2016 – 2020 Област Велико Търновостраница6/14
Дата19.07.2018
Размер4.04 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Специфична цел 1.2. Да се осигурят условия за развитие на децата с увреждания отглеждани в семейството.

Мярка 1.2.1. Развиване на ЦСРИ за осигуряване на качествена здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация за децата с увреждания и подкрепа за техните семейства.

Дейност 1.2.1.1. Продължаване и разширяване на дейността на ЦСРИ за осигуряване на качествена здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация за децата с увреждания и подкрепа за техните семейства, разширяване на дейността в посока към социализация на децата с увреждания, активно включване на семействата на децата с увреждания в активната рабта с тях, както и оказване на подкрепа на роднините на децата с увреждания в морален и социален аспект.

Дейност 1.2.1.2. Популяризиране и ползване на услугите в ЦСРИ.

Дейност 1.2.1.3. Предоставяне на мобилна усуга от ЦСРИ за обхващане на децата и лицата с увреждания.

Дейност 1.2.1.4. Увеличаване на капацитета на разкрития „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания и техните семейства“, Велико Търново, бул. „България“ № 24

Дейност 1.2.1.5. Откриване, популяризиране и ползване на услугите в Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни в община Елена през 2017 г. с капацитет 30 потребители.

Мярка 1.2.2. Осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава дневна, почасова грижа, и заместваща грижа за децата с увреждания, отглеждани в семейна среда.

Дейност 1.2.2.1. Изграждане на дневни центрове за деца, младежи и възрастни, и развиване на услугите в тях.

Дейност 1.2.2.2. Участие в проекти и програми, насочени към превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.

Дейност 1.2.2.3. Разширяване на програмите, които предлагат домашни грижи – личен асистент, социален асистент, домашен помощник.

Дейност 1.2.2.4. Разкриване на Дневен център за деца и/или възрастни с увреждания с капацитет 40 места в община Велико Търново.

Предвижда се да бъде разкрит до 2020 г. с финансови средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, а социалната услуга да бъде разкрита като надграждаща социална услуга за младежи с увреждания след навършване на пълнолетие към изградения „Дневен център за деца с увреждания“.Дейност 1.2.2.5. Разгръщане на дейността на Дневен център за деца с увреждания – гр. Горна Оряховица.

Обхващане на по-голям брой деца с увреждания, работа с техните семейства и близки. Продължаване на съвместна работа с иновативни услуги за деца - Мобилен център за работа с деца, лишени от родителска и Мобилен център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца.Дейност 1.2.2.6. Предприемане на адекватни мерки за обособяване на обща сграда за предоставяне на социалните услуги в ДЦДУ – извършване на ремонтни дейности на помещения в обособения УК „Алеко Константинов” в община Свищов, позволяващи събирането на двете групи на социалната услуга – първа и втора възрастова група.

Мярка 1.2.3. Подкрепа за родителите за отглеждане на децата с увреждания в семейството.

Дейност 1.2.3.1. Разширяване на услугите, предоставяни в семейна среда на деца с увреждания.

За удовлетворяване на потребностите на децата с увреждания и оказване на подкрепа на техните семейства при отглеждането им, усилията ще бъдат насочени към разширяване на териториалния обхват на услугата „Личен асистент” и увеличаване броя на обслужваните деца.Дейност 1.2.3.2. Предоставяне на услуги в домашна среда по схема „Независим живот” по ОПРЧР и по национални програми.

Дейност 1.2.3.3. Предоставяне на почасови услуги за деца (гледане вкъщи, придружаване до детски заведения):

- Услуги за подпомагане в ежедневните грижи на родители, които отглеждат деца с увреждания;

- Услуги, свързани с материално подпомагане (храна, дрехи, памперси, други) за деца с увреждания (0-1 година) и в случаи на тежки социални проблеми;

- Консултации и формиране на групи за взаимопомощ.

Услугите ще се предоставят от ЦОП в общините, съвместно с общински администрации, лечебни заведения, дирекции “Социално подпомагане”, НПО и граждански инициативи.

Дейност 1.2.3.4. Разработване на подходящи програми за продължаване работата в семейна среда, с насоки от страна на специалистите от ДЦДУ.

Дейност 1.2.3.5. Разширяване и надграждане на провежданите терапевтични намеси, с оглед тяхната ефективност за развитието на децата.

Дейност 1.2.3.6. Реализиране на Проект по ОП РЧР за продължаване и надграждане на дейностите по проект „Инвестиция в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в Община Велико Търново” по проект за „Социално включване” на МТСП, финансиран със заемни средства от Световната банка за възстановяване и развитие.

Предвижда се проекта да стартира в началото на 2016 г., със срок за изпълнение до 2018 г.Дейност 1.2.3.7. Реализиране на проект по ОП РЧР за продължаване и надграждане на дейностите по проект „Услуги за ранно детско включване на уязвими деца от Община Стражица” по проект за социално включване на МТСП, финансиран със заемни средства от Световната банка за възстановяване и развитие.

Предвижда се проектът да стартира в средата на 2016 г., със срок за изпълнение до 2018 г.Специфична цел 1.3. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата.

Мярка 1.3.1. Развиване на услуги в общността за подобряване на родителския капацитет и за превенция на неглижирането на децата, отглеждани в семейна среда.

Дейност 1.3.1.1. Развитие на услуги в рамките на ЦОП за развитие на родителските умения. Подкрепата за семейства с деца в риск за превенция на изоставянето и неглижирането на деца, отглеждани в семейна среда включва:

- Посредничество, информиране, социални, правни, психологически консултации за уязвими семейства с деца;

- Училище за родители и обучения за добро родителство;

- Повишаване на чувствителността – промяна на нагласите и уменията на родителите за стимулиране на ранното детско развитие;

- Информиране и консултиране за наличните форми на социално подпомагане и подкрепа, достъп до административни услуги;

- Подкрепа и придружаване за достъп до административни и други услуги за социална подкрепа;

- Подкрепа за достъп до услуги по професионално ориентиране, квалификация и преквалификация, активни мерки на пазара на труда и заетост;

- Подкрепа за достъп до здравни грижи – издирване, подкрепа и консултиране за здравно осигуряване и налични здравни грижи;

- Семейно консултиране и подкрепа на семействата за преодоляване на семейни кризи и взаимоотношения в семействата, което ще се осъществява от ЦОП;

- Училище за бъдещи родители – работа с бъдещите родители за информиране и консултиране по въпроси, свързани с пренаталното развитие; процеса на раждане и след родилния период; подкрепа за посрещане на детето – във физически и емоционален план; следродилна рехабилитация.

- Съдействие за осигуряване на достъп до жилища, заетост, социално подпомагане.

Дейност 1.3.1.2. Иницииране на смесени социално-образователни дейности в училище за консултиране, развитие на родителски капацитет и умения за отговорно родителстване. Необходимо е сътрудничество между училището и неправителствените организации за подобряване на грижата за децата в семействата.

Дейност 1.3.1.3. Продължаване дейността на създадените местни клубове за развитие в с. Водолей и с. Леденик към Център за развитие на общността в гр. Велико Търново, създаден по проект „Общностен мониторинг сред местната ромска общност“, изпълняван от ЦМЕДТ “Амалипе“ гр. Велико Търново.

Мярка 1.3.2. Програми за превенция на рисково поведение при деца и младежи;

Дейност 1.3.2.1. Провеждане на лекции по Национална програма „Полицията в близост до обществото” в учебните заведения и социални институции за отглеждане на деца в неравностойно социално положение.

Дейност 1.3.2.2. Реализиране на образователни програми за опасностите и последиците от употребата на наркотици и алкохол, тютюнопушене, трафик на хора, сексуална експлоатация и информиране по въпросите на насилие и пренебрежение.

Дейност 1.3.2.3. Провеждане на информационни кампании и образователни програми, извънучилищни дейности и обмисляне на личното време на децата.

Дейност 1.3.2.4. Създаване на условия и среда за развитие на уменията и интересите на децата в областта на изкуството и спорта, чрез поддържане и разширяване на общински програми за ангажиране и осмисляне на свободното им време.

Дейност 1.3.2.5. Обучение и придобиване на умения за осъществяване на превантивна дейност сред връстници на ученици от общообразователните училища.

Дейност 1.3.2.6. Превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране – социална и психотерапевтична работа с деца, жертви на насилие и техните семейства.

Мярка 1.3.3. Подкрепа за преодоляване на последиците от рисковото поведение при децата и младежите.

Дейност 1.3.3.1. Съвместна работа на центровете за обществена подкрепа, местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, органите на МВР и Отдел „Закрила на детето” и училищата в подкрепа на деца и младежи с рисково поведение и преодоляване на последиците от него.

Услугите ще са фокусирани върху подкрепата за превенция и преодоляване на отклоняващото се поведение при децата и младежите и директна работа с деца/младежи с девиантно поведение. Ще се предоставят от центровете за обществена подкрепа, които ще организират информационни кампании, ще извършват консултиране и конкретна работа с деца и младежи с рисково поведение. С децата с проблемно поведение ще продължат да работят и обществените възпитатели към местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Те ще извършват консултиране на деца извършители на противообществени прояви и деца в риск.

Необходима е превенция, която да акцентира върху възможностите за преодоляване на отчуждаването на децата от социалните норми и ценности, да се ангажира свободното им време. Особенно важно място заема училището и подкрепата, оказвана там. Предвижда се ангажирането на децата/младежите чрез организирането на извънкласни занимания и дейности, образователни програми.

Дейност 1.3.3.2. Дейности на ЦОП по направление от ОЗД и МКБППМН – консултации, посредничество и подкрепа за деца, жертви на насилие, трафик и зависимости, както и специализирани програми за работа с деца извършители на противообществени прояви, насилие, рисково поведение.

Дейност 1.3.3.3. Предотвратяване на първия опит с наркотични вещества и редовната употреба и злоупотребата с наркотични вещества, както и развиването на зависимости чрез:

- Повишаване нивото на информираност на младите хора относно проблемите, свързани с употребата и злоупотребата с наркотични вещества, като им се осигури обективна информация, базирана на научно-доказани факти;

- Активно ангажиране на много партньори за изграждане на здравословна среда, намаляване на търсенето на наркотични вещества, посредством реализиране на последователни, системни и адекватни действия във всички сфери от живота на младите хора - училище, семейство, местата за забавление;

- Изграждане на позитивни нагласи към здравословен начин на живот - ефективната превенция на наркотичната употреба включва изграждане на позитивна нагласа у младите хора към здравословни модели на поведение.Дейност 1.3.3.4. Повишаване квалификационните умения на професионалистите, работещи в системата за превенция на противообществените прояви и правонарушения от деца, чрез разработване и прилагане на квалификационни програми.

Дейност 1.3.3.5. Изграждане на Кризисен център за жертви на насилие в община Горна Оряховица през 2017-2018 г., с капацитет 15 места и разкриването му като делегирана от държавата дейност през 2018 – 2019 г.

Специфична цел 1.4. Да се гарантира равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование.

Мярка 1.4.1. Гарантиране на задължителното предучилищно образование за всички подлежащи деца в област Велико Търново

Дейност 1.4.1.1. Продължаване на практиката за осигуряване на безплатни помагала за всички пет и шестгодишни деца чрез МОН.

Дейност 1.4.1.2. Продължаване реализирането на Програма „Училищен плод“ за детските градини и предучилищна възраст, финансирана от фонд „Земеделие“.

Дейност 1.4.1.3. Продължаване на практиката за подпомагане храненето на всички деца в предучилищна възраст чрез финансиране от МОН.

Дейност 1.4.1.4. Продължаване на практиката за осигуряване на допълнително обучение на децата от подготвителните групи.

Дейност 1.4.1.5. Продължаване на практиката таксите за предучилищна възраст да се формират само на базата на храноден.

Дейност 1.4.1.6. Осигуряване на достатъчно места в детските градини и в подготвителните групи в училищата.

Дейност 1.4.1.7. Осигуряване на транспорт за децата, подлежащи на задължително предучилищно образование от селища, в които няма детска градина до най-близката детска градина в общината.

Дейност 1.4.1.8. Подкрепа на детските градини за дейности по проекти, свързани с обучението на деца, чиито майчин език е различен от българския.

Дейност 1.4.1.9. Установяване на всички подлежащи деца и проследяване на записването им в предучилищна подготовка – изпълнява се от учителите, с подкрепата на общините, О “ЗД”, социалните работници, НПО.

Дейност 1.4.1.10. Разкриване на достатъчен брой подготвителни класове в училище и/или предучилищни групи в детските градини.

Дейност 1.4.1.11. Провеждане на срещи и посещения по домовете за информиране и мотивиране на родителите, които не са записали децата си за предучилищна подготовка.

Дейност 1.4.1.12. Реализиране на проекти за подкрепа на предучилищното възпитание на деца.

Дейност 1.4.1.13. Разработване на съвместен проект на ЦМЕДТ Амалипе и Община Велико Търново по ОПНОИР „Подкрепа на предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“.

В проекта ще бъдат включени 8 детски градини, намиращи се на територията на Община Велико Търново. Предвижда се да бъдат обхванати: ОЗД „Ален мак“ в гр. Велико Търново и Целодневни детски градини в с. Балван, с. Церова кория, гр. Килифарево, гр. Дебелец, с. Шемшево, с. Водолей и с. Присово.Дейност 1.4.1.14. Продължаване реализацията на проект Language АgainstDropout (LAD): обучение по български eзик като втори език за деца в предучилищна възраст и първи клас.

Проектът е насочен към деца от етническите малцинства в България, от които голям процент не завършват основно образoвание. Много сериозен проблем е, че много от децата в училищна възраст, не говорят български изобщо или го владеят на незадоволително ниво, тъй като в семействата се говори предимно ромски или турски език.Дейност 1.4.1.15. Община Стражица има разработен проект по ОПНОИР „Подкрепа на предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, в който са включени всички детски градини в общината.

Мярка 1.4.2. Програми за превенция на отпадането от училище с цел намаляване с 80% на отпадналите деца и реинтеграция в образованието на отпадналите деца и младежи.

Дейност 1.4.2.1. Прилагане на специален подход в работата с родители – активно включване в общи дейности, и превръщане на родителите в партньори на училището.

Дейност 1.4.2.2. Работа на училищните настоятелства (обществени съвети) с родители на застрашени от отпадане деца.

Дейност 1.4.2.3. Адаптиране на програми и методи, както и форми на комуникация, за да се създадат възможности за включващо обучение там, където е необходимо.

Дейност 1.4.2.4. Осигуряване допълнителна педагогическа работа с деца в риск от отпадане от училище чрез допълващо обучение, извънкласни форми включително по време на ваканции.

Дейност 1.4.2.5. Изграждане на партньорство и взаимодействие между социалните услуги, НПО и организациите, ангажирани с образованието, за образователна интеграция и реинтеграция на децата.

Дейност 1.4.2.6. Осигуряване на условия за възпитание и обучение на деца и ученици с различен етнически произход в общинските детски градини и училища.

Дейност 1.4.2.7. Разработване на проекти, целящи превенция на отпадането на децата от училищата.

Дейност 1.4.2.8. Продължаване реализацията на проект „Всеки ученик ще бъде отличник“.

Проектните дейности са насочени към превенция на отпадането и задържане на ромските деца в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните/записаните  отново в училище деца, увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия живот, чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, които продължават своето образование в средни училища/гимназии.Мярка 1.4.3. Осигуряване на качествена интегрирана предучилищна подготовка и образование за децата с увреждания. Обхващане на децата с увреждания в подходящи форми на включващо образование.

Дейност 1.4.3.1. Поетапно изграждане в общинските детските градини и училища на елементи на достъпна архитектурна среда за деца с увреждания.

Дейност 1.4.3.2. Осигуряване на адекватна помощ от логопеди и други корекционни специалисти.

Дейност 1.4.3.3. Продължаване на работата на назначените психолози във всички детски градини.

Дейност 1.4.3.4. Осигуряване на възможност за индивидуално обучение и/или самостоятелна форма на обучения за деца и ученици с увреждания и със специфични здравословни проблеми.

Дейност 1.4.3.5. Обхващане на децата с увреждания в масовите детски градини и ясли.

Дейност 1.4.3.6. Интегриране на децата с увреждания в масови общообразователни училища за обучение с подкрепата на ресурсни учители.

Дейност 1.4.3.7. Подпомагане на адаптацията на изведените деца от помощни училища към масовите общообразователни училища.

Дейност 1.4.3.8. Разработване и реализация на проекти. Поддържане на изнесеното обучение на помощно училище.

Дейност 1.4.3.9. Продължаване на дейностите реализирани от Ресурсен център Велико Търново, който подпомага приобщаването на деца и ученици със специални потребности в общообразователната среда на училищата и детските градини в област Велико Търново.

Мярка 1.4.4. Целенасочена политика за приобщаване на родителите и общността в учебно-възпитателния процес на техните деца.

Дейност 1.4.4.1. Създаване на обществени съвети в общинските детски градини и училища.

Дейност 1.4.4.2. Включване на родителите в дейности по проекти, разработени и изпълнявани от детските градини и училищата.

Дейност 1.4.4.3. Разработване и реализация на проекти.

Дейност 1.4.4.4. Координирани и редовни срещи на училищно ръководство, настоятелство и местна и държавна власт. Подготвяне и изпълнение на правила.

Дейност 1.4.4.5. Дейности за изграждане на капацитета в училищата и детските градини за включване на родителите и създаване на интегрираща среда в училищата и детски градини, които да включват:

- обучения на учители и директори на училища и детски градини;

- обмяна на опит и добри практикис други училища и детски градини.

Специфична цел 1.5. Да се трансформират и закрият специализираните институции за деца.
Мярка 1.5.1. Закриване на СИ.

Дейност 1.5.1.1. Поетапно намаляване на капацитета на ДД „Пеню и Мария Велкови“ гр. В. Търново и закриването му до 2020 г.

Мярка 1.5.2. Трансформаране на СИ.

Дейност 1.5.2.1. Трансформиране на Дом за деца с умствена изостаналост в община Павликени в едно ЦНСТВХД и един ДЦВХУ.

Дейност 1.5.2.2. Трансформиране на Дом за деца лишени от родителски грижи в община Стражица в два Центъра за настаняване на деца и младежи без увреждания.
Специфична цел 1.6. Развитие на качествени социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда близка до семейната за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда.

Мярка 1.6.1. Изграждане на ЦНСТ, ЗЖ, НЖ.

Дейност 1.6.1.1. Разширяване капацитета на съществуващите ЦНСТДМ І и ІІ до 2016 г. от 8 на 15 места всеки, с общ капацитет 30 места, след намаляване на капацитета на ДД „Пеню и Мария Велкови“ гр. В. Търново.

Дейност 1.6.1.2. Продължаване дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – гр. Горна Оряховица.

Дейност 1.6.1.3. Запазване и разширяване на услугите в двете ЦНСТДМ и двете ЦНСТДМУ в община Павликени.

Дейност 1.6.1.4. Във връзка с преструктурирането на СУПЦ „Св. Климент Охридски “, изграждане на територията на с. Овча могила:

- ЦНСТ за деца и младежи без увреждания;

- ЦНСТ за лица;

Дейност 1.6.1.5. Запазване и разширяване на услугите в ЦНСТ в община Стражица.

Специфична цел 1.7. Да се подпомогне социалната интеграция на младежите, напускащи СИ и услуги от резидентен тип.

Мярка 1.7.1. Програми за изграждане на социални умения на децата, настанени в СИ и услуги от резидентен тип.

Дейност 1.7.1.1. Продължаване на съвместната работа на неправителствените организации с настанените деца/младежи по различни програми и проекти за изграждане на социални умения за водене на самостоятелен начин на живот.

Дейност 1.7.1.2. Програма за изграждане на социални умения в децата и младежите, настанени в центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания.

Дейност 1.7.1.3. Продължаване на съвместна работа с иновативните услуги - мобилни центрове за работа с деца, лишени от родителска и мобилни центроме за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца.

Цели да развие социалните умения у младежите и включва: развитие на умения за организиране на бита и ежедневието, информиране и консултиране относно работата на институции, развитие на умения за социално представяне и други.Дейност 1.7.1.4. Реализиране на национални и европейски програми.

Мярка 1.7.2. Разкриване на преходни и наблюдавани жилища за адаптация към самостоятелен живот на младежи, напускащи СИ и услуги от резидентен тип.

Дейност 1.7.2.1. Продължаване предоставянето на условия за самостоятелен и независим живот в Наблюдавано жилище – Велико Търново на младежи, напуснали СИ и резидентни услуги под наблюдението и с подкрепата на екип от професионалисти.

Дейност 1.7.2.2. Изграждане на Защитено жилище за лица с умственна изостаналост на територията на с. Овча могила, във връзка с преструктурирането на СУПЦ „Св. Климент Охридски.

Мярка 1.7.3. Програми за социална и трудова интеграция на младежите, напуснали СИ и услуги от резидентен тип.

Дейност 1.7.3.1. Предоставяне на подкрепа към младежите, напускащи СИ и резидентни услуги – информиране, предоставяне на консултации, съдействие и посредничество за намиране на работа и самостоятелно жилище.

Дейност 1.7.3.2. Програми за професионална квалификация на младежите, напускащи СИ и резидентни услуги – включване в курсове за професионална квалификация към ДБТ, или по проекти, подкрепени от ОПРЧР и националните програми за заетост.

Дейност 1.7.3.3. Подпомагане на младежи, завършващи средно образование или професионално обучение и напускащи социални институции за деца, центрове за настаняване от семеен тип или защитени жилища, в рамките на инициативата на Президента на Република България „Подкрепи една мечта”.

На местно равнище дейностите ще продължат да се изпълняват от междуведомствени екипи включващи експерти от: ДБТ, АСП, ЦОП, общинските администрации, училищата, младежките информационно-консултантски центрове /МИКЦ/, специализираната институция и от услугите от резидентен тип.Дейност 1.7.3.4. Реализиране на национални и европейски програми.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница