6 от Симеона, Селумиил, Сурисадаевият синстраница1/6
Дата22.01.2019
Размер0.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6
ЧИСЛА
ГЛАВА 1

1 И Господ, говорейки на Моисея в Синайската пустиня, в шатъра за срещане, на първия ден от втория месец на втората година откак излязоха из Египетската земя, каза:

2 Пребройте цялото общество израилтяни по семействата им, по бащините им домове, като броите по име от мъжки пол един по един.

3 Всички в Израиля от двадесет години нагоре, които могат да излизат на бой, ти и Аарон пребройте ги според установените им войнства.

4 И заедно с вас да има по един човек от всяко племе, от които всеки да бъде глава на бащиния си дом.

5 И ето имената на мъжете, които ще стоят заедно с вас: от Рувима, Елисур, Седиуровият син;

6 от Симеона, Селумиил, Сурисадаевият син;

7 от Юда, Наасон, Аминадововият син;

8 от Исахара, Натанаил, Суаровият син;

9 от Завулона, Елиав, Хелоновият син;

10 от Йосифовите потомци: от Ефрема, Елисама, Амиудовият син, а от Манасия, Гамалиил, Федасуровият син;

11 от Вениамина, Авидан, Гедеониевият син;

12 от Дана, Ахиезер, Амисадаевият син;

13 от Асира, Фагеил, Охрановият син;

14 от Гада, Елиасаф, Деуиловият син;

15 от Нефталима, Ахирей, Енановият син.

16 Тия бяха избраните от обществото, началници на бащините си племена, глави на Израилевите хиляди.

17 И тъй, Моисей и Аарон, като взеха тия мъже, които са били споменати по име,

18 свикаха цялото общество на първия ден от втория месец; и те се записаха един по един по семействата си, по бащините си домове, според числото на имената на мъжете от двадесет години и нагоре.

19 Както заповяда Господ на Моисея, така той ги изброи в Синайската пустиня.

20 Потомците на Рувима, първородния на Израиля, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената, един по един, всички от мъжки пол от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

21 преброени от Рувимовото племе, бяха четиридесет и шест хиляди и петстотин души.

22 От симеонците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, които се преброиха по числото на имената, един по един, всички от мъжки пол от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излязат на бой,

23 преброени от Симеоновото племе бяха петдесет и девет хиляди и триста души.

24 От гадците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

25 преброени от Гадовото племе, бяха четиридесет и пет хиляди шестстотин и петдесет души.

26 От юдейците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

27 преброени от Юдовото племе, бяха седемдесет и четири хиляди и шестстотин души.

28 От исахарците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

29 преброени от Исахаровото племе бяха петдесет и четири хиляди и четиристотин души.

30 От завулонците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

31 преброени от Завулоновото племе, бяха петдесет и седем хиляди и четиристотин души.

32 От Йосифовите потомци: сиреч, от ефремците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

33 преброени от Ефремовото племе, бяха четиридесет хиляди и петстотин души:

34 а от манасийците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

35 преброени от Манасиевото племе, бяха тридесет и две хиляди и двеста души.

36 От вениаминците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

37 преброени от Вениаминовото племе, бяха тридесет и пет хиляди и четиристотин души.

38 От данците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

39 преброени от Дановото племе, бяха шестдесет и две хиляди и седемстотин души.

40 От асирците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

41 преброени от Асировото племе, бяха четиридесет и една хиляда и петстотин души.

42 От Нефталимците, поколенията им по семействата им, по бащините им домове, по числото на имената от двадесет години и нагоре, всички, които можеха да излизат на бой,

43 преброени от Нефталимовото племе, бяха петдесет и три хиляди и четиристотин души.

44 Тия са изброените, които преброиха Моисей, Аарон и дванадесетте мъже Израилеви първенци, всеки един за бащиния си дом.

45 И тъй, всичките преброени от израилтяните по бащините им домове, от двадесет години и нагоре, всички между Израиля, които можеха да излизат на бой,

46 всичките преброени бяха шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет души.

47 А левитите не бяха преброени помежду им по бащиното им племе.

48 Защото Господ, говорейки на Моисея, беше рекъл:

49 Само Левиевото племе да не преброиш, нито да вземеш числото им между израилтяните;

50 но да поставиш левитите за настоятели на скинията, за плочите на свидетелството, и на всичките нейни принадлежности, и на всичките нейни вещи; те да носят скинията и всичките нейни принадлежности, и те да вършат служението около нея, и да поставят стана си около скинията.

51 И когато трябва да се дига скинията, левитите да я снимат; и когато трябва да се разпъва скинията, левитите да я поставят; а чужденец, който би се приближил до нея, да се умъртви.

52 И израилтяните да поставят шатрите си, всеки в стана си и всеки при знамето си, според устроените си воинства.

53 А левитите да поставят шатрите си около скинията за плочите на свидетелството, за да не падне гняв върху обществото на израилтяните; и левитите да пазят заръчаното за скинията на свидетелството.

54 И израилтяните сториха така; напълно както Господ заповяда на Моисея, така направиха.
ГЛАВА 2

1 И Господ говори на Моисея и Аарона, казвайки:

2 Израилтяните нека поставят шатрите си, всеки при знамето си, със знаковете на бащиния си дом; срещу шатъра за срещане да поставят шатрите си изоколо.

3 Тия, които поставят шатрите си от предната страна, към изток, да бъдат от знамето на Юдовия стан, според устроените си воинства; и началник на юдейците да бъде Наасон, Аминадавовият син.

4 (А неговото воинство, сиреч, преброените от тях, бяха седемдесет и четири хиляди и шестстотин души).

5 До него да поставят шатрите си Исахаровото племе; и началник на исахарците да бъде Натанаил, Суаровият син;

6 (а неговото множество, сиреч, преброените от тях, бяха петдесет и четири хиляди и четиристотин души);

7 и Завулоновото племе; и началник на завулонците да бъде Елиав, Хелоновият син;

8 (а неговото множество, сиреч, преброените от тях, бяха петдесет и седем хиляди и четиристотин души.

9 Всичките преброени в Юдовия стан бяха сто и осемдесет и шест хиляди и четиристотин души, според устроените им войнства). Те да се дигат първи.

10 Към юг да бъде знамето на Рувимовия стан, според устроените им воинства; и началник на рувимците да бъде Елисур, Седиуровият син.

11 (А неговото воинство, сиреч, преброените от тях, бяха четиридесет и шест хиляди и петстотин души).

12 До него да поставят шатрите си Симеоновото племе; и началник на симеонците да бъде Селумиил, Сурисадаевият син;

13 (а неговото воинство, сиреч, преброените от тях, бяха петдесет и девет хиляди и триста души)

14 и Гадовото племе; и началник на гадците да бъде Елисаф, Деуиловият син;

15 (а неговото воинство, сиреч, преброените от тях, бяха четиридесет и пет хиляди шестстотин и петдесет души.

16 Всичките преброени в Рувимовия стан бяха сто и петдесет и една хиляда четиристотин и петдесет души, според устроените им воинства). Те да се дигат втори.

17 После да се дига шатъра за срещане, със стана на левитите всред становете; както са поставили шатрите си, така и да се дигат, всеки на реда си при знамето си.

18 Към запад да бъде знамето на Ефремовия стан, според устроените им воинства; и началник на ефремците да бъде Елисама, Амиудовият син.

19 (А неговото воинство, сиреч, преброените от тях, бяха четиридесет хиляди и петстотин души).

20 До него да бъде Манасиевото племе; и началник на манасийците да бъде Гамалиил, Федасуровият син;

21 (а неговото воинство, сиреч, преброените от тях, бяха тридесет и две хиляди и двеста души);

22 и Вениаминовото племе; и началник на вениаминците да бъде Авидан, Гедеоновият син;

23 (а неговото воинство, сиреч, преброените от тях, бяха тридесет и пет хиляди и четиристотин души.

24 Всичките преброени в Ефремовия стан бяха сто и осем хиляди и сто души, според устроените си воинства). Те да се дигат трети.

25 Към север да бъде знамето на Дановия стан, според устроените им воинства; и началник на данците да бъде Ахиезер, Амисадаевият син.

26 (А неговото воинство, сиреч, преброените от тях, бяха шестдесет и две хиляди и седемстотин души).

27 До него да поставят шатрите си Асировото племе; и началник на асирците да бъде Фагеил, Охрановият син;

28 (а неговото воинство, сиреч, преброените от тях, бяха четиридесет и една хиляда и петстотин души);

29 и Нефталимовото племе; и началник на нефталимците да бъде Ахирей, Енановият син;

30 (а неговото воинство, сиреч, преброените от тях, бяха петдесет и три хиляди и четиристотин души.

31 Всичките преброени в Дановия стан бяха сто петдесет и седем хиляди и шестстотин души). Те да се дигат последни при знамената си.

32 Тия са преброените от израилтяните по бащините им домове; всички, които бяха преброени в становете по устроените им воинства, бяха шестстотин и три хиляди петстотин и петдесет души.

33 А левитите не бяха преброени между израилтяните, според както Господ заповяда на Моисея.

34 И тъй, израилтяните правеха напълно това що Господ заповяда на Моисея; така поставяха шатрите си при знамената си, така се и дигаха, всеки според семействата си, по бащините си домове.
ГЛАВА 3

1 А ето поколенията на Аарона и Моисея във времето, когато Господ говори на Моисея на Синайската планина.

2 Ето и имената на Аароновите синове: Надав, първородният му, Авиуд, Елеазар и Итамар.

3 Тия са имената на Аароновите синове, помазаните свещеници, които Моисей посвети, за да свещенодействат.

4 А Надав и Авиуд умряха пред Господа, като принасяха чужд огън пред Господа в Синайската пустиня; и нямаха чада; а Елеазар и Итамар свещенодействаха в присъствието на баща си Аарона.

5 И Господ говори на Моисея, казвайки:

6 Приведи Левиевото племе и представи ги пред свещеника Аарона, за да му слугуват.

7 Нека пазят заръчаното от него и заръчаното от цялото общество пред шатъра за срещане, за да вършат служенето около скинията.

8 И нека пазят всичките принадлежности на шатъра за срещане, и заръчаното от израилтяните, за да вършат служенето около скинията.

9 И да дадеш левитите на Аарона и на синовете му: те са дадени всецяло нему от страна на израилтяните.

10 А Аарона и синовете му да поставиш да вършат свещеническите си служби; а чужденецът, който би се приближил, да се умъртви.

11 Господ още говори на Моисея, казвайки:

12 Ето, Аз взех левитите измежду израилтяните, вместо всичките първородни от израилтяните, които отварят утроба; левитите ще бъдат Мои.

13 Защото всяко първородно е Мое; в деня, когато поразих всяко първородно в Египетската земя, Аз осветих за Себе Си всяко първородно в Израиля, и човек и животно; Мои ще бъдат. Аз съм Иеова.

14 И Господ говори на Моисея в Синайската пустиня, казвайки:

15 Преброй левийците според бащините им домове, по семействата им; да преброиш всичките мъжки от един месец и нагоре.

16 И тъй, Моисей ги преброи според Господното слово, както му беше заповядано.

17 А синовете на Леви, по имената си бяха тия: Гирсон, Каат и Мерарий.

18 И ето имената на гирсонците по семействата им: Ливний и Семей;

19 и каатците по семействата им: Амрам, Исаар, Хеврон и Озиил;

20 и мерарийците по семействата им: Маалий и Мусий. Тия са семействата на левийците, според бащините им домове.

21 От Гирсона произлезе семейството Ливниево и семейството Семеево; тия са семействата на гирсонците.

22 Преброените от тях по числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, които се преброиха от тях, бяха седем хиляди и петстотин души.

23 Семействата на гирсонците да поставят шатрите си зад скинията към запад.

24 И началник на бащиния дом на гирсонците да бъде Елиасаф, Лаиловият син.

25 А под грижата на гирсонците в шатъра за срещане да бъдат скинията, шатърът, покривът му, закривката за входа на шатъра за срещане,

26 дворните завеси, закривката за входа на двора, който е около скинията и олтарът и въжата му за цялата му служба.

27 От Каата произлезе семейството на Амрамовците, и семейството на Исааровците, и семейството на Хевроновците, и семейството на Озииловците; тия са семействата на Каатовците.

28 Според числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, имаше осем хиляди и шестстотин души, които пазеха поръчаното за светилището.

29 Семейството на Каатовците да поставят шатрите си откъм южната страна на скинията.

30 И началник на бащиния дом от семействата на Каатовците да бъде Елисафан, Озииловият син.

31 А под тяхната грижа да бъдат ковчегът, трапезата, светилникът, олтарите, принадлежностите на светилището, с които служат, закривката и всичко, което принадлежи на службата му.

32 И Елеазар, син на свещеника Аарона, да бъде началник над левитските началници и да надзирава ония, които пазят заръчаното за светилището.

33 От Мерария произлезе семейството на Маалиевците и семейството на Мусиевците; тия са Мерариевите семейства.

34 Които от тях се преброиха, според числото на всичките мъжки от един месец и нагоре, бяха шест хиляди и двеста души.

35 И началник на бащиния дом от семействата на Мерариевците да бъде Суриил, Авихаиловият син. Те да поставят шатрите си откъм северната страна на скинията.

36 И под грижата, назначена на мерарийците, да бъдат дъските на скинията, лостовете й, стълповете й, подложките й, всичките й прибори, всичко, което принадлежи на службата й,

37 стълповете на околния двор, подложките им, колчетата им и въжата им.

38 Тия, които ще поставят шатрите си пред лицето на скинията към изток, пред шатъра за срещане към изгрев слънце, да бъдат Моисей и Аарон и синовете му, които да имат грижа за светилището, сиреч, грижа за израилтяните; и чужденец, който би се приближил, да се умъртви.

39 Всичките преброени от левитите, които Моисей и Аарон преброиха по семействата им, по Господната заповед, всичките мъжки от един месец и нагоре, бяха двадесет и две хиляди души.

40 И Господ рече на Моисея: Преброй всичките мъжки първородни от израилтяните от един месец и нагоре и вземи числото на имената им.

41 И да вземеш левитите за Мене, (Аз съм Господ) вместо всичките първородни между израилтяните, и добитъка на левитите вместо всичките първородни между добитъка на израилтяните.

42 И тъй, Моисей преброи всичките първородни между израилтяните, според както Господ му заповяда;

43 и всичките мъжки първородни, като се изброиха по име от един месец и нагоре, според преброяването им, бяха двадесет и две хиляди двеста и седемдесет и три души.

44 Господ говори още на Моисея, казвайки:

45 Вземи левитите, вместо всичките първородни между израилтяните, и добитъка на левитите, вместо техния добитък; и левитите ще бъдат Мои. Аз съм Господ.

46 А за откупване на двестате седемдесет и три души, с които първородните между израилтяните са повече от левитите,

47 да вземеш по пет сикли на глава; според сикъла на светилището да ги вземеш (един сикъл е равен на двадесет гери);

48 и парите на откупа от ония, които са повече, да дадеш на Аарона и на синовете му.

49 И така, Моисей взе парите на откупа от ония, които бяха повече от изкупените чрез размяна с левитите;

50 от първородните на израилтяните взе парите, хиляда и триста и шестдесет и пет сикли според сикъла на светилището.

51 И Моисей даде парите от откупа на Аарона и на синовете му, според Господното слово, както Господ заповяда на Моисея.


ГЛАВА 4

1 И Господ говори на Моисея и Аарона, казвайки:

2 Измежду левийците преброй каатците по семействата им, по бащините им домове,

3 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизат в отряда да вършат работа в шатъра за срещане.

4 Ето, службата на каатците в шатъра за срещане ще бъде около пресвятите неща:

5 когато се дига станът, Аарон и синовете му ще пристъпват и ще снемат закрилната завеса, ще закрият с нея ковчега за плочите на свидетелството,

6 и ще турят на него покрив от язовски кожи, а отгоре ще разпрострат плат цял от синьо и ще проврат върлините му.

7 Върху трапезата на присъствените хлябове ще разпрострат син плат, на който ще турят блюдата, темянниците, тасовете и поливалките за поливането; и постоянните хлябове ще бъдат на нея;

8 и върху тях ще разпрострат червен плат, и него ще покрият с покрив от язовски кожи, и ще проврат върлините й.

9 После ще вземат син плат и ще покрият светилника за осветлението, светилата му, щипците му, пепелниците му и маслениците му, с които си служат около него;

10 и ще турят него и всичките му прибори вътре в покрив от язовски кожи и ще го окачат на лост.

11 А върху златния олтар ще разпрострат син плат, и него ще покрият с покрив от язовски кожи, и ще проврат върлините му.

12 Ще вземат и всичките му служебни прибори, с които служат в святото место, и ще ги турят в син плат, ще ги покрият с покрив от язовски кожи и ще ги окачат на лост.

13 Тогава, като очистят пепелта от олтара, ще разпрострат на него морав плат,

14 и ще положат на него всичките му прибори, с които си служат около него, - въглениците, вилиците, лопатите и легените, всичките прибори на олтара, - и ще разпрострат върху него покрив от язовски кожи и ще проврат върлините му.

15 И като свършат Аарон и синовете му с покриването на святите вещи и всичките святи прибори, когато трябва да се дига станът, тогава да пристъпват каатците; за да ги носят; но да се не докосват до святите неща, за да не умрат. Тия неща от шатъра за срещане ще носят каатците.

16 И Елеазар, син на свещеника Аарона, ще има надзор над маслото за осветлението, благоуханния темян, постоянния хлебен принос и мирото за помазване, - надзор над цялата скиния и над всичките неща, които са в нея, - над светилището и принадлежностите му.

17 Господ говори още на Моисея и Аарона, казвайки:

18 Да не изтребите измежду левитите племето на семействата на Каатовците;

19 но, за да останат живи и да не умрат, когато пристъпват при пресвятите неща, правете им така: Аарон и синовете му да влизат и да ги поставят всекиго на службата му и на товара му;

20 но те да не влизат да видят святите неща ни за минутка, за да не умрат.

21 Господ говори на Моисея, казвайки:

22 Така също преброй гирсонците по бащините им домове, по семействата им;

23 от тридесет години и нагоре до петдесет години да ги преброиш, всички, които влизат в отряда, за да вършат службата на шатъра за срещане.

24 Ето службата на семействата на гирсонците при слугуването им и при носенето им на товари:

25 ще носят завесите на скинията и шатъра за срещане, покрива му, покрива от язовски кожи, който е отгоре му, и закривката на входа на шатъра за срещане,

26 и дворните завеси, закривката на вратата при входа на двора, който е около скинията и олтара, въжата им, всичките прибори за службата им и каквото е потребно за тия неща; така те ще слугуват.

27 Всичкото служене на Гирсоновците, относно всичкото им носене на товари и всичкото им слугуване, ще бъде според повелението на Аарона и на синовете му; и вие ще им определяте всяко нещо, което те са длъжни да носят.

28 Това е службата на семействата на Гирсоновците в шатъра за срещане; и заръчаното на тях ще бъде под надзора на Итамара, син на свещеника Аарона.

29 Ще преброиш и мерарийците по семействата им, по бащините им домове;

30 от тридесет години и нагоре до петдесет години ще ги преброиш, всички, които влизат в отряда, за да вършат службата на шатъра за срещане.

31 И ето нещата, които са длъжни да носят пред всичкото си слугуване в шатъра за срещане: дъските на скинията, лостовете й, стълповете й, подложките й

32 и стълповете на околния двор, подложките им, колчетата им, въжата им, заедно с всичките им прибори и всичко що им принадлежи; и да определят по име вещите, които те са длъжни да носят.

33 Това е службата на семействата на мерарийците във всичкото им слугуване в шатъра за срещане, под надзора на Итамара, син на свещеника Аарона.

34 И тъй, Моисей и Аарон и първенците на обществото преброиха Каатовците по семействата им и по бащините им домове,

35 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизаха в отряда, за да вършат службата на шатъра за срещане;

36 и преброените от тях по семействата им бяха две хиляди седемстотин и петдесет души.

37 Тия са преброените от семействата на Каатовците, всички, които слугуваха в шатъра за срещане, които Моисей и Аарон преброиха, според както Господ заповяда чрез Моисея.

38 А преброените от гирсонците по семействата си и по бащините си домове,

39 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизаха в отряда, за да вършат службата на шатъра за срещане,

40 преброените от тях по семействата им, по бащините им домове, бяха две хиляди шестстотин и тридесет души.

41 Тия са преброените от семействата на гирсонците, всички, които слугуваха в шатъра за срещане, които Моисей и Аарон преброиха по Господното повеление.

42 А преброените от семейството на мерарийците по семействата им, по бащините им домове,

43 от тридесет години и нагоре до петдесет години, всички, които влизаха в отряда да слугуват в шатъра за срещане,

44 преброените от тях по семействата им бяха три хиляди и двеста души.

45 Тия са преброените от семействата на мерарийците, които Моисей и Аарон преброиха, според както Господ заповяда чрез Моисея.

46 Всички, които бяха преброени от левитите, които Моисей и Аарон и Израилевите първенци преброиха, по семействата им и по бащините им домове,

47 от тридесет години нагоре до петдесет години, всички, които влизаха в шатъра за срещане да слугуват и да носят товари,

48 ония от тях, които бяха преброени, бяха осем хиляди петстотин и осемдесет души.

49 Преброиха се, според както Господ заповяда чрез Моисея, всеки според службата си и според товара си. Така се преброиха от него, според както Господ заповяда на Моисея.


ГЛАВА 5

1 И Господ говори на Моисея, казвайки:

2 Заповядай на израилтяните да извеждат вън от стана всеки, който е прокажен, и всеки, който има течение, и всеки, който е нечист от мъртвец.

3 Както от мъжки, така и от женски пол извеждайте ги; вън из стана ги извеждайте, за да не мърсят становете си, всред които Аз обитавам.

4 И израилтяните сториха така, и изведоха ги вън от стана; както рече Господ на Моисея, така сториха израилтяните.

5 Господ говори още на Моисея, казвайки:

6 Кажи на израилтяните: Когато мъж или жена, като човек, направи какъв да е грях, и стори престъпление против Господа, и тоя човек стане виновен,

7 тогава да изповяда греха, който е сторил, и да повърне онова, за което е виновен и, като притури на него една пета част, да го даде на онзи, пред когото се е провинил.

8 Но ако човекът няма сродник, комуто да повърне онова, за което се е провинил, тогава това, което поради виновността трябва да се повърне на Господа, нека бъде на свещеника, заедно с овена на умилостивението, с който ще направи умилостивение за него.

9 Всеки възвишаем принос от всичките осветени неща на израилтяните, който донасят на свещеника, нека бъде негов.

10 Негови да бъдат и посветените неща от всеки човек; всичко, каквото дава някой на свещеника, нека бъде негово.

11 Господ говори още на Моисея, казвайки:

12 Говори на израилтяните, казвайки им: Ако жената на някого прегреши и направи престъпление против него,

13 като лежи някой с нея и излее семе, и това се укрие от очите на мъжа й, и тя се оскверни тайно, без да има свидетел против нея, и без да бъде хваната в делото,

14 и дойде на него дух на ревнивост и ревнува жена си, а тя е осквернена, или му дойде дух на ревнивост и ревнува жена си, а тя не е осквернена,

15 тогава тоя човек да доведе жена си при свещеника и да донесе приноса й за нея, една десета от ефа ечимичено брашно; но с дървено масло да го не полее, нито да тури върху него ливан, защото е принос за ревнивост, принос за спомен, който напомня за беззаконие.

16 Тогава свещеникът да я приведе и да я постави пред Господа.

17 После свещеникът да вземе свята вода в пръстен съд; и свещеникът да вземе от пръстта, която е по пода на скинията и да я тури във водата.

18 И свещеникът, като постави жената пред Господа, да открие главата на жената и да тури в ръцете й приноса за спомен, приноса за ревнивост; и свещеникът да има в ръката си горчивата вода, която докарва проклятия.

19 И свещеникът да я закълне, като рече на жената: Ако не е легнал някой с тебе и ти не си се отклонила в нечистота, като си под закона на мъжа си, бъди неповредена от тая горчива вода, която докарва проклетия;

20 но ако си прегрешила, като си под закона на мъжа си, и си се осквернила и, ако е лежал с тебе някой освен мъжа ти,

21 (тогава свещеникът да закълне жената с клетва за проклетия, и свещеникът да рече на жената:)Господ да те постави за проклинане и клетва в народа ти, като направи Господ да изсъхне бедрото ти и да се надуе коремът ти;

22 и да влезе тая вода, която докарва проклетия, във вътрешностите ти, и да надуе корема ти и да изсуши бедрото ти; и жената нека рече: Амин, амин.

23 После свещеникът да напише тия клетви на книга и да ги заличи с горчивата вода;

24 и да даде на жената да изпие горчивата вода, която докарва проклетия; и като влезе в нея водата, която докарва проклетия, да стане горчива.

25 Тогава свещеникът да вземе от ръката на жената приноса на ревнивостта, да подвижи тоя принос пред Господа и да го принесе на олтара;

26 и свещеникът да вземе една шепа от приноса за спомен, да го изгори на олтара и след това да даде на жената да изпие водата.

27 А когато я напои с водата, тогаз, ако е осквернена и е направила престъпление против мъжа си, водата, която докарва проклетия, като влезе в нея ще стане горчива и ще надуе корема й, и бедрото й ще изсъхне; и тая жена ще бъде за проклинане в народа си.

28 Но ако жената не е осквернена и е чиста, тогава ще остане неповредена и ще зачнува.

29 Това е законът за ревнивостта, когато някоя жена, като е под закона на мъжа си, се оскверни,

30 или когато дойде дух на ревнивост върху жена си, тогава нека постави жената пред Господа, и свещеникът нека постъпи с нея във всичко според тоя закон.

31 Така мъжът ще бъде чист от беззаконие, а жената ще носи беззаконието си.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница