6000, Студентски град, Стара Загорастраница1/3
Дата28.04.2017
Размер354.97 Kb.
  1   2   3
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СТАРА ЗАГОРА

6000, Студентски град, Стара Загора

О П (042) 699270 http://www.uni-sz.bg

Факс (042) 672009 rector@uni-sz.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за

представяне на оферта, по реда на Глава VIII „а“ от ЗОПВъзложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е Тракийски университет гр. Стара Загора, с административен адрес: гр. Стара Загора, Тракийски университет, Студентски град, Ректорат, тел.: 042 699270 – обществени поръчки;

Интернет адрес: Настоящата обществена поръчка е качена в официалния интернет сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, основно меню „Профил на купувача“ - http://www.uni-sz.bg/index.php?q=node/940, hyperlink: http://www.uni-sz.bg/node/1746

За краткост в настоящите указания Тракийски университет – гр. Стара Загора ще се изписва „Възложител“.

На основание чл. 101а – чл. 101б, във връзка с чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с чл. 7, т. 3 от ЗОП, Възложителя отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта за доставка, при следните условия:
1. Обект на поръчката: Услуга по смисъла на чл.3 ал.1 т.2 от Закона за обществените поръчки.
2. Предмет на поръчката: «Осигуряване на достъп до Интернет за нуждите на Тракийски Университет гр. Стара Загора»
3. Срок за изпълнение на поръчката:

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на договора и с предвидения от Възложителя финансов лимит от 66 000.00 лв. без ДДС.


4. Мотиви за избора на конкретния ред за възлагане на обществената поръчка

Предвиден е максимален разполагаем финансов ресурс за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, 66 000,00лв. (шестдесет и шест хиляди лева и 00ст.) без вкл. ДДС, което е 79 200,00лв. (седемдесет и девет хиляди и двеста лева и 00ст.) с включен ДДС;


Съобразно изложеното и при съблюдаване нормата на чл. 15 от ЗОП, определяща за конкретния ред за възлагане на обществена поръчка, е нейната прогнозна стойност. В конкретния случай, видно от посочения максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка, приложимият ред за възлагане, е този, регламентиран в разпоредбата на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, съобразно която, когато планираната за провеждане поръчка за доставка, с местоизпълнение на територията на страната, е в стойностните граници от 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) до 66 000 лв. (шестдесет и шест хиляди лева), без вкл. ДДС, на Възложителя е предоставена правната възможност да не провежда и да не прилага строго формалните правила на нито един от регламентираните в Закона видове процедури, но при условие на стриктно спазване на условията и реда за провеждане на обществени поръчки, нормативно установени в глава VIII„а“ от ЗОП.
5. Място на изпълнение: структурните звена на Тракийски Университет гр. Стара Загора.
6. Изисквания към участниците

6.1. Във възлагането на обществената поръчка могат да участват като подават оферти всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящата покана.

6.2. В случай, че участникът участва като Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участниците в Обединението следва да са сключили споразумение (или еквивалентен договор/документ). Споразумението, респективно – съответния документ за създаване на Обединението за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие и в текста му задължително да се съдържа посочване на: (1) представляващият Обединението; (2) Възложителя и (3) обществената поръчка, за участие в която се обединяват.

Споразумението (съответния документ за създаване на Обединението) трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

6.2.1. всички членове на Обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора.

6.2.2. всички членове на Обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

6.2.3. е направено разпределение на дейностите между отделните членове на Обединението, с ясно и конкретно посочване на обекта/ите и/или дейностите/или частта/частите от пректа, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Участниците в Обединението трябва да определят едно лице, което да го представлява при провеждането и за целите на обществената поръчка.

Не се допускат промени в състава на Обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено Споразумение или друг еквивалентен документа за създаването на Обединение или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на Обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка.

6.3. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

6.4. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на обществената поръчка, конкретни изисквания от посочените по–долу, се прилагат и за подизпълнителите, а минималните изисквания за икономически и финансови възможности, съответно техническите възможности и квалификация – съобразно вида и дела на участие на подизпълнителя/ите.


7. Условия за допустимост на участниците

7.1. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

- осъден е с влязла в сила присъда освен ако е реабилитиран, за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); - подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; - престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК;

*** Когато участниците са юридически лица, изискванията се прилагат както следва:

а) при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от ТЗ,

б) при командитно дружество - лицата по чл. 105 от ТЗ без ограничено отговорните съдружници);

в) при дружество с ограничена отговорност – Управителят/ите (лицата по чл. 141, ал. 2 от ТЗ, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от ТЗ);

г) при акционерно дружество - членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет или овластено/и от тях едно или няколко лица от съставите им, при спазване на процедурата по чл. 235, ал. 2 от ТЗ (овластените лица по чл. 235, ал. 2 от ТЗ, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от ТЗ);

д) при командитно дружество с акции - един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду членовете на Съвета на директорите (лицата по чл. 244, ал. 4 от ТЗ);

е) при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

ж) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват участника.

з) в случаите по б. “а” - б. “ж” – и за прокуристите, когато има такива. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

- чийто член на управителен орган, включително прокурист (лицата от б. “а” до б. “з” по-горе), е свързано лице по смисъла на §1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;* "Свързани лица" по смисъла на §1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки са: (1) роднините по права линия без ограничение; (2) роднините по съребрена линия до четвърта степен включително; (3) роднините по сватовство - до втора степен включително; (4) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; (5) съдружници; (6) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; (7) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.

!!! Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 процента държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

- сключил е договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

- представил е оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, обективирани в публичната покана и разписаните тук указания за участие.7.2. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, посочените по-горе изисквания от т.7.1. важат за всеки отделен подизпълнител;

7.3. Посочените в т.7.1. изисквания се отнасят, както за участника, така и когато участникът е обединение - за всяко от лицата (физически и/или юридически), включени в Обединението (с изключение на последното условие).

7.4. Когато участникът е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или чуждестранни юридически лица, то тези чуждестранни лица трябва да отговарят на горепосочените изисквания в Р. България и в държавата, в която са установени.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА;
1.УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.1. Право на участие в открита процедурата имат всички физически и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и приложили изискуемите документи.

1.2. Всички участници се ползват с равни права.

2. Офертите следва да бъдат подавани в деловодството на Тракийски Университет гр. Стара Загора, Ректорат - гр. Стара Загора, Студентски град, стая 335, в срок до 16.00 часа на 27.03.2015 год.

3. Отваряне, разглеждане и оценяване на офертите ще се извърши от 14.00 ч. на 04.03.2015 год. в Заседателната зала на Тракийски Университет гр. Стара Загора.

4. При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки кандидат в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

6. Всеки кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.


НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
1. Техническа оферта - изработва се по образец - Приложение №2;

2. Удостоверение от търговска регистрация – Удостоверение за актуална съдебна регистрация или Удостоверение за вписване в търговския регистър, издадено от Агенцията по вписвания.

3. Документ за регистрация по Булстат и регистрация по ЗДДС /ако е регистриран/ – заверени копия;

Под заверено копие следва за се разбира копие на съответния документ със заверка „Вярно с оригинала” с подпис и печат на кандидата.

4. Ценова оферта - изработва се по образец - Приложение №3.

5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, оправомощено да представлява кандидата, когато последният не се представлява от лицата, посочени в документите по т.т. 2 и 3.

6. Доказателства за икономическото и финансово състояние на кандидатите:

- последния годишен финансов отчет, когато публикуването му се изисква от законодателството на страната, в която кандидатът е установен;

Забележка: Когато по обективни причини кандидатът не може да представи всички или част от горепосочените документи, икономическото и финансовото състояние се доказва с друг подходящ документ, удостоверяващ тези обстоятелства. Възложителят си запазва правото на преценка на достоверността, относимостта и доказателствената стойност на представения документ.

7. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на кандидата:

- списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите;

- препоръки за добро изпълнение;

- възможности за осигуряване на качество и доставка за предоставяне на услугата – оборудване, брой независими оптични връзки до доставчика /от гледна точка на резервираност/ и др., които участника счете за необходими;

- да се предостави списък на квалифицирания състав от специалисти, отговарящи за извършване на поръчката, на основен трудов договор към фирмата в офиса в Стара Загора;

- да предоставят доказателства за офис и сервизно обслужване в Стара Загора – копие от договор за наем или документ за собственост;

- декларация, удостоверяваща 24- часова поддръжка на услугата и сърверите на място в базите, на активното оборудване и на използвания софтуер.

8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47 ал. 9 от ЗОП

9. Декларация, че фирмата няма да използува или че фирмата ще използва подизпълнители при изпълнение на доставките

10. Декларация, съдържаща срок на валидност на офертата - минимум 60 дни, считано от датата на отваряне на офертите

11. Парафиран проекто договор

12. Административни сведения

13. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата.


Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Предлаганата цена се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", поставен в плика с офертата.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик.

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Предлаганата цена трябва да бъде в единна парична единица за всички кандидати: български лева. Не се допускат предложения с включено обвързване с валутни курсове на чуждестранни парични единици.

Кандидатите следва да представят ценовите си оферти в писмен вид.

Ценовото предложение се поставя и запечатва в отделен плик, обозначен с надпис “Предлагана цена” и се поставя в плика с офертата.

Участник, не представил всички посочени в условията документи, отпада от по­-нататъшно участие в процедурата.


Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
1. Връзка с Интернет – симетричен канал с 100% гарантиран капацитет 200 Mbit/s, достъпен в 5-те описани в настоящата покана бази.

Тракийски университет Стара Загора е разположен териториално в 5 бази (чертеж 1):

- Студентски град /Ректорат + Аграрен факултет + Ветеринарномедицински факултет + Стопански факултет/,

- Студентски град – Библиотека и УОС,

- Медицински факултет - Деканат,

- Медицински факултет - Морфоблок,

- Педагогически факултет + ДИПКУ + Медицински колеж.

Общият брой свързани към Интернет работещи компютри в момента възлиза на над 1300 и с тенденция за разширяване на мрежата.

2. Връзка между 5-те бази – оптична. Допуска се връзките само до Студентски град при невъзможност за оптика да бъдат по друг начин.

3. Изграждане на VPN между 5-те бази със скорост 1000 MBit/s, осигуряващ нормалната работа на университетската информационна система.

4. Изграждане на VPN между Тракийски университет Стара Загора, Филиал Хасково и Факултет Техника и Технологии гр. Ямбол със скорост 1000 MBit/s, независима от интернет канала, осигуряващ нормалната работа на университетската информационна система.

5. Достъпът до Интернет в 5-те бази да се осъществи чрез наличните Linux и Mikrotik сървери и рутери – на Ethernet интерфейс, 1000 Base T.

6. Оборудването за доставяне на Интернета и VPN каналите за изграждане на свързаността между 5-те бази се осигурява от доставчика.

7. Необходими IP адреси – 256

8. Маршрутизация – статична

9. Осигуряване на 24-часова поддръжка на Linux и Mikrotik сърверите, рутерите и работещия софтуер на место по всички бази.

10. Изграждане на FireWall, NAT на Linux и Микротик сърверите и рутерите.

11. Инсталиране софтуер за измерване на трафика на всеки един от компютрите в отделните локални мрежи в 5-те бази, както и по звена, с възможност за детайлни графични справки /през web/.

12. Инсталиране на софтуер за персонално лимитиране на достъпа до Интернет /по време или по количество изтеглена информация/ на потребителите /студенти и преподаватели/ за компютрите в компютърните зали.

Софтуерът по т.10 и т.11 да бъде съобразен със съществуващата мрежова архитектура.

13. Инсталиране на web-базирана електронна поща, антивирусен и антиспам софтуер.

14. Предоставяне на софтуер, поддържащ групи потребители с различни права на достъп до Интернет /например само e-mail/.

15. Предоставяне на софтуер за контрол на достъпа.

16. Предоставяне и поддържане на софтуер за конфигуриране и визуализация на новоизградената PON мрежа.

17. Описание на топологията и начина на изграждане на връзка с Интернет до Университета и между 5-те бази.

18. Брой независими оптични връзки до доставчика от гледна точка на резервираност - описание на начина на доставка на Интернет до гр. Ст. Загора.

19. Информация за екип от специалисти с длъжностни характеристики, назначени на постоянен трудов договор в офис в Ст. Загора, отговарящи за 24-часовата поддръжка на място по упоменатите бази на Тракийски университет.

Критерият за оценяване е „икономически най-изгодно предложение”.

До класация ще бъдат допуснати предложенията, които съответстват напълно на изискванията на Възложителя, описани в Техническото задание на настоящата покана за участие. Няма да бъдат допуснати до оценяване и класиране предложенията с частично изпълнени изисквания на Техническото задание.
На оценка от комисията подлежат:

1. „К1 Предложена цена” – На оценка от комисията подлежи посочената месечна цена без ДДС за предоставяне на услугите. Показателят "предложена цена" е с относително тегло в комплексната оценка - 40. Точките на съответния участник се определят по следната формула:

С min


К1 = ---------- х 40, където:

C n


С min - най-ниската предложена цена

C n - цената на съответния участник

40 - относителното тегло на показателя

2. К2 срок за изграждане на услугата” - Тежестта на критерия е 30. Посочва се срок в календарни дни. Точките на съответния участник се определят по следната формула:

Smin


К2 = ------------- х 30, където

Sn


Smin – най-краткия предложен срок от всички участници

Sn – срока предложен от оценявания участник

30 – тежестта на показателя в комплексната оценка
3. К3 срок за отстраняване на проблем, след неговото диагностиране- Тежестта на показателя е 30. Посочва се в часове.

Smin


К2 = ------------- х 30, където

Sn


Smin – най-краткия предложен срок от всички участници

Sn – срока предложен от оценявания участник

30 – тежестта на показателя в комплексната оценка
Комплексната оценка KO се получава като сбор от получените индивидуални оценки за „Предложена цена”, „Срок за изграждане на услугата” и „Срок за отстраняване на проблем, след неговото диагностиранеи на всеки отделен участник. Максималната оценка, която може да получи отделен участник е 100 т.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участника посочва името на участника по съдебна регистрация, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Приложение № 2


ОФЕРТА/ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГАТА
Долуподписаният/ата ........................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН........................, л.к. № ..........................., издадена на .................., от ....................................,

в качеството си на ................................. на .....................................................................................,

регистрирано по ф.д. № ................ на ............................................................................,

ЕИК............................ инд. № по ЗДДС.....................................,

със седалище и адрес на управление .................................................................................................

..............................................................................................................................................................
УВАЖАЕМ Г-Н РЕКТОР,
Предлагам да изпълня услугата при условията на изпратената ми покана и Техническото задание. Предлагам следното за изпълнение и предоставяне на Интернет достъп.

- Описание на техническата поддръжкаТехническо задание

Описание

Връзка с Интернет – симетричен канал с 100% гарантиран капацитет 200 Mbit/s, достъпен в 5-те описани в настоящата покана бази

Връзка между 5-те бази

Изграждане и поддържане на VPN

  1. VPN между 5-те бази на ТрУ в Ст. Загора

  2. VPN между Ст. Загора и звената в гр. Ямбол и гр. ХасковоДостъпът до Интернет в 5-те бази да се осъществи чрез наличните Linux и Mikrotik сървери и рутери – на Ethernet интерфейс, 1000 Base T.
Оборудване за доставяне на Интернета и VPN каналите изграждане на свързаността между 5-те бази
Необходими IP адреси

Маршрутизация

Осигуряване на 24-часова поддръжка на Linux и Mikrotik сърверите (DNS server, mail-server), рутерите и работещия софтуер на място по всички бази. (да се опише подробно какви ангажименти поема фирмата)
Изграждане на FireWall, NAT на Linux и Микротик сърверите и рутерите

Инсталиране софтуер за измерване на трафика на всеки един от компютрите в отделните локални мрежи в 5-те бази, както и по звена, с възможност за детайлни графични справки /през web/.
Инсталиране на софтуер за персонално лимитиране на достъпа до Интернет /по време или по количество изтеглена информация/ на потребителите /студенти и преподаватели/ за компютрите в компютърните зали.
Инсталиране на web-базирана електронна поща, антивирусен и антиспам софтуер.
Предоставяне на софтуер, поддържащ групи потребители с различни права на достъп до Интернет /например само e-mail/.
Софтуер за контрол на достъпа
Софтуер за конфигуриране и визуализация на новоизградената PON мрежа
Описание на топологията и начина на изграждане на връзка с Интернет до Университета и между 5-те бази.Описание на начина на доставка на Интернет до гр. Стара Загора – брой независими оптични връзки до доставчика. (от гледна точка на резервираност)- Срок за изграждане на услугата (в календарни дни) - .........................................................

- Срок на действие на сключения договор за услугата – 12 месеца.

- Срок на валидност на настоящото предложение – 60 календарни дни, считано от датата на отваряне на офертите.

- Начин и срок на плащане – ежемесечно по банков път, след представяне на оригинал на фактура по следната банкова сметка:
банка:...............................................................................................................................................

б.сметка:......................................................................., BIC: ..........................................................


........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/Всеки участник може да опише други условия за изпълнение на услугите/
Упълномощен да подпише офертата от името и за сметка на ...........................................................

.............................................................................................................................................................

/посочва се името на участника/

…….................................................................................................................................................

/изписват се трите имена и длъжността на упълномощеното лице/

Дата: ..................... 2015 г. Участник: ..............................

гр. ..................................... (подпис, печат)

Приложение № 3


  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница