2016 – 2020 Област Велико Търновостраница13/14
Дата19.07.2018
Размер4.04 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   146.1.1. Областен управител и Областен съвет за развитие


С организирането на територията на Република България на области и предоставянето на ръководството им на областните управители, подпомагани от областна администрация, се цели реализирането на важни обществени приоритети – по-добри и качествени услуги за гражданите, по-ефективно използване на ресурсите, ясно разпределение на отговорностите, по-високо качество на живота.
Областният управител отговаря за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Велико Търново, с която е свързана Областната стратегия за развитие на социалните услуги като секторна политика в област Велико Търново. Планирането на общи мерки на областно ниво и на съвместни дейности в няколко общини, прави фигурата на областния управител ключова за осигуряване на съответствие между националните и местните интереси и за координацията между специализираните териториални звена на централното държавно управление по отношение прилагането на секторните политики. При управление на регионалното развитие, областният управител има ясно определени отговорности и правомощия, които упражнява еднолично, чрез областната администрация или като председател на Областния съвет за развитие. Областният управител разполага със значителна оперативна самостоятелност и многопластови функции и се явява ключова координираща фигура между управленските нива (държавно – местно; централно – териториално), от една страна, и от друга – между секторните звена на централната изпълнителна власт.

Областният управител има следната роля и отговорности в изпълнението на настоящата стратегия:

 • Внася проекта на Областната стратегия за развитие на социалните услуги за обсъждане, съгласуване и за приемане от Областния съвет за развитие;

 • Координира работата на общините на територията на областта при разработването на общинските планове за развитие на социалните услуги;

 • Координира работата на РДСП и кметовете на общини в изготвянето на годишен план за изпълнение на областната стратегия за развитие на социалните услуги.

 • Внася за одобрение в Областния съвет за развитие годишния план за изпълнение на стратегията, изготвен съвместно от представители на всички общини от областта (обединени в координационен съвет) и ЗМО – Велико Търново;

 • Координира подготовката на проектни предложения за финансиране в съответствие с областната стратегия за развитие на социалните услуги;

 • Съвместно с РДСП Велико Търново подпомага развитието на услуги в общността на междуобщинско и областно ниво, насочени към подкрепа за интеграцията на семейства и общности и предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация на индивиди и групи; съдейства на общините за развитие на политики и услуги, насочени към намаляване на дела на хората, настанени в специализирани институции;

 • Създава необходимите условия, координира, контролира и сътрудничи с всички заинтересовани страни, за да се повиши ефикасността на услугите и да се осигурят равни възможности на достъп на ползвателите до тях чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

Освен областния управител еднолично и подпомаган от съответната специализирана администрация, функции във връзка с управлението на областното развитие има Областният съвет за развитие, който е колективен междуведомствен орган, председателстван от областния управител.
Областният съвет за развитие на област Велико Търново е колективен междуведомствен орган, председателстван от областния управител, който също носи определени отговорности за развитието на социалните и междусекторните услуги на територията на областта:

 • Обсъжда и приема Областната стратегия за развитие на социалните услуги;

 • Прави предложения за сключване на споразумения за сътрудничество между общини за осъществяване на съвместни дейности в изпълнение на дейностите, заложени в стратегията;

 • Отговаря за развитието на социалните и междусекторните услуги на територията на областта; оценява инициативите на общините и на юридически лица с нестопанска цел, свързани със стратегията;

 • Оценява инициативите на общините и на юридически лица с нестопанска цел, свързани със стратегията;

 • Обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване при изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти;

 • Приема годишната оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги, разглежда предложенията и одобрява годишен план за изпълнението й на базата на заложените приоритети и цели на стратегията и на актуализираната оценка на нуждите на групите в риск.

Освен това, Областният съвет за развитие текущо получава информация за всички проекти, с които се кандидатства за финансиране на дейности по изпълнението на Областната стратегия за развитие на социални услуги. Съветът изслушва докладите на определените като ключови участници в изпълнението на стратегията за извършеното, за срещнатите трудности и проблеми, обсъжда представените предложения на общините за развитие на документа. По този начин ще се постигне успешно координиране на секторни политики, областни стратегии и общински планове и програми и ефективно използване на средствата по Оперативните програми.6.1.2. РДСП и ДСП


Регионалните дирекции за социално подпомагане като териториални поделения на АСП в областните административни центрове провеждат държавната социална политика на ниво област, а Дирекциите "Социално подпомагане" на територията на всяка община по отношение на закрила на детето; рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания и проучване на потребностите на населението в областта и в общините от социални помощи и социални услуги.
Ролята на РДСП – Велико Търново в изпълнението на Областната стратегия включва:

 • Изготвя съвместно с общините годишен план за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социални услуги;

 • Поема оперативната и техническа координация на изпълнението на Стратегията с подкрепата на областна администрация и общините;

 • Изготвя становища и прави предложения до АСП за откриване и закриване на социални услуги, в съответствие с планираните дейности в стратегията;

 • Събира и актуализира база данни с резултатите от предоставяните социални услуги и следи за изпълнението на индикаторите за оценка на стратегията;

 • Сътрудничи с областната и общинските администрации и с неправителствени организации при осъществяването на планираните дейности в стратегията;

 • Осигурява методическа подкрепа на персонала на социалните услуги, планира програми за професионално развитие и квалификация и системен контрол върху предоставянето на социалните услуги, планирани в стратегията;

 • РДСП отговаря за подготовката на планове за закриване/трансформиране на СИ и тяхното изпълнение; РДСП носи отговорност за реформирането и преструктурирането на специализираните институции в област Велико Търново;

 • РДСП отговаря за създаването и дейността на работна група на областно ниво за консултиране и подкрепа на процеса на изготвяне на плановете;

 • Осигурява методическа подкрепа на персонала на социалните услуги, планира програми за професионално развитие и квалификация.

Роля и отговорности на Дирекциите социално подпомагане:

ДСП – Велико Търново, Горна Оряховица, Елена Свищов, Павликени и Стражица (заедно с отделите си по Социална закрила и Закрила на детето в останалите общини – Лясковец, Златарица, Полски Тръмбеш и Сухиндол) носят отговорност и изпълняват конкретни задачи при реализирането на Областната стратегия за развитие на социалните услуги:

 • Правят предложения до кмета на общината за предоставяне на социални услуги в съответната община;

 • Правят предложения до РДСП – Велико Търново за откриване, реформиране и закриване на социални услуги, съобразно планираните дейности в стратегията;

 • ДСП и ОЗД управляват случаите на хората и децата в риск; разработват оценки и индивидуални планове за децата и лицата, настанени в специализирани институции;

 • Осъществяват сътрудничество между общинската администрация и неправителствени организации във връзка с областната стратегия и предвидените дейности в нея;

 • Събират и актуализират данните на базовите индикатори и резултатите от изпълнение на социалните услуги;

 • ОЗД подпомага интегрирането на деца в ДМСГД и ДДЛРГ в детски ясли, детски градини и предучилищно образование; съвместно с мрежата от ЦОП в общините ОЗД работят за изграждане на връзки между децата, настанени в СИ и семейството им; провежда дейности за изграждане на родителски капацитет, за задържане и реинтеграция на децата в училище и за превенция на рисково поведение.

Предвид основните си функции, РДСП и ДСП (с отделите си по Социална закрила и Закрила на детето) имат отношение към всички заложени цели в Областната стратегия за развитие на социалните услуги и това са задачи свързани с:

 • идентифициране и насочване на случаи към социални и здравни услуги за ранна превенция; подкрепа на семейства в риск от изоставяне на дете;

 • насочване на семействата на деца с увреждания към дневни центрове и детски градини за получаване на гъвкава грижа;

 • насочване на семействата с увредени деца за ранна диагностика и навременна интервенция на увреждането;

 • работа по изграждане на връзка между децата, настанени в СИ и биологично или разширено семейство; реинтеграцията на деца в семейна среда;

 • оказване на методическа подкрепа и съдействие на ЦОП за формиране на мобилни екипи;

 • планиране (съвместно с Дирекции Бюро по труда) мерки за професионално ориентиране и трудова интеграция на младежи, предстоящи да напуснат СИ;

 • консултиране и насочване на семейства с деца в риск към социални услуги;

 • ДСП пряко отговарят за преструктурирането и реформирането на СИ за деца и за лица с увреждания;

 • подпомагат изграждането на алтернативни социални услуги;

 • подпомагат общините при идентифициране на нуждаещите се стари хора от услуги в общността и други.

Същевременно взаимодействието на АСП с МТСП се определя като фактор за гарантиране на устойчивостта на изпълнението на областната стратегия чрез практическите възможности за осигуряване на средства за предоставяне на услуги като държавно-делегирана дейност.6.1.3. Общини


Общините отговарят за цялостното изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги на тяхната територия. За тази цел те разработват, приемат и прилагат Общински стратегии за развитие на социалните услуги (2016-2020), чрез които на територията на всяка община ще се реализира Областната стратегия за развитие на социалните услуги. Общините разработват, приемат и осъществяват годишни планове за действие. Нормативно е установено, че местното самоуправление се осъществява от Общинския съвет, а местната изпълнителна дейност - от кмета и общинската администрация. Така или иначе, в своята съвкупност те заедно осъществяват местната власт.

Местните власти разработват и изпълняват интегрирани политики за развитие на хората в риск на тяхната територия като комбинират ресурсите и координират дейностите в сферата на социалното подпомагане, образование, здравеопазване, политики на пазара на труда, водени от интересите и нуждите на групите и хората в риск. Общините са доставчик на социални услуги. Общините развиват интегрирани политики в подкрепа на децата в риск, хората с увреждания и старите хора. Общините осъществяват годишен мониторинг и оценка на изпълнението на социалната услуга и оценка на нуждите на групите в риск.

Общините предоставят за сведение на Областния съвет за развитие всички проекти, с които се кандидатства за финансиране на дейности по изпълнението на Областната стратегия за развитие на социални услуги. Определените като ключови участници в изпълнението на стратегията докладват на заседание на Областния съвет за развитие за извършеното, за трудностите, които срещат, както и правят предложения за подобряване на Стратегията.

Роля и отговорности на Общинския съвет: • Обсъжда и приема Общинска стратегия за развитие на социални услуги на територията на общината и годишния оперативен план за изпълнението й по предложение на кмета на общината;

 • Одобрява докладите за изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социални услуги по предложение на кмета на общината;

 • Съгласува проектни предложения за финансиране на социални услуги, които ще се развиват на територията на общината и планирани в Областната стратегия;

 • Взема решения, свързани с развитие на СУ на територията на общината (откриване, закриване, разширяване, дофинансиране и пр.).

Решение за развиване на конкретна социална услуга се взема от Общинския съвет, като преди това е било разгледано в съответната постоянна комисия и консултирано по въпросите, свързани с финансирането. Предложението се внася от кмета или от общинските съветници.

Ролята на кмета на общината е ключова за цялостното изпълнение на Областната стратегия за социалните услуги на общинско ниво. Кметът на общината: • организира изработването на общинските програми и планове за развитие на социални услуги на територията на общината и на програмата за реализацията му и след съгласуване с Обществения съвет по социално подпомагане ги внася за обсъждане и приемане от Общинския съвет;

 • организира разработването на общинските секторни политики и – след гласуването в Общинския съвет – организира цялостното им изпълнение. Кметът и общинската администрация осъществяват съгласуването на дейностите за развитие на социалните услуги с общите хоризонтални мерки за социално включване;

 • ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социални услуги;

 • след съгласуване с Обществения съвет представя заключителен доклад за изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социални услуги за одобряване от Общинския съвет;

 • участва в осъществяването на годишен мониторинг и оценка на изпълнението на общинския план за развитие на социалните услуги като част от Областната стратегия;

 • търси възможности за финансиране от различни финансови източници за реализиране на конкретните общински дейности, планирани в съответния общински компонент на областната стратегия.

Общественият съвет по социално подпомагане и услуги е консултативен орган към общината за осъществяване на сътрудничество, координация и консултация между община, централни държавни органи и доставчици на социални услуги с цел реализиране на социалната политика в конкретната общината. Неговата роля в изпълнението на стратегията е свързана с:

 • обсъждане на областната стратегия и включения в нея общински компонент,

 • осъществяване на обществен контрол върху развитието на социалните услуги и инициативи, съобразно стратегията;

 • стимулиране на партньорството между местната власт и доставчиците на социални услуги за реализиране на планираните дейности в стратегията на територията на общината.

Местните власти носят конкретни отговорности също за инициирането и изпълнението на хоризонталните политики и мерки за социално включване. В този контекст, общините поемат и основната отговорност за изпълнението на мерки за социално включване, предвидени в Стратегията, например:

 • Координират и инициират развитието на програми за повишаване на родителския капацитет, задържане на децата в училище, повишаване на качеството на образование и превенция на рисково поведение на деца съвместно с училищата и центровете за обществена подкрепа;

 • Отговарят и осигуряват условия за обхващане на всички деца на територията на общините в подготвителни групи и класове, гарантират спазването на задължителното изискване за записване на ученици в първи клас след завършена предучилищна подготовка в общинските училища;

 • Координират и инициират развитието на програми в училищата за превенция на отпадането от училище и реинтеграция в образованието на отпадналите деца и младежи, както и за наваксване на образователни пропуски;

 • Развиват смесени социално образователни услуги в Центровете за обществена подкрепа за превенция на отпадането и задържане на децата в училище;

 • Развиват интегрирана политика за подкрепа на хората в пенсионна възраст чрез комбиниране на ресурсите на Домашен социален патронаж, националните и оперативните програми за предоставяне на грижи в домашна среда и за осигуряване на заетост (НПСПОЗ), клубовете на пенсионера и читалища. Разширяват функциите на патронажа и развиват мобилни екипи за предоставяне на домашни грижи;

 • Осигуряват условия за посещаване в масови детски градини и училища на деца с увреждания, включително с осигуряване на транспорт и на достъпна среда.6.1.4. Държавна агенция за закрила на детето


Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област Велико Търново е важен инструмент в реализацията на националните приоритети за закрила на детето и за социално включване на семейства и общности в риск. В този контекст Държавната агенция за закрила на детето оказва съществена подкрепа на заинтересованите страни в реализацията на заложените приоритети и цели на стратегията. По-конкретно ролята на ДАЗД включва:

 • Отговаря и за реформирането на специализираните институции за деца;

 • Оказва методическа помощ на Областна администрация, местни власти и общинската администрация, юридически и физически лица, осъществяващи дейности по закрила на детето и на други държавни органи за реализиране и оценка на техните дейности при осъществяване на планираните социалните услуги в областната стратегия за децата;

 • Издава лицензи на доставчиците на новоразкрити социални услуги за деца;

 • Контролира стандартите и критериите за качество на социалните услуги за деца и семейства.6.1.5. РИО на МОН


Регионалният инспекторат по образованието на МОН Велико Търново отговаря съвместно с РДСП за координирането и изпълнение на дейностите от стратегията, свързани с образованието, като осигуряване на достъп до качествено образование на деца и ученици, реинтеграция в системата на образование на необхванати, отпаднали и нередовно посещаващи училище ученици, интегриране в системата на образование на децата с увреждания, отглеждани в семействата и от СИ, и контролира дейностите, свързани с насочване на деца със специални образователни потребности, осигуряване на учители за ресурсно подпомагане на децата с увреждания и пр.
Важна роля в реализацията на мерките в сферата на образованието, заложени в Стратегията, изпълняват и Екипът за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОН, както и Ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – РЦПИОВДУСОП за област Велико Търново.
Конкретните отговорности и роля на РИО на МОН са:


 • Носи отговорност за интегриране в системата на образование на децата с увреждания отглеждани в семействата;

 • Съдейства на училищата за насочване на нередовно посещаващи училище ученици и деца с рисково поведение към отделите за закрила на детето и ЦОП ,

 • Осигурява методическо ръководство и насърчава училищата за развитие на дейности съвместно с ЦОП и НПО за повишаване на мотивацията на учениците за задържане в училище и за запълване на свободното им време според индивидуалните им интереси; програми и проекти за превенция на рисковото поведение на деца; за реинтеграция в системата на образование на отпаднали деца, за задържането им в училище чрез участие в извънкласни дейности според индивидуалните им интереси и за наваксване на образователни пропуски;

 • Осигурява контрол върху обхващането на всички деца на територията на област Велико Търново в предучилищна подготовка и възпитание; върху редовното посещение на ученици в училище и записването на ученици в учебни заведения на територията на общината, в която живеят семействата им;

 • Съдейства за извеждането на деца от помощни училища в масови училища и за осигуряването на условия съвместно с училищата за наваксване на образователните пропуски и интегрирането им с връстниците им (оценка на образователното ниво и на нуждите, изготвяне на индивидуална програма за обучение, осигуряване на допълнителни часове за компенсиране на разлики в нивото, участие в дейности за запълване на свободното време и социализация).

РИО на МОН активно си взаимодейства с местната власт, институциите от други сектори (като системата на здравеопазването, социалните услуги и заетостта) и гражданските организации при прилагането на областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново. Съвместно с РДСП, ДБТ и директори на училища планира програми за вечерно и професионално обучение за младежи и възрастни с основно и по-ниско образование.
Екипът за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) към РИО на МОН:

 • изготвя първична оценка на децата със специални образователни потребности (СОП), предварително консултирана от лекар специалист;

 • насочва децата към подходяща форма на обучение;

 • оказва съдействие за извеждане на деца от помощните училища като изготвя оценка за образователните им потребности.

Ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – РЦПИОВДУСОП за област Велико Търново е държавно обслужващо звено – извънучилищно педагогическо учреждение със следните задачи:

 • осъществява дейности по провеждане на държавната политика за интегрирано и включващо образование и изпълнява консултативни, образователно-възпитателни, рехабилитационни и координиращи функции;

 • координира и осигурява условия (съвместно с общообразователните училища) за интегрираното обучение на деца със СОП, чрез изработване на индивидуални образователни програми, осигуряване на ресурсни учители и други специалисти (логопед, психолог, тифлопедагог, сурдопедагог).

6.1.6. Регионална здравна инспекция


Държавната здравна политика на територията на област Велико Търново се осъществява и организира от Регионална здравна инспекция (РЗИ) и Регионален съвет по здравеопазване. Тяхната роля е свързана с:

 • Координацията и изпълнението на хоризонтални здравни мерки, за осигуряване на достъп до качествена здравна грижа за цялото население, включително за хората в риск;

 • Създаване на база данни за здравни специалисти в помощ на хора с увреждания и хора със зависимости, която се използва от ДСП за насочване и консултиране на клиенти в риск;

 • Взаимодействие с местната власт и с други институции за методическо ръководство, иницииране и реализация на смесени медико-социални услуги, предвидени в областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново;

Конкретните им отговорности са насочени към: здравна профилактика на майчинството/ бременността с фокус нежелана и рискова бременност; медицинска рехабилитация за деца и възрастни с увреждания и подкрепа за техните семейства; разработване на здравно-социални програми за семейно планиране; качествена здравна грижа в домовете за деца и хора с увреждания и стари хора.6.1.7. Дирекции Бюро по труда


Дирекциите Бюро по труда в област Велико Търново участват в планирането и изпълнението на програми и активни мерки за интеграция на пазара на труда на хора в риск (лица с увреждания, младежи напускащи специализирани институции, младежи, отпаднали от училище, трайно безработни, със специално внимание към безработните от обособените ромски общности) и мерки за подкрепа на семействата на групи в риск (на деца, настанени в СИ, деца и възрастни с увреждания, живеещи в семейна среда).

Основната роля на дирекциите "Бюро по труда" по изпълнението на стратегията включва: • Участие в разработването на областни и местни програми за заетост и за обучение на рискови групи;

 • Консултиране на младежи, напускащи и напуснали институции с цел професионално ориентиране, повишаване на квалификацията и посредничество при намиране на работа;

 • Разработване на мерки и програми съвместно с общините за професионална квалификация и включване на пазара на труда на възрастни с увреждания и на роми, живеещи в затворени етнически общности;

 • Участие в разработването на програми за обучение и пренасочване на персонал от СИ;

 • Посредничество между работодатели и безработни от рисковите групи с цел намиране на работа;

 • Съвместни дейности с институциите от други сектори (системата на здравеопазването, образованието и социалните услуги, териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, ръководствата на регионалните структури на представителните организации на работниците, служителите и на работодателите, НПО) при прилагането на областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново.6.1.8. Неправителствени организации


Важна роля в изпълнението на стратегията играят НПО – част от тях участват в предоставянето на социални услуги като преки доставчици, други допринасят за прилагането на принципите и философията на Стратегията като представители на гражданското общество и групите в риск в област Велико Търново. С активното участие на НПО в процеса ще се подобри развитието на съществуващите услуги, застъпничество, обучение, партниране в

управление на услуги. Съществуващите местни НПО имат съществен принос при изпълнението на разработената стратегия за социални услуги. Тяхната роля се заключава в: • Съвместно с общините, ДСП и граждани разработват интегрирани политики и мерки за социално включване, в съответствие с мерките в стратегията;

 • Участват във формулирането и изпълнението на хоризонтални мерки и политики за социално включване като партньори на общините и/или водещи организации за проектите;

 • Предоставят социални, здравни и образователни услуги на територията на общините и областта за хора в риск;

 • Подпомагат училищата, ЦОП и СИ при работа със семейството и с деца за изграждане на умения за самостоятелен живот и индивидуално развитие, задържане в училище, превенция на рисково поведение и зависимости.

НПО участват в актуализирането на Стратегията, в изготвянето на годишен план за действие и в осъществяването на мониторинг и оценка на изпълнението й като подпомагат събирането на данни и оценката на потребностите на крайните потребители.6.1.9. Местен бизнес, организации на бизнеса


Първоначално местният бизнес не е включен в процеса на областното планиране, но неговите представители могат да участват в изпълнението на част от дейностите в стратегията. За тази цел е необходимо бизнесът да разграничи стопанските си интереси от обществените отговорности. Приносът на местния бизнес се очертава в някои направления:

 • Мобилизиране на бизнеса в публично-частните партньорства (за интегриране на пазара на труда на младежи, напускащи специализираните институции, за изграждане на социална инфраструктура, поддържане на различните сгради за социални услуги, социално предприемачество.)

 • Финансиране и съфинансиране на пилотни алтернативни социални услуги, които са от особено значение за решаване на проблемите на рисковите групи, но са извън кръга на държавното финансиране.

6.2. Система на мониторинг и оценка. Работа на ЗМО

Изграждането на цялостна функционираща система за мониторинг и оценка предполага комплекс от дейности, които се осъществяват на няколко етапа: • създаване на структура и изграждане на екип;

 • развитие на уменията и капацитета за мониторинг и оценка;

 • осмисляне и конкретизиране на системата от индикатори;

 • планиране и изпълнение на дейности за мониторинг и оценка;

 • разпространение на заключенията от мониторинга и оценката и актуализиране на планове и дейности в съответствие с направените препоръки.


6.2.1. Създаване на звено за мониторинг и оценка

Оперативното изпълнение на дейностите изисква да се обособи Звено за мониторинг и оценка (ЗМО) с ясни и конкретни задачи и отговорности, което да разполага относителна независимост от преките изпълнители на услугите и мерките за социално включване.Структура: ЗМО ще се създаде като структура в рамките на Областна администрация с участието на РДСП, която да работи в партньорство/в мрежа с териториалните работни групи по общини. ЗМО ще бъде изградено със заповед на Областния управител. Участието и задълженията на РДСП се съгласуват и одобряват от АСП.
Основният екип обхваща 4 души на частично време – 2 от Областна администрация Велико Търново и 2 от РДСП, които работят по трудов договор в посочените институции, но които са натоварени с допълнителни конкретни задължения за прилагане на системата за мониторинг и оценка на Областната стратегия. Новите им задължения по мониторинга и оценката могат да бъдат включени в длъжностните характеристики и се препланира работното им време с оглед поемането на новите отговорности.
Разширеният екип – участници в дейностите по мониторинг и оценка – включва координаторите на Териториалните работни групи във всяка община от областта, регионалeн координатор на АСП по ОП „РЧР”, по 1 представител на ДСП или на отдел “Социална закрила” от всяка община, както и представители на други заинтересовани страни.
Задачите и отговорностите на ЗМО се разпределят между двата екипа.

Основен екип:

 • Координира цялостната дейност по мониторинг и оценка в област Велико Търново;

 • Планира дейностите за мониторинг и оценка – изработва и съгласува дългосрочните и годишните оперативни планове за мониторинг и оценка на изпълнението на стратегията;

 • Изпълнява посещения на място за наблюдение на дейности и социални услуги в общините в областта;

 • Предоставя консултации и практически съвети на доставчиците на услуги за подобряване на дейностите по места;

 • Събира информация на областно ниво и систематизира данните / информацията, подадена от Териториалните работни групи по общини и редовно докладва събраната информация до основния екип;

 • Изработва общ годишен мониторингов доклад за изпълнението на Стратегията, който се представя за обсъждане и одобрение на Областния съвет за развитие;

 • Заедно с разширения екип формулира ключовите мониторингови въпроси и въпросите, на които трябва да даде отговор междинната и крайната оценка;

 • Организира възлагането и провеждането на външна оценка на изпълнението на Стратегията;

 • Заедно с разширения екип обсъжда заключенията и препоръките от докладите за мониторинг и оценка;

 • Организира разпространението на резултатите от мониторинга и оценката сред заинтересованите страни и сред обществеността.

Разширен екип:

 • Участва в планирането на дейностите по мониторинг и оценка;

 • Участва в дискусии за определяне на ключовите въпроси на мониторинга и оценката и представя коментари по докладите за мониторинг и оценка;

 • Събира информация за базовите индикатори по общини;

 • Събира и систематизира текуща информация за социалните услуги и дейности;

 • Оказва съдействие и логистика за проучвания, оценки, и др. дейности, осъществявани от външни експерти или организации в съответната община;

 • Организира дискусии по общини за обсъждане на заключенията и препоръките от докладите за мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегията.6.2.2. Планиране и изпълнение на дейностите за мониторинг и оценкаПланът за действие по прилагането на системата за мониторинг и оценка предвижда разработване и приемане на:

А/ дългосрочни планове – първият период обхваща 2016-2017 г. и вторият период - 2018-2020 г.;Б/ годишни оперативни планове за дейностите по мониторинг и оценка за всяка година от изпълнението на стратегията.
Дългосрочните и годишните планове за мониторинг и оценка се разработват от основния екип на ЗМО, съгласуват се с разширения екип и се внасят за приемане от Областния съвет за развитие като част от годишния отчет по изпълнението на Стратегията и оперативния план за действие през следващата година.

Задължителните дейности по мониторинг и оценка включват:

 • Текущ мониторинг на дейностите – събиране на информация, посещения на място, доклади от мониторинговите посещения;

 • Създаване и постоянно актуализиране на база данни на областно ниво с разбивка по общини, територии, теми, рискови групи и пр.;

 • Актуализиране, систематизиране и анализ на данните за ключовите базови индикатори за ситуацията;

 • Събиране на информация и анализ на индикаторите, разработване на годишен мониторингов доклад за цялостното изпълнение на Стратегията;

 • Провеждане на междинна оценка на релевантността и ефективността на Стратегията - в края на втората година от външен екип от експерти. Заключенията и препоръките от Междинната оценка се използват при планирането на следващия тригодишен период от изпълнението на Стратегията;

 • Финална оценка на ефективността и въздействието на Стратегията – провежда се в края на петата година от външен експертен екип. Заключенията и препоръките от оценката се използват при разработването на Областна стратегия за развитие за следващия период след 2020 година. (Допълнителни финансови ресурси за междинната и финалната оценка на изпълнението на стратегията биха могли да бъдат привлечени по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” и „Добро управление”);

 • Разпространение на заключенията и препоръките от мониторинга и оценката;

 • Разработване и внасяне на предложения за промени/подобрение в приоритетните направления, целите, дейностите на Стратегията.

В зависимост от наличните ресурси (експерти и допълнително финансиране) могат да се планират и допълнителни дейности на ЗМО като:

 • тематични оценки, фокусирани върху едно или повече приоритетни направления или върху една или повече групи дейности;

 • проучвания по специфични въпроси, необходими за стартиране на нови дейности и/или иновативни услуги по целите на Стратегията.

6.3. Основни партньори. Механизми на партньорството
Ефективното междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество ще допринесе за изграждане на оптимална мрежа от социални услуги в област Велико Търново, която да осигури равен достъп до услуги за рисковите групи и инструменти за максимално оползотворяване на наличните ресурси. Изграждането на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество е определено като Приоритетно направление 5 в Областната стратегия, което е едно от функционалните приоритетни направления и има следните цели и задачи:
Обща цел 5. Да се повиши ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество, чрез:


 • Специфична цел 5.1. Да се стимулира междуобщинското партньорство в социалните услуги;

 • Специфична цел 5.2. Да се утвърдят ефективни механизми за междусекторно сътрудничество и развитие на смесени услуги.

При изпълнението на Стратегията са заложени конкретни дейности за развиване и апробиране на механизми за осъществяване на планираните смесени услуги и съвместни дейности между общини и сектори в решаването на проблемите на рисковите групи.

Развитието на партньорствата между общини и сектори, изграждането на мрежи на областно и местно ниво ще способства за съчетаването на наличните и потенциалните ресурси, допълването и съгласуването на дейностите на ангажираните институции от различните сектори с фокус потребителите на услуги, уязвимите общности и групи.Областен координационен механизъм по деинституционализация (ОКМД)
Съгласно Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ и Плана за действие в изпълнение на Стратегията, в Област Велико Търново е създаден Областен координационен механизъм по деинституционализация /ОКМД/. Целта е чрез него да се постигне ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общинските структури. Той е платформа за прилагане на политики чрез междуинституционално партньорство. Основните принципи за прилагане на ОКМД са: осигуряване на най-добрия интерес на детето; взаимна информираност на партньорите и помощ; мултидисциплинарен подход на областно ниво; непрекъснато учене; гъвкавост при вземането на решения; етично поведение при обгрижване на всеки конкретен случай.

ОКМД осигурява ефективна координация и взаимодействие на ангажираните субекти при изпълнение на политики за деинституционализация, както и осигурява подходяща среда за междуинституционално взаимодействие на местно ниво, в което да се разработят максимално опростени и в същото време ефективни регулации и йерархии при партнирането по изпълнение на националните политики в процеса на деинституционализация.6.4. Основни етапи в изпълнението на стратегията
Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област Велико Търновообхваща 5-годишен период (2016 – 2020), в който се обособяват два етапа: първият с продължителност 2 години (2016 – 2017), а вторият с продължителност 3 години за изпълнение на стратегията. Всеки от тях започва с период на подготовка и интензивно оперативно планиране, както следва:

Период

Дейности

Подготвителен етап

2016, първа половина

 • Изготвяне и приемане на общински стратегии за социалните услуги в 10-те общини на територията на областта

 • Оперативно планиране на интервенцията през първите 2 години

 • План за действие 2016

Първи етап

2016 - 2017

 • Изпълнение на дейностите по стратегията

Оценка и препланиране

2017, четвърто тримесечие – 2018, първо тримесечие

 • Междинна оценка на постигнатите резултати и ефекти от стратегията

 • Препланиране на следващия тригодишен етап в съответствие със заключенията и препоръките от междинната оценка

Втори етап

2018 – 2020

 • Изпълнение на дейностите по стратегията

Финален

2020

 • Финална оценка на въздействието от Областната стратегия

Подготовката за стартиране на Стратегията през първата половина на 2016 г. обхваща няколко основни компонента, чрез които се поставя основата за успешното изпълнение на същинските дейности и постигането на целите, резултатите и цялостния ефект от областната стратегия. 1. Формиране на структури, организационна рамка:

 • Обособяване на Звено за мониторинг и оценка към Областна администрация с участието на РДСП;

 • Сформиране на Координационен съвет за изпълнение на Областната стратегия;

 • Утвърждаване на процудери/отговорности за координация на Областната стратегия;

 1. Валидизиране на Областната стратегия на общинско ниво:

 • Изготвяне и приемане на общински стратегии – планове за социалните услуги на основата на Областната стратегия

 • Адаптиране на общинските планове за развитие на социалните услуги към приоритетите, целите и принципите на Областната стратегия за развитие на социалните услуги

 1. Оперативно планиране, създаване на процедури и комуникационни канали за обмен на иннформация

 2. Утвърждаване ефективно взаимодействие между партньорите, механизми на сътрудничество между заинтересованите страни, мрежи за изпълнение на Стратегията:

 • Осигуряване на партньорство и подкрепа от заинтересованите страни на ниво община

 • Осъществяване на информационни срещи и консултации между представители на общински съвет, общинска администрация, доставчици и други представители на общността

 • Провеждане на срещи и открити дискусии с НПО, граждани, (практиката на подобни срещи следва да продължи най-малко 2 пъти годишно при планиране на развитието на социалните услуги и отчитане на резултатите от дейностите по предоставяне на услугите; споделяне на опит и добри практики) 1. Ресурси

7.1. Изграждане на капацитет за изпълнение на стратегията

7.1.1. Човешки ресурси за предоставяне на социални услуги
Съществен фактор в развитието на социалните услуги и една от предпоставките за тяхната ефективност е кадровата осигуреност на действащите и предвидените за разкриване заведения за социални услуги.

Общинските администрации в рамките на съществуващите структури и щат се справят с управлението на социалните услуги на териториите си. Персоналът е добре обучен и мотивиран, но е недостатъчен, предвид и другите административни задължения на служителите, заетостта им в различни комисии, съвети и ангажименти по разработване и реализиране на социални стратегии, програми и проекти.

Предвид нарастващите потребности на населението и промените в националното законодателство, с които се увеличават ангажиментите на Дирекциите „Социално подпомагане”, те не разполагат с достатъчен човешки ресурс, което се отразява негативно върху дейността и мотивацията на заетия персонал.

Наличният персонал в действащите социални услуги - държавно делегирани дейности на територията на областта е съобразен с изискванията на Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността.

От прякото наблюдение на процеса на работа прави впечатление, че на места персоналът по отношение на общите длъжности е крайно недостатъчен, за да обслужва всички потребители. Като цяло служителите се нуждаят от методическа подкрепа, регулярни супервизии и периодични обучения. В разкритите социални услуги в малките населени места на област Велико Търново трудно се намират специалисти за работа, поради ниското заплащане и отдалечеността от общинския център. В общините Свищов, Павликени и Стражица също отчитат като трудност недостатъчния брой специалисти в социалните услуги в сферата на директната грижа за лица в риск – логопеди, рехабилитатори, психолози. Незаетите щатни бройки в действащите социални услуги в областта обикновено се компенсират като се разпределят ангажиментите между другите служители, което създава реален риск за качеството на услугите.

7.1.2. Изграждане на административен и организационен капацитет за управление на услугите
Областната стратегия предвижда конкретни мерки за обезпечаване на дейностите с необходимия персонал със съответната квалификация и умения, в които се разглежда развитието на човешките ресурси на всички етапи на изпълнението – от административния и организационен капацитет за иницииране на интервенции/ планиране на разкриването на нови услуги, вкл. финансово осигуряване и привличане на средства, до предоставянето на социални услуги (администриране и обслужване на клиентите) и изпълнението на конкретни мерки и дейности за решаване на социалните проблеми на рисковите групи. В отговор на идентифицираните потребности за изграждане на капацитет са формулирани целите на приоритетно направление 4: Развитие на човешките ресурси.
Обща цел 4. Създаване на система за повишаване качеството на социалните услуги чрез развитие на човешките ресурси, чрез:


 • Специфична цел 4.1. Изграждане и развитие на капацитет за планиране и управление насоциалните услуги.

 • Специфична цел 4.2. Изграждане и развитие на система за повишаване на професионалната компетентност на персонала, предоставящ социални услуги.

 • Специфична цел 4.3. Развиване на капацитет за наблюдение, оценка и повишаване качеството на социалните услуги.

7.2. Финансови и материални ресурси

7.2.1. Източници на финансиране

Основните източници за финансиране на социалните услуги в общините от област Велико Търново са: • Републиканския бюджет – субсидии за делегирани от държавата дейности;

 • Собствени приходи на общините – за местни дейности и дофинансиране на държавните дейности;

 • Отпуснати средства по проекти, финансирани от ЕС.

Според прието решение на Министерски съвет от 2003 година, за разделение на дейностите на делегирани от държавата и дейности, финансирани от местни приходи, са разделени отговорностите между държавата и общините. Държавно делегираното финансиране на социалните услуги и размера на финансовия стандарт се определят с Решение на Министерски съвет за всяка бюджетна година, а размерът на средствата за финансиране на социалните услуги – местни дейности, се определя за всяка бюджетна година от съответния общински съвет, в зависимост от задачите, които решават в областта на социалните услуги и финансовия ресурс, с който разполагат, събиран от местните приходоизточници.

Социалните услуги делегирани от държавата дейности са СИ за деца с/без увреждания, СИ за възрастни хора с/без увреждания, СУ в общността, в т.ч. и от резидентен тип. Финансирани изцяло от местни приходи са домашните социални патронажи с разкритите към тях звена за услуги в домашна среда и клубовете на пенсионера и инвалида. Общините осигуряват средства и за съфинансиране по програми за временна заетост и проекти за предоставяне на някои социални услуги.

Размерът на разходите за държавно делегирани дейности значително надвишава този на разходите за местни дейности. По отделни функции това важи и за функция „Социални грижи”.

Делът на услугите местни дейности е по-нисък и средствата, които се изразходват за тях са около 6-12% в разходните отчети за общините. Финансирането се осъществява изцяло със средства от местни данъци и такси. В никакъв случай обаче те не са по-маловажни. Домашният социален патронаж и Звеното за услуги в домашна среда към него обгрижват едни от най-уязвимите групи - възрастни хора, самотно живеещи или с ниски доходи, хора с увреждания. Дейността им е с висока обществена значимост предвид тенденциите на застаряване на населението и демографската криза. Същото важи и за клубовете на пенсионера и инвалида. Събираните такси за предоставяне на услуги от домашен социален патронаж, в повечето общини покриват едва около 40 % от бюджета на услугата. В клубовете на пенсионера и инвалида, услугата е напълно безплатна и не се генерират общински приходи. Липсата на достатъчно общински приходи и неизпълнението им в годишен план довежда до натрупване на неразплатени разходи, основната част от които са на домашен социален патронаж.

Все още без финансиране от държавния бюджет или европейски средства не е възможно да се разкриват и развиват нови качествени социални услуги.

Отчита се силна финансова зависимост на общините от Републиканския бюджет, от който получават различни субсидии – за делегираните от държавата дейности и изравнителни субсидии, чрез които се осигурява финансиране и на местните дейности. В този смисъл е целесъобразно да продължи процесът на финансова децентрализация, за да може общините да постигнат по-голяма самостоятелност в плановия и изпълнителски процес. Това ще позволи по-гъвкаво да се управляват наличните финансови средства, тъй като ще има по-големи възможности за маневриране при решаването на съществуващите задачи на местно равнище.7.2.2. Други необходими ресурси

Повечето общини на територията на Област Велико Търново нямат особено големи възможности за привличане на ресурси под форма на дарения. Общинската материално-техническа база е също много ограничена и има необходимост от ремонтни дейности, за да може да бъде използвана за предоставяне на социални услуги. Партньорството на местната власт с широко участие на гражданите е възможност за формиране на по-добри политики и възможности за развитие. Тясното взаимодействие между местна власт, граждани, НПО и бизнес е пътят за ефективно, отговорно и демократично управление.

Като помощни органи към общините и в тясно партньорство с тях по социалните проблеми функционират:


 • Обществен съвет по социално подпомагане и услуги;

 • Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности;

 • МКБППМН и Детска педагогическа стая за работа с деца с отклоняващо се поведение;

 • Превантивно-информационен център по наркомании;

 • Местна комисия за борба с трафика на хора;

 • Младежки парламент;

 • Общински детски комплекси;

 • Центрове за работа с деца и младежи;

 • Клубове на пенсионера и инвалида.

Всички институции, имащи отношение към социалната сфера са средоточени в областния център, както и повечето услуги.

Предвид наличния общински сграден фонд на територията на област Велико Търново, в дадения момент е почти невъзможно разкриването на нови социални услуги в подходяща общинска материална база, още повече, че общините не разполагат с финансови средства за извършване на ремонтни дейности.

Тези два фактора оказват изключително голямо влияние върху развитието и управлението на социалните услуги, но въпреки това, благодарение на доброто партньорство между общински организации, Дирекции „Социално подпомагане”, Регионална дирекция „Социално подпомагане” и неправителствен сектор, на територията на област Велико Търново функционира добре развита мрежа от качествени социални услуги.


 1. Комуникационна програма

Важно условие за ефективното реализиране на Областната стратегия за развитие на социалните услуги е политиката за предоставянето на информация до обществеността. Обществеността трябва да получи пълна и обективна информация за всяка стъпка при реализиране на дейностите в стратегията. Реализирането на стратегията ще се съпровожда от различни информационни мероприятия, които ще осигурят нейната публичност по време на реализация.1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница