2016 – 2020 Област Велико Търновостраница8/14
Дата19.07.2018
Размер4.04 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

4.2. Мерки и дейности по Приоритетно направление 2: Преодоляване на социалното изключване на уязвими групи и лица.

Обща цел: Развитие на услуги за социално включване на групи и лица в неравностойно положение.

Специфична цел 2.1. Развиване на мрежа от услуги в общността и домашна среда с цел осигуряване на независим и достоен живот за пълноценно включване на хората с увреждания.
Мярка 2.1.1. Подкрепа от ЦСРИ с мобилни екипи за обхващане на хората с увреждания в цялата територия на област Велико Търново.

Дейност 2.1.1.1. Продължаване и разширяване обхвата на мобилните екипи на Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания над 18 години, гр. Велико Търново и Център за социална рехабилитация и интеграция за лица над 18 години с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения, гр. Велико Търново, с цел социална подкрепа на по-голям брой хора с увреждания на територията на Община Велико Търново.
Дейност 2.1.1.2. Разширяване на обхвата на ЦСРИ и формиране на мобилен екип за обхващане на кметствата в община Павликени. Мобилната група ще извършва посещения по адреси в малките и отдалечени населени места в община Павликени за консултации, рехабилитация и обучение за ползване на помощни технически средства и др.
Дейност 2.1.1.3. Изграждане на планирана двупосочна мобилна мрежа в община Свищов. ЦСРИ осигуряват за хората с увреждания необходимата медицинска и социална рехабилитация, здравни грижи, информация и консултации. Освен това семействата и близките, които полагат грижи за хора с увреждания, получават в ЦСРИ специализирана подкрепа, информиране и консултиране (здравно, психологическо, социално, юридическо). Чрез осигуряване на специализиран транспорт клиентите могат да бъдат доведени до услугата в ЦСРИ, което ще спомогне за намаляване на техните транспортни разходи, което от своя страна ще е предпоставка за увеличаване на посещаемостта в услугата. Чрез изграждане на транспортна мрежа услугата ще стане по-достъпна и изолацията на хората с увреждания ще намалее.
Дейност 2.1.1.4. Проучване на необходимостта и извършване на необходимите процедури за увеличаване на капацитета на ЦСРИ гр.Полски Тръмбеш.
Дейност 2.1.1.5. Развиване на мобилност на социалните услуги в ЦСРИ гр. Полски Тръмбеш. Мобилните услуги ще обхванат хората с увреждания в цялата община. Планираната мобилност е двупосочна:

  • Първо, услугата ще отиде при клиента, когато не се изисква специално оборудване (например, рехабилитатор, психолог или социален работник могат да предоставят част от услугите на място при посещение по адреси в селата по график);

  • Второ, чрез осигуряване на специализиран транспорт клиентът може да бъде доведен до услугата в ЦСРИ.


Мярка 2.1.2. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства

Дейност 2.1.2.1. Разширяване на обхвата на услугите, които предлагат домашни грижи за хора с увреждания от общините на територията на област Велико Търново.

Услугите домашен помощник, социален и личен асистент осигуряват така необходимите домашни грижи, помощ в домакинството, обслужване, помощ за излизане и придвижване и др. Те позволяват на хората с увреждания по-дълго да живеят в своя дом и в семейна среда, както и да избегнат институционалния тип грижа. Услугите се предоставят по национални програми и по проекти. Към настоящият момент те не могат да удовлетворят реалните нужди на рисковите групи. Необходимо е увеличаване на броя на личните асистенти и домашните помощници. Дейностите ще бъдат осъществявани от общините и доставчици на социални услуги.


Дейност 2.1.2.2. Продължаване дейността на Домашните социални патронажи, включване на допълнителни услуги и по-пълно обхващане на хората с увреждания от малките населени места.
Дейност 2.1.2.3. Поддържане на дейностите на съществуващите ЦСРИ и разширяване на спектъра от предоставяните услуги.
Дейност 2.1.2.4. Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по Проект „Подкрепа за независим живот“, Схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, ОП РЧР 2014-2020 г, с капацитет 70 потребители.

През 2016 г. в гр. Велико Търново ще бъде изграден Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, чрез който ще се осигури достъп до основни социални и здравни услуги, оказване на психологическа подкрепа с цел преодоляване на социалното изключване и бедността. Дейността на Центъра ще създаде условия за независим и достоен живот на лицата с увреждания, в т.ч. и деца с увреждания и хора над 65 г., които са в частична или пълна невъзможност да се самообслужват вкъщи и са в риск от социална изолация.


Дейност 2.1.2.5. Разкриване на ЦСРИ – гр. Елена за деца и възрастни с увреждания, който да стартира през 2017 г. с предвиден капацитет 30. Основните услуги, които са предвидени за предоставяне са консултиране на семейния кръг, организиране на свободното време, отдих и развлечение, рехабилитации – двигателна, логопедична, социална, психологически консултации; терапии и трудотерапии.

Дейност 2.1.2.6. Разкриване на Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Елена от 2019 г. с капацитет 30. Центърът ще предоставя цялостно обслужване на хора с увреждания чрез осигуряване на храна, задоволяване на ежедневните здравни, образовнателни и рехабилитационни потребности. Ще даде възможност за организиране на свободното време и осъществяване на социални контакти. Дейностите ще бъдат насочени към социалната интеграция на хората с увреждания чрез рехабилитационни, обучителни, терапевтичани и ндивидуални програми.

Дейност 2.1.2.7. С реализирането на заложените дейности по проект „Независим живот- община Златарица“ е налице разширяване на предоставяните до момента грижи по проект с бюджетна линия „Нови алтернативи“, като се предоставят и допълнителни грижи от медицински лица и социални работници, заедно с това е закупен специализиран автомобил за хора с увреждания, който извозва хората до новоизградения Център за почасово предоставяне на интегрирани услуги в град Златарица или до медицински специалисти, болници и др. медицински услуги. Капацитета на услугата е 78 лица.
Дейност 2.1.2.8. Разкриване на Дневен център за възрастни хора с увреждания в закрития ДДУИ с. Михалци с капацитет 20 места. Центърът ще предоставя услуги на хора с увреждания със и без чужда помощ и възрастни хора с различни увреждания, живеещи в семейната си среда. Предвижда се предоставяне на дневни и почасови грижи, медицинска и социална рехабилитация.
Дейност 2.1.2.9. Разширяване на дейността на Центъра за обществена подкрепа на територията на община Полски Тръмбеш с цел:

  • Обхващане на младежите, които живеят във всички населени места на общината;

  • Работа със семействата, които се грижат за деца и младежи с увреждания – консултиране, посредничество, подкрепа, придружаване, съдействие и др.


Дейност 2.1.2.10. Осигуряване на информация, съдействие и посредничество за улесняване на достъпа до технически помощни средства и достъпна среда в дома по програмите на АХУ и Закона за хората с увреждания чрез Клуба на хората с увреждания на територията на община Полски Тръмбеш.

Мярка 2.1.3. Развиване на целеви общински политики/мерки за социално включване на хората с увреждания и хората в риск.

Дейност 2.1.3.1. Реализиране на политики и мерки за включване на хора с увреждания в социалния, културния, спортния и обществен живот.
Дейност 2.1.3.2. Подобряване на инфраструктурата и осигуряване на достъпна среда в общественото пространство, културни и здравни центрове, училища и детски градини, предприятия.
Дейност 2.1.3.3. Прилагане на мерки за осигуряване на по-широки възможности за самостоятелен живот на хората с увреждания – обучение, жилище, доходи, достъп до услуги и подпомагане.
Дейност 2.1.3.4. Пълноценно използване възможностите на наличните клубове за хората с увреждания и клубовете на пенсионера.
Дейност 2.1.3.5. Извършване на съвместни дейности от дирекциите „Бюро по труда“ и общинските администрации за предоставяне на достъп до доходи, заетост, професионално ориентиране и професионална квалификация (преквалификация), обучение и практически умения и др. за лицата с увреждания .
Дейност 2.1.3.6. Разкриване на социално предприятие за хора с увреждания в община Полски Тръмбеш по европейски и национални програми и осигуряване на трудова заетост и доходи на лица с увреждания в трудоспособна възраст.
Дейност 2.1.3.7. Предоставяне на социални услуги от община Златарица в ДСХ, ЦНСТ, Социален патронаж и по проекти за социални услуги „Независим живот“.
Дейност 2.1.3.8. Изграждане на Социални жилища в гр. Горна Оряховица през 2019-2020 г., за осигуряване на подслон и подходящи битови условия на бездомни лица и/или такива, живеещи в много лоши битови условия, родители с деца, включително непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания, лица в риск от бедност и социално изключване.

Специфична цел 2.2. Да се развие алтернативна резидентна грижа от семеен тип и реинтеграционни програми за хората с увреждания, настанени в специализирани институции с цел поетапно премахване на институционалния модел на грижа.

Мярка 2.2.1. Изграждането на алтернативни социални услуги от резидентен тип за настаняване на хора с увреждания, които имат нужда от резидентна грижа в среда, близка до семейната.

Дейност 2.2.1.1. Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост, с общ капацитет 45 места, за настаняване на лица с умствена изостаналост, изведени от Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Пчелище, община Велико Търново.
Дейност 2.2.1.2. Изграждане на три Защитени жилища за хора с умствена изостаналост, с общ капацитет 30 места, за настаняване на лица с умствена изостаналост, изведени от Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Пчелище, община Велико Търново.
Дейност 2.2.1.3. Увеличаване капацитета на разкритото Защитено жилище за хора с психични разстройства, с. Церова кория, общ. Велико Търново от 10 на 16 места до 2020 г.
Дейност 2.2.1.4. Продължаване на дейността на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост в гр. Горна Оряховица.
Дейност 2.2.1.5. Изграждане и разкриване на Защитено жилище за хора с психични разстройства в община Горна Оряховица, с капацитет 8 места. Разкриването му като делегирана от държавата дейност до 2020 г.

С изграждането на резидентната услуга ще бъдат създадени условия за осигуряване на пълноценен и самостоятелен живот в среда, близка до семейната на хората с психични заболявания. Ще бъде избегнат и институционалният тип грижа.


Дейност 2.2.1.6. Продължение на дейността на защитеното жилище за лица с умствена изостаналост в с. Илаков рът, общ. Елена с капацитет 12 потребителя.

Дейност 2.2.1.7. Разкриване на защитеното жилище за лица с умствена изостаналост в град Елена през 2016 г. с капацитет 8 потребители.

Дейност 2.2.1.8. Разкриване на 2 броя ЦНСТ в с. Илаков рът. Това се предвижда да стане след закриването на специализираната институция, като едното ЦНСТ да започне да функционира през 2016 г. а второто през 2017 г.
Дейност 2.2.1.9. Разкриване в община Лясковец на Център за настаняване от семеен тип за възрастни с психически разстройства или деменция, с капацитет 10 лица.
Дейност 2.2.1.10. Изграждане на ЦНСТВХД в закрития ДДУИ с. Михалци с капацитет 15 места през 2016 год.
Дейност 2.2.1.11. Запазване и повишаване качеството на услуги на Защитено жилище за хора с физически увреждания в община Стражица.
Дейност 2.2.1.12. Увеличаване капацитета на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост в община Стражица.
Дейност 2.2.1.13. Разкриване в община Стражица на Център за настаняване от семеен тип за възрастни с психически разстройства или деменция, с капацитет 10 лица.

Мярка 2.2.2. Развиване на нови форми за ангажиране и заетост на хората с увреждания, ползващи услугите, резидентен тип.

Дейност 2.2.2.1. Включване в общински програми и разработване на проекти, финансирани от различни външни източници.
Дейност 2.2.2.2. Създаване на социални предприятия.
Дейност 2.2.2.3. Поддържане дейността на ЦНСТВХД с. Михалци, община Павликени.

Специфична цел 2.3. Изграждане и развитие на модели на медико-социални грижи за продължително лечение, както и на интегрирани грижи за пациенти с хронични заболявания.
Дейност 2.3.1. Изграждане на специализирана институция за социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания в община Велико Търново, с капацитет 130 места /в т.ч. 100 места за Дом за стари хора и 30 места за хоспис/ до 2020 г.
Дейност 2.3.2. Извършване на дълбочинно проучване на рискови групи със зависимо поведение и изграждане на система за цялостна оценка за необходимостта от изграждане на модели за медико –социални грижи за продължително лечение, както и на интегрирани грижи за пациенти с хронични заболявания в община Полски Тръмбеш. Тази дейност ще се инициира от общинската администрация и ще се извърши в партньорство с ДСП, здравни и образователни учреждения и други. Крайната цел е предлагане на комплексна подкрепа, свързана с превенция, рехабилитация, медико-социални грижи за продължително лечение, работа с близките на такива хора и др. Интервенциите ще се осъществяват от обучени и компетентни специалисти. Предвижда се тази дейност да бъде извършена в рамките на 2016 година.
Дейност 2.3.3. Създаване на хоспис в община Стражица.
Дейност 2.3.4. Функциониране на хоспис в община Свищов

Специфична цел 2.4. Изграждане на социални услуги за настаняване на бездомни лица при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности.
Мярка 2.4.1. Изграждане на резидентни услуги за бездомни лица.

Дейност 2.4.1.1. Изграждане на Кризисен център за бездомни и социално слаби лица на територията на гр. Велико Търново до 2020 г.
Дейност 2.4.1.2. Изграждане и разкриване на Приют за бездомни лица в гр. Горна Оряховица, с капацитет 15 места до 2017 г. и разкриването му като делегирана от държавата дейност през 2017-2018 г.

Увеличаващият се брой бездомни лица, особенно през студените зимни месеци налагат спешното изграждане и разкриване на приют. Той ще осигури така необходимите подслон, храна, здравни грижи и консултиране на нуждаещите се лица.


Дейност 2.4.1.3. Координиране на действия за изграждане на междуобщински социални услуги в община Лясковец за настаняване на бездомни лица при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности.
Дейност 2.4.1.4. Изграждане на ЦНСТ за лица в риск в община Свищов: бездомни лица, лица без документ за самоличност, лица в критични за здравето и живота им ситуации.

Мярка 2.4.2. Продължаване на дейността на резидентни услуги за бездомни лица.

Дейност 2.4.2.1. Продължаване на дейността на Център за временно настаняване на възрастни хора в град Горна Оряховица.

Центърът е изграден изцяло с дарения и предоставя подслон и храна на бездомни лица не само от област Велико Търново, но и от други области на страната, но се явява недостатъчен за задоволяване на потребностите на рисковата група.Специфична цел 2.5. Изграждане на адекватни социални услуги за грижа за пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация
Мярка 2.5.1. Развитие на услуги, насочени към жертви на насилие, трафик, експлоатация /ЦОП, ЦСРИ, кризисни центрове/

Дейност 2.5.1.1. Разкриване на Кризисен център за лица жертви на насилие и/или трафик, с капацитет 10 места, в с. Балван , общ. Велико Търново.
Дейност 2.5.1.2. Реализиране на съвместни проекти с неправителствени организации за разкриване на Консултативен център за жертви на домашно насилие, финансирани от Министерство на правосъдието.
Дейност 2.5.1.3. Изграждане на Кризисен център за пострадали от насилие или друга форма на експлоатация в гр. Горна Оряховица, с капацитет 15 места през 2017- 2018 г. и разкриването му като делегирана от държавата дейност през 2018-2019 г.

Една значима рискова група, това са жертвите на насилие. Понякога жертвите на насилие отказват съдействие за настаняване в Кризисен център в страната, тъй като това означава да напуснат работа, което ги поставя отново в ситуация на икономическа зависимост, най-често от насилника. Поради това, а и поради увеличаване на техния брой е приоритетно изграждането и разкриването на Кризисен център в гр. Горна Оряховица.


Мярка 2.5.2. Програми за превенция на насилие, трафик, експлоатация и др.

Дейност 2.5.2.1. Продължаване на дейностите реализирани от Комисия за борба с трафика на хора в община Велико Търново:

  • Провеждане на превантивно-информационни кампании за борба с трафика на хора;

  • Обучение и квалификация на кадри;

  • Провеждане на лятна детска полицейска академия;

  • Планиране и организиране на мероприятия свързани с борба с трафика на хора.

Дейност 2.5.2.2. Дейности по превенция на насилието, предлагани от Центровете за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за жертви на домашно насилие над 18 год. в община Горна Оряховица.

Продължаване на дейността на Центровете за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за жертви на домашно насилие над 18 год. при оказване на емоционална подкрепа, ориентиране в актуална ситуация на насилие, психо-социално и юридическо консултиране и превенция на насилието над жени и деца.


Дейност 2.5.2.3. Разработване и осъществяване на програми и кампании за превенция насилието, неговите симптоми и уменията за защита от него, трафика и експлоатацията.
Дейност 2.5.2.4. Обучение на общински служители, социални работници, учители, възпитатели, полицаи и медицински работници за разпознаване и докладване на случаи на насилие, трафик и експлоатация.
Дейност 2.5.2.5. Преодоляване на последиците от преживяното насилие, жертви на насилие и/или трафик, експлоатация.

Услугите консултиране и рехабилитация ще се предоставят от ЦОП, Информационно-консултативен кабинет към МКБППМН и ЦСРИ .


Дейност 2.5.2.6. Прилагане на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца-жертви или в риск от насилие, трафик или експлоатация и за взаимодействие при кризисна интервенция, който регламентира конкретните задължения на ангажираните субекти в случаите, при които е необходима кризисна интервенция. Механизмът обединява ресурсите и усилията на ОЗД, представителите на общинска администрация, РУ на МВР; личен лекар на детето; РИО на МОМН; училище; детска градина; МКБППМН, доставчик на социална услуга и др.

Специфична цел 2.6. Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и общности в риск

Мярка 2.6.1. Развиване на услуги за превенция на рисково и зависимо поведение, насочени към младежи и възрастни и реинтеграция на лица със зависимости и проблемно поведение

Дейност 2.6.1.1. Продължаване на дейността на Превантивно – информационен център по наркомании гр. Велико Търновопо различни модулни програми за превенция на рисковото поведение, които включват интерактивни тренингови обучения на педагогически съветници, както и образователни и информационни програми за родители, учители и медицински специалисти в училищата.
Дейност 2.6.1.2. Дейности по превенция на рисково и зависимо поведение осъществявани от Центровете за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за жертви на домашно насилие над 18 год. в община Горна Оряховица.

Усилията ще бъдат насочени към младежи и възрастни, преодолели сериозен здравословен проблем, психическа или физическа травма, преодолели зависимости, след периода на лечение, жертви на домашно насилие или трафик, дълготрайно безработни лица. Те ще включват: психологическо консултиране, семейно консултиране, медиация, рехабилитация, развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение, кариерно консултиране и посредничество за намиране на работа.


Дейност 2.6.1.3. Услуги за хора в пробация – консултиране, подкрепа за реинтеграция, курсове за професионална квалификация, които се изпълняват съвместно от Съвета по пробация, ДБТ, ЦОП, ДСП.
Дейност 2.6.1.4. Развиване на услуги за подкрепа на лица със зависимости и проблемно поведение от ЦСРИ в община Павликени.
Дейност 2.6.1.5. Дейности на ЦОП, ЦСРИ, Консултативен център и гражданските инициативи в община Полски Тръмбеш – информиране и консултиране. Чрез функционирането им ще се подпомага приобщаването на застрашените групи към обществото като цяло. Работата предимно ще е подкрепяща и консултативна, свързана с нуждите на отделните потребители и на семействата в общността.


Дейност 2.6.1.6.
Включване на родителите и семействата в смесени социално-образователни услуги за превенция на зависимостите и рисковото поведение, изпълнявани от ЦОП, ЦСРИ, училища, училищни настоятелства и от граждански инициативи.
Дейност 2.6.1.7. Разкриване на Превантивно-информационния център като помощен орган на Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Полски Тръмбеш. В него ще се извършва основно превантивна корекционно-възпитателна дейност сред малолетни и непълнолетни. Предвижда се този център да започне дейностите си през 2016 година.
Дейност 2.6.1.8. Работа с високорискови, зависими родители, които отглеждат деца. С тези семейства ще се работи предимно в ЦОП, който ще си партнира тясно с ДСП, ДБТ, здравните и образователните структури в община Полски Тръмбеш.
Дейност 2.6.1.9. Организиране на обучителни модули по проблемите на наркоманиите и алкохолизма в ЦОП и ЦСРИ.
Дейност 2.6.1.10. Прилагане на Програми за професионално обучение, за младежи и лица от семейства в риск, трайно безработни, лица, осъдени на пробация, лица със зависимости и проблемно поведение.

С тази дейност се цели Обхващане с хоризонтални мерки и целеви инициативи за социално включване, насочени към достъп до професионална квалификация, заетост и доходи, чрез включване в програми и мерки на Д „БТ“; иницииране и изпълнение на проекти за професионална квалификация и заетост, финансирани по действащите национални и оперативни програми за развитие на човешките ресурси; подкрепа за достъп до заетост и квалификация; осигуряване на заетост за трайно безработни и хора с увреждания.


Дейност 2.6.1.11 Създаване на Бюро за социални услуги в община Свищов.

Мярка 2.6.2. Разработване на политики и програми за интегриране и развитие на етническите общности в неравностойно положение в област Велико Търново

Дейност 2.6.2.1. Реализиране на Плановете за действие за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.
Дейност 2.6.2.2. Политики и инициативи за социално включване, насочени към достъп до професионална квалификация, заетост и доходи, чрез включване в програми и мерки на Дирекция «Бюро по труда», иницииране и изпълнение на проекти за професионална квалификация и заетост, финансирани по действащите национални и оперативни програми, подкрепа за достъп до заетост и квалификация.
Дейност 2.6.2.3. Мерки за реинтеграция в образованието на неграмотните и пълнолетните с ниско образование, ограмотяване на неграмотни пълнолетни, включително за образование на пълнолетни млади хора с незавършена степен (без диплома) на основно или средно образование. Такива програми се инициират от НПО, училищни настоятелства, общини и се изпълняват в тясно партньорство със специфичен принос на всички участващи организации.
Дейност 2.6.2.4. Назначаване на двама здравни медиатори за подобряване на достъпа до здравеопазване на етническите общности в Община Полски Тръмбеш. Здравните медиатори изпълняват специфични задачи за достъп до информиране, консултиране и посредничество за достъп до здравни грижи. Същевременно е необходимо да се развие техния потенциал за включване в работата по превенция на изоставянето и неглижирането на децата от етническите общности. Предоставяне консултации на млади хора от уязвимите общности по въпроси за здравето, профилактика и лечение на полово предавани инфекции и заболявания.

Мярка 2.6.3. Продължаване дейността на обществени трапезарии, домашен социален патронаж

Дейност 2.6.3.1. Развиване и разширяване на дейностите в Домашния социален патронаж и обхващане на необхванатите до момента нуждаещи се от тази социална услуга на територията на област Велико Търново.


Мярка 2.6.4. Осигуряване на заетост за уязвими групи на пазара на труда - предоставяне на равни възможности за реализация на пазара на труда; предоставяне на достъп до услуги за намиране на работа; осигуряване на възможности за интегриране към пазара на труда.

Дейност 2.6.4.1. Осигуряване на заетост на уязвими групи - включване в курсове за професионална квалификация към Дирекция «Бюро по труда» и/или по проекти, подкрепени от Оперативни и Национални програми за заетост, както и от НПО. Създаване на бюро за социални услуги.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница