3 5 октомври 2009 г. Тема: здравеопазване 150 лекари гледаха очни операциистраница1/3
Дата14.08.2018
Размер379 Kb.
  1   2   3
3 - 5 октомври 2009 г.

ТЕМА: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ


150 лекари гледаха очни операции
Емилия КАРААБОВА

Над 150 офталмолози на­блюдаваха вчера 'на живо най-новата технология за. премахване на катаракта (перде) на окото. Това е за­боляване, което предста­влява помътняване на ес­тествената леща (кристалина).

На седем пациенти бяха имплантирани последни модели вътреочни лещи -моноблокови, мултифокални и афакични. Операциите бяха извършени с уникален за страната апарат за катарактна хирургия - аван­гардната факомашина е снабдена с технология „Уайт стар" (б. р. - „Бяла зве­зда"), която не позволява повишаване на температу­рата над 32 градуса по вре­ме на операция.

Това снижава до мини­мум рисковете от следопе­ративни усложнения и ус­корява възстановяването на зрителната острота. Се­минарът бе в болница „Токуда" и бе кредитиран от ле­карския съюз.
Затвориха цяло отделение заради лекарка в отпуск
Цветелина Георгиева

Лекарка - акушер-гинеколог, излезе в отпуск и заради нея цяло отделение в болницата във Велики Преслав спря да работи.

Д-р Йошенка Ненчева не била ползвала отпуск поне 4 г. и си взела един месец, през който родилките ще се извозват до Шумен от линейки на Спешна помощ. Възможно е обаче единствената лекарка да не се върне и тогава отделението, в което годишно се израждат към 200 бебета, ще бъде закрито.

Търсят се лекари, поне двама, защото трябва да има денонощно присъствие, обясни шефът на болницата д-р Милчо Мавродинов. Заплатата стига до 900 лв. с извънредните часове, казаха от ръководството. Кризата е не само за лекари, но и за акушерки, иначе се налага да се викат външни медицински специалисти.
Обединяват три болници под шапката на ВМА?
Евгени Генов

Военномедицинска академия, клиника “Лозенец” (бившата Правителствена болница) и МВР болница да се обединят в едно под шапката на ВМА, обмисля правителството, научи “Труд”. Идеята все още е в суров вариант и нямало гаранции, че ще бъде претворена в управленско решение.

“И аз съм чул за такава идея, но доколкото ми е известно, няма никакво решение. Само това мога да заявя”, каза за “Труд” шефът на ВМА ген. Стоян Тонев. “Не съм чувал за такова нещо и не мога да го коментирам”, каза д-р Любомир Спасов, шеф на “Лозенец”.

Проектът за нов здравен закон предвижда в страната да има осем високотехнологични болници със съвременна апаратура и отлични специалисти. Две от тях ще са военни- тези във Варна и София. Ген. Тонев отрече слуховете, че ще се закриват армейските клиники в Сливен, Плевен и Пловдив.

През март догодина България ще изпрати военно-полева болница в Афганистан. Експертна група е огледала няколко места, където да се дислоцира. Болницата ще бъде на държавна издръжка. Според предварителни изчисления само за транспортирането й до Афганистан трябват около 3 млн. евро. Но се очаква НАТО да поеме част от финансирането.


Французин оперира коляно във Варна
Уникална операция за пластично възстановяване на предна кръстна връзка на коляното бе извършена вче­ра в университетската бол­ница "Св. Марина" във Вар­на.

Тя бе направена от извест­ния френски ортопед-хирург д-р Давид Дежур в екип с бъл­гарски специалисти. Този тип операции водят до максимал­но анатомично възстановява­не и кратък болничен престой на пациента, обясни д-р Де­жур. По думите му такива ув­реждания на коляното се сре­щат често сред спортистите. Операцията е по нова техно­логия - с импланти, които се резорбират от организма. Па­циентът е 41 -годишен варненец, любител скиор, допълни изпълнителният директор на "Св. Марина" проф. Красимир Иванов. Той уточни, че в бол­ницата има подготвени специ­алисти, които сами могат да извършват такъв тип интер­венции. Иванов каза, че пред­стои в лечебницата да бъде разкрито отделение по орто­педия, което на по-късен етап ще прерасне в клиника.
5 нови стаи за АГ болница
5 допълнителни стаи с 10 легла за родилки бя­ха разкрити в акушеро-гинекологичното отде­ление в най-новата бур­гаска болница „Дева Ма­рия".

Оказа се, че условията, които предлагаме тук, до момента са били непозна­ти за повечето български жени, коментира собстве­никът на болницата Се-мир Абумелих. Според болничните регистри от 8 септември до вчера са се родили 45 бебета, а роди­телите им са от Варна, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Пловдив, Бургас и дори от София. Служи­телите в болницата започнали да се чудят как­во да направят за голе­мия наплив от родилки, тъй като в здравното за­ведение имало едва 20 легла. Ето защо броят, на леглата незабавно бил увеличен на 30. МБАЛ „Дева Мария" беше отк­рита на 28 август, а пър­вото бебе - Марая - се ро­ди на 8 септември.
Учат роми да бранят здравните си права
Обучение по застъпничество на здравните права за роми започна вчера по инициатива на център "Амалипе".

Семинарът стартира във ваканционно селище "Ма­настира" и ще продължи до 10 октомври. Участни­ците ще посетят и ромските квартали в Сливен и Стара Загора. Целта на обучението е да направи включилите се в инициа­тивата студенти успешни

застъпници на правата на ромите в здравеопазване­то. По време на обучение­то ще бъдат представени начините за застъпничество и информация за здравните проблеми на циганите и по-специално на ромските жени.

Стипендиантската програма иска да стиму­лира включването на ро­ми във висшето медицин­ско образование като предпоставка за подобряване на здравните ус­луги в общността им. Програмата се провежда съвместно от Стипенди­антската програма на Фонда за ромско образо­вание в Будапеща и про­ект „Ромско здравеопаз­ване" на институт „Отво­рено общество" - София. В изпълнението на проек­та участват още Минис­терството на образовани­ето и Министерството на здравеопазването.
Търсят лекари за Видинско
22 са незаетите ле­карски места в общи­на Видин, съобщиха от тамошната здрав­на каса. Селата Бела Рада, Гъмзово, Рупци, Антимово, Салаш, Тополовец и Долни Лом не се обс­лужват от нито един общопрактикуващ лекар, който да се намира във въпрос­ните населени места. От здравната каса изказаха надежда, че ще се намерят квалифицирани ли­ца, които да запъл­нят свободните пози­ции.


Здравната каса разкри Хотел се прави на болница

Лекари идвали само през уикенда или веднъж в месеца
ДЕЯНА ПАВЛОВА

Четиризвезден СПА хотел във Велинград се прави на болница -привлича пациенти с програми по хирургия, кардиология и дерматология, а всъщност няма дори кабинети за лекарите.

Всичко това лъсна след съвместна проверка на контролния екип на Националната здравноосигурителна каса и експерти на регионалната й структура.

Услуги


В рекламите на хотел "Бор" пише, че той мо­же да предложи на па­циентите си най-раз­лични медицински програми по здравната каса. Сред тях са рехабилитация, кардиоло­гия и функционални из­следвания, дерматоло­гия, хирургия и клинич­на лаборатория. Спо­ред удостоверение, из­дадено от Регионалния център по здравеопаз­ване (РЦЗ), той би мо­гъл да извършва дори и акушеро-гинекологична дейност.

На сайта на хотела към всяка програма е написано какви са услу­гите, които се извърш­ват по нея. Например към кардиология има денонощно проследя­ване на промените по ЕКГ и изследване на клапите и функциите на сърцето. Хирургията включва лечение на хе­мороиди, козметични операции на кожна и подкожна тъкан. Дер­матологията пък пред­лага премахване на доброкачествени кож­ни тумори. Всички тези дейности според тях ще се поемат от касата, ако пациентът вземе от личния си лекар нап­равление №3.

Нередности

Хотел „Бор" има до­говор с районната здравна каса (РЗОК), който е сключен на ба­зата на удостоверени­ето от Регионалния център по здравео­пазване (РЦЗ) на 27 юли. Според докумен­та от РЦЗ хотелът мо­же да осъществява специализирана доболнична помощ и има необходимата база за това. Когато специа­листите на НЗОК оба­че отишли на провер­ка, забелязали куп не­редности.

Оказало се, че в хо­тела няма нито един обособен кабинет ни­то за хирург, нито за кардиолог или дерма­толог. Нямало къде да се преглеждат паци­енти. Там липсвала и хирургична маса, на която да се извършват уж предлаганите опе­рации. Имало апарат за ЕКГ, но той се на­мирал в помещението за физиотерапия.

Също така здравната каса не заплаща програми, както твър­дели от „Бор", а покри­ва пакети от дейности. Друга нередност има и с направление №3, което според хо­тела може свободно да се вземе от личния лекар. Всъщност то не се дава по желание, а се издава след прег­лед от джипито или от специалист само ако те преценят, че паци­ентът има нужда от специализирана по­мощ.

Липси

В клиничната лабо­ратория на хотела пък липсвали някои реак­тиви, които са задъл­жителни за извършва­не на изследванията, покривани от касата.Несъответствие има и при лекарите. От агенцията, която уго­варя пакетите с услу­ги, твърдят, че кардиологът е на разположение денонощно. В същото време с него и с хирурга са сключени договори само за уи­кендите. Дерматоло­гът пък има посеще­ние всяка първа събо­та от месеца.

Проверката показа­ла, че единственото, което отговаря на всички изисквания, бил центърът за рехабилитация. Именно по тази програма била отчетена и единстве­ната дейност по дого­вора с НЗОК.

Проверката на хоте­ла продължава, а след края й от НЗОК ще сезират Комисията за защита на потреби­теля и Министерство­то на здравеопазване­то.

Проверка


От "Телеграф" напра­вихме изненадваща проверка на хотел „Бор". Там отказаха да ни пуснат в медицинс­кия им център.


Четиризвезден СПА хотел във Велинград се прави на болница - привлича пациенти, а дори няма лекарски каби­нети (виж стр.11).
Как ли лекуват в хотела без лекари? Вероятно пер­соналът иззема техните функции с помощта на народ­ните рецепти. И баба знае, а вероятно и вие сте разб­рали от нея, че ракията сваля кръвното, а виното го качва. Или беше обратното? А дейността на сърцето и първолак може да установи - притискате два пръста към китката и засичате времето и ударите. За съжале­ние само лекарите знаят какво е точното съотноше­ние, но винаги можете да сравните със собствените показатели. Всички сме гледали "Спешно отделение" и "Д-р Хаус" все пак. Колкото до акушерския кабинет -моля, жените да се чувстват свободни да раждат къ­дето им е угодно. С рехабилитацията е най-лесно -пускате щорите в хотелската стая и спите цяло дено­нощие. Касата ще поеме тази процедура. Прегледите са във фоайето или на паркинга. Все пак имате шанс да бъдете прегледани - в един единствен уикенд в ме­сеца, когато идват специалистите и развалят купона.

Затворете този хотел, преди някой да е пострадал от опасната игра на чичо доктор.
Тръгват частните здравни каси
Промените в Закона за здравното осигуряване, които засягат доброволните фондове и НЗОК, ще бъдат приети до края на годината и от 1 януари 2010-а ще се изпълняват. Останалите реформи ще бъдат разписани във времето - някои още в началото на следващата година, други през 2011-а.

Така здравният министър Божидар Нанев обяснява пред столичен седмичник кога най-после ще започнат реформите в системата. "За мен по-трудната част е формулирането им на хартия. Да облечеш една идея във форма да бъде приложена, е отговорна работа. А в момента, в който вече има разписани регламенти, реализирането става лесно", казва още той. Здравеопазването ще има балансиран бюджет за 2010 г., т.е. средствата, които се дават на сектора и се събират от здравни вноски, ще се изразходват само за здравеопазване. Без да се формират излишъци или да се трупат резерви. Никой обаче не може да прогнозира каква ще е събираемостта, признава министърът. Затова той иска цялата осигурителна вноска от 8% да влиза в бюджета на Националната здравна каса.
Лекарства ще се поръчват по пощата
Николай Марченко

Държавните пощенски станции ще се превърнат и в логистични центрове, в които хората от отдалечени селища ще могат да си плащат сметките и данъците, да поръчват стоки и да доставят дори лекарства, съобщи пред "Сега" шефът на дружеството Енцислав Харманджиев.

"Предстоят конкурси за избиране на инвеститори, които ще имат възможност за акционерно участие с дял не повече от 49% във всяко дружество, като "Български пощи" ще разполага с контролен пакет в него", уточни още той. Идеята за сключване на договори с частни партньори за тези дейности, лансирана още в петък транспортният министър Александър Цветков. Той уточни, че една от идеите всъщност е пощите да предлагат в по-малките селища всички досегашни постижения на т.нар. електронно правителство. Това означава плащане на данъци през интернет, подаване на различни молби до ведомства, които могат да се направят през глобалната мрежа и т.нат. Другата възможност е в пощенските станции да се плащат и сметките за ток, вода, телефон, кабелна телевизия и др., тъй като почти всички предприятия, които ги предлагат, вече позволяват разплащанията да стават и през глобалната мрежа. ЧЕЗ и EVN например имат вече подобни договори с "Български пощи". Пощите ще доставят и лекарства.


Все повече млади българки са с инсулт

Само миналата година над 52 хил. души у нас са получили удар
АИДА ПАНИКЯН

У нас всеки 4-и или 5-и мъж и всяка 4-а или 5-а жена получават исхемичен инсулт, докато в Европа умира всеки 10-и мъж и всяка 7-а жена. През 2008 г. 52 590 души у нас са получили удар, сочат данните на Националния център по здравна информация. Около 290 души на 100 000 население умират от инсулти у нас, докато в ЕС умират 68 на 200 000. Това съобщи доц. Ирена Вълчева - национален консултант по неврология по време на четвъртата среща на Българската асоциация по невросонография и мозъчна хемодинамика. Тревожната тенденция за увеличаване на инсултите при хора под 55 г. и преобладаващо жени, съобщи проф. д-р Екатерина Титянова, ръководителка на клиниката по функционална диагностика на невралната система при ВМА.

Преживелите инсулта пациенти са с инвалидност от 50 до 75%. "Тези хора са не просто инвалиди, те са зависими, защото немалка част от тях губят говора си, парализират се части от тялото им, настъпва ранна деменция", коментира неврологът доц. д-р Бойко Стаменов, ръководител на катедрата по неврология в Медицинския университет в Плевен.

Един от съвременните методи на лечение на инсулта е тромболизата. Тя може да се прилага при пациенти с удар от 18 до 75 г., а в Европа и до 80-годишна възраст. Благодарение на нея пациентът не се инвалидизира. За пръв път у нас е приложена през 2005 г. и има специална клинична пътека. Оттогава до момента са направени общо 150 тром-болизи, което е под 1% от лечението на инсулти. Независимо че в страната са акредитирани 34 лечебни заведения за провеждане на този метод на лечение, той реално се извършва в не повече от 1/3 от тях.

Като всеки метод на лечение и тромболизата не може да се прилага при всеки пациент. Най-важното условие за приложението й е пациентът да стигне до съответното лечебно заведение до 3 часа след първите симптоми на удара - заваляне на говора, усещане за изтръпване на крайници от едната страна, изтръпване на лицето. Тъй като симптомите на хеморагичния инсулт (мозъчен кръвоизлив) и на острия исхемичен са сходни, необходима е прецизна диагностика, поясняват специалистите.

Австрия е страната с най-широко прилагане на този метод на лечение. В страната обаче има и специално организирани отделения в лечебни заведения, оборудвани със съответната апаратура и обучени екипи. Организацията е такава, че всеки един пациент до може до 60 мин. да бъде транспортиран до най-близкото отделение. Благодарение на тази организация с близо 8% по-малка е инвалидизацията при преминалите лечение в такива отделения, отколкото при пациенти, лекувани в обикновени неврологични клиники, поясни гостът на форума проф. Курт Нидеркрон - член на изпълнителния комитет на изследователската група по неврология при Световната федерация по неврология. С още 1% се намалява инвалидизацията на пациентите, ако се приложи и тромболиза, допълва проф. Нидеркрон.

Българските специалисти подчертават острата необходимост и от спациализирани заведения за долекуване и рехабилитация на пациентите, пострадали от инсулт.


Доклад на Световната банка: Рестарт за здравната реформа
Десислава Николова

Стара апаратура в болниците, опашки пред лекарските кабинети и недоволни пациенти - това са "националните особености" на българската здравна система

Джипитата да се превърнат в реален филтър за движението на пациентите в здравната система; здравната каса да работи само с качествени болници, а на останалите да има право да отказва договори; действащият лекарствен списък да се съобрази с бюджета на касата и ако се наложи, да се върнат листите на чакащите за скъпоструващи медикаменти. Това са част от предложенията на Световната банка (СБ) в последния й анализ на здравната система в България от септември. Повечето от тях съвпадат с идеите на Министерството на здравеопазването за реформиране на системата.

Според експертите на банката са необходими по-сериозни промени в три ключови области - първичната медицинска помощ, болничният сектор и лекарствената политика.

Извън тях те препоръчват спешни мерки за стабилизиране на бюджета за здравеопазване в периода на кризата. В понеделник депутати от ГЕРБ внасят в парламента първите промени в закона за здравното осигуряване, подготвени заедно с екипа на Божидар Нанев. Те целят да се увеличи събираемостта на вноските и да се стабилизира финансово секторът. Според експертите на СБ спешните мерки са важни, защото удовлетвореността на българското общество от здравната система е на едно от най-ниските нива в ЕС.

Личните лекари - бариера срещу по-високите разходи

Според експертите на банката смятаната за най-реформирана система - тази за първична медицинска помощ, отново се нуждае от реформи. Разходите на здравната каса за личните лекари са ниски, а начинът на заплащане (главно на брой пациенти) не стимулира качеството на услугите. В резултат, вместо да се стремят да лекуват пациентите си, джипитата ги препращат към специалисти и болници, за което свидетелства прекомерно високото ниво на издадените направления.

В момента разходите за първична медицинска помощ са около 8% от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), което е наполовина в сравнение с нивото им в Западна Европа.

Като проблем се посочва и липсата на квалификация на общопрактикуващи лекари при повечето джипита. Изискването за придобиването й в България досега се отлага многократно, последно срокът е 2015 г.

В резултат българите не вярват на личните лекари, пропускат профилактични прегледи и директно търсят услугите на специалистите.

Банката препоръчва заплащането на джипитата да се обвърже по-сериозно с резултатите от дейността им, за което може да помогне вече действащата информационна система на здравната каса.

Проблемът "болници"

Между 2002 и 2007 г. броят на приетите пациенти в болниците се е увеличил с 33%, а средните разходи за всеки отделен случай - с 44%. За същия период броят на болниците се е увеличил от 300 до над 400, а общите разходи са се удвоили, констатират експертите на СБ в доклада. Според тях броят лечебни заведения и разходите за поддържането им надхвърлят европейските стандарти.

Много от новите участници на пазара са специализирани лечебни заведения, които са предпочели да се съсредоточат върху най-доходоносните услуги. Съществуващите болници също разкриват нови отделения, за да сключват допълнителни договори със здравната каса.

За да се промени това, от банката препоръчват като основен приоритет да отпадне задължението на касата да сключва договор с всички нови лечебни заведения.

Друг постоянен проблем е високият процент пациенти, които се прехвърлят от болница в болница, което означава, че първото лечебно заведение не е могло да ги излекува. Успешен опит за ограничаването по принцип на хоспитализациите е изиграло въвеждането на годишни лимити за болничните бюджети през 2007 г., отчита банката.

Експертите препоръчват да се промени начинът на финансиране на болниците - по диагностично свързани групи, а не по клинични пътеки. В доклада се предлага още независим орган да лицензира и акредитира болниците.

Подобна промяна предвижда в дългосрочен план Министерството на здравеопазването.

Няма пари, няма лекарства

Специалистите на Световната банка определят въвеждането на новия позитивен лекарствен списък като нещо положително, но отбелязват, че той не е съобразен със средствата за медикаменти в бюджета на здравната каса. Затова от институцията препоръчат бюджетът да се балансира, като се намали процентът от цената на лекарствата, покриван от НЗОК.

Тази препоръка обаче се сблъсква с проблема, че и в момента плащането за лекарства със собствени средства на пациентите е на много високо ниво. Българите харчат допълнително от джоба си 1.2 млрд. годишно, докато обществените фондове плащат медикаменти само за около 500 млн. лв. Това означава, че общото ниво на покриване на лекарства от обществени фондове (НЗОК, МЗ и болниците) в България вече е доста ниско в сравнение с други страни – около 44% от разходите, докато в повечето европейски страни е средно 83%.

Според експертите на банката вече се контролира неправилното предписване на лекарства (изписване на много и/или прекалено скъпи), но няма достатъчен надзор над медикаментите, които болниците си доставят директно (като цени или параметри за използването им). Според банката решаването на въпросите за достъп до лекарства може да окаже съществено влияние върху удовлетвореността на населението от системата на здравеопазване като цяло.


Спешни реформи в сектора

Препоръки на банката

- Стабилизиране на бюджета за лекарства, включително чрез повторно въвеждане на списъците с чакащи.

- Резервите на здравната каса да се използват благоразумно за покриването на дефицити, не само за болничната помощ както досега.

- Задържане на цените за прегледи и лечение през 2010 г. дори намаляването им за някои клинични пътеки, чието ползване се е увеличило необосновано.

- Отлагане за след кризата на реалното закриване и преструктуриране на болници, като успоредно се даде ясен сигнал за бъдещото им реформиране. През това време да се подготви как ще се осъществи преходът - например мерки за транспортиране на населението в близките райони, последици за болничния персонал, възможно превръщане на закритите болници в заведения за долекуване.

Идеи на ГЕРБ

- Неплатените здравни вноски да се третират като неплатени данъци със съответните последици - глоби и ограничаване на пътуването в чужбина.

- Въвеждане на ежемесечни декларации за дължимите суми от самоосигуряващите се.

- Повишаване на прага за повторно влизане в системата на нередовните платци (от 12 на 36 месечни вноски), но и възможност за разсроченото им плащане.

- Създаване на нова контролна структура - агенция за медицински одит, която ще събира и парите от глоби.
Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница