9 Част а – Спазване изискванията на Изборния кодекс от местните коалиции за финансиране на предизборната кампания за общински съветници и кметовестраница1/11
Дата05.03.2018
Размер1.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11ОДИТЕН ДОКЛАД

№ 0400001212

за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избор на кметове и общински съветници на регистрираните инициативни комитети и местни коалиции от партии в общинските избирателни комисии на територията на област Враца

Октомври, 2012 г.
Настоящият одитен доклад е издаден с Разпореждане № 169 от 12.10.2012 г. на председателя на Сметната палата и е окончателен.
СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

Списък на съкращенията

4

Част първа РЕЗЮМЕ

5

Част втора ВЪВЕДЕНИЕ

6

  1. Основание за извършване на одита

6

2. Информация за одитираните обекти и ограничение в техния обхват

6

  1. Цели на одита

7

  1. Обхват на одита

7

  1. Критерии за оценка

8

Част трета КОНСТАТАЦИИ

9

Част А – Спазване изискванията на Изборния кодекс от местните коалиции за финансиране на предизборната кампания за общински съветници и кметове

9


Раздел първи Местна коалиция „Сила за Борован“

9

Раздел втори Местна коалиция „Коалиция за община Бяла Слатина“

13

Раздел трети Местна коалиция „Синята коалиция (СДС и ДСБ)“-Бяла Слатина

17


Раздел четвърти Местна коалиция „ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ – ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕВРОПЕЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ“ -Враца

21


Раздел пети Местна коалиция „Коалиция за модерна Враца”

25

Раздел шести Местна коалиция „Промяна за Враца“

28

Раздел седми Местна коалиция „Синята коалиция и ВМРО-НИЕ (ДСБ, СДС ВМРО НИЕ)“ – Враца

31

Раздел осми Местна коалиция „ЛИДЕР”, „ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” - Козлодуй

35

Раздел девети Местна коалиция „Нов Козлодуй”

39

Раздел десети Местна коалиция „Движение за община Мездра”

42

Раздел единадесети Местна коалиция „ЛИДЕР”, „ВЯРА, МОРАЛ, РОДОЛЮБИЕ, ОТГОВОРНОСТ – НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО” – Мизия

46


Раздел дванадесети Местна коалиция „За Оряхово”

49

Раздел тринадесети Местна коалиция „Обединени за обновена община” - Оряхово

53

Раздел четиринадесети Местна коалиция „Промяна за Оряхово”

56

Раздел петнадесети Местна коалиция „Демократичен алианс за община Роман”

59

Раздел шестнадесети Местна коалиция „Партньорство и развитие за община Роман”

62

Част Б – Спазване изискванията на Изборния кодекс от инициативните комитети за финансиране на предизборната кампания за общински съветници и кметове

65


Раздел първи Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Григор Томов Григоров за кмет на община Враца

65


Раздел втори Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Николай Георгиев Иванов за кмет на община Враца

69


Раздел трети Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Иван Аспарухов Цанов за кмет на община Мездра

72


Раздел четвърти Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Георги Павлинов Георгиев за кмет на кметство Типченица

76


Раздел пети Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Красимир Петков Петков за кмет на община Роман

78


Опис на приложенията

82

Опис на одитните доказателства

83
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА


ЕРИК

Единен регистър по Изборния кодекс

ИнК

Инициативен комитет

ИК

Изборен кодекс

МК

Местна коалиция

ОИК

Общинска избирателна комисия

ПП

Политическа партия

Част първа

РЕЗЮМЕ

Извършен е одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи във връзка с предизборната кампания за избор на кметове и общински съветници на регистрираните инициативни комитети (ИнК) и местни коалиции (МК) от партии в Общинските избирателни комисии (ОИК) на територията на област Враца.

В изборите за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства в област Враца са участвали 25 МК от партии и/или коалиция от партии и 35 ИнК, регистрирани от ОИК и издигнали кандидати за съответните населени места.

В обхвата на одита са включени определените на етапа на планиране на одита шестнадесет МК, регистрирани от девет ОИК и пет ИнК, регистрирани от три OИK в област Враца за участие в изборите за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства, които са представили отчети в законоустановения срок пред Сметната палата.

От обхвата на одита са изключени: девет МК, от които седем МК не са представили отчети пред Сметната палата и две МК – декларирали приходи и разходи с нулеви стойности, за които при изпълнение на одита не са установени данни, различни от декларираните; тридесет ИнК, от които двадесет и два ИнК не са представили отчети пред Сметната палата и осем ИнК - декларирали приходи и разходи с нулеви стойности, за които при изпълнение на одита не са установени данни, различни от декларираните.

На етапа на изпълнение на одита в Сметната палата са постъпили допълнително 12 отчета от регистрирани участници в изборите за общински съветници и кметове в област Враца (3 МК и 9 ИнК), всички с нулеви стойности на приходите и разходите.

След провеждане на изборите за общински съветници и кметове на общини и кметове на кметства от МК са получени 22 мандата в общинските съвети, 1 е избран за кмет на община и 3 за кметове на кметства. От издигнатите кандидати от ИнК са избрани 3 кметове на общини и 1 кмет на кметство.

При извършения одит е установено:

Спазен е законоустановения срок за представяне пред Сметната палата на данни за банковите сметки по обслужване на предизборната кампания МК и ИнК, с изключение на шест МК и един ИнК.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчетите от МК и ИнК. Отчетите за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания на осем МК и два ИнК не са представени в законовия срок.

В нарушение на ИК към отчетите на две МК и един ИнК не са приложени извлечения от банковите сметки за обслужване на предизборната кампания.

Отчетът на една МК не е представен на хартиен и електронен носител и не съответства по форма на утвърдения от Сметната палата образец.

Спазени са законовите изисквания за финансиране на предизборната кампания по отношение на размера на даренията.

Спазено е законовото изискване приходите и разходите за предизборната кампания на стойност над 1 000 лв. да се извършват по банков път.

От МК и ИнК от област Враца не са отчетени поети задължения за плащане, което се потвърждава от установения факт по време на одита, че всички разходи са изплатени.

Спазени са определените с Изборния кодекс ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на МК и ИнК за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства. Действително изразходваните средства от МК и ИнК са по-малко от регламентирания общ размер.

От всички МК и ИнК са спазени законовоопределените ограничения от ИК за финансиране на изборите за един общински съветник, един кмет на община и един кмет на кметство.

По време на предизборната кампания в Единния регистър по ИК (ЕРИК) не са изпратили за публикуване данни съгласно изискванията на чл. 158, ал. 2 от ИК девет МК и четири ИнК.

Пет МК са извършили разходи за гориво, но не са декларирали предоставянето на автомобили от физически лица или предоставянето на непарични средства (автомобили) от партиите, съставляващи коалицията съгласно изискванията но чл. 158, ал. 2, т. 4 и т. 5 от ИК.

Не са подадени в Сметната палата от съответните Общински съвети декларации по чл. 160 от ИК за избрани кандидати на две МК, поради което не може да се установи съответствието на отразените предоставени средства от кандидати в отчета на МК с декларираните от тях средства.

Установено е несъответствие между размера на предоставените парични и непарични средства, посочени в отчетите и отразените в декларациите по чл. 160 от ИК на избраните общински съветници и кметове от листата на една МК.

В отчетите на четири МК не са отразени парични или непарични средства, предоставени за предизборната кампания и посочени в представена пред Сметната палата информация от ПП.

От проверката на отчета и предоставените първични документи от една МК са установени документално необосновани разходи.

Конкретните констатации за установени нарушения на ИК са отразени в съответните раздели на част трета Констатации от проекта на одитен доклад.


Част втора

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Основание за извършване на одита

Одитът е извършен на основание чл. 5, ал. 2 и чл. 6, ал. 2, т. 10 от Закона за Сметната палата и Програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2012 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-4-012 от 20.01.2012 г. на Валери Апостолов, заместник-председател на Сметната палата. При изпълнението на одита участват и одитори от изнесено работно място - Враца, към дирекция „Одити за съответствие при финансовото управление” на Сметната палата.


2. Информация за одитираните обекти и ограничение в техния обхват

В изборите за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства в административно-териториална област Враца са участвали 25 МК от партии и/или коалиция от партии и 35 ИнК, регистрирани от ОИК и издигнали кандидати за съответните населени места.

В обхвата на одита са включени определените на етапа на планиране на одита шестнадесет МК1, регистрирани от девет ОИК и пет ИнК2, регистрирани от три OИK в област Враца за участие в изборите за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства, които са представили отчети в законоустановения срок пред Сметната палата.

От обхвата на одитираните обекти са изключени отчетите на две МК и осем ИнК, представени в законоустановения срок пред Сметната палата, които са с нулеви стойности.

От обхвата на одита са изключени седем МК и двадесет и два ИнК, които не са представили отчетите си пред Сметната палата в установения от ИК срок. На етапа на изпълнение на одита в Сметната палата са постъпили допълнително още 12 отчета от тези участници в изборите, всички с нулеви стойности.

При извършените насрещни проверки не са установени данни, различни от декларираните в отчетите на МК и ИнК нулеви стойности.


3. Цели на одита

Целта на одита е да се постигне публичност и прозрачност относно спазване на изискванията на ИК при финансирането на предизборната кампания от МК и от ИнК, като обществеността се информира за:

3.1. спазването на законоустановения срок за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на съответната МК или ИнК;

3.2. спазването на изискването на чл. 158, ал. 4 от ИК за представяне в хода на предизборната кампания пред Сметната палата на хартиен и електронен носител от МК и ИнК на изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за публикуването й в ЕРИК;

3.3. спазването на изискванията на чл. 159 от ИК за изготвяне и представяне пред Сметната палата на отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане, във връзка с предизборната кампания на съответната МК или ИнК;

3.4. законосъобразността на използваните източници за финансиране на предизборната кампания, както и за спазване на законовата забрана за финансиране и подпомагане на предизборната кампания на МК и ИнК;

3.5. установените реално извършени разходи от МК и ИнК във връзка с предизборната кампания за избори на общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства;

3.6. съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи в отчетите на МК и ИнК;

3.7. спазването на определените с чл. 155 от ИК размери за финансиране на предизборната кампания на кандидатите за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства.
4. Обхват на одита

В обхвата на одита се включва изпълнението на следните задачи спрямо двата вида участници в изборите (МК и ИнК):

4.1. спазване на нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчетите на МК и ИнК и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на съответната МК и ИнК;

4.2. проверка за съответствие на предоставената информация по време на предизборната кампания от МК и ИнК, по реда на чл. 158, ал. 2 от ИК, със законово регламентираната и за спазване на срока за изпращането й на Сметната палата за публикуване в ЕРИК;

4.3. спазване на законовите изисквания за финансиране на предизборната кампания от МК и ИнК;

4.4. проверка за съответствие на декларираните приходи с реално установените от извършените проверки на първичната документация на МК и ИнК;

4.5. проверка за съответствие на отчетените разходи с реално установените от извършените документални и насрещни проверки на МК и ИнК ;

4.6. проверка за съответствие на отчетените поети задължения с реално установените от извършените документални и насрещни проверки;

4.7. проверка за спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите за общински съветници, кметове на общини и кметове на кметства и на общия размер на финансиране на предизборната кампания на съответната МК или ИнК.

4.8. оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от съответната МК или ИнК.


5. Критерии за оценка

5.1. спазване на законоустановения срок за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на МК и ИнК;

5.2. спазване на нормативните изисквания при изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчетите от МК и ИнК:

5.2.1. изготвяне на отчета по утвърдения от Сметната палата образец;

5.2.2. представяне пред Сметната палата на отчета на хартиен и електронен носител, придружен с извлечението от банковата сметка по обслужване на предизборната кампания и с декларация/и за произход на средствата, предоставени от кандидата и/или член на ИнК;

5.2.3. представяне на отчета пред Сметната палата в законоустановения срок;

5.3. съответствие на предоставената от МК и ИнК информация за публикуване в ЕРИК в хода на предизборната кампания с изискуемата се информация по реда на
чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра;

5.4. спазване на законоустановения срок по реда на чл. 158, ал. 4 от ИК за представяне на изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за публикуване в ЕРИК;

5.5. спазване на законовите изисквания за финансиране на предизборната кампания:

5.5.1. спазване на законовото ограничение относно размера на даренията, получени от едно физическо лице ;

5.5.2. наличие на декларация/и за произход на средствата, когато общият размер на дарението от едно физическо лице надхвърля 1 000 лв.;

5.5.3. наличие на декларация/и за произход на средствата, предоставени за предизборната кампания от издигнатите кандидати и/или членове на ИнК, когато размерът на средствата е над 1 000 лв.;

5.5.4. спазване на регламентираните забрани за финансиране и подпомагане на предизборната кампания;

5.5.5. съответствие на отразените предоставени средства от кандидати в отчета на дадена МК с декларираните средства от кандидатите по чл. 160 от ИК, когато са избрани за общински съветници и кметове;

5.5.6. съответствие на собствените средства на партиите или коалиции от партии, представени в отчета на конкретна МК с предоставените парични средства за финансиране на МК, отразени в отчетите на същите партии или коалиции от партии;

5.6. спазване на законовото изискване приходите и разходите за предизборната кампания на стойност над 1 000 лв. да се извършват по банков път;

5.7. спазване на определените ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания за издигнатите кандидати на съответната МК или ИнК за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства и на общия размер на финансиране на предизборната кампания на съответния участник;

5.8. съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи от съответната МК или ИнК:

5.8.1. съответствие на отчетените приходи с установените от извършените проверки приходи, използвани за финансиране на кампанията;

5.8.2. съответствие на отчетените разходи с установените от извършените проверки реално извършени разходи;

5.8.3. съответствие на отчетените поети задължения с установените от извършените проверки реално поети задължения.

Част трета

КОНСТАТАЦИИ
Част А

Спазване изискванията на Изборния кодекс от местните коалиции за финансиране на предизборната кампания за общински съветници и кметове
Раздел първи

Местна коалиция „СИЛА ЗА БОРОВАН”
Местна коалиция „СИЛА ЗА БОРОВАН” е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове от Общинска избирателна комисия (ОИК) община Борован с Решение № 155/16.09.2011 г., като издига кандидат за кмет на община Борован, 10 кандидати за общински съветници и 2 кандидати за кметове на кметства Добролево и Нивянин.

Местна коалиция „СИЛА ЗА БОРОВАН” е образувана от четири политически партии (ПП) - ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, ПП „ДВИЖЕНИЕ СВОБОДЕН ИЗБОР”, ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ” и ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”. Коалицията се представлява от Десислава Димитрова Тодорова.

След провеждане на изборите за общински съветници и кметове, местната коалиция печели мандата за кмет на община Борован, три мандата в Общински съвет – Борован и мандата за кмет на кметство – Добролево.

1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на местната коалиция и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на местната коалиция

В Сметната палата не са представени данни за банковата сметка на МК по обслужване на предизборната кампания в законоустановения 5-дневен срок от регистрацията й за участие в изборите за общински съветници и кметове3.

Отчетът за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания на МК с приложенията към него и извлечение от банковата й сметка, са представени в Сметната палата, с вх. № 48-00-1352 от 01.12.2011 г. (пощенско клеймо от 29.11.2011 г.) след участие на балотаж, в срока по чл. 159, ал. 1 от ИК. Отчетът е представен на хартиен и електронен носител и съответства по форма на утвърдения от Сметната палата образец4.

Не са спазени изискванията на чл. 157 във връзка с чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК относно представянето пред Сметната палата на данните за банковата сметка на МК “СИЛА ЗА БОРОВАН”.

Спазени са изискванията на чл. 159, ал. ал. 1-3 от ИК относно формата, срока и начина на представяне на отчета пред Сметната палата.
2. Съответствие на информацията, предоставена от местната коалиция в хода на предизборната кампания за публикуване в ЕРИК, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

От извършената проверка на декларираните приходи на МК „СИЛА ЗА БОРОВАН” се установи, че единственият източник на финансиране са средства, предоставени от ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”, като участник коалицията5.

Не са възникнали основания МК “СИЛА ЗА БОРОВАН” да предоставя за публикуване в ЕРИК информация за име на дарител, вид на дарението, размер на дарението, както и декларация за произхода на дарените средства, имената на физическите лица, предоставили за безвъзмездно ползване вещи или услуги за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за безвъзмездно ползване вещи, наименованията на социологическите и рекламните агенции, агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, с които работят, както и декларации за произход на средства, предоставени от нейни кандидати6.
3. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

Общият размер на декларираните приходи в отчета на коалицията е 500 лв. Средствата са предоставени от ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ”, като участник в коалицията. Сумата в размер на 500 лв. е преведена по банков път. Предоставените от партията средства са отразени правилно в отчета на МК и в приложението към отчета. Декларираните приходи съответстват на установените от извършената документална проверка.

С писма на Сметната палата, с изх. № 48-00-914/05.04.2012 г. и № 48-00-906/04.04.2012 г., съответно до ПП ”СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” и до
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, е поискана информация от политическите партии относно предоставените от тях средства на МК за финансиране на нейната предизборна кампания.

ПП „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ” е представила пред Сметната палата информация, че е предоставила парични средства на МК “СИЛА ЗА БОРОВАН” за финансиране на кампанията й в размер на 500 лв. Посочената сума съответства на отразената в отчета на МК7.

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” е представила пред Сметната палата информация, че е предоставила непарични средства на МК “СИЛА ЗА БОРОВАН” за кампанията й в размер на 1 500 лв. Посочената стойност на непаричните средства не е отразена в отчета на МК8.

В отчета на МК „СИЛА ЗА БОРОВАН” не са декларирани приходи от средства на кандидати, издигнати от местната коалиция и приходи от дарения от физически лица.

От проверката на представени декларации по чл. 160, ал. 1 от ИК, се установи, че такива декларации за избрани кандидати на МК не са предоставени в Сметната палата от ОбС - Борован, поради което не може да се установи дали са декларирани всички приходи в отчета на МК.9

Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за провеждане на изборите за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства.

Не са отразени в отчета на МК предоставените непарични средства от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” в размер на 1 500 лв. Налице е несъответствие между декларираните приходи и установените от извършената проверка.
4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

Общият размер на отчетените от МК “СИЛА ЗА БОРОВАН” разходи е 500 лв. От тях разходите за външни услуги са в размер на 463,58 лв. или 92,72 на сто от общия размер на отчетените разходи, от които разходите за плакати, флаери, дипляни и брошури – 463,58 лв. (97,72 на сто) и разходи за данъци и такси (банкови такси) – 36 лв. (0,07 на сто). Отчетените разходи са документално обосновани с първични счетоводни документи.

На етапа на планиране на одита е определена същественост по характер за разходите за медийни услуги, за плакати, флаери, диплянки и брошури, и за масови прояви, поради значимостта на тези разходи за потребителите на информация. За другите разходи за външни услуги и за разходите за данъци и такси, отразени в отчета на МК, е определена същественост по стойност.

При изпълнението на одита са проверени всички декларирани разходи от МК „СИЛА ЗА БОРОВАН”.4.1. Спазване на законовото изискване разходи за предизборната кампания над 1 000 лв. да се извършват по банков път

Всички плащания от МК “СИЛА ЗА БОРОВАН” са в размер под 1 000 лв. и са извършвани в брой.4.2. Съответствие между отчетените и установените разходи от проверката на първичната документация на местната коалиция и от извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги

4.2.1. Разходи за медийни услуги

От проверката на представените първични документи от МК “СИЛА ЗА БОРОВАН” се установи, че не са извършвани разходи за медийни услуги, което е отразено в отчета.

4.2.2. Разходи за плакати, флаери, диплянки, брошури и други

Местната коалиция е отчела разходи за плакати, флаери, диплянки брошури и други в размер на 463,58 лв. От извършената проверка на представените първични документи се установи, че отчетените разходи съответстват на извършените и изплатени разходи.

4.2.3. Отчетени са разходи за банкови такси в размер на 36,42 лв.10.МК “СИЛА ЗА БОРОВАН” е декларирала в отчета изразходваните средства за предизборната кампания.

МК не е отчела поети задължения за плащане, което се потвърждава от установения факт по време на одита, че всички разходи са изплатени.
5. Спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на местната коалиция за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства

Общият размер на финансирането на предизборната кампания на МК “СИЛА ЗА БОРОВАН” се определя като се прилагат изискванията на чл. 155, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ИК, че за един общински съветник не може да се разходват повече от 5 000 лв. и за кмет на община с население до 30 000 жители (община Борован има 5 714 жители) - до 25 000 лева, за двама кандидати за кметове на кметства с население до 1 000 жители - до 4 000 лв. Законово определеният общ размер на финансирането на предизборната кампания възлиза на 74 000 лв. Действително изразходваните средства са в размер на 500 лв., или с 73 500 лв. по-малко от регламентирания общ размер.

Реално извършените разходи в размер на 500 лв. са за проведената кампания на издигнатите от МК кандидати – кандидат за кмет на община Борован, 10 кандидати за общински съветници и 2 кандидати за кметове на кметства Добролево и Нивянин.

Спазени са законово определените ограничения по реда на чл. 155, ал. ал. 2 и 3 от ИК за финансиране на предизборната кампания на кандидатите за кмет на община Борован, 10 общински съветници и за кметове на кметства Добролево и Нивянин11.Извършените и отчетени от МК средства не надхвърлят регламентирания с ИК общ размер на финансиране.

Спазени са законовите ограничения за финансиране на изборите за общински съветници и кметове.
6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от местната коалиция

От извършените проверки са установени други приходи в размер на 1 500 лв., които не са декларирани в отчета на МК.

Извършените и изплатени разходи съответстват на отчетените. От извършените документални и насрещни проверки не са установени други извършени и неотчетени разходи.

Не са отчетени от МК и не са установени при проверките поети задължения за плащане.

Реално извършените разходи не надвишават регламентирания с ИК общ праг на финансиране на кампанията на МК “СИЛА ЗА БОРОВАН” за избори за кмет на община Борован, общински съветници и за кметове на кметства Добролево и Нивянин.

Спазени са законовите ограничения за финансиране на изборите за кмет на община Борован, общински съветници и за кметове на кметства Добролево и Нивянин.Отчетът за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания на МК „СИЛА ЗА БОРОВАН” не отразява вярно декларираните приходи със стойността на предоставените непарични средства от една ПП.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница