6. Съгласуване инвестиционни проекти с експлоатационните дружества и специализираните контролни органиДата13.10.2018
Размер35.06 Kb.
6. Съгласуване инвестиционни проекти с експлоатационните дружества и специализираните контролни органи
Инвестиционните проекти подлежат на съгласуване и одобряване и са основа за издаване на разрешение за строеж. Инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват въз основа на представени

 • Оценка за съответствие на проектната документация със съществените изисквания към строежите;

 • Положително становище на органите на противопожарна безопасност и защита на населението (задължително за обекти от първа и втора категория).

 • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура

За съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти се заплащат такси по Закона за държавните такси и по Закона за местните данъци и такси.

Отказ за одобряване на инвестиционен проект се прави само по законосъобразност като се посочват конкретни мотиви за това.6.1. Съгласуване на инвестиционен проект
с Електроразпределителните предприятия.
Сключване на предварителен договор за присъединяване.

След изготвянето на инвестиционния проект, неговата част за външно електрозахранване се внася за съгласуване в съответното електроразпределително предприятие. Съгласуването се прави, за да бъде установено дали са спазени изискванията на становището за присъединяване към преносната и разпределителната мрежа за електроснабдяване и дали отговаря на всички нормативни документи, касаещи обекта. При съгласуването на проекта за външно електрозахранване се нанасят съществуващите комуникации, ако не са нанесени предварително от проектанта. Разпределителното предприятие съгласува с преносното предприятие условията за присъединяване към разпределителната мрежа в случаите, когато присъединяването на обекта води до промени в договорите, сключени между двете предприятия или се налага разширение или реконструиране както в разпределителното предприятие, така и в преносната мрежа.
Нормативната уредба, която регламентира процедурата е:

 • Закон за енергетиката

 • Наредба №6 за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи/ 2004г

 • Правилник за устройство на електрическите уредби;


Схема: Процедура за съгласуване на проект в ЕРП


І стъпка: Възложителят (собственик, ползвател или наемател) подава искане по образец за съгласуване на проект за външно ел. захранване от електроразпределително предприятие с приложени към него необходими документи:

 • проект за външно електрозахранване;

 • копие от издаденото становище за присъединяване към преносната и разпределителната мрежа за електроснабдяване.

В искането за предварителен договор се посочват: • точния адрес и предназначение на обекта,

 • предоставена мощност присъединителна мощност,

 • броят на фазите,

 • броят на независимите източници на електрозахранване

 • др. характеристики които са от значение за извършване на проучването на условията за присъединяване.


IІ стъпка: Документите се придвижват по служебен път до отдел “Експлоатация и ремонт”, където ги преглежда назначено длъжностно лице – проучвател. Той проверява дали проекта отговаря на всички нормативни документи касаещи учреждението /Правилник за устройство на електрическите уредби/. Нанасят се съществуващите комуникации, ако не са нанесени предварително от проектанта. Процеса на съгласуване на проекта за външно електрозахранване приключва с полагане на подпис от длъжностно лице от съответното електроразпределително предприятие съгласувало проекта.

Ако при съгласуването на проекта има мнение за забележка, то длъжностното лице, съгласувало проекта подписва проекта с мнение за забележка.

Преносното или съответното разпределително предприятие изготвя и предлага на възложителя (собственика) предварителен договор за присъединяване, включващ условията за присъединяване за новоизграждащи се обекти или за преустройство В останалите случаи електроразпределителното предприятие издава писмено становище за условията на присъединяване.

В едномесечен срок от подаването на искането за сключване на договор за присъединяване Електроразпределителното предприятие съгласува представените части от работните проекти на електрическите уредби и съоръжения от присъединявания проект, подготвя договора и отправя писмена покана за получаване на договора до лицето, подало искането.


IІІ стъпка: Възложителят плаща такса за услугата и срещу предоставяне на квитанцията получава съгласувания проект и предварителния договор.

Ако проектът за външното ел.захранване не е изпълнен в срок от 2 години, то той трябва да се пресъгласува.
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница