68 соу "Академик Никола Обрешков" София, р-н Искър, ж к. “Дружба-2”  директор-9785059Дата25.07.2016
Размер138.15 Kb.

68 СОУ "Академик Никола Обрешков"

София, р-н Искър, ж.к. “Дружба-2”  директор-9785059;

 пом. дир.УД-9730756; пом. дир.АСД-9730752; канцелария-9785029; email: sou68@abv.bgУтвърждавам!ДИРЕКТОР:

/Нели Пейчева/


ГОДИШЕН ПЛАН

на 68. СОУ

Академик Никола Обрешковза учебната 2014/2015 година

Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет с Протокол № 12/10.09.2014г. Утвърден със заповед на директора на 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков” №РД09- 4/15.09.2014 г.

Неразделна част от Годишния план са:

 • Плановете за работа на МО по КОО;

 • План за дейността на комисията по дарения, социално подпомагане и хранене

 • План на дейността на комисията по културни и извънкласни дейности

 • План за дейността на комисията по реклама и оформление на интериора.

 • План за дейността на комисията по здравно образование

 • План за дейността на комисията за организиран отдих, спорт и туризъм

 • План за работата на УКБППМН

 • План за квалификационната дейност

 • План за работа на комисията по БДП и график за провеждане на занятията по БДП 1. Раздел

КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
Цялостната дейност на 68. СОУ „Академик Никола Обрешков” през учебната 2013/2014 година протече съгласно залегналите в годищния план задачи. В училището се обучаваха 465 ученици, разпределени в

21 паралелки от I до XII клас и 26 деца в една подготвителна група преди I клас – 5 и 6 годишни.

Запазеният брой на паралелките и увеличаването на учениците е показател за повишен интерес към училището и утвърждаване на неговия престиж. В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес /УВП/. Стратегически силни стъпки бяха направени в областта на планирането на учебно-възпитателната работа /УВР/. Правилното планиране на УВП бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище. Постигнатите много добри резултати от УВР са благодарение на създадените добри условия на УПВ. Постигнати бяха успехи в следните направления:


 • обхванати са всички деца, подлежащи на задължително обучение;

 • спортни и други постижения:

I място – районно състезание по футбол 9 клас момчета;

ІІ място– районно състезание по футбол 12 клас момчета;

Две първи, едно второ и три трети места на градско първенство по тенис на корт.


 • национален конкурс „Бог е любов”;

 • ученици се класираха за областния кръг на олимпиадите по

химия и физика.

 • От завършилите седмокласници над 60 % са приети с конкурсен изпит в езикови, профилирани и професионални гимназии.

 • Училището участва по Европейски проект за превенция на гръбначните изкривявания.

 • Работиха 22 групи в проект по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”- „Да направим училището привлекатерно за младите хора- Успех”.

 • Над 70 % от педагогическия персонал повиши квалификацията си като участва в проект „Квалификация на педагогическите специалисти” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Слабата мотивация за учебен труд на отделни ученици и допуснатите голям брой неизвинени отсъствия е проблем за учителския колектив, но той има възможности да се справя и да решава възникнали проблеми. В резултат на взетите навременни мерки, отпадна само един ученик.

Дейността на училището през учебната 2013 - 2014 година бе подчинена на основните цели и задачи от годишния план. Създадена е добра система за организация, съгласуваност и контрол на резултатите от дейностите. Учителският колектив отговорно отстояваше професионалните си ангажименти. На всички учители бе осигурена творческа свобода за възможно най-пълнао реализиране на целите на УВР. Необходимо е: • да продължи работата по гражданското образование на учениците;

 • да се прилага гъвкав и нетрадиционенн похдод при наличие на противообществени прояви и засилване дейността на училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

 • да се усъвършенства системата на квалификационната дейност на учителите;

 • да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;

 • специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване на материално-техническата база и библиотечния фонд;

 • да продължи работата по осигуряване на подготовка, съответстваща на европейските образователни стандарти.
 1. Раздел

Мисията на училището


  • Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способности за ефективна обществена реализация.

  • Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз.

  • Адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и възпитаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот.

  • Възпитаване в духа на националните и общочовешките ценности , развитие на индивидуалността на учениците и стимулиране на творческите им заложби.


Визия на училището.

Утвърждаване на 68. СОУ „Академик Никола Обрешков” • като конкурентноспособно училище, формиращо у учениците национални и общочовешки добродетели при подготвката им за социализация и реализация;

 • усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия

 • колектив, обособяването му като екип от високоотговорни личности, проявяващи пзагриженост за развитието и възпитанието на учениците, мислещи творчески и критично;

 • училището се стреми да формира знания и умения у учениците за

 • активно зваимодействие със социалната среда, противодествие срещу проявите на агресивност и насилие.


Цели на училището.

 • издигане и утвърждаване престижа на училището;

 • повишаване качеството на учебно-възпитателната работа ;

 • осигуряване на условия за физическо, умствено, нравствено и социално развитие на подрастващите ;

 • повишаване квалификацията на учителите ;

 • изграждане на образовани личности с възможности за реализация.


Стратегии в дейността на училището

  • издигане на качествено ново ниво подготовката на учениците ;

  • обогатяване творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови форми и методи на обучение;

  • усъвършенстване работата с изоставащите ученици;

  • утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него на всеки ученик;

  • социализация и интеграция на ученици в неравностойно положение и деца със специални образователни потребности;

  • обогатяване на материалната база.


Приоритети в дейността на училището

 • повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния процес и повишаване на професионалната подготвка, компетентността и квалификацията на педагогическите кадри;

 • работа с учениците с изпреварващо развитие;

 • повишаване качеството на педагогическия и административния контрол;

 • удовлетворяване на специфичните интереси и потребности на учениците чрез ефективно използване на наличната материално-техническа база /МТБ/;

 • задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличавне на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ;

 • привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие в решаване на училищнит проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство /УН/ като орган, подпомагащ цялостната УВР.


Раздел III.
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

І. Дейности за постигане на реални по-високи резултати от учебно-възпитателния процес

1.АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ


 • изготвяне на тематични планове на учебния материал и планове на класните ръководители;

   • отг.председателите на МО по КОО

   • срок: 17.09.2014 г.

 • изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците;

   • отг.пом.-директор АСД

   • срок: 23.09.2014 г.

 • изготвяне на график за провеждане на консултации с родителите;

   • отг.пом.-директор АСД

   • срок: 23.09.2014 г.

 • изготвяне на Списък – Образец № 1за учебната година;

   • отг. директорът

   • срок: 17.09.2014 г.

 • преглед на задължителната документация за началото на учебната година;

   • отг. касиер - домакин

   • срок: 12.09.2014 г.

 • планиране на:

* броя на постъпващите първокласници;

отг. пом.-директор УД срок: 03- 04.2015 г.

* броя на пенсиониращите се педагогически кадри;

отг. касиер - домакин срок: 05. 2015 г.

* нуждите от педагогически кадри;

отг. директорът срок: 05. 2015 г.

* необходимата учебна и училищна документация;

отг. касиер - домакин срок: 04. 2015 г.


2. СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ


 • получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година;

   • отг. касиер - домакин

   • срок: 09. 2014 г.

 • превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване атмосфера за недопускане на рушене и унищожаване на придобитото имущество;

   • отг. касиер - домакин

   • срок: постоянен

 • определяне на приоритетите при подобряването на материално-техническата база и тяхното йерархическо подреждане;

   • отг. пом. директор АСД

   • срок: 09. 2014 г.

 • задоволяване на най-неотложните потребности от учебно-технически средства;

   • отг. пом. директор АСД

   • срок: 09. 2013 г.

 • изготвяне на план за хигиенизиране училищната сграда и дворните площи;

   • отг. касиер - домакин

   • срок: 09. 2014 г.

 • планиране на строително-ремонтни работи;

   • отг. пом. директор АСД

   • срок: 06. 2015 г.

 • провеждане на медицински прегледи на учениците;

   • отг.медицинската сестра

   • срок: 09. 2014г.

 • организиране на отдиха на ученици и учители;

   • отг.председател на комисията по туризъм

   • срок: 12.09. 2014 г.

 • изготвяне на план за работа при зимни условия и осигуряване на нормален учебен процес;

   • отг. пом.- директор АСД

   • срок: 12.09. 2014 г.

 • изготвяне на план за професионално ориентиране на учениците и план за работа с всички паралелки;

   • отг. Сандра Лазарова

   • срок: 09. 2014 г.

3. ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ

ТЪРЖЕСТВА


  • тържествено откриване на новата учебна година;

   • отг. Председател на комисията по културно-информационни дейности

   • срок: 15.09.2014 г.

  • Ден на независимостта на България – национален празник;

  • Празник на Св. Иван Рилски и Ден на християнското семейство;

   • отг. Зоя Михалкова

   • срок: октомври-ноември 2014 г.

  • Ден на народните будители;

   • отг. Преподаватели БЕЛ и класни ръководители

   • срок 01.11.2014 г.

  • Отбелязване на Международния ден на борба със СПИН;

   • отг. Оф. Русинова

   • срок: 12. 2014 г.

  • Коледни тържества;

   • отг. Р. Миткова и всички преподаватели

   • срок: 16.12.2014 г.

  • Годишнина от обесването на Васил Левски- концерт-рецитал;

  • Мартенски празници- концерт-рецитал;

   • отг. Надежда Цекова и класни ръководители на І и ІІ клас

   • срок: 08.03.2015 г.

  • тържества на тема „ Вече съм грамотно дете ” – І клас;

   • отг. класни ръководители на І клас

   • срок: 03.2014 г.

  • Патронен празник

   • отг. Комисия по културно-информационна дейност

   • срок: 03.2015 г.

  • Международен ден на детската книга;

   • отг. учители начален етап

   • срок: месец март 2015 г.

  • Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;

   • отг. М. Илиева, П. Таслакова

   • срок: 24.05.2015 г.

  • Ден на Ботев и на загиналите за освобождението на България;

   • отг. Цв. Коева

   • срок: 02.06.2015 г.

  • изпращане на дванадесетокласниците;

   • отг. Цветомила Коева

   • срок: 15.05.2015 г.

4. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДИ- ОБЩИНСКИ КРЪГ    • „Знам и мога” за учениците от IV клас срок: 02.2015 г.

отг. Алена Стоева

 • - БЕЛ VII – XII клас срок: 03. 2015 г.

отг. М. Илиева

 • - математика I – VIII клас срок: 04. 2015 г.

   • отг. С Венкова

 • - информатика V – XII клас срок: 01. 2015 г.

   • отг. М. Дочева

 • - философия срок: 02. 2015 г.

   • преподавател по философия

 • - история и цивилизация срок: 01.2015 г.

отг. Цв. Коева

 • - физика VII – XII клас срок: 01.2015 г.

   • отг. Ив. Манолова

 • - химия VII – XII клас срок: 01. 2015 г.

   • отг. Ив. Манолова

 • - биология VII – XII клас срок: 02. 2015 г.

   • отг. Оф. Русинова

 • - география и икономика срок: 02.2015 г.

   • отг. З. Гушлева

5. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИ
  • оформяне на тематични кътове:”Ден на независимостта”, „Ден на християнското семейство”, Ден на народните будители” „Коледа”, „Баба Марта”, „Цветница”, „Великден”, „Ден на планетата Земя”, „Ден на Ботев”, „Годишнина от обесването на В. Левски”.

   • отг. председатели на МО срок: през годината

  • изработване на кът с творби на ученици от паралелките с разширено изучаване на ИИ

   • отг. Е. Ценкова, Ю. Топалов срок: постоянен

  • изработване на кът, посветен на Деня на планетата Земя

   • отг. кл. ръководители на ІV класове срок: 04.2015 г.

  • изложба на тема „Дарове на есента”

   • отг. Русинова, Петкова срок: 10.2014 г.

  • фотоизложба и изложба от хербарии на тема „Природата през

моите очи”

   • отг. Русинова, Тонева, Топалов срок: 04.2015 г.

6. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ
  • конкурс за есе на тема „Любовта – избор или съдба”

   • отг.В. Велкова срок: 12.2014 г.

  • конкурс за най-красива мартеница и изготвяне на изложба

   • отг.кл.ръководители на ІІ-ІV класове срок: 02.2015 г.

  • конкурс на тема „Най - сладкодумен разказвач на приказки”

   • отг.кл.ръководители на І-ІV класове срок: 02.2015 г.

  • общински литературен конкурс „Искър”

   • отг.кл.ръководители на І-ІV класове срок: 04.2015 г.

  • конкурс по краснопис в І клас

   • отг.кл.ръководители на І класове срок: 04.2015 г.

  • провеждане на конкурс за есе на тема „Наркотиците – изход или капан”

   • отг. Таслакова, Илиева срок: 02.2015 г.

  • провеждане на конкурс за рисунка „Природата – наш дом. Нека я пазим чиста”

   • отг. Ценкова, Топалов срок: 03.2015 г.

  • провеждане на конкурс за рисунка, литературна творба на тема

„Земята – нашия дом – да я обичаме и да я пазим”

    • отг. Ценкова, Топалов, Таслакова, Илиева

         • срок: 04.2015 г.

  • конкурс „Знам и мога да пресичам безопасно” - І-ІV кл.

    • отг. кл.ръководители срок: 05.2015 г.

7. ПОСЕЩЕНИЯ НА ТЕАТРАЛНИ ПОСТАНОВКИ,

КОНЦЕРТИ, КИНА, ЦИРК И КУКЛЕНИ СПЕКТАКЛИ
- организирано посещение на Природонаучния и Политехническия музей по случай Деня на Земята

отг.Оф. Русинова срок: постоянен

- посещения на изложби, културни центрове и концерти

отг. учителите по ИИ и музика срок: постоянен

- посещение на Националния исторически музей

отг. Цв. Коева срок: постоянен

- посещение на театрални постановки и спектакли по изучавани

Произведения от българската и западноевропейската литература

отг. П. Таслакова, М. Илиева срок: постоянен
8. ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ


  • Коледно и Великденско математическо състезание, организирано от 119 СОУ

   • отг.С. Венкова срок: 05.2015 г.

  • участие в математическо състезание „Европейско кенгуру”

   • отг.кл. ръководители ІІ, ІІІ и ІV класове срок: 03.2015 г.УЧИЛИЩЕН СПОРТЕН КАЛЕНДАР


СПОРТНА ДЕЙНОСТ

СРОК

ОРГАНИ-ЗИРА

МЯСТО

НА ПРОВЕЖДАНЕ

1

2

3

4

УЧИЛИЩНИ СПОРТНИ ПРАЗНИЦИ

Зимен спортен празник

февруари

С. Гешева

Д. Денева68 СОУ

Пролетен спортен празник

май

С. Гешева

Д. Денева68 СОУ

Състезание по народна топка

между IV класоведекември

май


кл. ръковод.

68. СОУ

Състезание по народна топка

между III класовеаприл

кл. ръковод

68. СОУ

Футболен турнир между IV класове

април

кл. ръковод

68. СОУ

ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОДИОбщоучилищен поход до:
Витоша


октомврикл. ръковод.
ВитошаЕКСКУРЗИИ И ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА

Зимен спортен лагер


Пролетен спортен лагер
Зелени училища
Екскурзии
Летен морски лагер

декември
април


постоянен
постоянен
юли

Св. Гешева


Бистра Петкова

Класни ръководители

Класни ръководители

Светлана Гешева, Бистра Петкова


Банско- Разлог


Велинград
Предварително уточнен маршрут

Предварително уточнен маршрутЦарево

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница