елена” и КК “Златни пясъци”, както и основната пътна артерия за КК “Албена”, пресичаща територията на общината в северната й част, има условия за развитие на селски туризъм, което се обуславя от ре­дица благоприятни предпоставки. Водещите сред тях са красивата природа и съхранените през времето народни традиции; подходящите условия за организиран ловен туризъм и други.

Материално-техническата база на общината е със скромен капацитет от леглови фонд в частните хотелите и ресторанти тип “механи” и другите заведения за обществено хранене. Цифрите не говорят за определен интерес към общината. Картината се допълва от липсата на туристи­чески хижи и къмпинги на територията на общината.

Съчетанието от природните забележителности, наличието на планина и море дава възможност за развитието на селски, ловен и спортен туризъм на територията на община Аксаково. • В местността “Батова” има възможност за изграждане на къмпинги, бази за отдих и спорт, за конна езда, голф игрища, спортен риболов, колотуризъм, изграждане на екопътеки

 • Изграждане на туристически селища в района на селата Генерал Кантарджиево, Климентово, Осеново, Кичево, Долище и др.

 • Развитие на селски туризъм, като в програмите са включени елементи от местния бит и културно наследство

 • Реставрация на архитектурно - строителни паметници от античността и средновековието – къщи, църкви, воденици, чешми, възстановяване на исторически сгради.

 • Възстановяване и продължаване на старите традиции в областта на дивечовъдството с цел отглеждане на животни и птици за развитие на ловния туризъм.

Обобщено, проблемите се свеждат до липса на практика, умения и интерес за ак­тивно използване на богатия потенциал на общината за развитие на туризма като важен елемент на общото развитие. Вътрешният и международният туризъм и съпътстващата го туристическа индустрия в редица от своите направления - краткосрочния активен отдих; маршрутно-познавателния, крайпътното туристи­ческо обслужване; селския туризъм и ловния туризъм имат зна­чителен потенциал за развитие в община Аксаково.

SWOT ANALIZ

Силни страни

Слаби страни

- богати природни ресурси;

- Туристите могат да пътуват без притеснения за личната си сигурност
- Липсва цялостна информационна стратегия;

- Липсват преференции за инвестициите в туризма

- Общата инфраструктура е в лошо състояние

- Екологичното равновесие е сериозно заплашено от мега строежите по крайбрежието и околностите

- Голяма част от заетите в туризма са с недостатъчна квалификация и с недостатъчна култура за вежливо обслужване


Възможности

Рискове

- Разработване потенциала от археологически паметници на територията на общината

- Подобряване на обществената инфраструктура и предлагане на качествени услуги

- Повишаване на туристическата култура и създаване на информираност за алтернативния туризъм

- Насърчаване предоставянето на достъпен финансов ресурс за малкия и среден бизнес

- Подпомагане развитието дейности в туризма чрез финансиране от програми и проекти

- Географска близост с исторически и археологически, за популяризиране на междуседмичните почивки

- Подобряване на квалификацията и уменията на заетите в туризма и местното население като цяло, включително и с използване на средствата за масова информация

- Стимулиране на туристическите дейности чрез икономически регулатори – концесиониране на язовири, данъчни преференции и облекчения- Законовата рамка е старомодна и враждебна към туристическия бизнес

- Българите няма да имат възможност да посещават суперлуксозните курорти, които са в непосредствена близост до община Аксаково

- Обезлюдяването на селата и застаряването на населението са задържащи фактори за туризма

- Много от традиционните занаяти и умения са заплашени от изчезване

- Претоварването на определени територии ще доведе до влошаване на качеството на ресурсите4. Техническа инфраструктура и околна среда
4.1. Транспортна инфраструктура
Община Аксаково е разположена в Североизточна България. Граничи със три общини във Варненска област. Състои се от 23 населени места, с обща площ 472 км2, като център на общината е гр. Аксаково. 11,2 % от пътната мрежа е в добро състояние. Общия брой на населението и е 20 000 души, от които 7 627 души живеят в гр. Аксаково.

През територията на общината минава автомагистрала “Хемус”, свързваща гр. Варна със столицата София. В близост се намират пристанищата “Варна-Запад” - 12км. и “Варна-Изток” - 8км. Общината има излаз на Черно море.

Международното летище Варна се намира на територията на Община Аксаково. То е второто по големина летище в България. То е гражданско летище за вътрешен и международен транспорт. Развитието му е в пряка връзка с туризма. Полетите са предимно чартърни международни - 89% от общия брой пътници са по международни линии. Площта му е 2 414 дка. То е свързано с международните пътища Е-70 и Е-87 и има модерно навигационно оборудване. На първо място по значимост за финансовия резултат са пътническите чартъри, на второ - международни редовни полети, на трето - вътрешни редовни полети до София и Бургас, на четвърто - товарни чртърни полети и на пето полети с общо предназначение. Летището осъществява връзка с 35 страни и 101 града.

Основната трайна и постоянна траспорта връзка е между общинския център – Аксаково и Варна. Тази пътна връзка е установена на основата на непосредственото разположение на Аксаково до границата на Община Варна /около 3 км/. Това дава възможност на населените места в западната част на Общината, чрез общинския център да ползват транспортната мрежа и възможностите на Община Варна, а другата част от населените места в източната част на Община Аксаково, чрез крайбрежния път Варна – Балчик, също да използват възможностите на големия транспортен център Варна.

Транспортното обслужване е добре организирано в общината и се извършва основно от три фирми - “Златни пясъци - Травел” ООД, “Транстриумф- Холдинг” АД и “Автопанорама - Аксаково” ЕООД, които покриват, съобразно одобрена от Областния управител, транспортна схема на маршрутите.

Транспортната схема на Община Аксаково е съставена изцяло от междуобщински линии, поради факта, че в териториялно отношение Община Аксаково е с голяма контактна зона с Община Варна. На нейната територия е развит само автомобилния транспорт. Непосредствената близост на Общината до Община Белослав позволява да се използва и траспортната схема на последната.

Пътната и комуникационната мрежа осигуряват достъп до всички точки на региона и останалите части на България.

Списък на общинската пътна мрежапоред


Клас и № на пътя


Наименование на пътя

Пътища с настилка

Пътища в проект

кил.пол.

дължина

Кил.пол.

дължина

1.

ІV-20073

/Девня –Варна/ Слънчево

0+ 000 - 2+800

2,82.

ІV-20077

/І-2/Игнатиево-Доброглед-/ІІ-29/- /ІІІ-29007/

0+000 - 6+400

6,4

6 +400-7+500

1.1

3.

ІV-29003

Аксаково – Игнатиево – Слънчево - Баново

0+000 - 14+000

14,04.

ІV-29008

/ІІ-29/ - Изворско

0+000 - 2+000

2,05.

ІV-29009

/ІІ-29/ - Зорница

0+000 - 4+200

4,26.

ІV-29011

/ІІ-29/ - Л.Каравелово-Водица-Засмяно

0+000 - 11+100

11,17.

ІV- 29014

/Варна – Долище/- Въглен

3+000 - 6+200

3,28.

ІV-29015

/ІІ-29/ - Крумово – Ботево

0+000 - 13+000

13,09.

ІV-29016

/ІІ-29/ - Новаково – Долище – Варна

0+000 - 14+000

14,010.

ІV-29017

/Крумово –Ботево/ - Капитан Радево

0+000 - 1+300

1,311.

ІV-29018

/Варна – Въглен/ - Яребична

0+000 - 2+500

2,512.

ІV-90205

/Оброчище – Кичево/ - Осеново - Кранево

0+000 - 6+200

6,2

6+200 -10+300

4.1

13.

ІV-90204

/ІІІ-902/ - Ген.Кантарджиево - Климентово

0+000 - 11+600

11,614.

ІV-90208

/ІІІ-902/ - Орешак – Каменар

0+000 - 8+000

8,015.

ІV-90212

/ІІІ-902/ - Куманово

1+400 - 3+000

1,6

ОБЩО:
101,9
5.2

Средното разстояние между селищата е 6.5 км, но практически селата от североизточния район на общината нямат удобна връзка с центъра гр. Аксаково.

Северозападният район на Общината, подоходящ единствено за селско-стопанска дейност, е наситен с малки села.

Въпреки добрата гъстота на пътната мрежа, структурата й е такава, че за подобрение на транспортното обслужване е добре да бъдат изградени пътните отсечки – Кичево – Осеново и Засмяно – Ботево.
Изводи и проблеми:
а) Територията на община Аксаково е с добра степен на транспортна съоръженост и удовлетворява като количество настоящите потребности.

б) Пътищата от висока категория не са изчерпили пропускателната си способност.

в) Пътищата от трети клас са с голям резерв от пропускателна способност.

г) 100% от пътната мрежа в общината е изградена с асфалтова настилка.

д) Значителна част /88.8%/ от пътищата са в незадоволително и лошо състояние и не отговарят на европейските изисквания за габарити, сигурност и комфорт на пътуване.

е) гр. Аксаково има изграден обходен път, с което се разтоварва уличната мрежа от транзитно движение и не се влиза в противоречие с околната среда.

ж) За подобряване на транспортното обслужване е добре да бъдат изградени някои пътни отсечки като Кичево-Осеново, Осеново-I-9, Засмяно-Ботево, Доброглед – ІІ - 29.

4.2 Eнергийна система
Съществуващо положение.
На територията на Общината няма източници, произвеждащи енергия. На лица са източници, трансформатори на ел. енергия – подстанции 20 кV. Захранващи подстанции са: Подстанция Максуда, Подстанция Златни пясъци и Подстанция Добрич. От тези подстанции, чрез електропроводи 20 кV се захранват трафопостове 20кV/0,4кV на територията на Общината. По данни на Електроснабдяване, посочените подстанции работят при средно натоварване 70-80%.
Изводи и проблеми:
а) На територията на община Аксаково няма източници, произвеждащи ел. енергия, което е благоприятно с оглед влиянието им върху околната среда.

б) Подстанциите, захранващи община Аксаково - Максуда, Зл. пясъци и Добрич, се намират извън разглежданата територия. През последната преминават ел. проводи 220kV и 110kV, захранващи подстанции, намиращи се извън нея.

в) Мрежата средно напрежение 20kV осигурява нормално захранване на всички населени места и състоянието й е задоволително. Посочените прогнозни товари показват завишаване само в някои населени места - Аксаково, Игнатиево, Л. Каравелово. В тези населени места се налага необходимост от изграждане на трафопостове.

г) Като проблем на мрежата ниско напрежение се посочва нейното недобро техническо състояние - около 100% въздушна и с недостатъчна преносна възможност в населените места освен в гр.Аксаково.

д) Досега не е разглеждана възможността за мащабно използване на други енергийни източници. В момента върви процес по изграждане на газопреносна мрежа.
4.3 Водностопанска система
Водоснабдяване с питейна вода за битови нужди.
Водоизточници:

Селищата от Община Аксаково получават вода основно от местни водоизточници, а гр. Аксаково и селата Игнатиево, Куманово, Кичево – основно от водопроводите, подаващи вода на Община Варна.

Водата от всички водоизточници отговаря на БДС за питейна вода. Местните водоизточници, поради карстовия характер на изворите, са потенциално застрашени от влошаване качеството на водата при обилни вълежи и наторяване с естествени и изкуствени торове.

Друг еветнуален източник на замърсяване са попивните ями в селищата, където изворите се намират в долините под тях. Най-застрашени са изворите на с. Кичево и тези, разположени в северния скат на р. Батова при селата Куманово и Орешак. В същата долина са изворите при с. Яребична, с. Изворско и с. Водица.

На територията на Общината има и дълбоки сондажи с термална вода:


 • Орешак при ПС „Батова” 40 л/сек.;

 • Аксаково 30 л/сек.;

 • Игнатиево 40 л/сек.;

 • Л. Каравелоно 20 л/сек.;

От тях за питейно водоснабдяване е използван известно време само този при ПС „Батова”, но поради високото съдържание на сероводород, той е изключен от системата. Останалите се използват за оранжерии и др. селскостопаски цели.
Съществуващо водоснабдяване
Всички селища имат напълно изградени вътрешни водопроводни мрежи и водоеми, както следва:

Аксаково – 590 м3; Ботево – 80 м3; Водица – 100 м3; Въглен – 90 м3; Орешак – 90 м3; Ген. Кантарджиево – 250 м3; Долище – 140 м3; Засмяно – 25 м3; Зорница – 100 м3; Игнатиево – 120 м3; Изворско – 150 м3; Кичево – Куманово – 160 м3; Климентово – 140 м3, Крумово – 140 м3; Л. Каравелово – 200 м3, Новаково – 55 м3; Радево – 140 м3; Слънчево – 160 м3 и Яребична – 120 м3. Към настоящият момент се съоръжават и два нови водоема – за с. Доброглед - 100м3 и с. Орешак – 100м3.

Гравитачно без ПС се водоснабдяват селищата Игнатиево, Осеново, Припек, Слънчево и гр. Аксаково. Всички останали, включително и свинекомплекса в с. Слънчево, получават вода чрез ПС.

Проблеми с водоснабдяването на повечето населени места, практически няма. През лятото недостигът на вода в някои селища се дължи не на недостиг на вода по норми, а от поливане на значителни площи в дворовете на селата с питейна вода.

Във всички села няма резерв от вода за развитие на животновъдство и за изграждане на малки предприятия за преработка на продукцията от животновъдството и растениевъдството. Недостатъчните водни количества не позволяват развитието на останалите урбанизирани територии - селищни образувания, като особено значим е проблема за землищата на селата Доброглед, Осеново, Ген. Кантарджиево, където са и основно тенденциите за развитие на туризъм.

Термалните води от дълбоките сондажи при селата Игнатиево, Л. Каравелово и гр. Аксаково, дават възможност за изграждане на оранжерии, като водата може да служи, както и за отоплителни нужди, така и за поливане.  1. Каталог: stranici -> strategii -> obstinski -> Aksakovo
   obstinski -> Общински план за развитие на община
   obstinski -> Съдържание увод 4 резюме 8 анализ на социално -икономическото развитие 10
   obstinski -> Г. Общински план за развитие
   obstinski -> Програма за равноправно интегриране на малцинствата в българското общество; Програма за опазване на околната среда в община Аврен (2004 2007)
   obstinski -> Общинският план за развити
   obstinski -> Програма за равноправно интегриране на малцинствата в българското общество; Програма за опазване на околната среда в община Аврен (2004 2007)
   obstinski -> Община бяла


   Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница