2016 – 2020 Област Велико Търновостраница4/14
Дата19.07.2018
Размер4.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Принадлежност към етнически малцинства

В ромските общности са налице различни фактори, пораждащи се от бедността - ранно отпадане от училище, ниско образование и/или липсваща професионална квалификация на голяма част от жителите, трайна безработица и липса на трудови навици за част от тях, ограничена възможност за заетост, лоши битови условия. Това формира като рискова групата на общностите в неравностойно положение и уязвимите лица.В резултат от анализа на рисковите фактори са обособени няколко ключови рискови групи, които са обект на въздействието от страна на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. • Деца в риск:

Деца, отглеждани извън биологичното семейство:

 • Деца, изоставени на ниво родилен дом;

 • Деца, настанени в специализирани институции;

 • Деца, отглеждани в приемни семейства и при близки и роднини;

 • Деца, настанени в резидентен тип на грижа.Деца, отглеждани в семейството:

 • Деца, с увреждания, отглеждани в семейна среда;

 • Осиновени деца, отглеждани в семейна среда;

 • Деца, отглеждани в семейства в риск – многодетни и непълни семейства, семейства с безработни родители, семейства със здравословни и други проблеми, семейства, живеещи в лоши битови условия, семейства упражняващи насилие или неглижираност спрямо децата, семейства от етнически общности в неравностойно социално положение, семейства в бедност, семейства с липса на жилище или в лоши жилищни условия, дисфункционални семейства;

 • Деца в риск от отпадане от училище, отпаднали и нередовно посещаващи училище;

 • Деца, жертва на насилие и трафик;

 • Деца с проблемно поведение – с противоправно поведение, противообществени прояви, деца живеещи на улицата, деца, извършили насилие;

 • Други деца в риск: деца, жертви на насилие, деца с проблемно поведение, деца, получили полицейска закрила. • Възрастни с увреждания

 • Възрастни с увреждания, настанени в специализирани институции;

 • Възрастни с увреждания, живеещи в отдалечени села;

 • Възрастни с увреждания в общността. • Стари хора

 • Стари хора, настанени в специализирани институции;

 • Самотни стари хора живеещи в отдалечени населени места;

 • Самотни стари хора, ползващи социални услуги в общността. • Уязвими хора и общности в неравностойно положение

 • Непълнолетни и млади родители и самотни майки;

 • Хора с основно и по-ниско образование – с фокус: младежи с основно образование и напуснали рано училище; възрастни с основно образование, представители на етнически общности в неравностойно положение;

 • Безработни с фокус: младежи, възрастни над 55 години, хора с увреждания, хора с основно и по-ниско образование;

 • Етнически общности в неравностойно положение;

 • Семейства в бедност.

2.2.1. Деца в риск • Деца в риск, отглеждани извън семейството

За периода 2012 г. – 2014 г. в областта са изоставени общо 125 деца: 61 през 2012 г., 33 деца през 2013 г. и 31 деца през 2014 г., което показва тенденция на намаляване броя на изоставените деца през последните две години почти два пъти.

Свързани групи в риск: непълнолетни майки и самотни майки; многодетни семейства, млади майки от ромски произход, ранно отпаднали от системата на образованието; непълни семейства.


 • Деца, настанени в специализирани институции

Oбщият брой деца, за които е приложена мярката настаняване в СИ в периода 2012-2014 година за област Велико Търново, е 250. Към месец септември 2015 година броят на децата под институционализирана грижа в областта е 184, което показва, че голяма част от настанените са били реинтегрирани в семейна среда, настанени в приемни семейства или резидентен тип услуги. Като цяло тенденцията е както тази мярка за закрила да се прилага все по-рядко във всички общини, така и да намалява самият брой на децата, отглеждани в СИ поради активния процес на деинституционализация в областта.

- Деца, настанени в ДМСГД, гр. Дебелец

Анализът на настаняванията на децата в ДМСГД гр.Дебелец показва, че преобладаващата част от децата в дома са от област Велико Търново, броят на децата, отглеждани там също е намалял от 125 за 2010 година на 64 за 2015 година, което показва 51% спад на децата, отглеждани в такава институция в областта. Сравнителният анализ на настаняванията за предходни години също показва намаление на броя на децата, за които е приложена мярката настаняване в ДМСГД.


- Деца, настанени в ДДЛРГ на територията на областта

Към момента функционират само две ДДЛРГ на територията на областта – ДДЛРГ „Пеню и Мария Велкови” Велико Търново и ДДЛРГ гр. Стражица. Сравнителният анализ на настаняванията в този тип специализирана институция показва, че е намален броят на настаняванията и се прибягва до тази мярка само в случаи, за които няма възможност да се осигури друг тип услуга. За целия период 2013 – 2015 година има по-малко настанявания в ДДЛРГ - общо 88, отколкото само през 2010 година, когато тази мярка е била приложена за 93 деца.

На територията на Община Стражица има специализирана институция за деца с капацитет 45 потребители, но няма развит достатъчно капацитет с резидентни услуги, които да подкрепят процеса на деинституционализация.

Разкриването на нови резидентни услуги ЦНСТДМ, утвърждаването на приемната грижа и съпътстващите услуги в общността за превенция на изоставянията показват положителен резултат по отношение политиката по деинституционализация в областта и до намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции.- Деца, настанени в ДДМУИ на територията на областта

Общият брой на настанените деца през последните 3 год. в тези СИ е 62, което е с 30 деца по-малко от настаняванията, реализирани само през 2010 година.

Общият капацитет на СИ за деца с увреждания в областта е 75, а броят на настанените в тях е 29, 20 от които са от други области. Голяма част от децата и младежите с увреждания бяха изведени в социални услуги от резидентен тип (ЦНСТДМУ) в същата област.

Свързана група в риск: Родители, срещащи затруднения при отглеждане на децата си


 • Деца, настанени в СУ от резидентен тип

На територията на областта са разкрити и работят 16 бр. ЦНСТДМ/У с капацитет 190 и към септември 2015 година в тях се отглеждат 175 деца.

Данните сочат, че за периода 2010 – 2015 година са изградени 7 нови ЦНСТДМ, 4 от които за деца с увреждания с капацитет 51 потребители, в които към момента са настанени 45 деца с увреждания, изведени предимно от ДДМУИ с. Илаков рът, ДДУИ „Слънчице” с. Горски Сеновец и ДДУИ с. Михалци.

Най-голям относителен дял от общия брой резидентни услуги за деца в областта (56,25%) има Община Велико Търново – 9 от ЦНСТДМ са в гр. Велико Търново, един от тях за деца с увреждания. Община Павликени заема 25% от общия брой резидентни услуги – 4 ЦНСТДМ, 2 от които за деца с увреждания, което дава най-висок дял на общината от общия брой и капацитет на резидентни услуги за деца с увреждания – 50%. Община Горна Оряховица има изградено 1 ЦНСТДМ за деца с увреждания и заема също 25% от общия дял резидентни услуги за деца с увреждания. На територията на община Стражица също има изградено едно ЦНСТДМ с увреждания, с капацитет 9 деца.

В резидентните услуги преобладават децата, които са от същата област – 76% от общия брой, а 35% от децата, настанени в ЦНСТДМ са от същата община.

На територията на Област Велико Търново има само 3 резидентни услуги, които се управляват от НПО - ЦНСТД без увреждания - Малък семеен дом „Надежда”, ЦНСТДМ без увреждания I и ЦНСТДМ без увреждания II, и трите с доставчик Сдружение “SOS Детски селища България”. Те са с капацитет 38 деца и настанените в тях са 34 деца. Характерното при трите услуги са, че 100% от персонала е с висше специализирано образование, което е индикатор за високо качество на предоставяната услуга, а 67% от потребителите са от други области на страната.

На територията на Област Велико Търново има функциониращ само един Кризисен център за деца жертви на трафик или жертва на насилие в с. Балван, с капацитет 15 места. През 2012 година са преминали 12 деца през него, по-голяма част от които от цялата област. Статистическата информация показва, че броят на деца, жертви на насилие и трафик в областта за периода 2013 – 2015 година е 160. Тенденцията е за увеличаване броя на случаите на деца, жертви на насилие. През 2010 г. техният брой е бил 43. Тези факти показват, че е крайно недостатъчно наличието само на един Кризисен център за деца в цялата област и капацитетът му не може да задоволи всички потребности на областта.

На територията на Област Велико Търново има и едно „Наблюдавано жилище за младежи в риск” - социална услуга от резидентен тип, предназначена за младежи, които напускат ДДЛРГ и не получават подкрепа от своето семейство, без физически, ментални и психични проблеми. Доставчик на услугата е Фондация „Международна социална служба България”.

На територията на областта функционират две социални услуги в общността Мобилен център с общ капацитет 156 деца, които обслужват 116 деца, настанени в специализирани институции и в ЦНСТДМ с и без увреждания. Доставчиците на тези услуги са Сдружение ЗОВ и Сдружение ОКСАБ-2006, Горна Оряховица.


Анализът на всички данни показва, че за периода 2010-2015 година резидентните услуги са се увеличили и се развиват добре, но все още не са достатъчни, за да удовлетворят потребностите на всички рискови групи и е необходимо увеличаване капацитета на този тип услуга в цялата област, включително и с оглед приключване процеса на деинституционализация и извеждането на всички деца, отглеждани в СИ.


 • Деца, отглеждани в приемни семейства и при близки и роднини

Броят на децата, настанени при близки и роднини в периода 2013 – 2015 година е 368, което показва значителен спад в тази мярка. Сравнителният анализ показва, че само през 2010 година броят на настанените деца при близки и роднини е бил 402, което е с 34 повече, отколкото през последните три години.

Значително е нарастнал и броят на децата, отглеждани в приемни семейства. За последните 3 години той е 277, което е повече, отколкото настаняванията в специализирани институции за същия период. Приемната грижа се развива интензивно през последните 5 години, като за сравнение може да се отбележи, че през 2010 година броят на настаняванията в приемни семейства е само 14 за цялата област. Анализът показва утвърждаването на тази мярка за закрила като алтернатива на СИ.

По данни на РДСП гр.В.Търново приемните семейства към момента са общо 131. В тях се отглеждат 143 деца, от които 58 са настанени със заповеди от Отделите „Закрила на детето” към териториалните ДСП, а останалите 85 по проект „И аз имам семейство” по ОП„РЧР”.


 • Деца в риск, отглеждани в семейна среда

 • Деца с увреждания, отглеждани в семейна среда

По данни на ДСП в областта към 31.12.2014 г. са регистрирани 610 деца с увреждания. Сравнителният анализ показва, че броят на тази рискова група се е увеличил с почти 100% от 2010 година насам, когато регистрираните деца с увреждания са 331.

На територията на областта има изградени и функционират 6 Дневни центрове за деца с увреждания в 6 от 10-те общини: Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени, Свищов, Стражица и Елена, с доставчици съответните общини, общ капацитет 187 потребители, със заетост 181 деца с увреждания.

Семействата на всички деца с увреждане се нуждаят от подкрепа за отглеждане на децата, като тази необходимост се проявява при следните свързани групи в риск:


 • Самотни майки;

 • Семейства, в които единият партньор е личен асистент;

 • Многодетни семейства с деца с увреждане.

В Област Велико Търново има изградени и 4 Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) с общ капацитет 140 потребители в общините Велико Търново, Лясковец, Павликени и Стражица, в които са регистрирани и сравнително голям брой деца с увреждания. Ползвалите този тип услуга в областта за 2015 година са 238 потребители. Този тип услуга подкрепя децата с увреждания, но и техните семейства и разширен кръг от близки.

На първо място в областта по брой деца с увреждания е община Велико Търново – 184. На територията на общината има изграден капацитет на услуги в общността, подкрепящи тази рискова група – 96, 36 от които в Дневен център за деца с увреждания от 3 до 18 години, 20 – в Дневен център за деца с увреждания от 0 до 7 години към ДМСГД и 40 - в ЦСРИ, което е крайно недостатъчно, за да задоволи реалните потребности на общината.

На второ място в областта по брой на регистрираните случаи на деца с увреждания е Община Горна Оряховица - 156. На територията на общината функционира Дневен център за деца с увреждания с капацитет 40, което е недостатъчно за да покрие всички нужди на общината и няма изградени други социални услуги в общността, подкрепящи тази рискова група.

В двете общини – Велико Търново и Горна Оряховица са регистрирани общо 56% от общия брой деца с увреждания в цялата област. Капацитетът на услугите, подкрепящи тази рискова група в двете общини е 35% от общия капацитет на този тип услуги в областта.

Услугата „Личен асистент” обслужва много малък брой деца с увреждания от общия брой потребители.

Болшинството (99%) от потребителите, ползващи услугите Дневен център за деца с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция са от същите общини.Анализът на данните показва, че тази рискова група е сред най-големите в областта и продължава да нараства, но няма изграден капацитет, достатъчен да задоволи потребностите й, включително и по отношение на свързаните групи в риск – семействата на деца с увреждания. Услугите в общността, подкрепящи тази група са неравномерно разпределени в областта и в общини, в които има по-голяма потребност няма достатъчно услуги, подкрепящи децата с увреждания и техните семейства, а в общини с по-малък брой деца с увреждания има по-голям капацитет услуги, отколкото е необходим.

 • Осиновени деца, отглеждани в семейна среда:

Семействата с осиновено дете се нуждаят от психологическа помощ и подкрепа за отглеждане и възпитание на децата. Сравнителният анализ показва, че броят на осиновяванията в областта е постоянна величина и няма съществени увеличения или намаления при реализирането на тази мярка. Общият брой осиновявания през периода 2013 – 2015 г. е 120 за цялата област.


 • Деца, отглеждани в семейства в риск

 • Деца в непълни семейства

Сравнителният анализ на данните показва, че броят на децата, отглеждани в непълни семейства и самотни родители за 2014 г. е 3805, което в сравнение с 2010 година, когато настанените са били 3739, сочи леко увеличение на тази рискова група. Тези данни обхващат само семействата, получаващи помощи по чл. 7 и не обхващат всички непълни семейства, както и семействата с родители, които са заминали за чужбина и са оставили децата си за отглеждане от близки и роднини. Поради този факт броят на тази рискова група вероятно е много по-голям.


 • Деца в многодетни семейства

Броят на тази рискова група по данни на ДСП е 1086 за 2014 г., което е четири пъти и половина повече, отколкото през 2010г., когато са били 226 такива случаи.


 • Деца в риск от отпадане от училище, отпаднали и нередовно посещаващи училище

Общият брой на децата, отпаднали или необхванати в училище за цялата област в периода 2013 – 2015 година е 578, като 263 от тях са отпадналите, а 315 са необхванатите деца от образователната система.


 • Деца, жертви на насилие и трафик

Общият брой на децата, жертви на насилие и трафик в областта за периода 2013 – 2015 година е 160. Тенденцията е за увеличаване случаите на деца, жертви на насилие. През 2010 г. техният брой е бил 43. Тези факти показват, че е крайно недостатъчно наличието само на един Кризисен център за деца в цялата област и капацитетът му не може да задоволи всички потребности на областта. Необходимо е увеличаване капацитета на този тип услуги в цялата област.

 • Деца с проблемно поведение – с противоправно поведение, противообществени прояви, деца живеещи на улицата, деца, извършили насилие

Анализът на данните показва, че тази рискова група се увеличава и към 31.12.2014 година общият брой на деца, извършили насилие, кражби, проституиращи и живеещи на улицата е приблизително 120. От тях 105 са регистрирани в противообществени прояви през 2014 година в двете най-големи общини – Велико Търново и Горна Оряховица, съответно 68 и 37 случая. Данните показват, че в тези общини децата, извършили противообществени прояви заемат 88% от общия брой в областта.

На територията на цялата област няма достатъчно услуги, които да задоволят потребностите на тази рискова група. Центровете за обществена подкрепа работят с такава целева група, но не съществуват резидентни услуги, в които да бъдат настанявани деца с разични противообществени прояви. Практиката показва, че деца с подобни прояви се настаняват в ЦНСТДМ, в специализираните институции за деца или в Кризисен център, поради липсата на други услуги, профилирани с конкретно тази рискова група. Тази практика оказва негативно влияние за целия психосоциален статус на съответната специализирана институция или резидентна услуга и е крайно неподходящо деца с подобни прояви да бъдат настанявани заедно с деца от други рискови групи, особено жертви на насилие. В областта е необходимо изграждането на резидентни услуги за тази рискова група.

Няма и добре изградени междуинституционални механизми между социалните услуги в общността, ЦОП и училищната мрежа, с които да работят заедно по превенция на противоправното поведение. Няма и единна система, която да регистрира всички такива случаи, освен в ДСП и Детска педагогическа стая. Липсват данни, които да регистрират всички случаи на насилие в образователната система. Затова истинският брой на тази рискова група вероятно е много по-голям.
Свързани групи в риск:


 • Родители с основно и по-ниско образование;

 • Семейства с безработни родители;

 • Семейства със здравословни и други проблеми;

 • Семейства, живеещи в лоши битови условия;

 • Семейства упражняващи насилие или неглижираност спрямо децата;

 • Семейства от етнически общности в неравностойно социално положение;

 • Семейства в бедност и семейства с липса на жилище или в лоши жилищни условия;

 • Дисфункционални семейства.

Анализът на всички данни, свързани с рисковите групи на деца, отглеждани в семейна среда показва, че на територията на Област Велико Търново има изградени и функционират общо 7 Центъра за обществена подкрепа - ЦОП с общ капацитет 376 потребители, а през 2015 година 557 потребители са ползвали услугите на ЦОП. 48% от всички потребители, които са ползвали ЦОП са над утвърдения капацитет в цялата област. Големият брой рискови групи, които са обект на интервенция от този тип услуга в общността показва, че е необходимо увеличаване капацитета на тази услуга в цялата област.

На територията на област Велико Търново има изградени и функционират общо 25 съпътстващи услуги в общността, които подкрепят рисковите групи деца и техните семейства, както следва: 7 ЦОП, 4 ЦСРИ, 6 ДЦДУ, 8 иновативни услуги в общността, предоставяни предимно от НПО - 2 Общностни центъра, 2 Мобилни центъра за работа с деца в риск и в СИ, Център за ранна интервенция на уврежданията, Център за работа с деца и младежи, Превантивен информационен център по наркомании, Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск. 32% от всички услуги в общността са реализирани в Община Велико Търново, като доставчиците на тези услуги са предимно НПО. Община Горна Оряховица е на второ място по услуги в общността за деца в риск, които се предоставят от НПО - 20% от всички услуги в общността се предоставят в Община Горна Оряховица, като повече от половината от тях са с доставчик НПО. В Свищов има една услуга в общността, която се предоставя от НПО. В останалите 7 общини НПО не участват като доставчици на социални услуги за деца.
Етническата структура

Анализът на данните за етническия произход на различните рискови групи показва следното: • В специализираните институции преобладават деца от ромски и друг етнически произход - почти 70% от възпитаниците на ДДЛРГ «Пеню и Мария Велкови», В. Търново и 90% от децата, отглеждани в ДДЛРГ гр. Стражица са от ромски и друг етнически произход. Почти 90% е и относителният дял на децата от друг етнически произход, настанени в СИ за деца с увреждания;

 • В резидентни услуги ЦНСТДМ 70% от потребителите също са от ромски и друг етнически произход, като в някои от тях 100% от настанените са от ромски произход. Изключение правят само трите ЦНСТДМ, управлявани от Сдружение “SOS Детски селища България”, където 86% от потребителите са от български произход;

 • В Дневните центрове за деца с увреждания 83 % от потребителите в цялата област са от български етнически произход;

 • В ЦСРИ работещи с деца с увреждания 85% от всички потребители в областта са от български етнически произход;

 • В ЦОП около 60% от потребителите са от български произход.


Семейства

Социално–битовите проблеми на родителите (липса на жилище, липса или ниски доходи, многодетни семейства) предполагат обективни трудности при отглеждане на децата. Специфичен проблем за децата от семейства в неравностойно положение е ниското качество на живот и влошения социално-психологически климат в семействата. Помощите за безработни не могат да компенсират цялостния проблем на семействата в риск. Невъзможността за справяне със ситуацията е предпоставка за явления като стрес, депресия, домашно насилие, разпадане на семействата, изоставяне на деца и др., които водят до редица други неблагоприятни последици.

Необходимо е по-активно включване на услуги, насочени към развитие на родителския капацитет и целенасочена работа със семейства. Данните показват, че мнозинството от рисковите групи, с които всички социални услуги на територията на областта работят, са деца и много по-малка част са родители и семейства.


2.2.2. Възрастни с увреждания

Наличието на увреждане поражда сериозен риск от социално изключване, независимо от възрастта. Това са хора в трудоспособна възраст с тежки увреждания и хора в надтрудоспособна възраст, които вследствие на възрастта и заболяванията са придобили увреждания.

Основните проблеми на тази група са:


 • Липса на достъпна архитектурна среда;

 • Липса на алтернативни форми за заетост, съобразени за хората с увреждания;

 • Ниски и недостатъчни доходи – за повечето основният източник на доход е пенсията за инвалидност;

 • Когато член на разширеното семейство е засегнат от безработица или е в пенсионна възраст, домакинството изпада в ситуация на криза;

 • Необходимост от подкрепа при поддържане на жилището – физическа невъзможност за извършване на ремонтни работи и поддръжка на жилището, липса на средства за ремонт;

 • Нужда от помощ при поддържане на домакинството, плащане на сметки и др.;

 • Част от хората с увреждания имат повече от едно заболяване и в тази връзка ниските доходи са причина за ограничаване на достъпа до лечение и съответно за хронично влошаване на здравословното състояние;

 • Нужда от социализация, развлечения, общуване и контакти.

В групата на хората с увреждания могат да се обособят няколко специфични групи, които имат нужда от диференцирана подкрепа: • Хора с повече от едно хронично заболяване, даващо степен на инвалидност;

 • Самотни възрастни хора с увреждания;

 • Хора с увреждания, които имат нужда от придружител, подкрепа във всекидневния живот.

По-голям процент от хората с увреждания са регистрирани в големите общини Велико Търново - 31%, Горна Оряховица - 14% и Свищов - 14% . Общините с по-малък брой население, съответно са и с по-нисък процент на лицата с увреждания - Павликени - 12%, Елена - 8%, Стражица - 7%, Полски Тръмбеш - 6%, Лясковец - 5%, Златарица - 2% и Сухиндол - 1%.

По отношение на видовете увреждания най-голям е броят на лицата с физически увреждания – 52,32%, следвани от лицата с множествени увреждания – 38,97%, лицата с психични разстройства – 3,93% и с умствена изостаналост – 4,78%. Въпреки по-малкият брой на лицата с умствена изостаналост и на лицата с психични разстройства, те са най-рисковите целеви групи от гледна точка на възможността да живеят самостоятелно в семейна среда. Поради спецификата на тези заболявания, за задоволяване на техните потребности е необходимо да бъдат разкрити подходящи социални услуги в общността и резидентен тип. Лицата с физически и множествени увреждания, въпреки големият брой, имат по-добра възможност за подкрепа, чрез социални услуги в семейна среда и други съпътстващи услуги в общността.
 • Възрастни с увреждания, настанени в специализирани институции

На територията на област Велико Търново функционират 5 специализирани институции за хора с увреждания:

  • Дом за възрастни хора с физически увреждания – с. Горски горен тръмбеш, община Горна Оряховица, с капацитет 50 места;

  • Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Драганово, община Горна Оряховица, с капацитет 80 места;

  • Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Церова кория, община Велико Търново, с капацитет 50 места;

  • Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Пчелище, община Велико Търново, с капацитет 77 места;

  • Дом за хора с деменция – с. Горско Косово, община Сухиндол, с капацитет 60 места.

Капацитетът и на петте специализирани институции е постоянно запълнен, но поради регламентираните правила за настаняване, спазване на поредност и актуализиране на документацията, както и 20-дневния срок от издаване на заповедта, се бави заемането на свободното място и се създава впечатление за почти запълнен капацитет. Към м.март 2015 година в тях са настанени 336 лица с умствена изостаналост, физически увреждания и възрастни с деменция.

От анализите на общините в област Велико Търново става ясно, че продължава тенденцията най-много чакащи за настаняване да са лица с психични разстройства, лица с умствена изостаналост и лица с деменция.
 • Възрастни хора с увреждания, които ползват социални услуги в общността и резидентен тип.

Деинституционализацията на лицата, настанени в специализирани институции, понастоящем се реализира посредством предоставяне на социални услуги в общността, т.е. услуги, предоставяни в семейна среда или в близка до семейната среда, които оказват подкрепа за пълноценна социална интеграция на нуждаещите се лица.

За осъществяване на действителна деинституционализация е изградена мрежа от различни типове услуги в общността, които служат като алтернатива на настаняването в специализирани институции. Всички тези услуги са насочени към повишаване на качеството на живот на възрастните хора, като се съблюдава принципът за независим живот в семейната среда или в близост до нея. Услугите, отличаващи се с домашна атмосфера, биват съобразявани с индивидуалните потребности, желания и условия на живот на всеки възрастен човек, като в предоставянето им могат да бъдат ангажирани освен роднините, и съседи и приятели на възрастните хора.            
 • Възрастни хора с увреждания, ползващи социални услуги от резидентен тип

От подадената информация в Общинските анализи за ситуацията и оценка на потребностите се установи, че 101 лица с умствена изостаналост, физически увреждания и психически разстройства са настанени в 11 социални услуги от резидентен тип.

В област Велико Търново изградените социални услуги от резидентен тип са 8 бр. Защитени жилища за хора с умствена изостаналост, 1 бр. ЗЖ за хора с физически увреждания, 1 бр. ЗЖ за хора с тежки психически разстройства и 1 бр. Преходно жилище за хора с умствена изостаналост към ДВХУИ, с.Церова кория, общ.В.Търново. В тях са настанени 96 лица с увреждания, като 80% от тях са изведени от ДВХУИ.

Голяма част от ЗЖ са разкрити преди 2010 година, с изключение на ЗЖ за лица с психични разстройства към ДПБ, с. Церова кория, с капацитет 10 места, което през 2011 г. получава държавно финансиране и ЗЖ за лица с умствена изостаналост в гр.Стражица, разкрито през 2015 г. по Проект „Детство за всички”, което е с капацитет 8 места.

Социалните услуги от резидентен тип разкрити преди 2010 г. продължават да функционират със същите целеви групи и капацитет.Предоставят се на високо ниво, но поради големият брой 78 чакащи лица с психични разстройства е необходимо разкриването на такива в област Велико Търново. Най- голяма е потребността за общините Велико Търново, Свищов и Горна Оряховица.
 • Възрастни хора с увреждания, ползващи социални услуги в общността

Функциониращите социални услуги в общността за възрастни хора с увреждания на територията на област Велико Търново към м.април 2015 г. са - Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/, Дневен център за възрастни хора с увреждания /ДЦВХУ/, социалните услуги „Личен асистент” по Проекти към ОП„РЧР” и „Личен асистент” по НП „АХУ”.

Разкритите 4 ЦСРИ в област Велико Търново са обхванали повече от 220 лица с увреждания – 2 ЦСРИ в общ. Велико Търново с общ капацитет 70 места, 1 ЦСРИ в общ. Свищов с капацитет 20 места и 1 ЦСРИ в община Стражица с капацитет 50 места.

През периода на действие на ОСРСУ 2011–2015г. са отворили врати три нови ЦСРИ – 1 бр. в гр.Стражица разкрит от 01.05.2011 година с капацитет 50 места, като потребителите към м.март 2015 год. са 146, 1 бр. в гр. Свищов, разкрит по Схема „Живот в общността” към ОП„РЧР” през 2013 г., и 1 бр. ЦСРИ за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения в гр.Велико Търново, разкрит през м.февруари 2014 г., с капацитет 30 места.

ДЦВХУ предоставя медицински, социални и образователни услуги. Считано от 01.06.2015 г. е ситуиран в гр.Велико Търново. Капацитетът му е 25 места.

За нуждите на целевата група възрастни хора с увреждания в област Велико Търново се предоставя социалната услуга „Личен асистент” по различни програми.

В социалната услуга „Личен асистент” по Проект „Нови възможности за грижа” към ОП„РЧР” са обхванати общо 518 лица с увреждания, а по „Личен асистент” към НП„АХУ” - 79 лица. Това съставлява едва 3,9 % от общия брой на целевата група.
 • Възрастни хора с увреждания в отдалечени населени места

За групата на хора с увреждания в отдалечените села важи в много по-голяма степен изолираността от социални услуги.

Планирането на мобилни услуги за тях изисква да се проучи вида на заболяванията им и да се установи броя на възрастни хора с увреждания по малките населени места.
2.2.3. Стари хора

Възрастовата структура на населението в област Велико Търново показва тенденция на увеличаване на хората на възраст над 60 години. Много от тях са с ниски пенсии, които са недостатъчни за покриване на ежедневните им нужди. В даден момент те стават неспособни да се самообслужват и са принудени да потърсят алтернативна соцална услуга.
 • Стари хора, настанени в специализирани институции

Основните идентифицирани потребности на старите хора, настанени в специализирани институции са: потребност от постоянна грижа за лежащите, достъп до медицинско обслужване, осигуряване на възможности за общуване и запълване на свободното време според индивидуалните интереси на потребителите. В процеса на социална работа, психологична оценка и разговори с потребителите не се наблюдава готовност и желание у тях за извеждане. Същото се наблюдава и при работа с близките и семействата на настанените.

Данните от демографския анализ сочат, че поради застаряване на населението се увеличава броя на старите хора, чакащи за настаняване в този тип институции. На територията на област Велико Търново съществуват пет специализирани институции за стари хора с държавно финансиране и един частен Дом за стари хора в с.Драгижево, общ.Лясковец. • Дом за стари хора „Венета Ботева” гр. В.Търново с капацитет 130 места;

 • Дом за стари хора „Св.Иван Рилски” с.Балван, с капацитет 20 места;

 • Дом за стари хора „Мария Луиза” гр. Свищов с капацитет 125;

 • Дом за стари хора, с. Караисен с капацитет 35;

 • Дом за стари хора „Донка Паприкова”, гр. Златарица с капацитет 26;

 • Дом за стари хора „Стара планина”, с.Драгижево, общ.Лясковец, с капацитет 60 места.

Наличието на тези домове създава алтернатива за адекватна грижа за старите хора, за които са изчерпани възможностите за оставане в семейна среда. Осигурява се грижа, достъп до медицински услуги, възможност за рехабилитация, социални контакти, спокойствие и сигурност.


 • Самотни стари хора, живеещи в отдалечени райони

Голям е броят на самотноживеещите хора в област Велико Търново. Преобладаващата част от селата извън общинските центрове са обитавани основно от хора в пенсионна възраст.

Комуникационните връзки между някои от общинските центрове и отдалечените населени места са проблем за осигуряване на равнопоставен достъп до социални услуги. Потребностите, които имат самотните хора са следните: • Подкрепа за ежедневните грижи в дома;

 • Осигурен достъп до аптеки и помощ при закупуване на лекарства;

 • Достъп до медицинска помощ и здравни услуги;

 • Осигуряване на социални контакти и психо-социална подкрепа;

 • Компенсиране на изолираността от достъп до социални и здравни услуги на малките населени места в селските райони;

 • Създаване на възможности за обгрижване, рехабилитация, подкрепа и социализация.

За осигуряване на социални контакти и психо-социална подкрепа на възрастните хора в селските райони на територията на областта са разкрити Клубове на пенсионера и инвалида, които спомагат за намаляне риска от изолация. Като основна нужда се очертава подкрепата за ежедневни грижи в дома – помощ при самообслужване, поддържане на хигиена, пазаруване, придружаване, готвене. Към момента задоволяването на тези потребности се осигурява със социалните услуги: Домашен социален патронаж, Звената за социални услуги в домашна среда разкрити по схема „Помощ в дома” по ОП РЧР и услугата „Личен асистент”.

 • Стари хора, ползващи социални услуги в общността • Стари хора, ползващи социални услуги от резидентен тип

Социалните услуги от резидентен тип подпомагат задоволяването на потребността от грижа, достъп до медицинско обслужване, осигуряване на социални контакти и организиране на свободното време според индивидуалните интереси на старите хора.

В област Велико Търново към момента няма разкрити такива услуги. Общинските анализи идентифицират необходимостта от разкриването им и това ще бъде един от приоритетите през новия период на Областната стратегия за развитие на социалните услуги. • Стари хора, ползващи социални услуги в общността

Социални услуги в общността за стари хора в област Велико Търново са: Домашен социален патронаж с изградените на места към него Звена за социални услуги в домашна среда разкрити по схема „Помощ в дома” по ОП РЧР, Обществена трапезария, Дневен център за стари хора в община В.Търново и в община Лясковец, ЦСРИ в община Полски Тръмбеш и социалната услуга „Личен асистент” по НП „АХУ”, Домашен помощник, „Личен асистент” по ОПРЧР. Във всички общини на областта функционират и клубове на пенсионера и инвалида.

С най-голям брой потребители стари хора е услугата „Домашен социален патронаж”. Към 31.12.2014 г. тя се ползва от 2033 лица, повечето от които са самотни възрастни хора. Социалната услуга се предоставя на много добро ниво и задоволява потребностите на нуждаещите се потребители от такъв тип подкрепа.

През 2013 г. по Проект „Помощ в дома” към ОП„РЧР” бяха разкрити „Звена за услуги в домашна среда”. За предоставянето на този вид социална подкрепа кандидатстваха 9 общини - без община Сухиндол. Одобрение на проектните предложения получиха 7 общини – без общините Елена и Златарица. Към момента тези Звена продължават да функционират, като предоставят почасови социални услуги на лица над 60 годишна възраст и на лица с трайни увреждания, които имат нужда от помощ и подкрепа при осъществяване на дейности за лична помощ, социална подкрепа и социално включване и комунално-битови дейности. Потребителите са 410 лица.

Най-търсена е социалната услуга „Личен асистент”, която дава възможност за относително самостоятелно съществуване на старите хора в обичайната им семейна среда. Наблюдава се запазване броя на обслужваните лица по НП „АХУ”, въпреки по-големия брой потребители, нуждаещи се от такъв тип грижа. В много от случаите, кандидатите за лични асистенти не отговарят на изискванията, заложени по Програмата. Недостатъкът е, и че предоставяната подкрепа зависи от отпускания финансов ресурс, а не от наличните потребности в общините.

Услугата „Обществена трапезария”, финансирана от фонд „Социална закрила” се предоставя в 4 общини от област Велико Търново – община Велико Търново, община Горна Оряховица, община Лясковец и община Сухиндол. Нуждаещите се потребители получават топла храна (супа, основно ястие и хляб).

Клубовете на пенсионера и инвалида са социални услуги в общността, които имат за цел да съдействат за поддържане на социалните контакти, социалната интеграция и жизнен стандарт на пенсионерите и инвалидите в областта. Средствата за издръжка се осигуряват от общинските бюджети.
  1. Изводи за състоянието на мрежата от услуги в областта

Проучването на ситуацията в Област Велико Търново е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите проблеми, политики и мерки за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в общината. Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социо-икономически проблеми, демографски тенденции, общо състояние на сектора социални услуги в областта, като достъп, капацитет, човешки ресурси и качество на наличните услуги.

Обобщените изводи от анализа на ситуацията и събраните конкретни данни са основа за адекватното планиране на капацитета на социалните услуги и за избора на тяхната форма – начин на осигуряване на достъп и достигане до клиентите, обслужващи едно или няколко населени места в една или повече общини, както и за разработване на „смесени” услуги. Препоръките са съобразени и с нагласите и очакванията, както на различните участници в предоставянето на услугите, така и на настоящите и потенциалните ползватели - рискови групи и индивиди, за които са предназначени социалните услуги и мерки за социално включване.


 • В резултат на отрицателните демографски тенденции се наблюдава трайно застаряване на населението в областта и особено в малките общини.

 • В чисто икономически план намалението на активното население по населени места и общото застаряване прави особено необходими всички от предлаганите социални услуги, както и осигуряването на по-широк достъп на нуждаещите се до тях.

 • В определени етнически групи се наблюдава увеличаване на ражданията на деца в многодетни и проблемни семейства, както и от непълнолетни майки.

 • Наблюдават се неблагоприятни тенденции във възрастовата и образователна структура на работната сила. Доминиращ брой регистрирани безработни без специалност и ниско образование.

 • Необходимо е да се предприемат решаващи мерки за разкриване на нови работни места в малките населени места или за подобряване на пътната и съобщителна инфраструктура, за да се улесни достъпът до работни места в други населени места като се запази родното място като място за живеене.

 • Във всички общини на областта се наблюдава увеличаване броя на хората в трудоспособна възраст с трайни увреждания, дължащи се на социално значими заболявания (онкологични, психични, заболявания на сърдечно-съдовата система), за които в настоящия момент липсват адекватни услуги в т.ч. и социални.
   1. Общи изводи за услугите за деца

В периода 2010-2015 година Област Велико Търново регистрира значително развитие на социалните услуги за деца в риск. Изградени са много нови услуги в общността и резидентен тип, процесът на деинституционализация се реализира успешно и сравнителният анализ показва, че за изминалия период се е разширил обхвата на услугите, насочени към рискови групи деца и техните семейства.

След направения анализ на рисковите групи и съществуващи услуги, са изведени следните изводи и препоръки:


 • Услугите, предоставящи ранна превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години, са все още недостатъчно развити на територията на областта. Липсват и услуги за ранна интервенция и работа с майки на ниво родилен дом - няма нито едно «Звено Майка и бебе», нито Кризисни и други центрове и услуги за семейно настаняване, и работа с майки по превенция на изоставянето и ранна бременност; работа с непълнолетни майки, малцинствени групи, които са най-рискови в това отношение.

 • Липсва услугата „Спешен прием за деца в риск”.

 • Липсват социални услуги от резидентен тип за деца с противообществени прояви и извършили насилие, а изведените данни показват, че тази рискова група се увеличава.

 • Подобряване взаимодействието между институциите в работата с всички рискови групи – по-активното включване на образователните институции в процеса на превенция на агресията, противообществените прояви, децата с увреждания и отпадането от училище. Идентифицирана е липса на достатъчно специализирани кадри в училищата, които да работят в тази насока и в екип със специалистите на ЦОП, ЦСРИ, ОЗД, Дневни центрове и други услуги в общността. По-активно включване и на здравните институции на ниво родилен дом по превенция на изоставянето.

 • Необходимо изграждане и повишаване капацитета на услуги в общността по превенция на насилието и резидентни услуги за деца, жертви на насилие и трафик.

 • Изведените данни показват и недостиг на финансови средства за обезпечаване на резидентните услуги като цяло.

 • Увеличаване броя на доставчици от НПО на социални услуги за деца. Анализът показва, че услугите, предоставяни от НПО с по-малък ресурс обезпечават повече рискови групи.   1. Изводи за социалните услуги за възрастни хора с увреждания и за стари хора

Данните от общинските анализи, предоставени от доставчиците на социални услуги, очертават една положителна картина за общото състояние на качеството на социални услуги за възрастни в област Велико Търново. Извършената оценка за качеството на услугите налага следните изводи за обективното им състояние в област Велико Търново: • На територията област Велико Търново са разкрити и успешно функционират 11 социални услуги от институционален тип и 62 такива в общността. Характерно е, че специализираните институции и социалните услуги в общността не са разпределени равномерно във всички общини. Най-голяма е концентрацията в общините Велико Търново – 16 и Горна Оряховица - 11, като във всички останали се наблюдава недостиг на социални услуги за възрастни хора;

 • В област Велико Търново функционират 5 специализирани институции за възрастни хора с увреждания и 6 за стари хора. Наблюдаваната тенденция е увеличаване броя на лицата, желаещи да бъдат настанени в Домове за стари хора, като не се използват напълно възможностите на социалните услуги в общността. Домовете за лица с увреждания, не са в състояние да покрият потребността на всички чакащи за настаняване;

 • В действащите СУ са налице основните елементи от изискуемата материална инфраструктура за гарантиране на нормални битови условия, като достатъчен брой помещения за потребителите и персонала. В голяма част на материалните бази, през анализираният период са извършени ремонтни дейности. Доставчиците на социални услуги са положили усилия да инвестират в реновирането и на базови елементи – покриви, дограми, топлоизолация и други;

 • В голяма част от специализираните институции за възрастни в областта, средата е адаптирана към потребностите на хората с увреждания. Изградени са рампи, монтирани са асансьори и рампи, както и системи за повикване с бутон за алармен сигнал. Осигурени са средствата за безпроблемно предвижване на хората с увреждания;

 • Наличието на СИ в областта е наложително, поради необходимостта в тях да бъдат настанявани като потребители възрастни хора и лица с тежки увреждания, нуждаещи се от специализирани медикосоциални и палеативни грижи;

 • Домашните социални патронажи, функциониращи във всички 10 общини покриват в известна степен потребността от храна и социални контакти на застаряващото население. Към 7 от тях са разкрити Звена за услуги в домашна среда към ОП „РЧР”, схема „Помощ в дома“, като изключение правят общините Елена, Златарица и Сухиндол. Обществените трапезарии разкрити в 4 общини, осигуряват храненето на най-нуждаещите се възрастни и болни хора в обастта. Предлаганите алтернативни социални услуги на територията не обхващат широк кръг от рискови групи и са недостатъчни, да задоволят потребностите на възрастните и хората с увреждания н семейна среда;

 • На територията на област Велико Търново функциониращите общо 10 ЗЖ /в т.ч. 8 ЗЖ за лица с умствена изостаналост, 1 ЗЖ за лица с психични разстройства, 1 ЗЖ за лица с физически увреждания/ и 1 ПЖ за лица с умствена изостаналост, подпомагат процеса на деинституционализация на потребителите на специализирани институции в общината, чрез предоставяне на социални услуги в близка до семейната среда, където хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти;

 • Факта, че на територията на областта са разкрити само 2 Дневни центъра за хора с увреждания – в гр. В. Търново и в гр. Г. Оряховица, поражда реалният риск след навършването на пълнолетие деца, потребители на Дневните центрове за деца с увреждания, да останат без подкрепяща специализирана грижа;

 • В помощ на възрастните и лицата с увреждания над 18 години са разкритите 5 ЦСРИ. Броят им е недостатъчен, за да подкрепят ефективно потребителите, настанени в СИ и услугите от резидентен тип. През 2014 г. е разкрита нова алтернативна социална услуга на територията на община Велико Търново, насочена към необхванати досега рискови групи – ЦСРИ за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения, с капацитет 30 души;

 • Социалната услуга „Личен асистент“ по ОП „РЧР”, функционираща във всички общини на областта обхваща 528 възрастни и деца с увреждания, а „Личен асистент“ по НП„АХУ”- 79 деца и лица, чийто брой се оказва твърде недостатъчен да покрие реалните потребности на нуждаещите се;

 • Възлагането на социални услуги, финансирани от държавния бюджет на външни доставчици, се наблюдава основно в общините Велико Търново и Горна Оряховица, които гласуват доверие и работят в партньорство с неправителствени организации за адекватно осигуряване на потребностите от социални услуги;

 • Основен проблем в системата на социалните услуги, особено за тези предоставящи грижи за хора с увреждания, е липсата на добре мотивирани специалисти да работят в тях. Голямо текучество, недостатъчна квалификация, породени от ниско заплащане, в съчетание със специфичните нужди на целевата група и произтичащите от това отговорности, както и пътуване до работното място, разходите за което са частично поети. Тази тенденция е особено изразена в СУ предоставяни в малките населени места, в които преобладава население в надтрудоспособна възраст и липсва квалифициран персонал;

 • Липсват услуги за палеативни грижи за възрастни хора, които да осигуряват грижи и поддържащо лечение на терминално болни във финална фаза на живота. Двата хосписа, разкрити в община Елена и община Свищов са частни. Формираните такси са много високи и това затруднява реалното им ползване от всички нуждаещи се лица;

 • Недостатъчен се оказва единственият в областта Център за временно настаняване на бездомни лица в гр. Горна Оряховица, управляван от Фондация „Алфа България”;

 • Като пропуск в област Велико Търново се констатира и липсата на следните социалните услуги:

- Приют - социална услуга за настаняване до 3 месеца на бездомни лица при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности;

- Кризисен център за пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация;- Център за временно настаняване на бездомни лица до 3 месеца за задоволяване на ежедневните им потребности;
2.3.3. Общи препоръки относно развитието на социалните услути в област Велико Търново


 • Необходимо е да се развият иновативни услуги за деца в общността на територията на цялата област, които да подпомогнат деинституционализацията и развитието на големия брой деца в ситуация на изоставяне, отглеждани в ДМСГД и ДДЛРГ в областта;

 • Необходимо е изграждането на механизми на междусекторно партньорство между институциите за използване на техните ресурси в подкрепа на семействата при преодоляване на бедността и социалната изолация;

 • Увеличаване броя на приемните семейства и доставчиците на услугата «Приемна грижа». Повишаване качеството на услугата приемна грижа, повишаване капацитета на приемните родители и прецизен подбор на кандидат – приемни родители;

 • Повишаване капацитета на действащите и изграждане на нови услуги за деца с увреждания, поради увеличения брой от тази рискова група;

 • Повишаване капацитета и услугите за родители на деца с увреждания;

 • Повишаване стандартите за финансиране на социалните услуги – направеният анализ и изведените данни показват, че повечето услуги на територията на областта са затруднени да ангажират достатъчно квалифициран персонал, т.к. трудът им не е достатъчно заплатен, поради ниския стандарт на финансиране. Недостатъчното обезпечаване с кадри и специалисти води до понижаване качеството на предоставяната грижа и услуга;

 • Премахване на институционалния модел на грижа за възрастните хора и хората с увреждания чрез развитие на услуги за дългосрочна грижа и междусекторни услуги в семейна, или близка до семейната среда за хора, зависими от грижите на професионалисти; осигуряване на комплексна подкрепа на семействата, които полагат грижи за хора с увреждания и възрастни хора чрез развиване на форми на социални услуги в подкрепа на зависими членове на семейството, спомагащи и за трудовата реализация на лицата, полагащи грижи за тях;

 • Индивидуализиран процес на оценка на потребностите от интегрирани услуги по функции и по интензивност трябва да включва детайлно проучване на особеностите на лицето, на социалното му обкръжение и предоставяната от близките му подкрепа;

 • Индивидуален избор на дейностите за подкрепа – потребителят да има правото да избира вида и степента на подкрепа, която да съответства на начина на живот и увреждането, и активно да се включва в избора и прецизирането на продължителността и интензитета на различните дейности за подкрепа;

 • Необходимо е постигане на устойчивост на предлаганите услуги в общността, финансирани по различни национални/европейски програми. Създадените и установени форми на социална подкрепа в общността като „Личен асистент“, „Социален асистент“, „Домашен помощник“ все още са зависими от отпускания финансов ресурс, а не от наличните потребности в общините;

 • Да се подобри капацитета и взаимодействието при реализирането на комплексни услуги в сферата на образованието, здравеопазването, спорта, заетостта и социалните услуги при постигане на общи цели за социално включване;

 • Необходимо е да се организират регулярни информационни кампании във връзка с представяне и осведомяване на широката общественост за видовете, целите и целевите групи, към които са насочени социалните услуги.

Раздел Б: Стратегия за развитие на социалните услуги
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница