27 февруари 2009 г. Тема: строителство, строителен контрол, строителни материали, архитектура, имотистраница2/14
Дата23.07.2016
Размер2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

27.02.2009 г., с. 7
СДЕЛКА

1900 лв./кв. м струва новата сграда на Агенцията по вписванията
Станка Динева

Със секретно решение, не­публикувано в Държавен вестник, правителството е закупило за 24 484 562 млн. лв. (без ДДС) нова не­довършена сграда за Аген­цията по вписванията. То­ва съобщиха вчера на пре­сконференция Мария Странджанска - председа­тел на Националния съюз на юрисконсултите (НСЮ), Лъчезар Искров - председа­тел на Националното сдру­жение за недвижими имоти (НСНИ), u Валентин Съйков - председател на Меж­дународната федерация за недвижими имоти (ФИАБЦИ).

Разгърнатата застроена площ на зданието е 6600 кв. м. Това означава, че цената на квадратен метър е 1900 лв. Странджанска, Искров и Съйков не са открили

съобщение за обявяване на конкурс за покупката на сградата. А проверка на мя­сто е показала, че липсва задължителната информа­ция кой е собственик на имота, инвеститора и фирмата за строителен надзор.

"Не изключвам себе­стойността на квадрат­ния метър да е около 700-800 лв. Останалото е пе­чалба на инвеститори", заяви Искров. Според Странджанска, Искров u Сьйков сградата се намира на изключително неудобно място - в кв. „Гео Милев", ул. "Елисавета Багряна" № 20. Наоко­ло няма място за паркира­не, билдингът се намира между детска ясла и гради­на и училище. По думите им зданието е далеч от Район­ния съд на столицата, кой­то се намира на бул. "Княз Борис III" и от Съдебната палата. Тримата експерти са категорични, че това ще затрудни много гражданите, адвокатите, юрисконсултите и съдия-изпълнителите, защото за една проверка ще трябва да обикалят от единия край на София до другия и да минават през всички най-големи задръствания. НСЮ, НСНИ и ФИАБЦИ подготвят обществено обсъждане заради неудобното място, на което ще бъде преместена Агенцията по вписванията. Организации­те имат уверението, че ще получат подкрепата на ад­вокатите, съдия-изпълнителите, нотариусите и ко­легията от агенциите за недвижими имоти.
Снимка на две колони - Разгърнатата застроена площ на новото здание е 6600 кв.м.


27.02.2009 г., с. 19
"БИКОВЕТЕ" НАДДЕЛЯХА

СиБанк повиши оборота на БФБ
Три от индексите продължиха покачването си

Оптимизмът, обхванал играчите на Българската фондова борса от четвър­тък, се пренесе и във вче­рашната сесия. Повечето ликвидни позиции повишиха стойността си, като това се отрази и на индексите, които грейнаха в зелено. SOFIX се повиши с 0.10% до 262.01 пункта. Ръстът при BG-40 бе с 1.45% до 86.60 пункта, a BGTR30 е нагоре с 1.38% до 193.08 пункта. Само BGREIT затвори със спад от 0.57% до 40.43 пункта.

Най-търгувани бяха акци­ите на "Холдинг пътища", най-много поскъпнаха дяло­вете на "Мостстрой" (+15.21%). В една сделка об­що 274 418 лота или 3.94% от капитала на СиБанк смениха притежателя си. Средната цена, на която се изтъргуваха книжата, е 106.91 лв. или понижение от 3.11%. Оборотът по сдел­ката бе над 29 млн. лв., ка­то на това се дължи и висо­кият оборот на борсата. Във фокуса на инвести­торите бяха инфраструктурните компании. За ръста на индексите допринесе и повишение в цената на ак­циите на "Спарки Елтос", които са нагоре с 6.72% до 1.35 лв. В редиците на пече­лившите се наредиха "Оргахим", "Петрол" и "Неохим".


27.02.2009 г., с. 25
БЛАГОЕВГРАД

Студенти спасяват града от кризата
Пазарът на имоти в Благоевград остава стабилен въпреки кризата. Спасението са хилядите студенти, които търсят квартири под наем.
Иван Димитров

Бъдещите висшисти са над 15 000 души. Повечето от тях живеят в жилище под на­ем. Парите, които плащат, осигуряват приличен допъл­нителен доход на много от местните хора. Напук на общата стагна­ция в страната в Благоевг­рад има увеличение на наеми­те с около 5 процента. Двус­таен апартамент в прилично състояние върви за 150 евро на месец. Има търсене и на луксозни жилища, предимно на студенти от Македония и Албания. Там цените вече се движат около 300 евро на ме­сец в зависимост от екстрите.

В региона наемат жилища и гръцки бизнесмени, което също "бута" наемите нагоре. Общата тенденция е новото строителство да запазва до­сегашните цени. Известен спад се наблюдава при цените на старите панелки. Няма го­лямо намаление на търсене­то при същия темп на пред­лагане. Близостта до грани­цата с Гърция и големият брой хора от региона работе­щи в южната ни съседка са друг важен фактор за устой­чивостта па пазара. Голяма част от гурбетчи­ите инвестира спестените пари в апартаменти, които дава под наем. Напливът на студенти прави намирането на квартира през летните месеци почти невъзможно. Око­ло 20 на сто от тях са чужденци.

Купон или удобства

Апартаменти под наем търсят и учащите в Амери­канския университет, въпре­ки че учебното заведение раз­полага с модерно общежитие. "Някои предпочитат да жертват част от удобствата, които имат, ако живеят в корпуса към универститета. Предпочитат да се насладят напълно на екстрите, които предлага нощния живот в Благоевград. Едно е непрекъсното да си под контрол в общежитието, а друго, ако зна­еш, че може да се прибереш рано сутринта в собствена квартира", разказва Стефан Пенчев, студент трета годи­на в "Американския". Това няма как да не радва брокерите на недвижими имоти.

"В момента пазарът е спо­коен, купувачите не са се от­казали, имат идеи какво тър­сят и са готови за сделка, но изчакват развитието на це­ните. Като малко вероятно

е те да тръгнат надолу", обяс­нява Николина Стойнева, мениджър на агенция за недвижими имоти "Адрес" в гра­да. Спадът при панелките е около 15 на сто. Възможно е до края на годината да поев­тинеят с още 5-10 на сто. То­ва е най-песимистичната перспектива. "От друга стра­на това може да бъде добра инвестиция за хората, които не разчитат на кредити, а имат готови парични средства. В момента на пазара в Благоевград има обявен трис­таен апартамент 76 квадра­та за 56 000 лева в кв. "Еленово". Същият миналата го­дина се е продавал за около 65 000 лева", коментира Стой­нева.

Без доверие на вересия

Световната икономическа криза и фалитите на строи­телни фирми правят купува­чите вече много предпазливи. Те внимателно проучват ин­веститорите и се интересу­ват от техния финансов по­тенциал. Не се доверяват лес­но да дават парите си "на зе­лено" и са изключително взис­кателни към качеството. Ве­че много по-трудно се осъщес­твяват сделки преди завърш­ване на обекта, защото стра­хът от загуба на пари е голям. Предпочитанията на клиен­тите са да купуват готови апартаменти и сгради с офор­мена документация, обясня­ват експерти от бранша.

Цените на новото тухлено строителство си остават непроменени - за Благоевград те варират от 600 евро на квадрат за широкия център до 1600-1100 евро в идеалния център. Панелното строителство, което е само в крайните квартали, предлага жилища в рамките на 400 евро за квад­ратен метър.

Гърци оглеждат земи

Интерес към терени и зе­ми в района около града е пре­димно от страна на гръцки граждани. До конкретни сдел­ки рядко обаче се стига, за­щото купувачите предлагат много ниски цени и продава­чите предпочитат да изчак­ват по добър момент. Запитванията са главно за терени в близост до големите тър­говски обекти и хипермаркети, като вече до "Техномаркет" няма свободен терен. Там последната сделка е реа­лизирана на цена 120 евро на квадратен метър. В момента актуална е зе­мята на първа линия до мага­зин "Метро", в непосредст­вена близост до околовръст­ния път. Има обявена цена от 50-70 евро за квадратен ме­тър, която не е лоша инвес­тиция, споделят местни спе­циалисти. В Благоевград 6 момента на пазара почти не се предлагат къщи, няма и търговски интерес към та­кова строителство.

"Нормално е да се очаква завишаване на цената на наеми­те с оглед скорошната гази­фикация на града. Това ще по­виши броя на луксозните жи­лища. Тенденцията е за уни­верситета да има по-голям поток от чужденци и съот­ветно - по-голямо търсене на квартири", обяснява Стойне­ва.
Градът в числа

Население - 77197 Надморска височина - 410 м Пощенски код - 2700 Телефонен код - 073
На кръстопът

Благоевград е разположен в долината на река Струма между Рила, Пирин и Влахина планина. През града минава река Бистри­ца. Благоевград е на 25 км от границата с Република Македония и на 100 км от границата с Гърция и Сърбия. Разстоянието до Солун е 200 км. През града минава международна автомагист­рала Е 79, която е част от международния транспортен кори­дор № 4. Градът се намира на 100 км от. София. Има две авто­гари и една железопътна гара. Климатът е преходно-континентален, има средиземноморско влияние, като е защитен от северните ветрове. Зимата е мека почти без сняг. Въздухът е чист благодарение на околните планини. Липсват големи промишлени предприятия и производства, които да го замърся­ват. Районът на града е бил населяван от тракийски племена още 300 г.пр.н.е.

На 34 км. се намира Рилският манастир - един уникален архи­тектурен паметник на българското християнство. В града и до днес се запазени старостилни български къщи от периода на Възраждането в квартала Вароша.
Плюсове

►Градът има добра пътна инфраструктура.

► Много добри условия за туризъм в близките планини.

► В парка Бачиново има и комплекс от открити и закрити плувни басейни с минерална вода и тенис кортове.

► Голям и богат избор от ресторанти и заведения с добра кухня.

► В Благоевград има над 25 хотела.

► Тежък автомобилен трафик, проблеми с паркирането.

►Трудно се намира високоплатена работа. Средна работна заплата е около 450 лв.

Снимка на три колони - Американският университет В България е едно от най-престижните учебни заведения в страната
Снимка на една колона - Цените на новото тухлено строителс­тво в Благоевград Варират от 600 евро до 1 100 евро на квадрат
Снимка на една колона - Цените в заведенията и в магазините за хранителни стоки са по-високи от средните за страната.


27.02.2009 г., с. 2-3
800 млн. Лева
Не можем да ги върнем
Отнемат и единственото жилище, щом е ипотекирано
СОФИЯ ТЕРЗИЙСКА______

Кризата вече притиска и обслужването на кредити­те

800 млн. лева са лошите и преструктурирани заеми към декември 2008 г , сочат данните на БНБ Близо по­ловината от тях са потре­бителски - 341 млн. Лв. (виж таблицата) 12 месеца по-рано са били към 229 млн. Лв. Като процент от всички отпуснати кредити в края на миналата година лоши­те са средно 2,27%

С 13,4% до 214,7 са се уве­личили през януари лоши­те и преструктурирани жи­лищни ипотечни кредити, показва статистиката на БНБ

Увеличават се делата срещу длъжници по заеми

Във Варна, Бургас, До­брич, Сливен, Плевен, Кърджали броят им е на­раснал чувствително, по­каза проверка на " 24 часа"

В Софийският районен съд на ден пък постъпвали по 200-300 дела срещу длъжници Те обаче не са толкова от банки, колкото от финансови институции, отпускащи бързи кредити, и от компании за комунални услуги Само в едно от отделенията на съда имало заведени през миналата го­дина 18 200 дела, след като ГПК позволява бързи дела за вземания до 25 000 лева Заради световната криза от Централната банка очакват тази година сумата да се увеличи, но няма да затрудни нито една банка

Всички тестове показват, че и при неколкократно увеличение на лошите кре­дити банките имат буфер за евентуални загуби, обяс­ни Румен Симеонов, шеф на "Банков надзор"

Според него е нормално, когато има голям ръст на кредитирането, темпът на лошите да се забавя и обратното - когато имаме по-малък кредитен ръст относително да изглежда, че лошите заеми се увели­чават по-бързо

Според БНБ качеството на активите на банките е добро, има и адекватни ни­ва на провизиите, които се заделят за просрочените или необслужвани заеми

Коефициентът на по­критие на необслужваните експозиции с провизии е 115%, което нарежда кре­дитните институции в Бъл­гария сред най-добре провизираните банкови систе­ми, е заключението на БНБ.

Покрай повишените лихви по кредити и затруд­ненията на някои да ги плащат възникнаха и въпроси­те трябва ли държавата да облекчи клиентите

Появиха се нестандартни и революционни идеи, като например да се нало­жи мораториум върху лихвите.

Или те да се фиксират на не повече от 5%, да се забрави отнемането на жилище, когато то е един­ствено за клиента.

Тогава част от клиенти­те с ипотечени заеми за първо жилище започнаха да се чудят дали банката ще им го отнеме, ако се стигне до невъзможност да го изплащат

Причината е, че според закона за държавните вземания не може да се от­нема единственото жили­ще на длъжника

Това обаче не важи при ипотеките, категорични са банкери и юристи

"Не подлежи на прину­дително изпълнение не­движимо имущество, кое­то е единстено жилище за длъжника

Изключение обаче е, когато има ипотека", обясни адвокат Янчо Трончев. Същото стано­вище потвърди и Виолина Маринова, шеф на ДСК и председател на Асоциа­цията на банките в Бълга­рия.

Имотът се ползва като обезпечение по заема. То­ва се урежда чрез ипотека в нейна полза.

По този начин тя си га­рантира, че в случай на из­падане в неплатежоспо­собност на длъжника, тя ще може да се овъзмезди с имота.

Ипотеката всъщност се прави чрез нотариално прехвърляне на собстве­ността на имота на банка­та.

Така последната става собственик на имота, до­като кредитополучателят не върне дълга си.

Учредяването

на ипотеката

става доброволно

със съгласието на клиента.

В случай че той не може да си върне заема, имотът остава за банката. Тук не може да важи правилото за неотнемане на един­ствено жилище, защото то реално не е собстве­ност на клиента.


Таблица на пет колони - Брой дела по ипотечни и потребителски кредити през 2009 г.
Таблица на две колони – сумите


27.02.2009 г., с. 2
С палатка на бунт за общежитие
МО нямало да подарява военни имоти
Всеки кандидат-студент на изпит с палатка, общежития няма Това заявиха вчера студенти от Пловдивския универ­ситет Те разпънаха туристическа палатка с надпис "ПУ спи тук" и излязоха с нея на проте­стно шествие

Около 2000 младежи от 6-те вуза участваха в демонстрацията С нея те поискаха Министер­ството на отбраната да даде 2 терена, които в устройствения план са отведени за общежития, спортни площадки и библиотека

12-а година военните отказват да предоставят имотите от 11,8 и 17,6 дка За да изпреварят проме­ни в закона, които ги при­нуждават да го сторят, те насрочиха за 26 март

търг за


продажба на

по-големия

терен

Шествието издигна плакат „Спрете търга, стига корупция" С него измина 10 км от ректората в центъра до новата сграда на "Пазар­джишко шосе", край която трябва да е бъде­щият кампус Там сту­дентите направиха символична първа копка и забодоха върху купчина­та пръст трикольор и знамето на Пловдивския университетВъпреки 50-годишната си история досега той няма нито една своя стая в общежитие По споразумение с другите ;е ползва тяхна база, която поема едва 11 % я нуждаещите се

Готов съм да копая лично,

ако ще да ми се смеят че съм от бригадирското движение, заяви 21-го­дишният Георги Андонов от Велинград Той плаща 300 лв. наем в квартира и изкарва парите с работа като диджеи в бар Коле­гите му Димитър Гарелов и Румен Авков пък живе­ят с още трима срещу 500 лв. наем и още 350 за отопление А в обще­житието всичко е 50 лв.

Ден преди протеста организаторите били ин­структирани от полиция­та да не допускат пияни, политически фигури и за­палянковци, за да няма ексцесии като пред пар­ламента през януари Около 30 студенти ко­менданти укротяваха страстите, а 50-ина поли­цаи стягаха с кордон процесията

Министерството на от­браната има принципна позиция по въпроса - ня­ма да подарява военни имоти на когото и да е, коментираха от военното ведомство

Уважаваме исканията на студентите, но те не трябва да са насочени към нас, а към ръковод­ството на университета и местните власти, казаха от МО Пловдивският университет настоявал от години да получи и друг военен имот в района от 11 дка, въпреки че разполагал със собствена земя, на която може да се построят общежития. В същото време в Пловдив имало регистри­рани 2000 военнослуже­щи, които живеели на свободен наем (24 часа)


Снимка на две колони - Студенти от пловдивските вузове тръгнаха на протеста с палатка.
Снимка на две колони - Шествието тръгна с лозунги за спиране на търга.


27.02.2009 г., с. 3
Във Варна съдят най-много за лоши кредити
В част от държавата има по-голям ръст на делата срещу хора, които не могат да си обслужват заемите, показа проверка на "24 часа".

1186 дела има заведени от кредитори във Варненския районен съд от началото на тази година. 208 от тях били заведени от дружества като "Топлофикация", ВиК и енергото. Останалите 978 били от различ­ни финансови институции и магазини. Става въпрос за непогасени кредити, кре­дитни карти и взети стоки на лизинг. За същия период на миналата година общи­ят брой на тези дела е бил 755.

Драстично са скочили делата срещу длъжници по банкови кредити, съобщиха от районния съд в Бургас. Само от началото на годината досега са 702. "Това са заповедни производства и са срещу физи­чески лица", обясни председателката на районния съд Боряна Димитрова. Общо 3214 са делата в районния съд през 2008 г. по тази причина, като две трети от тях са заведени от банки срещу длъжници, уточ­ни Димитрова.

"С промяната в ГПК от март 2008 г. съдия-изпълнителят обявява начална це­на на стойност една втора от пазарната оценка на имота. Оттам започва наддавенето. Имали сме случаи, при които цената на имота се вдига дори над обявената па­зарна ", обясни частният съдия-изпълнтилел Трифон Димитров.

"Още след издаване на изпълнителен лист длъжникът получава 14 дневен срок да плати. Ако не го стори, се открива процедура по публична продан, която трае 30 дни. Успее ли да плати всичко, което дължи, в този срок, ще спаси имота си. Той има и възможност да спре изпъл­нението, ако внесе 30 % от дължимото и плаща по 10 % в следващите осем месе­ца", обясни Димитров.

105 са заведените дела в Добрич от нача­лото на годината. За сравнение през цяла­та 2008-а са регистрирани 535 дела по искове от банки.

В Сливен заявленията за издаване на заповед за незабавно изпълнение от бан­ки против длъжници по кредити растат чувствително, казаха от районния съд. От началото на януари до 13 февруари са постъпили 173 искания, докато за декем­ври м.г. са били 93, а за ноември 7.

С 50 % повече в сравнение с началото на миналата година са издадените изпълни­телни листове от Районния съд в Стара Загора срещу некоректни към банките длъжници. За януари и първата половина на февруари исковете са 179 при 114 за същия период на м.г. Повечето от случаи­те са за потребителски кредити и необслужвани дългове по кредитни карти. Няма искове за ипотечни вземания, твърдят съдии-изпълнители в Стара За­гора.

В Плевенския районен съд също отчи­тат ръст на делата срещу банкови длъж­ници, но сравнително слаб. През януари броят им е бил 110. На търг обичайно отиват къщи, апартаменти, празни или застроени дворни места на борчлиите.

Двойно пък е увеличението в районния съд на Кърджали. Там от началото на годината има образувани 23 дела. За пър­вите 2 месеца на миналата година броят им е бил 10. Според служители на съда по-голяма част от делата, които завеждат банките срещу кредитополучатели, са за потребителски кредити.

От 1 януари досега образуваните дела от Смолянския районен съд са 25. За срав­нение през цялата 2008 г. са били 85. Това са граждански дела, по които банката има

право да иска съда да издаде изпълните­лен лист срещу длъжника за неплатени в срок месечни вноски.

Има и места в държавата, където няма увеличение на делата заради непогасени заеми.

Няма необичайно завишение на публич­ните продажби на жилища, ипотекирани по кредити, заяви председателят на Районния съд в Пловдив Веселин Хаджиев.

Едва 7 дела са образувани в Хасковския районен съд за последния месец, сочи справка от магистратурата.

За януари 2009 г. за заведени 18 дела за длъжници по ипотечни и потребителски кредити във Враца.

Във Видинския районен съд са постъпи­ли над 120 заявления за издаване на изпъл­нителни листове.

Около 30 дела срещу длъжници по ипо­течни и потребителски кредити са задени в Районен съд-Ловеч. (24 часа)
27.02.2009 г., с. 2-3
Георги Дичев: Пускаме в интернет имоти на длъжници
АНИ ПАР1У1АКСИЗЯН

ANISHANI@24CHASA BG

Георги Дичев е предсе­дател на Камарата на частните съдебни из­пълнители Роден е през 1973 г в София, завър­шил е право в СУ "Св. Климент Охридски" От 1997 до 1999 г е юрист в приемната на прези­дента След това е съдия-изпълнител при Со­фийския районен съд През 2002 г при учредя­ването на съюза на съдия-изпълнителите бе избран за негов предсе­дател

- Г-н Дичев, кризата увеличи ли броя на длъжниците, които не могат да погасяват за­дълженията си?

- Все още не може да се каже, че има скок на из­пълнителните дела срещу

нередовни длъжници През 2008 г срещу тях са заве­дени около 70 хил. дела - с 6000 повече в сравнение с предишната година В гил­дията

не забелязваме кой знае колко повече работа

- Често ли банките се обръщат към вас?

- Всички банки работят с частни съдебни изпълните­ли Делим кредиторите на фирми и на граждани, като първите са много повече от вторите Измежду дела­та заведени от фирми.

най-много са на банки срещу

длъжници


С кризата нещата ще се влошат

- Банките от кого най-често си търсят парите -от граждани или от фир­ми?

- От граждани заради от­пуснатите многобройни по­требителски кредити.

- Ако длъжникът има едно-единствено жилище, вземате ли го заради дъл­га му към банка?

- По принцип единствено­то жилище на длъжника е недосегаемо. Но ако той го е ипотекирал, сам се е от­казал от защитата и то мо­же да бъде продадено. На­последък се лансират идеи да се въведе мораториум върху изпълнението на та­кива имоти, докато отмине кризата.

За мен подобни комента­ри са нелогични - все едно да кажем: Дайте всички да спрем да работим една го­дина. Всяко вето или мора­ториум ще доведе да още по-голяма криза

- Колко имоти на длъж­ници сте продали?

- През 2008 г. всички частни съдебни изпълнители сме продали около 2500 имота, което не е чак тол­кова много Не всички от тях са ипотекирани в банки. Често хората си спасяват имотите - намират пари и погасяват задълженията си Някои сами продават, за да получат по-висока цена.

- Затова ли депутати предлагат търговете за имоти да започнат от па­зарната им стойност?

- Подобна безсмислица няма никъде по света - кой ще наддава над пазарната цена Сега наддаването за­почва от 50% от пазарната стойност на имота.

Неведнъж сме казвали, че това е прекалено ниско. Предлагаме прагът да е 70% Не искаме да ни упрекват, че продаваме на безцени­ца, най-малкото защото нямаме интерес от това. Хонорарът ни е процент от сумата, която сме възста­новили на кредитора.

- Още ли продажбите на имоти на длъжници не са достатъчно опове­стени?

- Напротив, според мен благодарение на медиите хората вече научиха къде се извършват търговете Освен това тази година ще направим един сайт за всички продажби в цялата страна - всеки може да се информира какво се про­дава, на какви начални це­ни, къде. Не само за имо­тите, но и за движимите вещи на длъжници - оби­кновено офис оборудване, машини, по-луксозни вещи от домакинство.

Така ще можем да при­влечем максимален брой купувачи, съответно да вдигнем цената


Снимка на две колони – без текст

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница