34 общи съчинения по правоДата09.06.2017
Размер84.02 Kb.
(34) ОБЩИ СЪЧИНЕНИЯ ПО ПРАВО

34(47)/М75 Михайлов, И.С. и др. Оснвы советского права / И.С.Михайлов, Е.Н.Ефимов. - Москва: Юридическая литература, 1984

34(47)/Н31 Научные основы советского правотворчества. - Москва: Наука, 1981

34(47)/О-83 Основы советского законодательства: для системы партийной учебы. -3 доп. и перераб. изд. - Москва: Издателяство политической литературы, 1976

34/(094.4) Prace.Zakonik Zakonik Prace a predpisy souvisici. - Praha, 1965

34/(094.4) USA. Laws etc. Code of Federal Regulations: Title 20. - Washington: U.S.Government Printing Office, 1961

34/(094.4) България. закони и др.пр. Устав на Съюза на юристите в България. - София: б.м., б.г.

34/(094.4) Йочев, Евгени. Законодателството в Царство България: 1879 - 1944 г.: Конституция, закони, мотиви, доклади, укази, наредби, наредби-закони / Евгени Йочев. - София: Отворено общество, б.г. - (История на Българската държава и право)

34/(094.57) England. Laws etc. Halsnury's Laws of England: part 1 -. - 4 ed. - London: Butteworths, 1991 - part 1. vol. 1 - 21. - 1991 part 2. vol. 22 - 52. - 1991 vol.6. Choses in Action. Clubs. Commons. Commonwealth and dependencies. - 1991 vol. 23. Income Taxation. - 1991 vol. 55. 1990 Consolidated Index (A - H). - 1991 vol.56. 1990 Consolidated Index (I - Z). - 1991 vol. 56. 1990 Annual Abridgement. - 1991

34/(094.57) The Digest: Annotated British, Commonwealth and european Cases. Vol 1 -. - 2 reissue. - ondon: Butterworth Co. Ltd, 1991 vol.5 (2). - 1991 vol.4 (2). Bankruptcy and Insolvency. - 1991 vol.36 (4). Patents and Inventions (Parts7 (2)). - 1991 1993. Cummulative Supplement. - 1993

34/(094.57) Върховен съд. Съдебна практика: книга I: 1929 - 1930 / съст. Гендо Цукев. - София: Независимост, 1930

34/А50 Алексеев, С. Правото и преустройството: Въпроси, размисли, прогнози / С. Алексеев; прев. от руски Сергей Влахов. - София: Наука и изкуство, 1988

34/А66 Андреев, Михаил и др. История на българската феодална държава и право / Михаил Андреев, Фани Милкова. - фототип. изд. - София: Софи-Р, 1993

34/А66 Андреев, Михаил. История на българската буржоазна държава и право: 1878 - 1917 / Михаил Андреев. - фотот. изд. - София: Софи-Р, 1993

34/А97 Аузнер, Гидеон. Правосъдие в Йерусалим: Делото "Айхман" / Гидеон Аузнер. - София: Сиела, 2002

34/Б12 Бастиа, Фредерик. Законът / Фредерик Бастиа. - София: ИК "Мак", 2005. - (Библиотека Либертариум)

34/Б36 Беляев, И.Д. История русского законодательства / Иван Беляев. - Санкт-Петербург: Лань, 1999

34/Б44 Библиография на българската правна литуратура9.IХ.1944 -31.ХII.1984 / ред. Васил Мръчков. - София: БАН, 1989

34/Б53 Бобчев, Стефан. История на старобългарското право / Стефан Бобчев. - София: Албатрос, 1998

34/Б60 Бойчев, Георги. Юридическа отговорност / Георги Бойчев. - София: Юриспрес ; София: УИ Климент Охридски, 2003

34/Б84 Медиацията: Препоръки на Съвета на Европа. - София: Сиби, 2003

34/Б92 Bulgaria and the European Union: Towards an Institutional Infrastructure. - Sofia: Center for the Study of Democracy, 1998

34/Б92 България и Европейския съюз: Институционална инфраструктура. - София: Център за изследван на демокрацията, 1998

34/В26 Василев, Васил Т. Нищо измислено, нищо случайно: Народният съд . . някъде в България / Васи Т. Василев. - София: ИК Христо Ботев, 1999

34/В42 Величков, Константин. В тъмницата: Спомени от 1876 / Константин Величков. - София: БЗНС, 1977

34/В46 Венедиков, Петко. Спомени / Петко Венедиков. - София: ИК "Проф.Петко Венедиков", 2003

34/В75 Воденичаров, Цекомир. 7-те разлики между медика и мениджъра: или защо на медиците става все по-трудно да са и мениджъри / Цекомир Воденичаров. - София: Ф-ция Отворено общество, 2003

34/Г27 Геллер, Михаил и др. Заря советского правосудия / Михаил Геллера. - Лондон: Overseas Publications Interchange Ltd, 1991

34/Г38 Гергова, Петя. Създаване и развитие на съдебния PR в България / Петя Гергова. - София: ССБ, 2007

34/Д24 Даскалов, Здравко. Съдбата на Ботевите четници и турското наказателно прав / Здрако Даскалов. - София: ИК Славчо Николов и сие, 2002

34/Д38 Делото Живков: Обвинение, защита, съд: Сборник документи / състав. димитър Иванов. - София: АресПресООД, 1994

34/Д52 Джоргов, Крум. Най-тъпите закони и правин абсюрди / състав. и прев. Крум Джоргов. - София: Аскони-Издат, 2004

34/Д59 Димитров, Димитър и др.; Основи на правото на Народна република България / Димитър Димитров. - София: Наука и изкуство, 1990

34/Д59 Димитров, Добри. Основи на българската социалистическа държава и право: учебник / Добри Димитров. - София: Академия за обществени науки и социално управление при ЦК на БКП, 1985

34/Д66 Добчев, Петко и др. Еврейски имена в българската юридическа наука: Академик Йосиф Фаденхехт, Проф. д-р Нисим Меворах, Проф. д-р Витали Таджер, Ст.н.с. д-р Илко Ескенази, Соломон Розанис / Петко Добчев, Снежана Начева, Ал. Джеров, Дочка Богданова, прев. Благовеста Балканджиева. - София: Фенея, 2006

34/Д71 Дойчинов, Милчо. Темида: книга само за библиофили / състав. Милко Дойчинов. - София, б.г.

34/Д72 Инициатива местно самоуправление: Документи и материали. - София: ИМС, 2004

34/Д97 Дюренмат, Фридрих. Правосъдие / Фридрих Дюренват. - Пловдив: Христо Данов, 1989

34/З-26 Законодателство в западноевропейските страни и САЩ: Информационен бюлетин. - София: Нар. б-ка Св.Св.Кирил и Методий, 2000

34/З-26 Законодателство в западноевропейските страни и САЩ: Информационен бюлетин. - София: НБКМ, 2006

34/З-40 Захариев, Васил. Познавателното съдържание на правните норми / Васил Захариев. - София: Наука и изкуство, 1955

34/З-69 Златарев, Емил и др.; Основи на правото: книга първа / Емил Златарев, Димитрина Милкова, Димитър Костов, Ирина Мулешкова. - София: Сиела; книга първа. - 2001; книга втора. - 2002

34/И21 Иванов, Христо. Въведение в правото / Христо Иванов. - София: Албатрос, 2002

34/И46 Изстрел в Бургтеатър: [съдебен процес във Виена за убийството на Тодор Паница на 8 май 1925] / ред. Милен Куманов. - София: Отечество, 1994

34/И52 Илиев, Илия. Теория на държавата и правото: учебно пособие / Илия Илиев. - София: б.и., 2003

34/К50 Кели, Дж. М. Кратка история на западната теория на правото / Дж. М. Кели. - София: Рива, 1998

34/К60 Кискинов, Вихър. Правната система: Част т: Онтология и методология / Вихър Кискинов. - София: УИКл.Охридски, 2006. - (Университетска библиотека)

34/К78 Колев, Иван. Етика и право: Антология: Част I / Иван Колев. - София: Анубис, 2002; Част I. Етика. - 2002

34/К78 Колев, Тенчо. Въведение в правото / Тенчо Колев. - София: Парадигма, 2005

34/К78 Колев, Тенчо. Теория на правотворческата дейност: Ролята на нетипичния законодател / Тенчо Колев. - София: УИ "Св.Кл.Охридски", 2006

34/К79;Колман, Джулс. Послеписът на Харт: Коментари върху Послеписа на Харт към понятието за право / ред. Джулс Колман. - София: 41Т, 2006

34/К81 Conviser Mini Revie. - California: Harcourt Brace Jovanovich Legal and Professional Publications Inc, 1992

34/К81 Conviser, Richard. Constitutional Law, Contracts, Sales / Richard Conviser. - California: Harcourt Brace Jovanovich Legal and Professional Publications Inc., 1992

34/К82 Лекции за следдипломна специализация на юристи: съдии, прокурори, съдебни изпълнители и норатиуси. - София: СУ Кл. Охридски - Юрид. ф-т, 1970

34/К93 Кудрявцев, Ю.В. Нормы права как социальная информация / Ю.В.Кудрявцев. - Москва: Юридическая литература, 1981

34/Л35 Левенсон, Хенри. Политическите съдебни процеси в СССР през 1936 - 1937 г.: служебни доклади на един дипломат / Хенри Левенсон. - София: ИК Лик, 2000

34/М25 Манев, Маньо. Медиацията и гражданският процес / Маньо Манев. - София: Фльорир, 2004

34/М27 Манолова, Мария. История на държавата и правото: Трета българска държава: 1878 - 1944 / Мария Манолова. - 2 доп. и прераб. изд. - София: Сиела, 2001

34/М27 Манолова, Мария. Парламентарното управление в България: 1894 - 1912 / Мария Манолова. - София: Марин Дринов и др., 2000

34/М31 Маринов, Димитър. Българско обичайно право / Димитър Маринов; състав. Маргарита Василева. - 2 фототип. изд. - София: Марин Дринов, 1995

34/М60 Милкова, Димитрина. Обща теория на правото / Димитрина Милкова. - София: Албатрос, 2001

34/М60 Милкова, Димитрина. Обща теория на правото / Димитрина Милкова. - София: Юриспрес ; София: УК "Св.Кл. Охридски", 2003

34/М60 Милкова, Димитрина. Обща теория на правото / Димитрина Милкова. - 2 изд. - София: Албатрос, 2007

34/М70 Митаков, Васил. Дневник на правосъдния министър в правителствата на Георги Кьосеиванов и Богдан Филов / Васил Митаков. - София: Труд, 2001

34/М74 Михайлина, Михайлова. Правото: смисъл, сянка, противоположности / Михайлина Михайлова. - София: Акад. Изд-во Проф.Марин Дринов, 2001

34/М74 Михайлова, Михайлина. Правото в Стария завет и защо не подобава да е в Новия завет / Михайлина Михайлова. - София: Фенея, 2006

34/М85 Монтескьо, Шарл. За духа на законите / Шарл Монтескьо, прев. Т. Чакъров. - София: Наука и изкуство, 1984. - (Философско наследство)

34/Н23 Нарышкина, Р.Л. США: госурадство и частный сектор: Жражданско-правовые отношения / Р.Л.Нарышкина. - Москва: Юридическая литература, 1976

34/Н47 Нейков, Павел. Еволюция на лъжата: Басни и сатири / Павел Нейков. - Пловдив: ИК Жанет-45

34/Н54 Ненчев, Цеко. Един магистрат разказва / Цеко Ненчев. - София: Български писател, 1999. - (Свидетелства)

34/Н55 Неновски, Нено. Венелин Ганев: Щрихи от живота и делото му / Нено Неновски. - София: Сиела, 2000

34/Н78 Nielsen, James. Handbook of Federal Drug Law / James Nielsen. - Philadelphia: Lea Febiger, 1992

34/Н85 Новгородцев, П. Кризис в съвременото правосъзнание: Държавен строй, парламентаризъм и техното подобрение / П. Новгородцев; прев. Ст. Христов. - София: печ-ца Радикал, 1925

34/Н95 Le Nouvelle Legislation Commerciale en Serbie et Montenegro: Rapports du Colloque de Lausanne: New Commercial Legislation in Serbia and Montenegro: Reports following the Round Table in Lausanne, 12 November 12, 2003. - Belgrad: Institute of Comarative Law, 2004

34/О-27 Овчарова, Нина и др. Реформа в юридическото образование: Сборник / Нина Овчарова, Цвета Мушекова. - София: Министерство на правосъдието, 2005

34/П37 Perovic, Slobodan. Besede sa Kapaonika / Slobodan Perovic. - Beograd: Kopaonska schoka, 2006

34/П46 Петрова, Ангелина. Убийте котката на Георги Марков / Ангелина Петрова. - София: Арете-Фол, б.г.

34/П47 Петрова, Гълъбина. История на българската държава и право: Част първа - / Гълъбина Петрова. - София: Сиби, 2002. Част първа. Средновековие. - 2002

34/П74 Попиванов, Тодор. Деца на Темида: Мемоари / Тодор Попиванов. - Видин: Аворе, 2004

34/П82 Правна клиника: Практическо ръководоство. - София: Отворено общество, 2006

34/П82 Правни изследвания в памет на професор Иван Апостолов / ред.Мирослав Мичев. - София: Улпиан ЕООД, 2001

34/П82 Право на НРБългария: Първа част / ред. Михаил Геновски. - София: Наука и изкуство, 1975

34/П89 Процесът по убийството на Алеко Константинов: Извадки от стенографските протоколи / съст. Илия Стефанов. - София: Булвест2000, 1999

34/П92 Протоколи от съдебния процес срещу Атанас Узунов и други подсъдими по Хасковското покушение през 1873 гоидна / ред. Кирила Възвъзова-Каратеодорова. - София: НБКМ, 1975

34/Р12 Радев, Димитър. Обща теория на правото / Димитър Радев. - София: Лик, 1997. - (Библиотека Пандекти)

34/Р12 Радев, Димитър. Принципът за разделение на властите / Димитър Радев. - София: Лик, 2002

34/Р12 Радев, Димитър. Разделението на властите в модерната държава / Димитър Радев. - София: УИ Св. Климент Охридски, 1994

34/Р12 Радев, Димитър. Теория на правораздаването / Димитър Радев. - София: Сиела, 2006

34/Р20 Раз, Джоузеф. Понятието за правна система: Въведение към теорията на правната система / Джоузеф Раз; прев. Марта Денкова. - 2 изд. - София: 41Т ЕООД, 2005

34/Р68 Робер, Анри. Прочути исторически процеси / Анри Робер. - София: Каратон, 1991

34/Р83 Романов, А.К. Правовая система Англии / А.К.Романов. - Москва: Дело, 2002

34/С57 Спиридонов, Л.И. Социальное развитие и право / Л.И.Спиридонов. - Ленинград: Издательство Ленинградското университета, 1973

34/С63 Сталев, Живко. Нормативната сила на фактическото / Живко Сталев. - София: Фенея, 2007

34/С65 Стамболийска, Милена и др. Александър Стамболийски: Законодателна дейност на правителството на Българския земеделски народен съюз: 1919-1923 / Милена Стамболийска, Радка Трендафилова. - София: Ф-ция Музей Ал. Стамболийски, 2004.

34/С75 Стефанов, Георги. Основи на правото: Увод в гражданското право. Вещно право. Облигационно право / Георги Стефанов. - Велико Търново: Абагар, 2000

34/С75 Стефанова, Марина. Отвъд Темида: Правни аспекти на медиацията в България: Извънсъдебно разрешаване на спорове / Марина Стефанова. - София: БалканПресАД, 2002

34/С89 Сугарев, Едвин. Диагнозата Филчев: Хроника на една гражданска битка / Едвин Сугарев. - София: ЕС принт, 2003

34/С96 Съдебният процес срещу Владимир Заимов: 1935 - 1936: Сборник документи и материали / състав. Стоян Заимов, Стоян Пенков. - София: Военно издателство, 1989

34/Т47 Темида 3: Литературен сборник / ред. Кино Лазаров, Т. Гиргинова, И. Филчев. - София: Фенея, 2007

34/Т54 Тибитц, Фелиса. Клиника преподавания права при юридическом вузе: Клиника типа "street law" / живое право / Фелиса Тибитц. - Будапешт: Институт конституционной и правовой политики, 2001. - (Документы КОЛЛПИ,3)

34/Т54 Тибълс, Джоф. Най-големите гафове в правосъдието / Джоф Тибълс; прев. Георги Ангелов. - София: Анимар, 2003

34/Т62 Токушев, Димитър. История на новобългарската държава и право: 1878 - 1944 / Димитър Токушев. - София: Сиби, 2001

34/Т75 Торбов, Цеко. История и теория на правото / Цеко Торбов. - София: БАН, 1992. - (Видни юристи)

34/Т75 Торбов, Цеко. История на правната наука / Цеко Торбов. - София: Юриспрес, 2002. - (Събрани съчинения) т. 2

34/Ф17; Final Document: General Statements. Introductory Speeches. Messages

Mt. Kopaonik. - Beograd: Kopaonik, 2005

34/Ф45 Фиданов, Димитър. Фрагменти: Спомените на един прокурор / Димитър Фиданов. - София: Комсервиз, 2006

34/Ф72 Форестие-Масон. Съвеста на адвоката: Съчинение увенчано от френската академия / Масон-Форестие; прев.Ц.В.П. - Пловдив: Г-ца София Д.Юрукова, б.г.

34/Х26 Хараламбиев, Хари. Ако имате търепнието: Съдебни пледоарии / Хари Хараламбиев. - София: Сиела, 2002.

34/Х26 Хараламбиев, Хари. Казах. Отсъдете!: Съдебни пледоарии / Хари Хараламбиев. - София: Сиела, 2006

34/Х78 Христов, Иво. Право и модерност / Иво Христов. - София: Кротал, 2003

34/Ц18 Цанова, Рени. Изповед: Истината за шест съдебни дела / Рени Цанова. - София: Фама, 2002

34/Ч22 Чанкова, Добринка. Медиацията между жертвата и извършителя на престъплението / Добринка Чанкова. - София: Фенея, 2002

34/Ч73 Човекът и законът: Минало, настояще, бъдеще. - Велико Търново: УИ Св.св.Кирил и Методий, 2002

34/Ш33 Шаранкова, Жана. Юридическото мислене: Проект за интерпретативна теория / Жана Шаранкова. - София: УИ Св.Кл. Охридски, 2001

34/Ш58 60 [шестдесет] години българско правосъдие 1878 - 1941: Юбилеен сборник. - София: Придворна печатница, 1941

34/Ю12 Юбилеен сборник в памет на професор Витали Таджер. - София: Сиби, 2003

34/Ю12 Юбилеен сборник в чест на професор Живко Сталев. - София: Сиби, 2005

34/Ю12 Юбилеен сборник на департамент Право към Нов български университет. - София: НБУ, 2006

340/Б53 Бобчев, Ст. История на българското право: Част първа - / Стефан Бобчев. - 2 изд. - София: ИК Ротонема, 1993

340/Г20 Ганев, Венелин. Курс по обща теория на правото. Увод методология на правото / Венелин Ганев. - София:7М График, 1993

340/Г20 Ганев, Венелин. Курс по обща теория на правото. Увод: Методология на правото / Венелин Ганев. - 5 езд. - София: АИ Марин Дринов, 1995. - (Видни юристи)

340/Г20 Ганев, Венелин. Учебник по обща теория на правото: том първи / Венелин Ганев. -3 доп. изд. - София: Линотип, 1946 т. 1. - 1946 т. 2. - б.г.

340/Г20 Ганев, Венелин. Курс по обща теория на правото. Увод: Методология на правото / Венелин Ганев. - София: УИ Кл. Охридски, 2003

340/М20 Малько, А.В. Стимулы и ограничения в праве / А.В.Малько. - 2 перераб. и доп. изд. - Москва: Юристъ, 2005

340/Н55 Неновски, Нено. Единство и взаимодействие на държавата и правото / Нено Неновски. - София: Наука и изкуство, 1980340/П82 Право и социологи. - Москва: Наука, 1973


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница