2016 посолство на република българиястраница3/3
Дата13.01.2017
Размер481.53 Kb.
1   2   3

ТЪРГОВСКИ БАЛАНС
В подсектор Производство на месни продукти” от хранителната промишленост, търговският баланс на Канада общо с осталите страни; с ЕС и със САЩ като основен търговски партньор е показан за последните години в табличен вид както следва:


ТЪРГОВСКИ БАЛАНС НА КАНАДА

2011

2012

2013

2014

2015

с всички държави

Общо

(в млн. CAD)

Общо износ

5 545

5 464

5 649

6 862

6 928

Общо внос

2 835

3 315

3 446

3 778

4 157

Търговски баланс

2 709

2 149

2 203

3 083

2 771
ТЪРГОВСКИ БАЛАНС НА КАНАДА

2011

2012

2013

2014

2015с EC

(в хиляди. CAD)

Общо износ

79 345

78 042

83 713

88 226

75 353

Общо внос

35 683

53 237

69 960

96 793

125 832

Търговски баланс

43 662

24 806

13 753

-8 567

-50 479
ТЪРГОВСКИ БАЛАНС НА КАНАДА

2011

2012

2013

2014

2015

със

САЩ

(в хил.CAD)

Общо износ

2 321 565

2 273 229

2 496 835

3 309 967

3 691 882

Общо внос

2 355 704

2 787 390

2 903 631

3 022 823

3 207 218

Търговски баланс

-34 139

-514 161

-406 796

287 144

484 664


Източник: Статистически институт на Канада

ИЗНОС
Основният износ от Канада на продукти от индустриалната група за 2015 г. е за: САЩ; Япония; Китай; Мексико; Южна Корея; Хонг Конг; Тайван; Австралия; Филипините; Куба. По отношение на страните – членки на ЕС, износът е основно към: Франция; Белгия; Италия.

Износ на месни продукти по държави в CAD
2013

2014

2015

САЩ

2 496 834 642

3 309 967 277

3 691 881 891

Япония

967 736 745

1 133 823 920

1 113 096 349

Китай

494 575 302

479 696 137

664 125 356

Мексико

234 003 774

362 383 632

375 686 803

Южна Корея

103 146 707

158 008 420

173 586 879

Австралия

99 303 375

94 395 879

90 252 902

Франция

24 352 320

32 874 939

34 175 193

Нова Зеландия

23 776 438

25 636 251

30 546 008

Швейцария

27 100 133

23 376 096

21 569 372

Белгия

13 128 843

7 827 386

16 863 819

Италия

14 221 571

16 632 814

10 376 484

Холандия

7 510 882

12 445 908

6 052 908
Износ на месни продукти по Икономически зони през последните години

в хил. CAD
2011

2012

2013

2014

2015

ЕС

79 345

78 042

83 713

88 226

75 353

Китайска

Иконом. зона

657 716

626 724

801 887

867 406

935 120

Г8

3 802 707

3 871 292

3 777 429

4 825 988

4 854 497

Азия, с изкл. на Средния изток

2 117 384

1 984 518

2 075 243

2 297 380

2 348 796

Среден Изток

10 494

9 728

23 272

15 983

31 136

Южна Америка

36 602

40 614

78 834

89 221

65 568
Износ на Канада на месни продукти

по Икономически зони за сравнителен период в хил. CAD
I-II, 2015 г.

I-II, 2016 г.

% Изменение

2016/2015

ЕС

13 422

12 087

-10.0%

Китайска

Иконом. зона

119 400

161 218

35.0%

Г8

759 564

842 813

11.0%

Азия, с изкл. на Средния изток

335 627

403 125

20.1%

Среден Изток

3 910

5 325

36.2%

Южна Америка

12 012

10 295

-14.3%


Източник: Статистически институт на Канада

ВНОС
Основният канадски внос на месо и месни продукти от трети страни е от САЩ; Австралия; Нова Зеландия; Уругвай; Бразилия; Тайланд; Германия; Италия; Чили и Дания.

За 2014 г., общият внос от трети страни е на стойност: 3 778 млн. долара, а за 2015 г. – на стойност: 4 157 млн. долара. През 2015 г. вносът от САЩ е бил на обща стойност: 3 207 218 хил. CAD; от Австралия: 336 502 хил. CAD, а от Нова Зеландия: 246 021 хил. По отношение на страните – членки на ЕС, през последната година най-голям е бил вносът на месни продукти от Германия: за над 25 700 хил. CAD; от Италия: за над 24 200 хил. CAD и от Дания: за над 15 600 хил. CAD. За сравнителния период: януари – февруари, 2015 г. спрямо януари - февруари, 2016 г., вносът от Австарлия; Нова Зеландия; Бразилия; Тайланд; Германия и Чили е увеличен с над 50%. Значителен е ръстът на внос на месо и месни продукти и от Испания; Унгария; Италия; Полша; Обединеното кралство и Франция.


Внос на месни продукти в Канада по държави през

последните години в CAD
2013

2014

2015

САЩ

2 903 630 605

3 022 823 376

3 207 217 921

Австралия

154 138 323

268 749 700

336 502 398

Нова Зеландия

154 920 346

178 292 292

246 021 051

Бразилия

58 046 779

54 604 306

69 345 894

Тайланд

24 036 117

32 727 928

39 300 433

Германия

21 799 787

25 116 733

25 765 333

Италия

12 003 270

16 352 150

24 204 461

Чили

10 682 273

11 445 687

20 087 127

Дания

8 009 241

15 131 605

15 683 768

Мексико

927 920

8 277 906

15 615 856
Внос на месни продукти по Икономически зони през последните години в CAD
2011

2012

2013

2014

2015

ЕС

35 682 502

53 236 502

69 960 318

96 792 504

125 831 681

Г8

2 370 569 604

2 814 170 273

2 946 076 903

3 074 414 557

3 268 932 677

ЮАмерика

97 434 435

133 439 580

127 970 541

157 592 941

169 865 502

Азия, с изкл. на Средния изток

26 692 226

28 499 746

33 061 162

44 033 560

54 200 568
Внос на Канада на месни продукти

по Икономически зони за сравнителен период в CAD
I-II, 2015 г.

I-II, 2016 г.

% Изменение

2016/2015

ЕС

15 300 736

29 561 501

93.2%

Китайска

Иконом. зона

1 180 561

2 674 511

126.6%

Г8

477 932 520

477 525 416

-0.1%

Азия, с изкл. на Средния изток

6 128 822

10 936 874

78.4%

Среден Изток

131 012

430 740

228.8%

Южна Америка

58 680 959

52 631 668

-10.3%


Източник: Статистически институт на Канада


ОБОБЩЕНО ЗА ИНДУСТРИЯТА
Хранително-вкусовата промишленост в Канада е най-големият работодател в производствения сектор. Тя сама генерира около 65 хил. работни места. Най-голямата част - 31% от заетите в бранша работят в месопреработвателни предприятия; 17% - в млекопреработвателни; 16% - са ангажираните в производството на хляб и тестени изделия и 12% в преработката на плодове и зеленчуци. Общите годишни приходи на предприятията от индустриалната група, ангажирана с преработка на червени меса са на стойност над 16.3 млрд. долара. По данни на Канадския алианс за селскостопански храни, средното почасово заплащане на служител от подсектора е сравнително ниско – около 17-18 долара. През последните години, средната годишна заплата на ангажираните в производството е около 36 700 долара, а на административния персонал – 57 200 долара. Индустрията е активна в голяма част от територията на Канада, но е с най-значима концентрация в провинциите: Онтарио; Квебек; Албърта и Британска Колумбия. Общо за Канада, фирмите от месопреработвателния сектор с по - малко от 100 човека персонал съставляват 62.3%. Големите работодатели с повече от петстотин човека на работна заплата, представляват едва 3.2%. В месопреработвателната група предприятия, използването на сезонни чуждестранни работници с временно разрешение за работа е ограничено – едва 11% от фирмите, сред които най - много в провинция Британска Колумбия наемат такива служители. Процентът е сходен до този, касаещ подсектора „Хранителна промишленост” като цяло. Подсекторът на канадската хранителна промишленост, ангажиран с производство на месо и месни изделия е с най-много служители, наети на пълен работен ден. Характерна за месопреработвателните фирми в Канада особеност е увеличаването през последните години на производството за износ. Представители на бранша от фирми със значим принос в износа са на мнение, че от решаващо значение за бъдещото развитие на фирмите от индустриалната група ще бъдат освен американските пазари, и тези в Европа, Япония и Китай. Износът на пилешко месо продължава да е съсредоточен основно към САЩ и азиатските пазари. Като цяло, в търговията със стоки от подсектора, Канада е с положително търговско салдо по отношение общо на останалите страни. По отношение на търговията със стоки от индустриалната група с ЕС като цяло, салдото на Канада за 2014 г. и 2015 г. е отрицателно и в хил. канадски долари е съответно: -8 567 и -50 479. Отрицателно е и салдото на Канада с традиционни търговски партньори в бранша като Уругвай и Нова Зеландия. По отношение страни – членки на ЕС, с най-голям ръст е вносът на месо и месни продукти от Германия; Испания; Унгария; Италия; Полша и Обединеното кралство.
По данни от годишните обзори на канадската статистика, производствените приходите от индустрията през 2012 г. са 22.5 млрд. долара, а другите приходи: 1.2 млрд. долара.

Общите приходи в индустрията са се увеличили от 21.4 млрд. през 2004 г. – на 23.6 млрд. през 2012 г., или с 1.2% средногодишно.През 2011 г. и 2012 г., разходите за материали и консумативи са били на обща стойност съответно: 16.1 и 16.3 млрд. CAD; разходите за заплати съответно: 2.1 и 2.0 млрд. CAD, а разходите за енергия, вода и гориво: 358.2 млн. CAD за 2011 г. и 355.4 млн. CAD за 2012 г.

Д. Драгнева, СТИВ - Отава

1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница