6000, Студентски град, Стара Загора


ОФЕРТА - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕстраница2/3
Дата28.04.2017
Размер354.97 Kb.
1   2   3

ОФЕРТА - ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в избора на изпълнител с предмет: „Осигуряване на достъп до Интернет за нуждите на Тракийски Университет гр. Стара Загора”
от…………………………………….....………...................................................................................,

/фирмено наименование/

със седалище и адрес на управление:…………………..................………………………....................

адрес за кореспонденция ……................…………………………………...………………....………….

…………………………………………….........................……………………………..………....………

Тел. ………………………; факс…………..…......…………, е-mail: ..................................................

ЕИК............................ БУЛСТАТ........................................инд. № по ЗДДС..................................,

Представляван от ………………………...................………………..……………………………..........

в качеството му на ….………................................................., ЕГН ……………................................,

лична карта № …………..............…, изд. на ………..……… от МВР гр………………......................

лице за контакти:................................................................................................................................
УВАЖАЕМ Г-Н РЕКТОР,

След като се запознах/ме с покана изх. № ............ от ……...2015г. за участие в избора на изпълнител за „Осигуряване на достъп до Интернет за нуждите на Тракийски Университет гр. Стара Загора”


ПРЕДЛАГАМЕ:


1. Цена на услугата за един месец: ....................... /........................................................./ без ДДС

2. Наем/цена за ползване на оборудването: .................. /................................................../ без ДДС

3. Инсталационна такса:.................. /.................................................../ без ДДС
ОБЩА СУМА ЗА ЕДИН МЕСЕЦ:.................. /.................................................../ без ДДС

ОБЩА СУМА ЗА ЕДИН МЕСЕЦ:.................. /.................................................../ с ДДС


ОБЩА СУМА ЗА 12 МЕСЕЦА:.................. /.................................................../ без ДДС

ОБЩА СУМА ЗА 12 МЕСЕЦА:.................. /.................................................../ с ДДС

Забележка: На оценка от комисията подлежи предложената обща сума без ДДС за един месец.

………….. 2015 г. Подпис:…...……………..

гр. ................................. (име, подпис и печат)
Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки


Долуподписаният/ата .......................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН..............................., л.к. № ..................................., издадена на ..............................................

от ............................................., адрес:............................................................................................,

в качеството си на ............................................................. на ........................................................,

регистрирано по ф.д. № ................ на ............................................................................,

ЕИК............................ инд. № по ЗДДС............................,

със седалище и адрес на управление ................................................................................................

............................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ'>ДЕКЛАРИРАМ, че

- при изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на достъп до Интернет за нуждите на Тракийски Университет гр. Стара Загора”


□ няма да използвам;
□ ще използвам подизпълнители;
- подизпълнител/и ще бъде/бъдат (изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

- дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде ......... на сто (................................................................) от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .…..…............ 2015 г. Декларатор: ..............................

гр. ......................................... (име, подпис и печат)

Приложение № 5ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата .......................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН..............................., л.к. № ..................................., издадена на ..............................................

от ............................................., адрес:............................................................................................,

в качеството си на ............................................................. на ........................................................,

регистрирано по ф.д. № ................ на ............................................................................,

ЕИК............................ инд. № по ЗДДС............................,

със седалище и адрес на управление ................................................................................................

............................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, че
Срокът на реакция при възникнала повреда при осигуряване на достъп до Интернет за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора е до 1 (един) час. Срокът започва да тече от приемане на заявката от наша страна, подаден от упълномощено лице от Възложителя.

Дата: .…..…............ 2015 г. Декларатор: ..............................

гр. ......................................... (име, подпис и печат)

Приложение № 6


ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата .......................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН..............................., л.к. № ..................................., издадена на ..............................................

от ............................................., адрес:............................................................................................,

в качеството си на ............................................................. на ........................................................,

регистрирано по ф.д. № ................ на ............................................................................,

ЕИК............................ инд. № по ЗДДС............................,

със седалище и адрес на управление ................................................................................................

............................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ, че

Се задължавам да спазя условието, че трябва да осигуря симетричен канал с 100% гарантиран капацитет 200 Mbit/s, достъпен в 5-те описани в настоящата покана бази.


Дата: .…..…............ 2015 г. Декларатор: ..............................

гр. ......................................... (име, подпис и печат)

Приложение № 7
СПРАВКА
по чл. 51, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за обществените поръчки от участник / подизпълнител
Долуподписаният/ата .......................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН............................, л.к. № ................................., издадена на ....................................................

от ..................................................., адрес:.........................................................................................,

в качеството си на ................................. на ....................................................................................,

регистрирано по ф.д. № ................ на .............................................................................................,

ЕИК............................, Инд. № по ЗДДС .........................................................................................

със седалище и адрес на управление .................................................................................................

...............................................................................................................................................................................


Във връзка с участието ми в обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на достъп до Интернет за нуждите на Тракийски Университет гр. Стара Загора”,

І. Разполагаме със следния персонал, на трудов договор в гр. Стара Загора, който ще се ангажира с осъществяване на услугата и ще отговаря за 24-часовата поддръжка на място по упоменатите бази на Тракийски университет.

………………………………………………………………………................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Участникът изброява имената на лицата, ангажирани с изпълнение на услугата, телефони за контакти, както и други данни на лицата.
II. Разполагаме със следнната техническа база в гр. Стара Загора:

Офис/сервизна база : .................………………………………………. ...............................................

Автомобилен парк :......................................................................................................................................... Техническо оборудване: ................................................................................................................................ ...........................................................................................................................................
III. Към настоящата справка прилагам заверени копия на следните документи:

Документите трябва да подкрепят горните изисквания.

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Дата: ............. 2015г. УЧАСТНИК: ..........................

гр. Стара Загора (име, подпис, печат)

Приложение № 8
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 1, б „а“ – „д“, т. 2 – 4, ал. 2, т. 1, т. 4, т. 5 и ал. 5, т. 1 и т.2 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /ата/: ......................................................................................................................................... с

(собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ......................................., издадена на ..........................................,

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................................, община .......................................,

област ............................, ул. ............................................., бл. ........., ет. .........., ап. .......,

тел. ............................, факс ..............................., е-mail .....................................................,
в качеството си на ...............................................................................................................

(длъжност)

на .................................................................................................................................................,(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)


Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Не съм осъден с влязла в сила присъда за:а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс

Представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност.

Представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация и не е намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.

Представляваното от мен дружество няма:  • задължения по списъка на чл. 162, ал.2, т. 1 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязла в сила акт на компетентен орган, освен, ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

  • задължения за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата

Представляваното от мен юридическо лице:

  • не е в открито производство по несъстоятелност;

  • не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон,

  • не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове /ако е чуждестранно лице/;

  • неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си

Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, или по чл. 172 от Наказателния кодекс протов трудовите права на работниците

Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

Представляваното от мен юридическо лице не е в договорни отношения с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата, .............................. Декларатор: ................................/подпис/

Приложение № 9АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1. Наименование на участника:2. Координати на участника:

Седалище и адрес на управление:
Булстат/ЕИК:
телефон:
Факс:
e-mail:
интернет адрес:
3. Лице, упълномощено официално да представлява участника:

Име Презиме Фамилия
ЕГН
Данни по документ за самоличност:
Длъжност на лицето:
4. Лице за контакти

Име Презиме Фамилия
Длъжност на лицето:
Телефон/факс
5. Банкова сметка:

Име на обслужваща банка:
IBAN сметка:
BIC код:
Титуляр на сметката:
Дата:.......................................... Подпис и печат:...........................

Проект

ДОГОВОР
Днес ……………………….. в град Стара Загора, на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки между:

I. ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ гр. Стара Загора, представляван от проф. двм Иван Въшин – И.Д.Ректор и Илияна Стефанова Тонева – Главен експерт счетоводител, адрес: гр.Стара Загора, Студентски град. Ректорат, Булстат 123024538 от една страна като ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

II. „…………………………………………“, представляван от управителя ………………………………., адрес: ………………………………………………………………., с ЕИК по Булстат ……………………, инд. № по ЗДДС ……………………………….., от друга страна като ИЗПЪЛНИТЕЛ,

Се сключи настоящия договор за предоставяне на услугата: Осигуряване достъп до Интернет за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора”, при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услугата "Осигуряване достъп до Интернет за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора" за срок от 12 (дванадесет) месеци и при условията, определени в настоящия договор.
ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява услугата: "Осигуряване достъп до Интернет за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора" чрез канал с гарантиран капацитет 200 Mbit/s, достъпен в следните бази на Тракийски университет Студентски град (Ректорат, АФ, ВМФ, СФ, УОС, Библиотека), МФ-Морфоблок, МФ-деканат, ПФ+ДИПКУ+МК, и да поддържа определените в договора параметри на услугата през целия срок на договора.

Чл. 3. При осигуряване на достъпа /предоставяне на услугата/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ свързва към мрежата само крайни устройства, които са одобрени и разрешени за включване в съответствие с Наредба № 14 от 1994 г. на КПД за одобряване типа на крайните устройства и за включване на крайни устройства към обществени далекосъобщителни мрежи.

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ своевременно уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпили повреди, аварии и други събития, които затрудняват или пречат за нормалното ползване на услугата по този договор, както и срока за отстраняването им.

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява защита на университетската мрежа от външни атаки.

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа и актуализира следния софтуер: Изграждане на FireWall на Linux-сървери; Инсталиране софтуер за измерване на трафика на всеки един от компютрите в отделните локални мрежи в базите, с възможност за детайлни графични справки; Инсталиране на web-базирана електронна поща; Възможност за поддръжка на групи потребители с различни права на достъп до Интернет, инсталиране и поддръжка на антивирусен и анти-спам софтуер, Софтуер за конфигуриране и визуализация на новоизградената PON мрежа. Поддръжката се осъществява на място - по всички бази.

Чл. 7. При възникване на проблем с достъпа до Интернет ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да реагира както следва:

(1). Срок на реакция при възникнала повреда при осигуряване на достъп – до 1 час (срокът започва да тече от приемането на заявката).

(2). Отстраняване на проблеми след диагностиране - 0.5 часа

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изгради VPN между 5-те бази.на Тракийски университет в гр. Стара Загора и 2-те изнесени структурни завена на ТрУ в гр. Ямбол и гр. Хасково със скорост 1000 MBit/s, независима от интернет канала, осигуряващ нормалната работа на университетската информационна система.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури оборудването за доставяне на Интернета и изгради свързаността между различните бази.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави връзки до 5-те бази както следва:

- оптична връзка 1 Gb/s до Медицински факултет – Деканат;

- оптична връзка 1 Gb/s до Медицински факултет – Морфоблок;

- оптична връзка 1 Gb/s до Педагогически факултет +ДИПКУ+Медицински колеж;

- NStream Mimo радио връзка 300 Мb/s до Студентски град – Ректорат;

- Дублираща резервна NStream Mimo радио до Студентски град – Ректорат с автоматично превключване при отпадане на основната;

- оптична връзка 1 Gb/s от Студентски град – Ректорат до Студентски град – Библиотека.Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок писмено информация за промени в списъчния състав на специалистите си с необходимата правоспособност, квалификация, професионални качества и опит за изпълнение на дейностите, свързани с изпълнението.

Чл. 12. Да уведомява предварително, в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предстояща техническа профилактика в срок не по – кратък от 2 дни преди провеждане на такава.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плаща в срок цените за ползваната услуга.

Чл. 14. За ползване на услугата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява сървери в своите бази.

Чл. 15. Когато услугата се ползва по начин, който затруднява или пречи на нормалната работа на системата или на други потребители, или причинява тяхното ощетяване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за материалните и нематериални щети, нанесени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да пази и защитава търговската тайна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като се въздържа от всякакви действия, които могат да доведат до ощетяване на последния.

Чл. 17. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ самоволно инсталира неодобрени по съответния ред крайни устройства, технически и програмни средства, носи отговорност. Отстраняването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на нарушения и повреди, предизвикани от тях са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница