27 февруари 2009 г. Тема: строителство, строителен контрол, строителни материали, архитектура, имотистраница3/14
Дата23.07.2016
Размер2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

27.02.2009 г., с. 4
Под лупа всички сделки с имоти над 500 хил. лв.
Проверката на МВР, прокурори и НАП тръгва в началото на май
ВИКТОР ИВАНОВ_________

VIVAN0V624CHASA BG

Проверки на всички сдел­ки с имоти над 500 000 лв. започват от средата на май прокуратурата, МВР и при­ходната агенция Това съоб­щи вчера министърът по европейските въпроси Гер­гана Паси

Мярката е включена в графика за изпълнение на забележките на Европей­ската комисия към Бълга­рия в областта на правосъ­дието и вътрешния ред До­кументът бе приет вчера от правителството по прин­цип, но предстои доуточня­ване на някои от мерките, коментира Паси

Първоначално проверки­те за пране на мръсни пари в имоти ще обхванат само приходната година, обясни евроминистърът. По-късно можело да се разшири за предишни периоди

Засега проверките на бо­гатите ще се ограничат само до сделките, извършени от физически лица, допълни Паси „Ако мярката се ока­же успешна, ще бъде разширена и към сделките на фир­ми Като юрист обаче знам, че там нещата са доста по-сложни за доказване", отго­вори министърът на въпрос защо прегледът на имотни­те сделки е силно ограни­чен Мерките срещу коруп­цията в правителствения график предвиждат и про­мени в закона за комисията за конфискация на имуще­ството на незаконно забога­телите, по-известна като ко­мисията „Кушлев", обясни Гергана Паси Тук ще бъде свален 2 пъти прагът, над който комисията може да се самосезира и да започне процедура по конфискация на имота и средства на осъдени за корупция Досега той е 60 хил. Лв. като се обмисля свалянето му до 30 хил. разка­за министъ­рът

Вероятно ще бъде разши­рен и обхватът на лицата, срещу които комисията ще може да води дела или да организира проверки, до­пълни тя Това обаче тряб­вало първо да бъде изчисте­но на коалиционно ниво

Приемане на поправки в закона за конфликт на инте­реси, преправяне на Наказателно-процесуалния кодекс в частта му за досъдебното производство и окончател­но изясняване на статута на следствието са другите ак­центи в графика на Минис­терския съвет, за да не бъде наложена на страната ни предпазна клауза през лято­то
Снимка на три колони - Проф. Кушлев (в средата) дава на областния Владимир Димитров (вдясно) да се разпорежда с конфискувания мерцедес.


27.02.2009 г., с. 6
4 години затвор получи лихвар
за незаконна банкова дейност. Присъдата на Разградския окръжен съд е за Иван Стойчев (вляво). Съдът постанови да бъ­дат отнети в полза на държавата полови­ната от 11 имота на Стойчев на обща стой­ност близо 1 милион лева.


27.02.2009 г., с. 6
Батко и Лупи на съд през март и април
Александър Томов, Алексан­дър Гарибов, Иван Иванов и Б ож-ко Бонев ще се изправят пред съ­да на 3 април.

За тогава е насрочено първото заседание срещу тях в Софийския градски съд. Четиримата са обви­нени за длъжностно присвояване и документно престъпление.

Ще им се търси отговорност за неправомерно разпореждане с пари и вещи на ПФК ЦСКА АД и "Кремиковци" АД на обща стой­ност 36 156 820,47 лева.

Друг известен клиент на Теми-да ще посети за първи път град­ския съд преди тях.

На 10 март се очаква да почне процесът срещу бившия шеф на фонд "Републиканска пътна ин­фраструктура " Веселин Геор­гиев.

Батко застава на подсъдимата скамейка заради това, че Евро­пейският съюз спря финансира­нето на редица проекти у нас.

Георгиев бе обвинен, че от юли 2006 г. до ноември 2007 г. е одо­брил сключването на договори между пътния фонд и фирмите на роднините си -" Биндер" АД," Ин-мат" ООД и гражданско сдруже­ние "Инфраструктурни обекти".

По този начин той искал да облагодетелства братята си Бой­ко и Емил Георгиеви. (24 часа)
27.02.2009 г., с. 6
В. Димитров: Можех да поръчвам само кламери
ВАСИЛИЙ ДРУЖИНИН_______

" Само с моя подпис можех да изпиша единствено кламери, хи­микалки и бели листове. Това важи и за моите заместници", за­яви вчера пред съда ексшефът на столичното парно Валентин Димитров.

Той и още 4-ма души са обви­нени в присвояване на близо 6 млн. лв. от дружеството.

Това са бившите му заместни­ци Георги Рогачев и Емил Анто­нов, ексшефката на снабдяване­то Лина Абланска и собственич­ката на фирма "Шибър" Мая Стоилова.

Според прокуратурата парно­то е било ощетено от 155 неиз­годни сделки с 9 дружества през 2003-2006 г. Те били сключени в нарушение на Закона за обще­ствените поръчки и на цени, много по-високи от пазарните, твърди обвинението.

Димитров каза вчера, че всич­ко зависело от шефовете на 4-те топлорайона в столицата. Той не контролирал как се изпълня­вали заповедите му да се обявя­ват конкурси за доставките. "Ако имате скъпа кола с 12 ци­линдров двигател, не върви на всеки цилиндър да сложите свещ от различен производи­тел" - така Димитров обясни за­що арматурата за ремонтите би­ла поръчвана на един и същ производител - фирма "Адамс".

Той дори подари на съдията Георги Колев собственоръчно нарисувана схема на ремонтите в дружеството.

Димитров допълни, че Мая Стоилова била представител на въпросната фирма за България.

Подсъдимият каза още,че бил подписал 6 хил. договора като шеф на "Топлофикация", но не помнел дали сред тях са тези, за които е обвинен.

Вчера съдът прие близо 30 счетоводни експертизи. Очаква се на следващото съдебно засе­дание съдът да произнесе присъда.


Снимка на две колони - Валентин Ди­митров из­тъкна пред магистрати­те, че по него­во време "То­плофика­ция" излязла на печалба.


27.02.2009 г., с. 8
Уволниха директора на парк „Витоша"
Шефът на природен парк "Витоша" Тома Белев е уволнен, съобщиха вчера от Държавната агенция по горите Освобождаването му е заради доклад на инспектората, уточни шефът на агенцията Стефан Юруков. В документа били описани 8 нарушения, но шефът на горските не си спомнял какви точно са те Не ставало обаче въпрос за злоупотреби, а по-скоро за занижен контрол в парка, обясни Юруков Като пример

той посочи и разрушаването на част от мо­рените на Витоша

Юруков каза още, че не можело Белев да се изявява като шеф на екологични орга­низации, а в същото време да не си върши работата в парка

Покрай разрушените морени в планината тлее скандал от няколко месеца Той плам­на между стопанина на съоръженията "Витоша ски" и шефа на природния парк след изглаждане на писта Тогава Белев обяви, че разчистването е незаконно, взривени и изринати с фадроми били голямо количе­ство морени и вулканични камъни в района на т нар писта Витошко лале.

Шефът на парка, който е и екоактивист, издава незаконни заповеди, които по­сле сам си отменя, за да ни бави, казаха обаче тогава ' от "Витоша ски" На 17 юни

миналата година Белев издава заповед, с която забранява всякаква строителна дей­ност и ремонти в обхвата на туристическа и ски зона "Алеко" Съгласно чл. 16 от Закона за горите обаче "Правото за учредяване на право на ползване на земи и гори от гор­ския фонд е от компетентността на МС, рес­пективно на председателя на Държавната агенция по горите" (24 часа)
27.02.2009 г., с. 8
Търговище е №1 по батерии за подводници
ПЕНЧО КОВАЧЕВ__________

Освен с Бербатов вече ще свързваме град Манчестър и с Търговище От ав­густ 2008 г производстве­ната линия за монтаж на батерии за подводници вече е преместена от Манчестър в нашия град.

Сега през март той ще вземе и технологичната линия на германския Ха-ген Така цялото производ­ство на батерии за подводници, включително и на атомни, на американската компания "ЕнерСис" ще бъде съсредоточено в Бъл­гария.

Търговище със своя за­вод "Енергия" става №1 в света по производство на батерии за подводници, за­яви изпълнителният ди­ректор Карлхайнц Сте­фан Има поръчки на 8 броя за Англия и по 2 за -Аржентина, Канада и Германия.

През май 2007 г. "Енер­Сис", най-големият произ­водител на индустриални батерии в света, купи "Енергия" АД за 13 милио­на евро. Освен батерии за

подводници завод има и специална програма за соларни батерии, която ще превърне страната ни в не­зависима при купуването на международна енергия и преди всичко газ.
27.02.2009 г., с. 9
Търсят нефт и газ в Плевенско
Три конкурса за търсене на нефт и газ в Плевенско и Врачанско откри вчера пра­вителството Те са за проуч­вания при Алтемир, Търнак и Пелово

Разрешенията за проучва­не са за 5 години Конкурси­те ще се проведат на 150 тия ден от

Срокът на разрешенията за търсене и проучване е 5 г от датата на обнародване на решението в официалния вестник на Европейския съ­юз

Вчера кабинетът разре­ши на министъра на иконо­миката и енергетика, а да сключи допълнително спо­разумение към концесион­ния договор за добив на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище " Елаците' Той е сключен с "Елаците-Мед" през 1999 г

С промените в договора е посочено и разпределение­то на 30% от концесионното плащане между общините, на чиято територия се нами­ра кариерата (24 часа)


27.02.2009 г., с. 9
НАЙ-ПЕЧЕЛИВШИ

„Мостстрой"

2,19 лв. +15,2%

НАЙ-ГУБЕЩИ

„Адванс екуити холдинг"

0,80 лв. -20%

„Мостстрой" отчете нетна печалба от 5 хил. Лв. за 2008 г Продажбите са за 22,6 млн. Лв.

„Адванс екуити холдинг" има пазарна капитализация от 28,8 млн. Лв.

На борсата вчера SOFIX отчете слаб ръст от 0,10% до 262 пункта Продадени бяха над 274 хил. акции или 4% от капитала на СИБанк срещу 29,3 млн. Лв.
27.02.2009 г., с. 9
Бивш шеф на Сметна палата на съд за конфликт на интереси.

Уволненият шеф на Сметната палата в Разград Севдалин Йорданов вчера бе из­правен пред съда Чрез фирмата на жена си той сключвал договори с кметове в областта за консултации как да управля­ват общинско имущество
27.02.2009 г., с. 13
Стоян Проданов, депутат от БСП
34 млн. са малко за голяма фирма, мъмрих управителя
Нямам време да се занимавам с обществени поръчки. Абсурд е да звъня на министър да ми ходатайства
Беше ми писнало от народни представители, които нищо не вършат

Бих се радвал, ако повече депутати имат компании

Не правя като колеги - да сменям пред избирателите луксозната кола с лада
CV

Роден на 8 август 1953 г в с Зимница

Строителен инже­нер Завършил е строите­лен техникум в Бургас, а през 1979 г ВИСИ, сега УАСГ

Бил е технически ръ­ководител, началник на отдел, има 14-годишен стаж като директор Ръ­ководил е държавната "Технострой инженеринг"

Депутат от 2005 г Член на комисиите по зе­меделие и бедствия и аварии

В сряда "24 часа" съ­общи, че "Технострой ин­женеринг 99", в която има 33%, за 4 г е спече­лила обществени поръч­ки за 34 млн. лв. В обе­динение с фирма на Юнал Тасим от ДПС пък е спечелила конкурс на земеделското министер­ство за ремонт на селски пътища


ВЯРА ИВАНОВА

VIVANOVAe24CHASA

- Г-н Проданов, как бихте реагирали, ако сте редови бизнесмен и конкурсът за публични средства, в който участвате, бъде спечелен от депутатска фирма?

- Кое определя фирмата като депутатска? Да не би компанията, в която имам 33 %, да печели всички про­цедури?

- Имате дял във фирмата ("Технострой инженеринг 99"), участвате в управле­нието.

- Имам участие от 1999 г. Според вашата трактовка би трябвало да е депутатс­ка от 2005 г. Дотогава ни­кой от акционерите не е бил депутат. Не може да има нито депутатски, нито партийни фирми. Това мо­же да го твърдят хора, кои­то не разбират от бизнес.

- В комисията за борба с корупцията има сигнал срещу вас и колегата ви от ДПС Юнал Тасим заради спечелен конкурс на земе­делското министерство.

- Да ни поканят и ще да­дем обяснение, ако е нео­бходимо.

- Подадени ли са декла­рации за конфликт на инте­реси при кандидатстването по тази обществена поръч­ка?

- Не съм подавал декла­рации, нито съм участвал в процедура, нито съм знаел кога е била. За над 99% от процедурите аз дори не научавам. Разбирам постфактум, когато се видя с управителя Дойчо Дойчев, който е от 1999 г. Дори и тогава аз не бях управител. Бях на други фирми, но из­лязох, когато станах наро­ден представител. От тога­ва почти не се занимавам с оперативните въпроси на фирмите, които съм пред­ставлявал или имам учас­тие. Умишлено.

- А този 1% от поръчки­те, за който знаете?

- Научил съм, че е имало. Фирмата работи по обек­ти, интересувам се какво се върши Аз съм акционер, трябва да зная какво става във фирмата, но нямам управленски функции, не подписвам, не участвам в преговори

- Не виждате ли кон­фликт на интереси в това, че сте член на земеделска­та комисия, а фирма с ваше участие печели поръчка на земеделското министер­ство?

- Какво общо има земе­делската комисия с поръч­ките?

- Най-малкото имате по­глед върху ставащото в сектора.

- Земеделската комисия

пише закони, не се занима­ва с процедури. Нито една комисия и никой депутат не се занимава спроцедури.

- Остава обаче съмнение за политическо влияние, което потенциално може да се упражнява.

- Това означава, че всич­ки народни представители, фирмите им, семействата им, не трябва да работят. Във фирмата съм от 1999 г., когато не съм имал на­мерение да ставам народен представител.

Бих се радвал, ако повече депутати имат фирми и те работят

Говори се, а най-много вие, журналистите, крити­кувате, че България не ус­воява еврофондовете.

В конкретния случай ко­легата Юнал Тасим е участ­вал с управителя на "Тех­нострой инженеринг" в два дребни проекта, доколко­то разбрах от вашата ме­дия, в Кърджалийско. Го­ворих с управителя и той ми каза, че е направил до­говора, защото "Техно­строй инженеринг" е голя­ма фирма и така са покри­ли критериите за капацитет. От вашия вестник нау­чих и че има решение на КЗК, с което се отхвърля жалбата на друг участник. Това означава, че процеду­рата е била обективна. От " 24 часа" научих и че за 4 г. "Технострой инженеринг" е работила по процедури за 34 млн.

Това е малко за тези огромна фирма

- по 8 млн. на година. Тя има капацитет между 30 и 40 млн. лв. Дори вчера ка­зах на управителя, че не съм доволен от работата му.

- Явно е трудно в пътния бизнес, където има фирми със силни позиции.

- Значи аз не съм употре­бил позиция, след като и 2004 г. фирмата е усвоила 9 млн., а тогава не съм бил депутат.

- А защо станахте?

- Беше ми писнало от де­путати, които нищо не вър­шат. Дори не ходят при из­бирателите си в моя район.

- Вие ходите ли?

- Редовно. Имам по­стоянно работещ офис, съ­трудничка. Всяка година правя отчет в Ямбол за свършената работа. За безакцизното гориво на­пример (за земеделските производители - б р ) съм внасял 14 пъти предложе­ние. Не се хваля, искам да кажа, че нямам време да се занимавам с процедури. Да ходя във ведомство, да се разправям с чиновници или да звъня на министър да ми ходатайства. Това е пълен абсурд.

- Декларирали ли сте участието си във фирми?

- Разбира се, в Сметната палата. Участието ми не може да се скрие, има реги­стри. Избирателите ми знаеха, че съм заможен. Бях четвърти при пет ман­дата. Не съм правил никога фалшификации, като ня­кои колеги, които

отиват от София до районите си с луксозни коли, а там се качват на ниви и лади

Аз карам моите автомо­били и избирателите ми в Ямболско знаят, че ги имам, преди да стана депу­тат.

- Къде са допирните точ­ки между бизнеса и депута­тите?

- Допирната точка е единствено, че човек, кой-

то се е занимавал с бизнес и е плащал заплата на стоти­ци, знае много добре за какво става въпрос. Кога­то приемаме закони, знаем какви са усилията в бизне­са. Говоря за сериозния -този, който си плаща данъ­ците, осигурява работни­ците, дава стипендии за обучение на висшисти, ин­вестира.

Бизнесмените ги деля на няколко категории - данъ­коплатци, измислени и та­кива в сивия сектор, които не познават нито платежни нареждания, нито фактури и банковата система. Ра­ботят с чували. Тези са най-лошата част. Не случайно по време на нашето упра­вление приехме облекчен данък за корпоративно облагане от 10%. Една от идеите на предложението, на което съм съвносител, бе да изкараме сивия биз­нес на светло. Освен това държавата се включи в осигурителната тежест. Не е тайна, че част от за­платата се плаща в рамки­те на осигурителната те­жест и допълнително в плик Това намаля. Бизне­сът, който в началото тръгна хаотично, с пещер­но натрупване на капита­ли, започна да придобива по-европейски вид.

- Парцелиран ли е пътни­ят бизнес на райони, в кои­то определени фирми са силни?

- Не. Очаквахме, че от ЕС ще влязат огромни су­ми. В един момент пирами­дата щеше да се обърне и това ще стане някой ден -предлагането да е по-голя­мо от търсенето и възмож­ностите на строителните компании. Не се случи, тъй като финансирането по ня­кои програми се преуста­нови. Но не само заради т.нар. корупционни скан­дали и схеми в пътния фонд, САПАРД.

- Заради конфликт на ин­тереси.

- Не само. Тръгна се от това понятие, но все още нямаме приет закон.

- Заради което ЕК ни критикува.

- Никой не може да каже какъв ще излезе законът след 2 месеца. Но във вида, в който беше, излизаше, че само защото познавате ня­кого, имате конфликт на интереси.

Затова и го спряхме, за да го преработим и да стане действащ

Има много закони, кои­то не работят. Например за мелиорациите. В следва­щия парламент това е едно от първите неща, които ще направи комисията по земе­делие. Вината за спиране на евросредствата обаче не е само в България.

- А къде?

- Заради кризата. ЕС няма пари. Непрестанно орязват -от нас, от Румъния. Понеже най-много ресурси трябва­ше да дойдат у нас като ново-присъединена страна е най-лесно да ни обвинят в коруп­ция. Такава има във всички европейски страни и САЩ
Портретна снимка на три колони


27.02.2009 г., с. 16
До 10.Х. антики и иманяри на светло
Археологията вече е публична държавна собственост
ЛИЛЯНА КЛИСУРОВА

LKUSUROVA@24CHASA BG

До 10 октомври всички антики трябва да излязат на светло В този срок колекционерите са длъжни да поискат идентификация и регистрация на притежаваните от тях движими археологически културни ценности

Това е разписано в Закона за културното наследство, който депутатите приеха окончателно на второ четене вчера Със закона ще бъде спряна ширещата се търговия с националния интерее през последните 10 г , заяви шефката на комисията Нина Чилова от НДСВ

Текстовете обаче бяха приети с гласо­вете на около 70-80 депутати Червени­те масово напуснаха залата и не участва­ха в гласуването, макар да има полити­ческа договорка за подкрепа на закона между Сергей Станишев, Ахмед Доган и Симеон Сакскобургготски

Всички движими и недвижими архео­логически ценности вече са публична държавна собственост, е разписано още в закона

С последните поправки от вчера депутатите разрешиха на ве­роизповеданията да извършват ри­туали в храмове, които са от нацио­нално и местно значение, при спазва­не на режимите за опазване на памет­ниците, ако те са единствени в съо­тветното населено място Това ще става до момента, в който получат

държавна или общинска земя за по­строяването на нов Този текст бе прокаран в закона по искане на ДПС Законът влиза в сила от 10 април, защото до тази дата се очаква да бъ­дат приети и промените в Наказател­ния кодекс, които засягат иманярите и незаконната търговия с антики
Намериш предмет -до 7 дни в музея
Всеки които намери антика е длъжен до 7 дни да уведоми най-близкия музеи Ако тя бъде идентифици­рана като културна ценност - остава във фонда на му­зея, а откривателят и получава възнаграждение

Разписват се критерии за онези които искат да из­вършват разкопки и теренни проучвания на археологи­чески ценности Разрешение ще се издава от министъ­ра на културата само на магистри по история и архео­логия с най-малко 2 г професионален опит в извърш­ването на теренни проучвания които имат договорни отношения с културна, научна или университетска ин­ституция и след представянето на писмена препоръка от хабилитирано лице по съответния профил в археоло­гическата наука Разрешението ще е за срок от 1 г


Продажбата вече на търг
Забранява се търговията с движими археологически културни ценности, кои­то бъдат определени като национално богатство Извършените сделки в нару­шение на закона ще се обявяват за ни­щожни

Движимите археологически културни ценности, които не са национално богат­ство, вече ще се продават само на търг и в нумизматичните дружества, а не в ан­тиквариати На търг могат да отиват са­мо антики,които са идентифицирани и регистрирани За търгуване с неиденти­фицирани и нерегистрирани движими културни ценности глобата е до 10 000 лв. , а за ЕТ и юридическо лице - до 15 000 лв.

За културните ценности - национално богатство, това може да става само след писмено уведомяване на министъра на културата В този случай държавата има право да ги придобие като първи купувач чрез министъра Ако не го направи до 7 дни от уведомяването, може да бъде из­вършена сделка с друго лице

Ако антиката е национално богатство и за продажбата й не е уведомен министъ­рът на културата - глобата е от 30 000 до 50 000 лв. а за ЕТ и фирма - от 40 000 до 60 000 лв.

Съхранението на културни ценности и извършването на търговска дейност с тях не могат да се осъществяват в едни и съ­щи помещения заедно с други вещи, с които се търгува
Пускат Перперикон на концесия
Недвижимите културни ценности - държавна и об­щинска собственост могат да се предоставят на конце­сия В тази графа влизат и непроучени археологически резервати като Перперикон

Концесията за недвижима културна ценност се дава за 20 г с възможност за продължаване още 15 г Тя може да включва извършването на строителни и мон­тажни работи само ако са съвместими с режимите за опазване на съответната недвижима културна ценност - като инфраструктура сгради съоръжения и преме­стваеми обекти, свързани с управлението поддържане­то и експлоатацията на обекта на концесията

Остава забранена обаче концесията за културни ценности от световно значение като Царевец и архео­логически резервати като Плиска и Преслав както и за музеи и за религиозни храмове

|

Обявяват се гърнета, ритони, обеци и монети


На светло излизат всички движими ар­хеологически културни ценности - ан­тични предмети като гърнета, ритони, глинени фигурки, лампи златни обеци, фиби и бижута, върхове на стрели и ко­пия Също монети и печати отпреди 1800 г

Всеки притежател на археологическа находка е длъжен да подаде в регионал­ния музей или НИМ декларация, в която описва вещите си, като представи документ за собственост и посочи произхода им и спосо­ба за тяхно­то придоби­ване За

монетите и монетовидните предмети ка­то печати и пломби идентификацията и регистрацията се прави и от нумизматич­ните дружества които са регистрирани към МК Които държи антики, без да ги регистрира, го чака затвор до 4 г

Всеки колекционер ще трябва да под­държа регистър, които трябва да съдържа описателен и фотографски каталог на всяка една от вещите му. Няма да се изисква задължителна идентификация и регистрация за наслед­ствени пендари, картини, народни носии, традиционни музикални предмети Копекционерите ще ги регистрират само, ако искат да търгуват с тях

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница