6000, Студентски град, Стара Загорастраница3/3
Дата28.04.2017
Размер354.97 Kb.
1   2   3

Чл. 18. Информацията свързана със съдържанието и изпълнението на договора е конфиденциална и страните се задължават да я пазят, като не я разпространяват или довеждат до знанието на трети лица.
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 19.(1) Общата стойност на услугата по чл. 1 от Договора, за срока му на действие – 12 месеца е в размер на ………………………… лв. (словом лв.) без ДДС или …………………….. лв. (словом лв.) с ДДС.

(2) Сумата по предходната алинея се заплаща на 12 (дванадесет) равни месечни вноски, всяка от които по …………………. (словом лв.) без ДДС или ……………………….. (словом лв.) с ДДС, платими срещу издадена фактура в срок до 30-то число на текущия месец и платими до 5-то число на следващия месец по банкова сметка:

Банкова сметка …………………………………………………………………………………………
ІV. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. Настоящият договор се сключва за срок от 12 месеца, считано от датата на влизането му в сила.

Чл. 21. Договорът може да бъде прекратен преди изтичането на срока в следните случаи:

1. По взаимно съгласие на страните;

2. В резултат на действия или актове на компетентни държавни органи, които водят до ограничаване на правомощията или функциите на която и да било от страните;

3. При закриване, обявяване в ликвидация или в несъстоятелност на една от страните по този договор, считано от влизане в сила на съответното решение;

4. При условията и по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите.
V. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 22. (1) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплати в срок дължимо възнаграждение и забавата продължи повече от 7 (седем) дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право след 24 (двадесет и четири) часово писмено предизвестие към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да спре временно предоставянето на услугата. Предоставянето на услугата се възстановява при заплащане на забавеното възнаграждение.

(2) Докато е спряно предоставянето на услугата съгласно ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в договорения размер и срокове.

(3) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпадне в забава относно заплащането на възнаграждение по договора, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва за забава върху просрочената сума за всеки ден забава.

Чл. 23. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1/30 от месечната вноска за прекъсване на услугата или при влошаване на нейното качество при условие, че в рамките на даден месец от действието на договора прекъсването/влошаването трае повече от 2 (два) последователни часа или сумарно повече от 4 (четири) часа.

(2) В случай, че прекъсването на услугата/влошаването на нейното качество в посочените в ал. 1 времеви периоди настъпи повече от три пъти в съответния месец, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на половината от месечната вноска по чл. 19, ал. 2 от договора. Неустойката се дължи независимо от предвидената неустойка в предходната алинея.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност за прекъсване на услугата или влошаване на нейното качество само в случай, че е налице някое от следните обстоятелства:

1. Прекъсването или влошаването на качеството на услугата се дължи на периодични технически профилактики, провеждани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за които последния е уведомил предварително ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в неизпълнение на свое задължение по договора;

3. Прекъсването на услугата или влошаването на нейното качество е причинено от злоумишлени действия на трети лица или от неправилно боравене с техника и оборудване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. Прекъсването на услугата или влошаването на нейното качество се дължи на причина извън мрежата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 24. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора при неизпълнение на който и да е от заложените параметри от предложението за изпълнение на услугата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е неразделна част от настоящия договор, както и в случай, че прекъсването на услугата/влошаването на нейното качество в посочените в чл. 23, ал. 1 от договора времеви периоди настъпи повече от три пъти в съответния месец.

Чл. 25. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност:

- за действия и пропуски, свързани с осигуряването на договорената услуга, инсталирането и функционирането на оборудването;

- при наемане на трети лица/физически или юридически/ във връзка с осъществяване на някои от правата или задълженията по договора, за техните действия като за свои.

(2) Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се изразява в задължението му да възстанови стойността или да отстрани за своя сметка настъпилите вреди и да заплати неустойка според договореното в настоящия договор.Чл. 26. За реализиране на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи оборудването, дори действието на договора да е прекратено. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи по общия ред, ако тяхното основание или стойност е различно от предвидените и изплатени обезщетения по реда на този раздел.
VІ. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Чл. 27. (1) Всички съобщения, предупреждения и покани между страните се считат за валидно изпратени писмено, на хартиен носител, на посочените в договора адреси.

(2) В случай че някоя от страните промени адреса си за кореспонденция, посочен в договора, същата е длъжна да уведоми писмено другата страна най-късно 48 часа след промяната. При неизпълнение на задължението по предходното изречение, изпратените на посочения адрес съобщения се считат за надлежно изпратени и приети.


V. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 28. По смисъла на този договор:

1. “Прекъсване на услугата” е налице в случай, че същата не се предоставя в продължение на 30 (тридесет) последователни минути. Периодът на прекъсване продължава до момента, в който предоставянето на услугата се възстанови. Прекъсване на услугата не е налице, ако същата се осигурява с влошено качество.

2. “Злоумишлени действия, свързани с ползването на услугата” са: действия или бездействия, нарушаващи интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), сканиране на портове (PORT SCAN), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 29. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни и при условие, че са представени документите от съответните компетентни органи, удостоверяващи отсъствието на обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП, които са приложими за настоящата поръчка.

Чл. 30. Договорът не подлежи на изменение или допълнение, освен по изключение - в случаите, предвидени в ЗОП.

Чл. 31. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат съответните разпоредби на Закона за задълженията и договорите, Закона за обществени поръчки, Търговския закон и другите действащи в нормативни актове

Чл. 32. Всички протоколи, приложения, и офертата на изпълнителя са неразделна част от него.

Настоящият договор се състави в 3 /три/ еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и един за регистъра.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

И.Д.РЕКТОР: УПРАВИТЕЛ:

(………………………………..) (………………………)
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(…………………………..)


Съгласувал

(.................................)
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница