22 декември 2008 г. Тема: строителство, строителен контрол, строителни материали, архитектура, имотистраница5/5
Дата02.05.2017
Размер0.76 Mb.
1   2   3   4   5

Юлияна Узаничева


22.12.2008 г., с. 20-21
Щом банките отказват, ще си помогнем сами
Светозар Гледачев, икономист

Бизнесът в Пловдив реши да се спасява сам в кризата. Заради предпазливостта на банките и все по-затруднения достъп до заеми малките предприятия решиха да създадат свой фонд на принципа на взаимоспомагателна каса, като средствата се ползват от наx-закъсалите за покриване на оборотни нужди.
- Господин Гледачев, каква е идеята на фонда за подпомагане на малките и среднитe предприятия?

- Почти всички банки са спрели кредитирането на фирмите. Положението у нас още повече се затегна, тъй като тук никога не е имало типично ипотечно кредитиране. На Запад има банки, които отпускат само кредити срещу ипотека. Там не питат за какво са ви парите. Тук не е така, а при ситуацията на криза съвсем никоя банка не дава кредити без доказване на доходи. След като направихме анализ на ситуацията, видяхме, че има много започнати строежи, които са замразени. Банката е дала първоначално пари, но отказва да дофинансира строителство. Няма някой от малките и средните предприятия, който да не е пропищял от кризата, а в същото време банките са много уплашени. Така решихме да потърсим начин за подпомагане на малките и средни фирми и го открихме в този фонд, който някои сполучливо нарекоха взаимноспомагателен фонд, тъй като ще работи на принципа на познатата взаимноспомагателна каса.

- С какви средства ще се попълва фондът и как ще се отпускат кредитите?

- Парите ще дойдат от самите малки и средни предприятия. След като вложат финансови средства във фонда, те стават нещо като съкооператори и ще имат дял. След като бъдат събрани достатъчно пари, те ще се отпускат като кредити на закъсалите предприятия. Заемите ще са краткосрочни. Ще служат за елементарните плащания, тъй като междуфирмената задлъжнялост е огромна. След като бизнесмените ще могат по този начин да се разплащат помежду си, ще бъдат предотвратени много фалити. Друг начин за постъпване на пари във фонда е евентуално от общината, която ще поканим за партньор. Ако някой от големите бизнесмени също желае да участва с капитал във фонда, може да го направи срещу дялово участие.

- Какви ще бъдат изискванията за отпускане на кредит?

- Най-вероятно всеки случай ще се решава поотделно. Парите, които ще бъдат отпускани, са до 100 хил. лева, а срокът на ползването им от половин до една година. Одобрението ще става до три дни и без много формалности.

- Ще се плащат ли лихви?

- Да, и то в размер на 15 до 18 процента, което е много изгодно за бизнесмените, които ще вложат парите си във фонда. Тоест тези, на които не им трябват в момента пари, ще печелят от средствата си.

- Само за Пловдив ли ще работи фондът?

- Да. Той ще бъде пловдивски за спасяването на пловдивския бизнес, но нямаме нищо против и другите общини да заимстват идеята ни, която се прие много добре от местните фирми.

- Кога очаквате да заработите?

- След Нова година.Ели Куманова
Малка портретна снимка - Светозар Гледачев, икономист


22.12.2008 г., с. 21
Няма да доплащаме данъци за хонорари
Доходите на едноличните търговци се облагат с 10 и 15%
Въвеждането на плоския данък от 10% от началото на 2008 г. ще избави стотици хиляди българи от шока да внасят солидна сума в държавната хазна, след като си подадат годишната декларация за доходите. Хората, които освен заплата са получили доходи от граждански договори или хонорари, трябва да подадат годишна данъчна декларация, както и през миналите години. Но през 2008 г. работодателят им текущо трябва да е удържал 10% данък. И сега при попълване на формулярите ще се окаже, че те няма да довнасят налози. Декларацията за облагане на доходите на физическите лица от 2008 г. вече е на интернет сайта на Националната агенция за приходите. Декларацията може да се попълни на компютъра, да се разпечата и да се подаде. Формулярите се подават до 30 април 2009 г., като декларираният данък за довнасяне трябва да бъде платен в същия срок. Но ако подадете декларацията и платите данъка до 10 февруари 2009 г., ще ползвате 5% отстъпка от налога за довнасяне. Същата отстъпка ползват гражданите, които изпратят декларацията си по интернет, подписана с електронен подпис до 30 април 2009 г. Важно е да се знае, че може да се ползва само една от двете отстъпки.

Доходите на едноличните търговци от 2008 г. се облагат с две различни ставки. Доходите им от стопанска дейност се облагат с 15%, ако за тях не се плаща потентен данък. Но ако търговецът допълнително изкара пари от хонорари или работи и на трудов договор, ще плати върху тези доходи 10% данък. До миналата година всички доходи на едноличния търговец се събираха накуп и се облагаха заедно.

При попълване на данъчната декларация е важно да се знае, че от тази година даренията на роднини с увреждане не може да се използват за намаляване на дължимите данъци. Това може да стане чрез доброволно пенсионно или здравно осигуряване. Или чрез дарение на домове за социални грижи. Облекченията за млади семейства, които са теглили заеми за жилище, влизат в сила от 2009 г. Те ще се обявяват в декларациите, които ще се подават през 2010 г.

Данъкоплатците ще подават само приложенията от декларацията, които са попълнили, т.е. няма да разпечатват и подават цялата декларация. Ако например имате доходи от два източника - по трудов договор и хонорари, трябва да попълните само общата част на декларацията, приложение 1 (за трудови доходи) и приложение 3 (за доходи от друга стопанска дейност). Формулярите в интернет могат да бъдат попълнени директно на компютъра, след това да бъдат разпечатани и подадени в НАП. Очаква се до средата на януари да има възможност чрез сайта на НАП да се попълват декларации чрез автоматично създаване на баркод. Така компютърът ще проверява данните и ще гарантира вярно попълване на информацията. Важно е да се знае, че българите са задължени да декларират придобитите през годината доходи от дивиденти и ликвидационни дялове от чужбина и притежаваните акции и дялови участия в дружества в чужбина. Хората, които имат доходи от чужбина, подават различна данъчна декларация (образец 2001а). За допълнителни въпроси за попълване на формулярите може да се обаждате на Информационния център на НАП на телефон 0700 18 700.Стефан Кючуков
22.12.2008 г., с. 6
Ремонт затваря булевард в София
На 27 и 28 декември част от бул. „Тодор Алексан­дров" - от ул. „Опълченска" до ул. „Одрин", ще бъде затворена, съобщи­ха от Столичната ком­пания за градски транс­порт. Причината е ремонт на сграда.


22.12.2008 г., с. ІІІ
Заемът от 250 млн. евро за АЕЦ"Белене" вече е похарчен
Националната електрическа компания вече е усвоила отпуснатия през миналата година от БНП "Париба" заем от 250 млн. евро за изграждането на АЕЦ "Белене". Според отчета на НЕК френската институция е привлякла в кредита и Нордик банк. Срокът му на погасяване е 2012 г.

До края на тази година ще бъдат похарчени всички средства от него, каза главният изпълнителен директор на компанията Любомир Велков. Той отказа да посочи какви средства в проекта през 2009 г. предвижда да вложи НЕК, както и какви средства до момента са похарчени и за какво. Финансовото структуриране на проекта трябва да приключи през ноември, но засега остава съмнително дали в условията на кризата ще бъдат осигурени средства. Структурираща банка за финансирането е БНП "Париба".До края на следващата година ще бъдат усвоени отпуснатите 300 млн. лв. от бюджета за увеличаване на капитала на Българския енергиен холдинг (БЕХ). Неотдавна в отговор на парламентарно питане министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров заяви, че по проекта за тази година ще бъдат похарчени 336 млн. лв., като 100 млн. евро от заема са платени на изпълнителя "Атомстройекспорт" за управление на проекта.


22.12.2008 г., с. ІІІ
Строежът на ВЕЦ „Цанков камък" ще се оскъпи с 20%
Строителството на хидровъзел „Цанков ка­мък" ще се оскъпи с 20% заради поскъпване на строителните матери­али и металите, съобщи главният изпълнителен директор на НЕК Любо­мир Велков. Стойността на проекта е 228 млн. евро. Новият официален пусков срок на съоръжени­ето е средата на 2010 г. До момента закъснение­то е с 18 месеца заради промени в геоложките условия.


22.12.2008 г., с. ІV
Пи Ар Си купи два имота в Ловеч и Варна
„ПиАрСи"АДСИЦ,е сключил две сделки за по­купка на недвижими имо­ти - в Ловеч и във Варна, съобщи lnvestor.bg. Обек­тът в Ловеч предста­влява бивш градски уни­версален магазин на четири етажа на площ от близо 7 хил. кв.м. Про­давач е „Ловеч пропъртис мениджмънт". Във Варна сделката е за ма­газин с площ 191.55 кв.м, а досегашният собстве­ник е „Кооперация Панда", София. Решението за покупките е взето на проведеното на 17 декември общо събрание на акционерите на друже­ството със специална инвестиционна цел, като договорената цена за имотите не се уточ­нява. Тя ще бъде платена до 24 месеца, а ако пла­щането стане до шест месеца, не се дължи дого­ворна лихва. Ако уговоре­ните суми се платят след шест месеца, дого­ворната лихва е в раз­мер от 5.5% върху неиз­платената част от цената.


22.12.2008 г., с. Х
Земеделското министерство предлага земи срещу компенсаторки
Всички терени се намират в Софийска област и могат да се купят срещу поименни бонове
от Весела Николаева | vesselan@dnevnik.bg
Повече от 21 хил. дка земеделски земи ще бъдат предложени на търг срещу компенсаторни инструменти, става ясно от заповед на министъра на земеделието Валери Цветанов, издадена на 5 декември и публикувана на сайта на ведомството му. Третият национален търг е за земи от Софийска област, като крайният срок за подаване на заявления за участие е 30 календарни дни от датата на последната публикация на заповедта. От министерството не са посочили централните и местните вестници, в които обявлението е публикувано.
Резултатите ще бъдат обявени 15 дни след изтичане на крайния срок за подаване на заявленията. Те ще са по образец и в тях се посочват имотите, за които се кандидатства, както и предлаганата за тях цена в левове на декар. Много от предлаганите имоти са с площ от над 20 дка, има и много терени над 100 дка.
Общата цена на предложените терени е 2.27 млн. лв., като те се плащат само с поименни компенсационни бонове. Средната минимална цена на декар излиза 108 лв.
В момента цената на боновете на Българската фондова борса се движи около 30 до 40% от номинала им. Цената от 1 лв., който трябва да се плати на търга, е равна на 1 лв. номинал на компенсаторка, който може да бъде купен на борсата за 33 стотинки, или така паричната стойност на земите излиза една трета от обявената в левове цена, ако се приеме, че цената на книжата не се промени значително. За последните десет дни цената на боновете на борсата отбеляза повишение, като във вторник тя достигна 39 стотинки. Отделно от нормалната търговия на извън регулиран пазар през миналата седмица бяха изтъргувани няколко големи пакета с такива книжа, като два от тях бяха при цена от 37 стотинки, а единия - за 20 стотинки на всеки 1 лв. номинал.
Компенсационни бонове могат да се придобият само по два начина - по наследство за обезщетяване или с покупка на борсата. Те се издават за обезщетяване на наследници на собственици на терени, които са послужили за погасяване на български държавен дълг към Гърция през периода 1913 - 1944 г. Срокът за подаване на документи за обезщетяване изтече през февруари тази година.
Огнян Велков, областен координатор на Сдружението на притежателите на компенсаторни инструменти за обл. Пловдив, поясни, че до тях не е била изпращана заповедта на министъра и те са узнали за нея от сайта на министерството. Председателят на сдружението Валентин Христов посочи, че на среща с представители на НДСВ преди няколко седмици са повдигнали въпроса за търговете за земеделски земи. Той поясни, че са разчитали на подкрепата на партията, за да няма забавяне за тях. По думите на Христов предвидените общо земи за търгове, на които се плаща с компенсаторки, са общо 250 хил. дка, от които 150 хил. дка вече са продадени.
Предложени земи 21 041 712
Обща начална цена 2 271 686 лв.
Последна цена на боновете 0.33 лв.


22.12.2008 г., с. Х
Липса на кворум отложи близо 4 млн. лв. премия на Васил Божков за 2007 г.
Въпросът с премията от 3.84 млн. лв. за председателя на надзорният съвет и един от собствениците на "Холдинг Пътища" - бизнесменът Васил Божков, ще бъде решен след празниците. Това стана ясно в края на миналата седмица, след като по-малко от един процент от акционерите на холдинга посетиха извънредното общо събрание на дружеството в петък, на която трябваше да се гласува възнаграждението на Божков. От събитието са отсъствали и значителна част от миноритарните акционери на "Холдинг Пътища", става ясно от протокола на събранието. Съгласно устава на пътностроителната компания при това положение ще има ново събрание на 5 януари в софийския хотел "Рила" при същия дневен ред.
Още в началото на ноември управителният съвет на "Холдинг Пътища" предложи на акционерите Васил Божков да получи допълнително възнаграждение от 3.84 млн. лв. заради добрите резултати на дружеството през 2007 г. Тогава компанията реализира 18.2 млн. лв. нетна печалба и 148.3 млн. лв. продажби на консолидирана основа. Председателят на управителния съвет Орлин Хаджиянков и изпълнителният директор на дружеството Филип Стоянов са си определили съответно по 100 хил. лв. и 60 хил. лв., което също ще бъде подложено на гласуване от акционерите.
За деветмесечието на тази година крайният финансов резултат на холдинга спадна над 13 пъти спрямо постигнатото за същия период на 2007 г. до 1.26 млн. лв. При това драстичното понижение на печалбата дойде на фона на 12.4 на сто по-силен оборот, до близо 103 млн. лв.
За последната една година акциите на "Холдинг Пътища" се сринаха с над 85% до 3.23 лв. за брой. Това е малко повече от спада на индекса на 20-те най-големи компании на българската борса - SOFIX, в който е включен и пътностроителното дружество. Сривът идва независимо от редица мнения на анализатори, че по време на кризата инфраструктурните компании ще бъдат далеч по-малко засегнати от другите предприятия в икономиката заради достъпа на дружествата от този сектор до държавни поръчки и средствата от европейските фондове. Дневник


22.12.2008 г., с. 4
Двама дадени на прокурор заради "Амнезия"
Деси Стефанова
Бившият кмет на район "Студентски" Венцислав Дудоленски и ексглавният архитект на района Теодор Коларски са първите, с които прокуратурата се захваща заради скандални нарушения около изграждането на дискотека "Амнезия". Те бяха разкрити след като пред заведението бе убит студентът Стоян Балтов.

В сигнала си до обвинителите столичният кмет Бойко Борисов посочва, че Коларски е превишил правата си като разрешил поставянето на "Модулни павилиони - временно преместваеми обекти за търговска дейност - нощен клуб", между бл.18 и бл.19 в Студентски град. При това е одобрил документи, които на практика са разрешение за строеж, а не за поставяне на конструкции. Така се стига до построяването на дискотеката. Според сигнала, за да бъде дадено разрешение за строеж, трябва да е учредено право на строеж върху общински имот по реда на Закона за общинската собственост след осъществена процедура и решение на СОС. Дудоленски пък е сключил договор за наем с изградилите обекта, при явно занижени цени без търг и схема за поставяне, одобрена от главния архитект на София.

Ден по-рано апелативният прокурор на София Вичо Вичев разпореди проверка на материалите по делото за смъртта на Стоян Балтов. Според него деянието може да бъде квалифицирано по чл.116, ал.1, т.6 и т.11 НК (убийство извършено с особена жестокост и по хулигански подбуди). В момента обвиненията към задържаните Вили Георгиев и Александър Данаилов са за убийство по непредпазливост.


22.12.2008 г., с. ІІ
ИНТЕРВЮ
Аз не мога да затворя заведенията в Студентски град
Хората, които се борят да си върнат терените имат своите права по закон, смята кметът на район Студентски Димитър Дилчев
Николай Марченко
Кметът на район Студентски Димитър Дилчев е роден през 1975 г. Завършил е приложна математика в Софийския университет през 1999 г. От една година насам е кмет на района, в който освен Студентски град влизат и "Дианабад", "Дървеница" и "Мусагеница". Член е на ГЕРБ. Управлява няколко фирми, свързани с интернет технологии. Женен, баща на едно дете.
- Господин Дилчев, преди една година заявявате в интервю: "Ръката ми ще гали бебето, но ще сече и общински глави". За една година колко глави отсякохте?

- Първото нещо, което реших да направя, е да прекратя работата на техническата комисия към районната администрация, която вършеше немалка част от реституциите. След това спрях и други административни лостове като разработването на нов план, с който успяхме временно да задържим реституцията в Студентски град. Да, не е останало кой знае колко много за връщане, но има още доста апетити. Искам да направя Студентски град място, където ще бъде безопасно и приятно студентите да живеят. Това и обсъждаме с тази работна група, която да направи предложения какви промени са необходими, за да стане това факт. Важно е предложенията да дойдат от студенти, от представителите на академичната общност и трябва всички заедно да се стремим тези искания да се случат.

- Добре, но вашият план за промяна на подробния устройствен план на Студентски град е отхвърлян неколкократно. Как смятате да го осъществите при това положение?

- Ще подчертая, че новият вариант на плана се прави в дирекция "Архитектурно градоустройство" на Столична община, той ще е готов и ще бъде обявен до няколко дни. Планът застава напълно зад публичния интерес. Няма как да не се съобрази с вече съществуващото строителство и част от осъществената вече реституция. Доколко сме успели да създадем план, който да защити публичния интерес, говори фактът, че има над 250 жалби от страна на собствениците и това може би е единственият план в София, в който 99% от жалбите са срещу отреждането на терени за озеленяване, за спорт, за училищни заведения и паркинги. Така че считам, че скоро планът ще излезе в "Държавен вестник", ще бъде обявен по надлежния ред и се надявам оттук нататък процедурите му по влизане в сила да минат колкото се може по-бързо. Сега работната група обсъжда възможността за обявяването на някакъв специален статут на Студентски град, но това е въпрос на бъдещето.

- Кои са тези хора, които така ожесточено се борят за имотите си в Студентски град?

- Вижте, това са хора, които имат свои права по законите. Те са в правото да обжалват всеки един план, всяко едно решение, което не ги устройва, всяка една промяна в нормативната база, която би засегнала техните интереси. Това е нормално във всяко едно демократично общество. Знам и че част от мерките, които ще предложи тази работна група ще срещне отпор в съда - и от страна на собственици, и от страна на строители.

- Не може ли те да се обезщетят с нещо друго, а не непременно с терени в Студентски град?

- Това е проблем, който трябва да намери решение при законодателите. Ние сме държавна администрация и сме длъжни както всички български граждани да спазваме законите. Тук държавата би могла да даде даде някаква нормативна база и да прецени как да обезщети, да замени на тези хора имотите.

- Разумна ли е според вас мярката заведенията в Студентски град да се затварят след 23 часа?

- Мненията за това са многопластови. Предложенията трябва да дойдат от академичната общност и да влязат в нормативната база.

- Много студенти твърдят, че са подавали конкретни жалби срещу определени заведения...

- Когато дойде такава жалба, се процедира по съответния ред, обикновено това са жалбите срещу шума. По новата наредба всяко заведение трябва да има съответни документи. Ако е денонощно, трябва да има документи и че е обезшумено. И аз трябва да предоставя тези документи на Столичната община, та тя да започне работа. Но трябва да се знае, че заведенията са на уведомителен режим, а не на разрешителен. Ние не разрешаваме на едно заведение да работи и съответно не можем да го забраним. Крайно време е това да стане ясно. Проверки можем да правим за спазване на работното време и за наличието на касов апарат и ние редовно правим такива проверки.

- Какво ще правите с новия феномен в Студентски град - задръстванията?

- Не са чак толкова големи задръстванията. Проблемът идва от многото автомобили. Едно време се е смятало, че студентите, които живеят тук, не разполагат с лични автомобили. Сега нещата са по-различни, прибавете към това и студентите, които не живеят в Студентски град, но идват с автомобили на лекции. Затова в новия план сме заложили триетажни паркинги, които да поемат част от тези автомобили. Оттук нататък тези, които стопанисват общежитията, да намерят решение какво да правят студентите собственици на автомобили.

- Откъде смятате да намерите пари за тези паркинги?

- Смятам, че това е ролята на държавата - да помогне за изграждането на тези паркинги и спортни площадки до висшите учебни заведения.

- Вие вероятно имате подкрепата на кмета Бойко Борисов. Как смятате да използвате този ресурс?

- Аз също съм част от тази власт. Подкрепата в случая не е към мен, а към исканията на студентите и на академичната общност. Така е редно да бъде.


Публикуването на текстове от електронното издание и съответните форуми е разрешено само след писмено съгласие от редакцията.
21.12.2008 г., с. 3
Симеон мисли за пенсия
"Мисля, че и аз имам право на пенсия. Не на пенсия, ами да се пенсионирам", каза лидерът на НДСВ Симеон Сакскобургготски пред "Дарик". По думите му искал да се заеме "със семейството, да води друг вид живот, а не с това непрестанно напрежение, с толкова проблеми и често пъти толкова малко разбран".

Симеон щял да реши дали да се оттегли от политиката след резултатите от предстоящите парламентарни избори. Той заяви, че темата за имотите му вече се използвала по много досаден начин. Той дори не бил страна по стартиралото дело за върнатите му в повече гори.
22.12.2008 г., с. 6
Дават на прокурор кмет и архитект заради “Амнезия”
Дискотека "Амнезия" в Студентския град, където бе убит студентът Стоян Балтов.

Столичният кмет Бойко Борисов е пратил сигнал до Софийската градска прокуратура за нарушения на Венцислав Дудоленски, екскмет на район "Студентски", и на бившия главен архитект Теодор Коларски.

Това съобщи пресцентърът на Столичната община вчера.

Теодор Коларски е дал разрешение за поставянето на "Модулни павилиони - временно преместваеми обекти за търговска дейност - нощен клуб" между блокове 18 и 19 в Студентския град. На това място в момента се намира дискотека "Амнезия", пред която бе убит студентът Стоян Балтов.

Коларски не е имал право на такова разрешение и е превишил правата си. Схемата за поставяне на обекта е трябвало да бъде одобрена от главния архитект на столицата.

Бившият кмет на района пък е сключил договор за наем с лицата, изградили обекта, при явно занижени цени без задължителния конкурс.

Строителните книжа, одобрени от арх. Коларов, на базата на коите е издадено разрешителното за строеж, не били за преместваем обект, а за строеж по смисъла на закона. Но за тази цел е трябвало да бъде учредено право на строеж върху общински имот след осъществена процедура и след решение на Столичния общински съвет.

Така екскметът и бившият главен архитект на Студентския град са дали възможност на трети лица да се облагодетелстват за сметка на общината, твърдят оттам. (24 часа)
22.12.2008 г., с. 9
Бойко: Пътят на Станишев е с дупки, а моят - нов

Пътят на общината до Бистрица е нов, асфалтиран, а държавният от околовръстното до селото е осеян с дупки. Ще наредя да му сложат един надпис "Това е пътят на Станишев", заяви столичният кмет Бойко Борисов вчера.

Той откри ремонтираната пътна отсечка между квартал Симеоново и близкото село Бистрица.

Кметът даде старт на новия път точно в 12 ч на обед, когато от небето вече се стелеше мокър сняг.

Откриването мина без традиционото прерязване на трикольорна лента и други официалности. Жители на Симеоново прогнозираха, че сега потокът към Бистрица вече ще се прехвърли през техния квартал.

Ремонтът на участъка между Симеоново и Бистрица е струвал на общината 1,5 млн. лв., като общата му дължина е 2,3 км, съобщиха от пресцентъра на кметството. При строителните работи са подменени 1550 м еластична ограда и 5140 м бордюри. В новото шосе са излети 4750 т асфалт.

Ремонтът на участъка е извършен от фирма „СК – 13 Пътстрой” АД.

Междувременно от Столичната община съобщиха, че от 8,00 часа на 27 декември до 18,00 часа на 28-и ще бъде затворена за движение част от бул. "Тодор Александров" - от ул. "Опълченска" до ул. "Одрин" в посока бул. "Константин Величков".

Временната организация на движението се налага поради монтажни работи по сграда на булеварда.

ЛЮБОМИР ДЕНОВ

LDENOV@24CHASA.BG
Снимка на три колони – Столичният кмет Бойко Борисов разговаря с журналисти, след като откри вчера ремонтираната отсечка между кв. Симеоново и с. Бистрица.


22.12.2008 г., с. 9
По 5 лв. на декар за фермери догодина

Минимум 5 лв. на декар ще бъдат националните доплащания и през 2009 г. Това извоюваха зърнопроизводителите на протеста си с трактори в София. Според споразумението, парафирано от премиера Сергей Станишев, за тях се гарантират 150 млн. лв.Ако пък има излишък в бюджета, сумата може да стигне до 9 лв. на декар. Част от фермерите обаче са недоволни от споразумението. Не е ясно дали и животновъдите също няма да останат недоволни. Причината е, че за тях остават максимум 60 млн. лева за догодина, а те искат и гаранционен фонд за 100 млн. лева. (24 часа)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница