2012г за присъединяване към водоснабдителната и канализационната системаДата26.10.2018
Размер46.14 Kb.
П Р Е Д В А Р И Т Е Л Е Н Д О Г О В О Р

............................/ 2012г.


за присъединяване към водоснабдителната и канализационната система
Днес, __ . __ 2012 г., на основание чл. 143 и чл. 144 от ЗУТ и чл. 12 от Наредба №4 /14.09.2004г., ДВ бр. 88 от 2004 г. се сключи настоящия предварителен договор между:

1. „Кюстендилска вода” ЕООД със седалище и адрес на управление, гр.Кюстендил, ул."Цар Освободител" № 15, ВG БУЛСТАТ 200167154, представлявано от Управителя

инж.Георги Стоянов Георгиев, наречен за краткост

ОПЕРАТОР”

и


2. ................................................................................................................ ЕГН:

/физическо или юридическо лице/

...................................................................................................... БУЛСТАТ:


гр./с./.................................................. тел.: .........................................................

ул.:.................................................................................................................................................................

с л.к.№ ............................ изд. на ................................. от МВР ................................................................

рег. по ф.д.№ ................................../...........................г.

.......................................................................................................................................................................,

/адрес на управление/


наричан за краткост „ВОДОПОЛЗВАТЕЛ”

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. Договорът определя условията и реда за включване към водоснабдителната и канализационна мрежи за

Обект:..................................................................................................................................................... с

Адрес:.....................................................................................................................................................,

както и взаимоотношенията между страните по време на строителството или промяна на предназначението на обекта.

Чл.2. Присъединяването на обекта ще се извърши чрез изграждане на водопроводно и канализационно отклонение при спазване изискванията на строително-техническите нормативи.

Чл.3. При отсъствие на изградена инфраструктура в близост до обекта, ОПЕРАТОРЪТ се задължава да извърши присъединяване, след изграждането и предаването й за експлоатация.

Чл.4. Техническите параметри и изисквания за присъединяването са в съответствие със съгласуван В и К проект от ОПЕРАТОРА.

Договорът е предварителен. Постоянният договор за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води следва да се сключи при въвеждане в експлоатация на обекта на ВОДОПОЛЗВАТЕЛЯ_._ІІ._ПРАВА_И_ЗАДЪЛЖЕНИЯ_НА_СТРАНИТЕ_Чл.5._(1)_Права_и_задължения_на_ОПЕРАТОРА'>ВОДОПОЛЗВАТЕЛЯ.


ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.5. (1) Права и задължения на ОПЕРАТОРА:

1. Водопроводните и канализационните отклонения се изграждат съобразно съгласуван

(идеен) проект от ОПЕРАТОРА – след получаване на разрешение за строеж;

2. За изготвянето на проектите ОПЕРАТОРЪТ е длъжен да окаже на ВОДОПОЛЗВАТЕЛЯ необходимото техническо съдействие, съобразно техническите възможности и степента на изграденост на В и К мрежите и съоръженията;

3. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен чрез ръководителя на съответното си подразделение да съдейства на ВОДОПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнението на връзките към съществуващите ВиКмрежи - в случаите, когато включванията са към мрежи, собственост на ОПЕРАТОРА.

(2) Права и задължения на ВОДОПОЛЗВАТЕЛЯ:

1. Съобразно Наредбата за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, ВОДОПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен своевременно да съгласува с ОПЕРАТОРА скица - виза за проектиране на обекта и технически проект - част "В и К" за обекта;

2. ВОДОПОЛЗВАТЕЛЯТ е длъжен своевременно да осигури необходимите документи от Общината, разрешаващи изпълнението на строително-монтажните работи;

3. Разходите за строително – монтажните работи са за сметка на ВОДОПОЛЗВАТЕЛЯ;

4. Когато ВОДОПОЛЗВАТЕЛЯТ ползва временно водопроводно отклонение за нуждите на строителството, същият е длъжен своевременно да разкрие партида за отчитане и заплащане на водните количества;

5. Включванията към съществуващите В и К мрежи съобразно заверения проект се извършват в присъствието на представител на ОПЕРАТОРА, който е задължен да подпише актовете за скрити работи и екзекутивните чертежи – в процеса на строителството.
ІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.6. Настоящият договор е валиден за времето до приключване на строителството на обекта на ВОДОПОЛЗВАТЕЛЯ;

Чл.7. В течение на този срок страните могат да допълват или променят съществуващите клаузи по взаимно съгласие. В останалите случаи споровете се отнасят за решаване по съдебен ред;

Чл.8. След приемане на Наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството по смисъла на чл.84, ал.3 от ЗУТ, всички съдържащи се в нея императивни разпоредби стават част от настоящия договор;

Чл.9.(1) Неделима част към настоящия договор са съгласуваните и заверени от ОПЕРАТОРА скица - виза за проектиране и технически проект - част "В и К" за обекта на ВОДОПОЛЗВАТЕЛЯ;

1. Проучването за присъединяване и предоставяне на изходни данни и условия за присъединяване се извърша след заплащане на такса, определена с тарифа от ОПЕРАТОРА.

2. Изходни данни за проектиране: ..................... лв.

3. Съгласуване на проект: ......................... лв.

(2) Таксата за присъединяване на обект към В и К мрежи се определя по методиката, дадена в Приложението към Наредба №4 /14.09.2004г.Чл.10. Договорът се съставя в два еднообразни екземпляра — по един за всяка страна и влиза в сила от датата на подписването му.
Настоящият договор се състави в два еднородни екземпляра за всяка една от страните.


ОПЕРАТОР:.................................. ВОДОПОЛЗВАТЕЛ:.......................................

/инж. Г. Георгиев/ /......................................./
Каталог: dok
dok -> Доклад за работата на варненски окръжен съд 2014
dok -> Предизвикателства при настаняването и адаптацията на бежанците мюсюлмани
dok -> Асинхронни технологии
dok -> До председателя на национално бюро за правна помощ
dok -> Какви документи се издават на учениците със соп при завършване на клас, етап и степен
dok -> Социална работа с бежанци със специални нужди непридружени малолетни и непълнолетни, бежанци с
dok -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
dok -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
dok -> Черепът в българската обредност праисторически корени светлозар Попов, Варна


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница