7. Състояние на околната среда и екологични условияДата19.07.2018
Размер135.41 Kb.
7. Състояние на околната среда и екологични условия

Екологичните условия на община Самоков се формират от взаимодействието и взаимното влияние на определени природни и антропогенни фактори.1

Основните антропогенни фактори, които оказват влияние върху качествата на околната среда на общината са: промишлеността, транспорта, бита, употребата на изкуствени торове и пестициди в селското стопанство. Тези фактори влияят върху състоянието на атмосферния въздух, водите и почвите.

Община Самоков се характеризира с добро качество на околната среда, което се определя от липсата на крупни промишлени замърсители, земеделие основаващо се на традиционни екологосъобразни методи, както и на благоприятни климатични условия.7.1 Характеристика на основните компоненти на околната среда

Въздух

На територията на общината няма стационарни пунктове за контрол на атмосферния въздух. Контролът, който се осъществява от РИООСВ-София е по утвърден график за емисионен контрол на източници на организирани емисии. Съгласно експертното становище на РИООСВ - София, качеството на атмосферния въздух отговаря на санитарно-хигиенните норми.

Основните източници на организирани емисии от вредни вещества за община Самоков са горивните инсталации с битов характер, емисиите от моторни превозни средства, производствените фирми и емисиите от незапръстени и необработени депа за ТБО.

При изгарянето на масово употребяваните в домакинството твърди горива, емисиите са с ниска височина и ниска емисионна температура. При неблагоприятни метеорологични условия и затруднена дифузия на замърсителите може да се стигне до високи приземни концентрации на вредни вещества в близост до източниците. Това важи особено за емисиите на прах РМ10 и SO2 от изгарянето на въглища и емисиите за РМ10 от изгарянето на дървата, които са широко разпространени твърди горива в общината.

Основен източник на емисии от подвижни източници са отработили газове от моторни превозни средства. Непосредствен контрол се осъществява от служба КАТ, ежегодно при технически преглед на МПС. Показателите, които се контролират са: димност, въглероден окис, азотни окиси и въглеводороди. В районите в близост до интензивен автомобилен транспорт не се изключва вероятността за съществуващи екстремни ситуации с наднормени концентрации, особено за общите замърсители: прах, оловни аерозоли, серен диоксид, азотен диоксид, сероводород.

Подобряване качеството на атмосферния въздух на град Самоков може да се постигне с промяна на схемата на автомобилния трафик при изграждане на Южния обходен път.Води

Питейни води

В благоустройствените планове на населените места важен дял заема снабдяването им с чиста и изобилна вода за задоволяване на всички домакински и обществени нужди, за поддържане чистотата в жилищата, улиците, обществените места, а заедно с това и отвеждането с канали извън селищата на отпадъчните води в пречиствателни станции, откъдето обеззаразени и обезвредени да се пускат в надземните или подземни течения.

Потребената питейна вода от населението на общината, свързано с общественото водоснабдяване е 86 л/ч./ден.

На територията на общината няма изградена пречиствателна станция за питейни води.

Замърсяване на повърхностните води

Състоянието на повърхностните и подземни води на община Самоков е в зависимост от състоянието на нивото на развитие на инфраструктурата и технологиите на пречистване, заустването в естествените водоизточници без пречистване, туризма, развитите отрасли на промишлеността, селското стопанство.

Делът на водоснабденото население на общината за 2002 г. е 99.4%, а делът на канализираното население 67.9%.

Заустването на непречистени битови и индустриални отпадъчни води е основен из­точник за замърсяването на водите в България. Лошото състояние на канализационните мрежи или липсата на такива е друг фактор за замърсяване на водите.

Изградената канализационна мрежа в Самоков отвежда отпадъчните води на града в ПСОВ, които след пречистването си отиват в р Искър.

Проектният капацитет на ГПСОВ “Самоков” е 200 л/сек, като в момента работният капацитет е 150 л/сек. Проектирано е стъпало за допречистване, но строителството не е завършено и станцията работи като двустъпална.

На територията на к.к. Боровец са изградени две ПСОВ- в местността “Песъко” и в местността “Яйцето”.

Събирателният колектор в местността “Песъко” е малък и е строен от “Балкантурист” за обслужване само на неговите обекти. Капацитетът на ПСОВ “Песъко”е 10 л/сек.

Събирателният “горен колектор” отвежда отпадъчните води към ПСОВ в местността “Яйцето”, където е включен и канализационния колектор от вилните зони. Тази ПСОВ, въпреки че е изградена преди 6-7 години , все още не е в експлоатация поради лошото състояние на довеждащия “горен колектор”, така че отпадъчните води отиват непречистени в реката. Проектният капацитет на ПСОВ “Яйцето” е 33 л/сек.

Според данни на НСИ делът на обслужваното население на общината от ГПСОВ за 2002 г. е 66.1 %.

Динамиката в изменението на качеството на водите се характеризира основно с показателите разтворен кислород, биохимична потребност от кислород /БПК5/ и перманганатна окисляемост, които отразяват присъствието на биоразградими замърсители от органичен произход и тяхното превръщане. Съдържанието на биогенни вещества се характеризира от концентрациите на различните форми свързан азот, фосфати и общо желязо.

Наблюдението и контролът върху състоянието на повърхностните води се осъществяват от Националната система за екологичен мониторинг (НАСЕМ), подсистема “Контрол и опазване чистотата на водите”. Съгласно експертното становище на РИООСВ - София, качеството на водите отговаря на санитарно-хигиенните норми.

На основание на анализа за състоянието и качеството на водите за региона на община Самоков могат да се определят следните приоритети:


 • Разработване на Програма за управление на водите;

 • Недопускане влошаване качествата на водите, предназначени за пиене в сравнение с вече съществуващото състояние, провеждане на стриктен режим за дезинфекция и системен контрол за качествата на питейните води;

 • Провеждане на периодични изследвания за съдържание на пестициди в повърхностните и подземни води;

 • Поетапна подмяна на водопроводната мрежа за града;

 • Привеждане на ГПСОВ в съответствие с съвременните екологични изисквания.

Почви

Почвите са акцептор на всички вредни въздействия в околната среда и като такива създават потенциален риск за здравето на населението. Степента на замърсяване и деградиране на почвите е обусловена от промишлеността, транспортът, неефективното земеделие, естествените процеси (ветрова ерозия, други екзогенни фактори), експлоатацията на подземни богатства и депонирането на отпадъците.

Най-разпространените почви в региона са алувиално-ливадните почви, излужени канелени горски почви, кафявите горски почви и планинско-ливадните почви.

На територията на община Самоков няма изграден пункт към Единната национална автоматизирана система за мониторинг на почвите за съдържание на тежки метали. Такъв не е изграден, т.к. в общината няма производствена дейност, която да е потенциален източник на замърсяване на почвите с тежки метали. За това се приема, че съдържанието на тежки метали и металоиди е под ПДК.

Употребата на торове и пестициди е в границите на нормативите.

На основание на анализа може да се направи извода, че почвите в общината не са замърсени с тежки метали, нефтопродукти и пестициди.Шумово замърсяване

Шумът като фактор на окръжаващата ни среда придобива все по-голяма актуалност. Неговото постоянно и повсеместно действие създава опасност за физическото и психическото състояние на човека. Неблагоприятната акустична обстановка в градовете, край оживени пътища и магистрали се формира от нарастващия трафик на МПС, неудачните градоустройствени решения без предвидена самозащита на населението, недостатъчната пропускателна способност на използваната транспортна мрежа. Налага се изводът, че най-голям дял в акустичния режим заема транспортният шум.

В град Самоков наблюдаваните пунктове за измерване на нивото на шума са 12. Разпределението на наблюдаваните пунктове според регистрираните шумови нива е следното:


58-62 дБ

63-67 дБ

68-72 дБ

3

4

5

Вижда се, че в 9 от наблюдаваните пунктове измереното нищо на шума надхвърля допустимите хигиенни норми от 55-60 дБ.

За подобряване на акустичната обстановка в града и общината могат да се посочат следните приоритети:


 • Картотекиране на източниците на шум;

 • Спазване на изискванията за осигуряване на нощно спокойствие;

 • Разглеждане на вътрешно градското автомобилно движение с цел извеждане на транзитния и тежкотоварен транспортен поток от жилищните райони в централната градска част;

 • Осигуряване на рационална организация за движение на транспорта чрез ограничаване и отстраняване на шумните режими на МПС;

 • Контрол относно изправността на МПС по отношение ниво емисии;

 • Упражняване от съответните общински и държавни органи на действен контрол върху планирането, изграждането и експлоатацията на обектите, източници на интензивен шум, обектите, подлежащи на усилена шумова защита и факторите, влияещи върху формирането на акустичната среда.

Отпадъци

Отпадъците са пряк замърсител на въздуха, водите и почвата и носят непосредствен риск за здравето на човека, затова решаването на проблемите, свързани с управлението на отпадъците се явява един от най-сериозните екологични проблеми. От друга страна отпадъците са ценен енергиен и суровинен източник и тяхното минимизиране и повторна употреба води до съхранение на природни ресурси.

Община Самоков има изготвена и приета “Програма за управление на отпадъците в община Самоков”. Програмата съдържа детайлен анализ и оценка на съществуващото състояние, задачите и основните приоритети в политиката на местната власт, въз основа на което е разработен План за действие.

За територията на общината общото количество отпадъци, генерирани през последните години е както следва:Видове отпадъци

Количество отпадъци в t за година

1999

2000

2001

2002

1.

Битови

95 000

82 000

82 000

45 000

2.

Строителни

15 000

3 500

4 000

1 000

3.

Производствени

-

35

335

5 552
ОБЩО:

110 000

85 535

86 335

51 552

Сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Самоков се извършва от "БЕКАСТРОЙ” ЕООД, което е 100% общинско предприятие.

В системата на централизирано сметопочистване са включени гр.Самоков, курортните комплекси Боровец и Мальовица, вилна зона Мечката и селата Драгошиново, Радуил, Говедарци, Бели Искър, Маджаре, Мала Църква, Шипочане, Ново село, Горни окол и Белчин, като по този начин са обхванати около 91% от населението на общината. В останалите населени места с около 9% население се извършва пролетно и есенно почистване на селските сметища.

Финансирането на дейностите по сметопочистване и поддържане на ДТБО - гр. Самоков се осъществява от общинския бюджет.

Единствения начин за обезвреждане на отпадъците на територията на община Самоков е чрез депонирането им. Това става в 67 организирани и неорганизирани депа, които заемат около 450 дка с депонирани около 1 165 195 куб. м отпадъци.

ДТБО на гр. Самоков се експлоатира от 1965 г, намира се на 4 км от центъра на града, на отклонение на пътя Самоков-Ихтиман. Към 12.2003 г. площта му е 50 дка.

Община Самоков е включена в Националната стратегия за изграждане на Регионални депо за твърди битови отпадъци. Регионалното депо, отговарящо на съвременната нормативна уредба, хармонизирана с изискванията на Европейския съюз, което ще обслужва община Самоков, ще се изгражда на територията на община Костенец.

До влизането му в експлоатация, и в изпълнение на Програма за управление на отпадъците е необходимо • изготвяне и реализиране на Проект за саниране на неорганизираните сметища и поетапното им ликвидиране;

 • саниране и рекултивация на досега действащото депо на гр. Самоков, след въвеждане в експлоатация на новото регионално депо;

 • обхващане на всички селища в общината в организирано сметосъбиране;

 • въвеждане на разделно събиране на ТБО с цел повторна употреба (рециклиране) на суровините;

 • създаване на система за контрол при депониране на битови, строителни и промишлени отпадъци;

 • създаване на система за разделно събиране на опасни отпадъци от общината и проучване на възможности за съвместното им обезвреждане и съхраняване с други общини;

 • разработване на програма за работа с обществеността.


Изводи

Комплексната оценка на отделните групи фактори, влияещи върху качеството на средата показва, че община Самоков има се характеризира с добро качество на околната среда:


 • Природните и климатични дадености на територията са с благоприятни екологични характеристики;

 • По отношение на антропогенните условия общината е в относително добра позиция. В градската част липсват крупни производствени замърсители на атмосферата, водите и почвата;

 • Основни проблеми, свързани със замърсяването на атмосферата са автомобилният транспорт и битовият фактор - прахта от непочистените и неблагоустроени улици, битовите отпадъци;

 • Проблемът за отпадъчните води на град Самоков и к.к. Боровец трябва да се реши с доизграждане и модернизиране на ПСОВ;

 • Община Самоков се нуждае от съвременно депо за ТБО;

 • Въвеждане на централизирано сметопочистване на всички населени места в общината, в голяма степен ще реши проблемите с непрекъснато възникващите нерегламентирани сметища;

 • Акустичното натоварване на средата от средствата на транспорта е значително поради високите шумови нива, високата интензивност на транспортните потоци, състоянието на настилките, организацията на движението, неотчитането на фактора шум при избора на застрояването;

 • Новост за общината са електромагнитните лъчения и полета - на градската територия действат радиопредавателни станции, телевизионни ретранслатори, клетките на мобилните оператори, неизвестен брой граждански и военни радиостанции и хаотично проведени електропроводи покриват голяма част от територията с електромагнитни полета;


7.2 Защитени територии

Защитените територии са предназначени за опазване на биологичното разнообразие в екосистемите и на естествените процеси, протичащи в тях, както и на характерни или забележителни обекти на неживата природа и пейзажи.

Под режим на защита на територията на общината има пет категории защитени територии2 - Национален парк, резерват, природен парк, защитени местности и природна забележителност (таблица №3).

Националният парк “Рила” е обявен със заповед на МОС на 24.02.1992 г. с обща площ 81046,0 ха. От територията на община Самоков в парка са включени 29377,7 дка. От тях 25087,7 ха са горски фонд и 4290,0 ха високопланински пасища и ливади. Паркът включва част от землищата на гр.Самоков и селата Говедарци, Маджаре, Мала Църква, Бели Искър и Радуил.

Националният парк е създаден с цел да се запазят завинаги в полза на обществото комплекси от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им видово разнообразие, местообитанията на редки застрашени видове и съобщества, характерни и забележителни пейзажи и обекти на неживата природа, които имат световно значение за науката и културата. Паркът се управлява с цел: поддържане разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа; опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите; предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности; създаване на предпоставки за развитието на туризъм, екологосъобразен поминък на населението.Централния Рилски резерват е с обща площ 12379 ,5 ха, включен е в границите на Националния парк “Рила”. Той е най-големият резерват в страната. Обявен е с цел да се съхранят в непроменено състояние горски, субалпийски и алпийски екосистеми, образуващи уникален за планините в Централна и Южна Европа комплекс, централната част на Рилското флористично формообразователно огнище, както и находищата на десетки застрашени и редки растителни и животински видове. Резерватът включва част от землищата на гр.Самоков и селата Мала Църква и Бели Искър. В резервата е включен биосферния резерват “Маричини езера” (1510,0 ха, землище на гр. Самоков), обявен през 1956 г., а по-късно е включен в списъка на ЮНЕСКО на биосферните резервати. Сега запазва статута си на биосферен резерват.

По-ниските части на Централния Рилски резерват са покрити със смесени иглолистни гори от смърч, бял бор и бяла мура, като някои от насажденията са над 150 годишна възраст. Над горната граница на гората са развити клекови асоциации, а около тях и над тях освен високопланински пасища са формирани сипеи и скали. Всичко това определя облика на резервата и на територията като цяло. Природно богатство на резервата са и ледниковите форми и езерата.В резервата са забранени всички дейности, които нарушават естественото състояние на природата му. Разрешени са само охрана, превантивни мерки и потушаване на пожари, спасителни акции, транзитно преминаване на туристи по белязани туристически маршрути по долината на р.Марица, санитарни мероприятия, научна дейност и екологичен мониторинг.

Природната забележителност “Урдини езера” (1150,0 ха) също е включена в границите на Националния парк “Рила”. Обявена е с цел да се запази уникален за страната минералогичен комплекс, включващ нови за световната наука минерали, алпийска растителност с находища на голям брой редки и застрашени видове, и реликтна ледникова хидрофауна в Рила планина. Намира се в землището на с.Говедарци.

Природният парк “Витоша” заема 3139,1 ха площ от територията на община Самоков. В парка са включени разнообразни екосистеми с многообразие на растителни и животински видове и на техните местообитания с характерни и забележителни ландшафти и обекти на неживата природа. Включва част от землището на с.Ярлово.

За защитени местности са обявени територии с характерни и забележителни ландшафти, местообитания на застрашени, редки и уязвими растителни и животински видове. Защитените местности на територията на общината са: • “Букова Усойка”, с площ 16,2 ха в землището на с.Доспей

 • “Юруковото”, с площ 12,0 ха, землище на с.Ковачевци

 • “Корията”, с площ 9,6 ха, землище на с.Доспей

 • “Чакърова поляна”, с площ 6,3 ха, землище на с.Бели Искър

 • “Черната скала”, с площ 8,6 ха, землище на гр.Самоков.


Изводи:

 • Уникална и съхранена природна среда

 • Наличие на голям брой и големи по площ защитени територии

 • Наличие на защитени видове от флората и фауната
1 при анализа на компонентите на околната среда са използвани данни от Програма за управление на отпадъците в община Самоков; Национална стратегия за опазване на околната среда на МОСВ; данни на НСИ.

2 Източници: Национална база данни за защитените територии, МОСВ; План за управление на Националния парк “Рила”; Лесоустройствени проекти на държавните лесничейства “Самоков” и “Боровец”.

База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница