А н а л и з на мрежата от общински училища и обслужващи звена в условията на бюджет 2008Дата19.07.2018
Размер64.41 Kb.

А Н А Л И З
НА МРЕЖАТА ОТ ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА В УСЛОВИЯТА НА БЮДЖЕТ 2008

Към настоящия момент в община Търговище функционират 22 училища (8 в града и 14 в селата), 3 обслужващи звена ( Център за работа с деца,Ученическа спортна школа, Школа по изобразителни изкуства) и Други дейности по образованието (счетоводствата на училищата и детски градини и ученически транспорт с 16 автобуса).

В тези учебно възпитателни заведения се обучават 5 932 ученика. Зает персонал

625 човека.

Оптимизирането на училищната мрежа през 2007 година доведе до:


 • Възможност за нормално функциониране на училищата ;

 • Подобряване качеството на учебния процес;

 • Откриване на ученически столове в с.Драгановец, с.Макариополско и с.Надарево и увеличаване броя на столуващите с около 290 ученика;

 • Обзавеждане на игротеки в средищните училища;

 • Получаване на 12 нови ученически автобуса;

 • Предоставяне на 1 660 000 лв. за ремонти и обзавеждане;

Решението бе необходимо и ефективно, но се оказа недостатъчно:

 • Броя на учениците продължава да намалява

15.09.2007г. - 5 932 ученика

07.02.2008г. - 5 737 ученика • Все още броя на маломерните (60) и слети (21) паралелки е голям:

В ОУ с.Черковна и ОУ с.Кралево всички паралелки са слети.

ОУ с.Пробуда и ОУ с.Баячево са с по 3 слети паралелки.

ОУ с.Буйново, с.Подгорица, с.Руец, с.Вардун, с. Г.Ново имат само

по една нормална паралелка, всички останали са маломерни.

От 01.01.2008г. в училищата се въвеждат делигирани бюджети, съгласно които издръжката / в т.ч. фонд “Работна заплата” и осигурителните плащания/ се определят по единни разходни стандарти за един ученик. Първостепенният разпоредител с кредити, предоставя на училищата бюджета за 2008 година в зависимост от броя на учениците и единния стандарт по определена формула, която е обсъдена с директорите на училищата и синдикатите и е предстоящо утвърждаването и от кмета на общината съгласно § 70, ал.3 от ПЗР на ЗДБ за 2008 година.Директорите на училищата стават второстепенни разпоредители на бюджетни кредити с всички произтичащи от това права и отговорности.

Единните стандарти за издръжка на един ученик за община Търговище са както следва:


- Общообразователни училища - 1051 лв. на ученик

- Спортно училще - 1703 лв. на ученик

- Паралелки с профил “Изкуства” - 2036 лв. на ученик

- Логопедичен кабинет - 827 лв. на ученик

- Общежитие - 1017 лв. на ученик

- Обслужващи звена - няма

Анализът на бюджета на Функция “Образование” за 2008 година е изготвен по следната схема: • необходими средства за трудови разходи ( сегашните заплати до първи юли плюс заплатите след първи юли, нова минимална заплата за педагогическия персонал 450 лв.);

 • необходими средства за веществена издръжка ( разходите за 2007 година завишени с процента на инфлация 12,5%);

 • необходими средства за издръжка на обслужващите звена и други плащания;

 • Предоставени средства по единните разходни стандарти;

Видно е, че при досега действащата нормативна уредба се очертава недостиг от 351 673 лв. /спр.№ 1/.

Към този недостиг следва да прибавим и недостига за заплати на шофьорите на автобуси около 50 000 лв. (Министерството на финансите предоставя средства за ученическите автобуси по 1,10 с ДДС лева на км. за гориво-смазочни материали, подръжка на автобусите и заплати на шофьорите. Заплатите им сега са 230 лв.осн.заплата).

В нормативните документи за образованието за 2008 г. има нови моменти:


 • Паралелките по изключение / маломерни / се утвърждават от Министъра на образованието и науката при осигурено финансиране от общинския бюджет за липсващите ученици до минималния брой за паралелка:

Пример: Минимален брой на учениците за самостоятелна паралелка в прогимназиален етап е 18 ученика. Паралелка с 10 ученика може да съществува като самостоятелна само,ако общината осигури допълнителни средства за 8 ученика в размер на 8 408 лв. ( 8 у-ка х 1051лв.). Сега в общината има 60 маломерни паралелки със 171 ученика по-малко от минимално необходимия. За да могат да съществуват тези паралелки общината трябва да осигури допълнителното им финансиране в размер на 179 721лв. При този темп на намаляване на учениците тази сума би нараснала значително през есента.

 • Обслужващите звена ( ЦРД,УСШ,ШИИ) нямат стандарт за издръжка. За тяхното функциониране са необходими допълнителни средства.

 • През 2008 г. училищата преминават на делигирани бюджети със собствени банкови сметки и счетоводства. Това изисква средства за оборудване на 25 нови работни места (хардуер и софтуер).

За функционирането на училищната мрежа в този вид прогнозният недостиг е около 581 394 лв.

Ако към този недостиг отчетем целевите средствата за текущи ремонти през миналата учебна година – 735 000 лв. , по големите разходи за отопление през настоящата зима и ръста в цените се вижда, че общината трябва да осигури допълнително финансиране около 1 мил.лева.

Делигирането на бюджет на всяко училище ще създаде невъзможност училищата с малък брой ученици да се издържат и функционират през цялата година.

Видно е, че не можем да съхраним училищната мрежа в този вид и да осигурим необходимия равен старт и качествено образование за всички ученици.

Необходимо е оптимизацията да продължи и да се утвърждават средищните училища. В противен случай рискуваме да закриваме училища през учебната година и до 2-3 години да останем без училища в селата.


Предвид гореизложеното, предлагаме да бъдат закрити следните училища и учениците от тях да бъдат насочени в средищни училища както следва:

ОУ с.Кралево – брой ученици 66 – насочват се в ОУ с.Надарево. В резултат на това недостигът на ОУ с.Надарево от 6101 лв. за 2008 година ще се покрие и училището ще разполага със средства в размер на 20 532 лв. повече след оптимизацията.

ОУ с.Черковна – брой ученици 56 – насочват се в ОУ с.Вардун. В резултат на това недостигът на ОУ с.Вардун от 25 760 лв. за 2008 година се намалява на 989 лв. и би могъл да се компенсира от вътрешни резерви.

ОУ с.Баячево – брой ученици 69 – насочват се в ОУ с.Руец. В резултат на това недостигът на ОУ с.Руец от 40 145 лв. за 2008 година се намалява до 8 611 лв. и би могъл да се компенсира от вътрешни резерви.

ОУ с.Пробуда – брой ученици 75 и ОУ с.Буйново – брой ученици 98 – се насочват в ОУ с.Макариополско. В резултат на това недостигът на ОУ с.Макариополско

от 49 511 лв. за 2008 година ще се покрие и училището ще разполага с 21 489 лв. повече след оптимизацията.

II ОУ “Н.Й.Вапцаров” гр.Търговище – брой ученици 275 – се насочват в III ОУ “П.Р.Славейков” гр.Търговище. В резултат на това недостигът на III ОУ “П.Р.Славейков” от 48 096 лв. за 2008 година ще се покрие и училището ще разполага с 57 572 лв. повече след оптимизацията.

Училищата които предлагаме за закриване са с най-малък брой ученици (под 100). Раждаемостта в тези села не предполага увеличаване на учениците. Базата им не позволява поемане на ученици от съседни села. Насочваме учениците към най близките съседни училища.

За 2007 година издръжката на обслужващите звена / ЦРД,УСШ и ШИИ / за трудови разходи се осигуряваше от средствата, делигирани от държавния бюджет за образователната система и беше в размер на 216 898 лв. Липсата на стандарт за тяхната издръжка през 2008 година ни изправя пред избор – да бъдат закрити или да се финансират от общинския бюджет.

Предлагаме същите да се оптимизират като дейности и численост на персонала, да се обединят в ОДК /Обединен детски комплекс/ с единно ръководство и административно - обслужващ персонал. В този вариант издръжката на обслужващото звено за трудови разходи за 2008 година ще бъде около 114 244 лв.

Съгласно нормативната уредба оптимизацията на обслужващите звена се осъществява чрез закриването им от Министъра на образованието, което предлагаме да стане от 01.06.2008г.

Последваща стъпка е предложение за откриване на ОДК от Министъра на образованието, като предлагаме това да стане от 01.09.2008г.

Общините могат да предлагат за утвърждаване от Министъра на образованието т.н. “защитено училище” при условия които предстои да бъдат публикувани. Предлагаме да кандидатстваме пред МОН за създаване статут на “защитено училище” на ОУ с.Драгановец поради следните причини:


 • Закриването на училището би довело до сериозно нарушаване на достъпа до образование на децата.

 • Съседното най-близко училище е в с.Вардун. То няма капацитет да поеме тези деца.

 • Следващото населено място с училище е гр.Търговище, но в този случай децата ще пътуват ежедневно около 70 км. в двете посоки.

 • В ОУ с.Драгановец се обучават ученици от четири села. Създадени са добри условия за обучение и столово хранене.

При реализирането на тези мерки и дофинансиране със средства от общинския бюджет в размер на 300 547 лв. (ОДК 134 244 лв., Други дейности по образованието 57 447лв., транспортно звено 50 000 лв. и дофинансиране на маломерни паралелки

58 856 лв.) , образователната система в общината може да функционира и се постига: • Значително намаляване броя на маломерните и слети паралелки, което създава условия за по-качествено образование.

 • Осигурява се учебния процес и се запазва перспективата за утвърждаване на средищните училища.

 • Съхранява се традицията и възможността на учениците за извънкласна дейност.

28.02.2008г. ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕгр.Търговище ДИРЕКЦИЯ “ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница